Publishing

CONFERENCE PAPERS


Contents

Vol.

 

Year

 

Author

 

Title of article

1

 

1988

     

Restructuring of economies and regional development. Selected papers prepared for the Symphosium of the Commission on International Divisuin of Labour and Regional Development, International Geographical Union, Szymbark, Poland, September 1-5, 1987. Edited by Andrzej Wróbel.

       

Andrzej Wróbel

 

Restructuring of economies, regional development and geography. pp. 5-14.

       

Bohdan Gruchman

 

Restructuring of regional economies in East European countries. pp. 15-27.

       

John Browett

 

The impact of recent changes in global capitalism on the restructuring of regional economies in advanced capitalist nations. pp. 29-53

       

Peter Sjøholt

 

Recent economic restructuring in Norway. Its impact on regional development and regional strategies. pp. 55-71.

       

Wouter Hoenderdos

 

The Nation versus the North: Regional disparities in economic growth and industrial dynamics in Mexico, 1940-1986. pp.73-108.

       

Louis Fernando Chaves

 

The case of Venezuela: Regional development processes and policies. pp. 109-126.

       

G. A. Privalovskaya

 

Regional development and natural resources in conditions of restructuring. pp. 127-141.

       

Andrey I. Treivish

 

Capital urban - regional development and economic transformation of Moscow Capital Region. pp. 143-155.

             

2

 

1988

     

Natural environment of suburban areas as development factor of big cities. Papers from a scientific conference of the COMECON subject I.3 "Evaluation and prognosis concerning the management of natural resources in the development of regions". Jabłonna, Poland 28.04-03.05.1986. Edited by Andrzej S. Kostrowicki, Marek Lityński.

       

Andrzej S. Kostrowicki

 

Introduction. pp. 5-10.

       

Bolesław Król

 

Principles of shaping and protecting of the natural environment in the suburban zone of Warsaw. pp. 11-21.

       

Zbigniew Czerwiński

 

Soil and water relation in suburban areas of Warsaw. pp. 23-44.

       

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

 

Geo-ecological characteristics of the suburban area of Warsaw - general description and studies of model areas. pp. 45-67.

       

Jan Pinowski

 

Ecological studies of the suburban area of Warsaw (the Łomianki rural commune). pp. 69-76.

       

Stephan Velev

 

The climate of Sofia. pp. 95-105.

             
       

Vladimir Voracek, Ludmila Oliveriusova

 

Environmental problems of the Prague suburbanzone. pp. 107-112.

       

Miroslav Havrlant

 

Function of boundary regions in the development of areas. pp. 113-117.

       

Vladimir Ludvik

 

The development of environment in Hradec Kralove. pp. 119-121.

       

Helmut Herrmann, Frieder Leistner

 

Analysis of changes in the land use of metropolitan areas and consequences for regional development planning. pp. 123-132.

       

Jürgen Breuste

 

Problems of investigation and evaluation of the urban landscape structure. pp. 133-153.

       

István Fodor

 

Some problems of settlement ecology. pp. 155-162.

       

Tamas T. Sikos

 

Investigations in the Budapest agglmeration. pp. 163-168.

       

Grigorij W. Ioffe

 

The polarization of rural space and its consequences. pp. 169-183.

             

3

 

1989

     

The state, modes of production and world political map. Seminar of the IGU Study Group on World Political Map. Warsaw, October 1987 = L'etat, modes de production et la carte politique du monde. Colloque du Groupe d'Etude de l'UGI Carte Politique du Monde. Varsovie, octobre 1987. Edited by Marcin Rościszewski with Bronisław Czyż and Jerzy Grzeszczak.

           

IGU Study Group on World Political Map Seminar in Warsaw. pp. 5-6.

       

Paul Claval

 

La métropolisation de l'économie mondiale et le rôle des états. pp. 7-29.

       

Marcin Rościszewski

 

La géographie politioue et le développement de caractère global. pp. 31-37.

       

Antoine Bailly

 

Une géopolitique des régions frontalières. pp. 39-45.

       

Stanisław Otok

 

The political openness of the states (sample research). pp. 47-57.

       

Jerzy Grzeszczak

 

Travailleurs étrangers dans les pays socialistes. pp. 59-70.

       

Tom Nierop

 

Macro-regional stability and the emergence of a Pacific network. pp. 71-93.

       

Bronisław Czyż

 

Social change behind military coups in West Africa. pp. 95-104/

       

Laurence Grambow Wolf

 

A geography of revolution. pp. 105-117.

       

Feliks Szlajfer

 

Level of living, state and the global comparative studies. pp. 119-134.

       

Wiesław Rozłucki

 

Measuring political distane: interdependence in international wheat trade. pp. 135-152.

       

Andrzej Stasiak

 

Processes of depopulation of the North-Eastern area of Poland. pp. 153-165.

       

Zbigniew Rykiel

 

Regional consciousness in an indstrialized region of Poland and spatial stereotypes. pp. 167-175.

       

Marek Potrykowski

 

Administrative reform in Poland and its consequences. pp. 177-183.

           

Resolution. pp. 185-186.

             

4

 

1990

     

Problemy współczesnej topoklimatologii = Problems of contemporary topoclimatology. Pod red. Jerzego Grzybowskiego

       

Jerzy Grzeszczak

 

Przedmowa (Foreword). pp. 7-9.

       

Janusz Paszyński

 

Zastosowanie teledetekcji do kartowania topoklimatycznego (The application of remote-sensing to topoclimatological mapping). pp. 11-18.

       

Evzen Quitt

 

Metody, výsledky a perspektivy topoklimatického mapování Èeskoslovenska (Methods, results and perspectives of topoclimatological mapping in Czechoslovakia). pp. 19-26.

       

Tatiana Konstantinowa

 

Mikrokliaticzesije issledowanija w Mołdawskoj SSR (Microclimatological investigations in the Moldavian SSR). pp. 27-33.

       

Jerzy Grzybowski

 

Próba wyróżnienia typów topoklimatu na obszarze Polski (An attempt at a topoclimatic delimitation of the territory of Poland). pp. 34-40.

       

Michel Lecompte

 

La climatologie et la phytoclimatologie dynamiques: une solution à la question des limites climatiques (The problem of topoclimatic limits in reference to dynamic climatology and phytoclimatology).pp. 41-53.

       

Gheorge Neamu

 

Le rôle de la surface active dans la modification de l'influence de la Mer Noire sur le littoral du delta du Danube (The role of the active surface in the modification of the Black Sea influence on the Danubian Delta coastal climate). pp. 54-57.

       

Marian Drużkowski

 

Badania topoklimatyczne w małej zlewni Pogórza Karpackiego (Topoclimatological investigations in a small river basin in the Outer Western Carpathians). pp. 58-68.

       

Jan Tamulewicz

 

Bilans radiacyjny elementów krajobrazu rolniczego na przykładzie okolic Turwi (Radiation balance of the agricultural landscape on the example of the vicinity of Turwia). pp. 69-78.

       

Liviu Apostol, Ion Pîrvulescu

 

Kryteria termiczne w wyróżnianiu topoklimatów kompleksowych w północno-wschodniej Rumunii - streszczenie (Thermic criteria in the differentiation of complex topoclimates in north-eastern Rumania). pp. 79.

       

Michail Apavaloae, Liviu Apostol

 

Inwersje termiczne w obniżeniach Karpat Wschodnich jako podstawa wyróżniania topoklimatów - strszczenie ( temperature inversion in the basins of the Eastern Carpathians as the basis of topoclimatological delimitation). pp. 80.

       

Zenonas Kaunas, Sigitas Piatrauskas

 

Sostawlenije kart uwłażnennosti selskochozjajstwiennych polej po materiałam aerofotosnimkow (The establishing of the soil moisture maps of agricultural areas on the basis of air photographs). pp. 81-87.

       

Barbara Olechnowicz-Bobrowska, helena nagawiecka, Barbara Wójcik, Tadeusz Zawora

 

Wpływ wysokości nad poziomem morza i ekspozycji terenu na topoklimatyczne warunki uprawy ziemniaków w polskich Karpatach Zachodnich (The influence of the altitute and the exposition on the topoclimatological conditions of potato production in Polish Western Carpathians). pp. 88-93.

       

Kazimierz Kłysik, Mieczysława Tarajkowska

 

Mezoskalowa analiza pola opadów atmosferycznych w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (Mesoscale analysis of the preipitation field in the vicinity of the Bełchatów Industrial Region). pp. 94-105.

       

Kazimierz Kłysik, Renata Matusiak

 

Emisja ciepła sztucznego na obszarze Łodzi (The emission of artifical heat on the territory of Łódź). pp. 106-112.

       

Andrzej Wyszkowski

 

Klimat lokalny Elbląga (The local climate of the town of Elbląg). pp. 113-121.

       

Octavia Bogdan, Elena Mihai, Gheorghe Neamu

 

L'influence antropique sur les topoclimats (Man's influence of topoclimates). pp. 122-130.

       

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka

 

Deformacja pola temperatury powietrza w warszawie pod wpływem czynników antropogenicznych (The deformation of air temperature in Warsaw due to man-made factors). pp. 131-146.

       

Andrzej Wyszkowski, Jerzy Trapp, Jerzy Korzeniewski

 

Zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatycznych Aglomeracji Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych (Spatial differentiation of climatological conditions of the Gdańsk agglomeration with special attention paid to forest areas). pp. 147-152.

       

Ludmiła Baszałchanowa, N. L. Liniewicz, L. P. Sorokina

 

Prikładnyje aspekty łandszaftno-klimaticzeskogo kartografirowanija (Applied aspects of landscape-topoclimatic mapping). pp. 153-161.

       

Charałampi Tiszkow

 

Izuczenije i kartografirowanije niekotorych bioklimaticzeskich pokazatielej w gornych rajonach Bołgarii (Studies and mapping of selected bioclimatological coefficients in the mountainous region of Bulgaria). pp. 162-165.

       

Krzysztof Błażejczyk

 

Podstawy wydzielania biotopoklimatów w skali szczegółowej (Principles for drawing up a biotopoclimatic map on a detailed scale). pp. 166-174.

       

Krzysztof Błażejczyk

 

Zróżnicowanie biotopoklimatyczne wybranych typów krajobrazu (Biotopocllimatic differentiation of selected types of the landscape). pp. 175-187.

       

Natalija Gwasalija

 

Kartograficzeskoje obezpieczenije klimaticzeskich charakteristik gornych rajonow Gruzii (Cartographic representation of climatological characteristics in the Georgian mountainous area). pp. 188-198.

       

Makwała Koroszinadze

 

Morfometriczeskije karty, osnowa ocenki klimaticzeskich resursow (Morphometric maps as the basis of local climatic conditions estimation). pp. 199-204.

       

Jerzy Rapp, Andrzej Wyszkowski

 

Specyfika warunków klimatycznych Żuław Wiślanych (The specific character of climatic conditions on the Żuławy Wiślane - Vistula Delta). pp. 205-217.

           

Abstracts. pp. 219-226.

             

5

 

1990

 

Jerzy Kostrowicki

 

Agricultural classifications. A review of methodology

           

Preface. pp. 5

           

Introduction. pp. 5-8.

           

Agricultural systems. pp. 8-11.

           

Structural classifications. pp. 12-19.

           

Land-use surveys classifications. pp. 19-22.

           

Agroecosystems. pp. 22-23.

           

Agricultural regionalization. pp. 24-30.

           

Agricultural typology. pp. 30-35.

           

Conclusion. pp. 35-41.

           

Bibliography. pp. 42-66

           

Postscript. pp. 67-69.

             

6

 

1990

     

Global change regional research centres: scientific problems and concept developments. September 25-29, 1989 Warszawa. Seminar papers and IGBP WG2 report. Edited by Alicja Breymeyer.

       

Alicja Breymeyer

 

Preface. pp. 5-6.

           

Large scale geosphere-biosphere processes and their chageability

       

Desmond E. Walling

 

Monitoring contemporary geomorphological processes. pp. 7-32.

       

Małgorzata Gutry-Korycka and Jerzy Goryczka

 

Long-term fluctuation of hydroclimate elements in North-Eastern Europe. pp. 33-48.

       

Björn Berg, Per-Erik Jansson and Charles McClaugherty

 

Litter mass loss in a climatic transect in North-Western Europe - effects of climate and substrate quality. pp. 49-74.

       

Alicja Breymeyer

 

Search for RRCs program in ecosystem ecology. pp. 75-79.

           

Some aspects of climate changing and measuring

       

V. Martianov and Stanisław Rakusa-Suszczewski

 

Ten years of climate observations at the Arctowski and Bellingshausen station (King Georg Is., South Shetland, Antarctis). pp. 80-87.

       

Chris R. Margules and L. Belbin

 

Where should climate monitoring station be? pp. 88-98.

           

Records from the past

       

Magdalena Ralska-Jasiewicz

 

Climate and vefetation of central Europe in past warmer periods. pp. 99-107.

           

Pollution and climate change

       

Erich Weinert

 

Vegetation of industrial centres under prospective climate change. pp. 108-117.

       

Andrzej T. Jankowski

 

The Upper Silesia region as as area of ecological calamity. pp. 118-133.

           

RRCs network for Eurasia, biogeographic analysis

       

U. M. Kotlyakov, A. U. Drozdov, Roman I. Zlotin, A. A. Tishkov

 

The concept of Geosphere-Biosphere Observatories (Regional Research Centres) and its application to the study of changes in the Eurasian continent. pp. 134-154.

           

Global electric circuit

       

Sergey V. Anisimow and U. N. Morgounov

 

The global Electric Circuit Project. General conception interrelations of atmospheric, litospheric and cosmophysical processes. pp. 155-157.

       

Stanisław Michnowski

 

Some information on global electric measurements. pp. 158-161.

           

The global change Regional Research Centres (RRCs). Report from IGBP Working Group 2. IGBP/IIASA/UNESCO/PAS, Warsaw-Jabłonna, Poland, 27-29 Septemner, 1989. pp. 162-172.

           

Regional Research Centres of the IGBP and the Biosphere Reserve Network of UNESCO MAB (Man and Biiosphere). pp. 173-1758.

           

Appendix 1. Programme of sessions. pp. 176-178.

           

Appendix 2. List of participants. pp. 179-181.

             

7

 

1990

     

The impact of urbanization upon rural areas. Papers from the 5th Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw and Szymbark, June 8-13, 1988. Edited by Piotr Korcelli and Bożena Gałczyńska

           

List of participants. pp. 5.

       

Piotr Korcelli, Bożena Gałczyńskla

 

Introduction. pp. 7-8.

       

Andrzej Stasiak

 

Urbanization of rural areas in Poland after World War II. pp. 9-23.

       

Marco Costa, Ubaldo Formentini

 

Urbanisation et ruralité en Toscane. pp. 25-43.

       

Julitta Grocholska

 

Spatial conflicts resulting from urbanization of rural areas of the Warsaw agglomeration. pp. 45-58.

       

Roman Kulikowski, Bożena Gałczyńska

 

Agriculture in the zone of influence of the Warsaw agglomeration. pp. 59-74.

       

Czesław Guzik

 

One some problems of agriculture in the urbanizing zone of the Cracow-Upper Silesian agglomeration. pp. 75-89.

       

Bronisław Górz

 

Transformations of the rural areas and agriculture in Central Carpathian mountains. pp. 91-108.

       

Czesław Guzik, Zygmunt Górka

 

Socio-economic problems of Polish Carpathians. pp. 109-128.

       

Filippo di Donato

 

Les paysages des collines de l'Abruzzo Adriatique. pp. 129-133.

       

Candida Ciaccio

 

L'urbanisation touristique des espaces ruraux en Sicilie. pp. 135-143.

       

Władysława Stola

 

Urbanisation et structure fonctionnelle des espaces ruraux en Pologne. pp. 145-162.

       

Marek Kupiszewski

 

Perspectives on depopulation of rural areas. An attempt at projection and simulation. pp. 163-186.

       

Zbigniew Rykiel

 

Superimposed regions: towards a theory. pp. 187-205.

       

Gerardo Massimi

 

Roads nodalities and central places. Spatial concordances and discordances in an Adriatic region. pp. 207-235.

       

Alina Potrykowska

 

Residential mobility in the Warsaw region. pp. 237-260.

       

Grzegorz Węcławowicz

 

Towards an explanation of socio-spatial structure of Polish cities. pp. 261-272.

             

8

 

1990

     

The process of depopulation of rural areas in Central and Eastern Europe. Proceedings of the International Seminar on Rural Depopulation. Szymbark, Poland, September 1989. Edited by Andrzej Stasiak and Włodzimierz Mirowski.

           

List of participants. pp. 5-7.

       

Andrzej Stasiak

 

Introduction. pp. 9-11.

           

I. Depopulation of rural areas in Poland - general problems

       

Andrzej Stasiak

 

Problems of depopulation of rural areas in Poland after 1950. pp. 13-37.

       

Józef Okuniewski

 

Prospects for transformation and development of countryside and agriculture in Poland. pp. 38-48.

       

Piotr Eberhardt

 

Depopulation of some rural areas in poland in a comparative perspective. pp. 49-57.

           

II. Depopulation in eastern and central Poland

       

Adam Jelonek

 

Depopulation of rural areas in South-Eastern Poland. pp. 58-66.

       

Mieczysław Miazga

 

Rural depopulation and agriculture in Mid-Eastern Poland. pp. 67-72.

       

Witold Szydłowski, Mirosław Serwin, Ryszard Horodeński

 

Demographic problems in rural areas of the North-Eastern voivodships. pp. 73-82.

       

Bronisław Sałuda

 

Attitudes of farmers towards land ownership on both sides of the former East Prussian border, 1984-1987. pp. 83-92.

       

Wojciech Michalski, Marek Sobczyński

 

The advancement of depopulation processes in the villages of Central Poland. pp. 93-101.

           

III. Depopulation in Western Poland

       

Michał Jasiulewicz

 

Rural depopulation of the Koszalin and Słupsk provinces as the consequence of population migration. pp. 102-110.

       

Maria Stachiewicz

 

Social conditions and consequences of depopulation of rural areas in Koszalin and Słupsk provinces. pp. 111-115.

       

Romuald Cerebież-Tarabicki

 

Depopulation of the countryside in Western Pomerania. pp. 116-127.

       

Zofia Więckowicz, Włodzimierz Kuszpit

 

Depopulation of rural areas in South-Western Poland. pp. 128-138.

       

Krystian Heffner

 

Depopulation processes of rural settlements in the Opole region. pp. 139-153.

           

IV. Rural depopulation in the Soviet Republics

       

Dimitri N. Lukhmanov

 

Components of change of rural population in the Russian SFSR: regional differences. pp. 154-172.

       

Aleksander U. Khomra

 

Rural depopulation trends in the Ukrainian SSR: the determinants and spatial differentiation. pp. 173-182.

       

Eva Markausa

 

Rural-to-urban migrations in Latvian SSR and their dynamics. pp. 183-196.

           

V. Depopulation of rural areas in other Central and East-European countries

       

Zdenĕk Rysavý, Libuse Velísková

 

Depopulation of the rural settlements in Czechoslovakia, 1869-2040. pp. 197-220.

       

Jaroslav Maryás, Stanislav Øehák

 

Depopulation of rural areas in the Czech Republic. pp. 221-235.

       

Jiseph Tóth

 

Depopulation of rural areas in Hungary. pp. 236-251.

       

Gesho Geshev

 

Depopulation of rural areas in Bulgaria. pp. 252-264.

       

Milena Spasovski, Jovan Ilić

 

Depopulation of rural areas in SR Serbia. pp. 265-280.

           

VI. Problems of rural population distribution in England and in Finland

       

William B. Mlorgan

 

Rural population distribution and migration in England and Wales: the end of depopulation? pp. 281-297.

       

Arvo Naukkarinen

 

Depopulation in the rural areas of Finland and prospects for a solution. pp. 298311.

       

Włodzimierz Mirowski

 

Problems of depopulation of rural areas in the international perspective. A summary of discussions. pp. 312-319.

           

Resolution of the rural depopulation seminar in Szymbark. pp. 321-322.

             

9

 

1990

     

Przestrzenne problemy zdrowotności = Spatial problems of health. Red. Ludwik size=3> Mazurkiewicz, Andrzej Wróbel.

       

Ludwik Mazurkiewicz, Andrzej Wróbel

 

Przedmowa (Foreword). pp. 5

       

Ludwik Mazurkiewicz, Andrzej Wróbel

 

Problematyka badawcza geografii medycznej - stan współczesny i perspektywy (Research problems of medical geography: present state and perspectives). pp. 7-18.

       

Lucyna Frąckiewicz

 

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania zdrowia ludności (Social and economic determinants of spatial differentiation of the healt of population). pp. 19-38.

       

Andrzej Wojtczak

 

Problemy zdrowotne Europy jako wyznacznik kierunków nowej polityki ochrony zdrowia (Health problems in Europe as determinants of new health-care policy). pp. 39-57.

       

Wiesław Jędrychowski, Elzbieta Flak, Danuta Jaskółka

 

Udział zanieczyszczeń powietrza atomsferycznego w kształtowaniu zmienności terytorialnej zgonów z powodu nieswoistych chorób układu oddechowego w Polsce (Effect of air pollution on spatial differentiation of mortality indices in chronic non-specific respiratory diseases in Poland). pp. 59-69.

       

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk

 

Klimatyczne uwarunkowania zdrowotności w Polsce (Climatic determinants of the health of population in Poland). pp. 71-86.

       

Janusz Burhard

 

Antropogeniczne zmiany jakości wód podziemnych pierwszego poziomu, użytkowanych przez ludność wsi w wybranych rejonach Polski środkowej (Anthropogenic changes of the quality of underground waters of the first level in selected rural areas of Central Poland). pp. 87-105.

       

Teresa Mantorska

 

Stan zdrowia ludności w obszarach ekologicznego zagrożenia (Health of population in the regions of ecological threat). pp. 107-117.

       

Witold Zatoński, Jerzy Tyczyński

 

Geografia umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce (Geography of cancer mortality in Poland). pp. 119-140.

       

Kazimierz Szczygielski

 

Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 1980-1986 (Cancer mortality in Opole voivodship in the years 1980-1986). pp. 141-164.

       

Brunon Zemła, Stanisław Majewski, Zofia Kołosza, Robert Banasik, Janina Skalska-Vorbrodt

 

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie katowickim w latach 1975-1985 (Cancer morbidity in Katowice voivodship in the years 1975-1985). pp. 165-186.

       

Kazimierz Janicki

 

Przestrzenno-geograficzne zróżnicowanie częstości białaczek u ludzi w świetle badań własnych (Spatial differentiation of human leukaemias in the light of the author's research). pp. 187-218.

       

Jacek Malczewski

 

Przestrzenne zróżnicowanie trwania życia populacji mężczyzn w Polsce na tle warunków społeczno-ekonomicznych (Spatial differentiation of male life duration in Poland as function of social and economic conditions). pp. 219-235.

       

Mirosław Grochowski

 

Rozwój zjawiska narkomanii w Polsce - ujęcie regionalne (Development of drug addiction in Poland: regional perspective). pp. 237-248.

       

Sarah Curtis, Jacek Malczewski

 

Planowanie przestrzennej alokacji środków na ochronę zdrowia w Anglii i Polsce - zarys badań porównawczych (Planning of spatial allocation of health-care funds in England and Poland: an outline of comparative studies). pp. 249-262.

       

Marek Smoleń, Marek Bryła, Izabela Rydlewska-Liszkowska

 

Przestrzenne zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia i opiekę społeczną w Polsce w latach 1975-1986 (Spatial differentiation of health-care and social welfare expenditure in Poland in the years 1975-1986). pp. 263-275.

       

Halina Powęska

 

Społeczno-przestrzenne uwarunkowania korzystania z usług medycznych (Social and spatial determinants of the use of medical services). pp. 277-297.

       

Andrzej Kowalczyk

 

Zróżnicowanie przestrzenne dostępności usług medycznych w Warszawie (Spatial differences in the availability of health services in Warsaw). pp. 299-312.

       

Justyna Bartosz-Bonowicz

 

Mapa jako narzędzie optymalizacji rozmieszczenia kadr medycznych (Maps as means of optimalization of the distribution of medical staff). pp. 313-322.

             

10

 

1990

     

Evolution of population and economic activities in urban regions. Papers from the 6th Polish-GDR Geographical Seminar. Szymbark, September 12-16 1988. Edited by Jerzy Grzeszczak

           

List of participants. pp. 5-6.

       

Jerzy Grzeszczak

 

Foreword. pp. 7-8.

       

Hartmut Usbeck

 

Multiregional modelling of the longterm population development in the German Democratic Republic. pp. 9-20.

       

Piotr Korcelli, Marek Kupiszewski

 

Dynamics of the spatial population system of Poland in the light of multiregional projections. pp. 21-34.

       

Piotr Eberhardt, Stanisław Heřman

 

Die Bevölkerungsentwicklung der polnischen Ballungsgebiete 1950-1985. pp. 35-52.

       

Joachim Heinzman

 

Technologischer Wandel - neue Anforderungen an die industriegeographische Forschung. pp. 53-68.

       

Henry Hasenpflug, Hartmut Kowalke, Jürgen Prescher, Wilfried Wehner

 

Analyse und Bewertung ausgewählter territorialer Reproduktionsbedingungen der Industrie im Ballungsgebiet Dresden. pp. 69-81.

       

Stanisław Misztal

 

Strukturelle und räumliche Wandlungen in der Industrie der Stadt Warschau. pp. 82-97.

       

Petra Karrasch

 

Entwicklung der Industriekombinate und regionale Reproduktionsbedingungen in Groβstadtregionen der DDR. pp. 98-108.

       

René Schumann

 

Analyse der Flächennutzung der Industrie in der Stadt Leipzig und ein Ansatz zur Bewertung. pp. 109-113.

       

Helga Schmidt

 

Landschaftsökologische Probleme und aufgaben in Groβstadtregionen - am Beispiel von Halle - Halle-Neustadt. pp. 114-125.

       

Elżbieta Kozubek

 

Veränderungen der Landnutzung in der Region von Tarnobrzeg nach topographischen Karten und Satellitenbildern. pp. 126-130.

       

Meike Wollkopf

 

Struktur und raumzeitliche Veränderungen der Flächennutzung in der Groβstadtregion Leipzig. pp. 131-138.

       

Frankdieter Grimm

 

Current trends and patterns of suburbanization in the German Democratic Republic. pp. 139-147.

       

Alina Potrykowska

 

Disaggregated patterns of migration in the Warsaw urban region. pp. 148-168.

             

11

 

1991

     

Geograficzne badania nad płodnością = Geographical research on fertility. Red.: Piotr Korcelli, Elżbieta Iwanicka-Lyrowa

       

Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, Piotr Korcelli

 

Przedmowa (Foreword). pp. 5-6.

       

Elżbieta Iwanicka-Lyrowa

 

Transformacja poziomu płodności w okresie przejścia demograficznego na świecie (Transformation of the level of fertility during demographic transiction worlwide). pp. 7-27.

       

Piotr Korcelli

 

Międzyregionalne zmiany ludnościowe w Polsce: schematy płodności (Interregional population change in Poland: Fertility patterns). pp. 29-43.

       

Marek Kupiszewski

 

Obserwowane i istotne współczynniki rodności w Polsce: 1977-1988 (Observed and projected changes in fertility in Poland: 1977-1988). pp. 45-63.

       

Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, Janusz Witkowski

 

Uwarunkowania, determinanty i przestrzenne zróżnicowania płodności kobiet w Polsce w latach 1975, 1980, 1983 i 1987 (Conditions, determinants and spatial differentiation of female fertility in Poland in the years 1975, 1980, 1983 and 1987). pp. 65-92.

       

Alina Potrykowska

 

Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie płodności w regionie miejskim Warszawy (Spatial differences and temporal changes of fertility in the Warsaw Region). pp. 93-123.

             

12

 

1991

     

Restructuring and spatial strategy. Papers prepared for the International Workshop. Warsaw-Radziejowice, Poland, 21-23 May 1987. Edited by Maria Ciechocińska.

           

List of participants. pp. 3-6.

       

Maria Ciechocińska

 

International Workshop on "Planning for economic growth and economic regeneration: the role of national spatial strategy". pp. 7-12.

       

Robert J. Bennett

 

Economic restructuring, urban administration and state resources allocation. pp. 13-33.

       

Maria Ciechocińska, Jacek Szlachta

 

Restructuring of the economy vs Poland's spatial development. pp. 34-54.

       

Koloman Ivanièka

 

Spatial strategies and restructuring of the socio-economic system in Czechoslovakia. pp. 55-60.

       

Robert I. Shnipper

 

Regional development strategy in the USSR. pp. 61-70.

       

Alicja Szajnowska-Wysocka

 

The Upper Silesian agglomeration as a problem area. pp. 71-80.

       

David A. Pinder

 

An internal approach to the administration of indigenous development strategies for problem regions. pp. 81-100.

       

John Sellgren

 

The role of local goverment in economic restructuring in Great Britain. pp. 101-131.

       

John M. Hall

 

Central government intervention in local economic regeneration: the case of the London Docklands. pp. 132-151.

       

Marek Dutkowski

 

The Isle of Granaries in Gdańsk: barriers to urban renewal. pp. 152-168.

       

Anna Trono

 

Regional restructuring and public strategies in Southern Italy. pp. 169-189.

       

Barbara Manikowska, Roman Matykowski, Tadeusz Stryjakiewicz

 

Locational tendencies, structure and functioning of foreign enterprises in Poland. pp. 190-203.

             

13

 

1991

     

Impact des mutations structurelles sur le developpement territorial en Europe. Actes du VIIIe Colloque franco-polonais de Géographie. Szymbark (Pologne), 4-9 septembre 1989. Volume rédigé par Alina Potrykowska, Jerzy Grzeszczak, Marcin Rościszewski.

           

Liste des participants. pp. 5-6.

       

Marcin Rościszewski

 

Allocution d'ouverture du Colloque. pp. 7-8.

           

Problèmes régionaux du développement économique et social

       

Etienne Dalmasso

 

Déclin ou renouveau métropolitain. pp. 9-14.

       

Julitta Grocholska

 

Du développement économique au développement intégral. pp. 15-22.

       

Andrzej Wróbel

 

Effets régionaux des transformations de la structure de l'économie. Quelques observations sur les tendances actuelles en Pologne. pp. 23-31.

       

Bohdan Jałowiecki

 

La Pologne et l'Europe - le bilan de l'ouverture. pp. 33-46.

           

Transformations des systèmes agraires

       

Pierre Brunet

 

Les transformations régionales de l'agriculture en Europe Occidentale. pp. 47-54.

       

Jerzy Kostrowicki

 

Conditions extérieures du développement de l'agriculture en Pologne. pp. 55-63.

       

Władysław Stola

 

Transformations de la structure des apports de travail dans l'agriculture polonaise et en Europe. pp. 65-72.

           

Restructuration des vieilles régions industrielles

       

Jean-Marc Holz

 

L'avenir des vieilles régions industrielles. pp. 73-79.

       

Andrzej Klasik et Florian Kuźnik

 

Restructuration de la Zone industrielle de Haute Silésie. pp. 81-89.

       

Maria Soja

 

Les effets du combinat sidérurigique "Lenine" de Nowa Huta sur la région de Cracovie. pp. 91-99.

           

Nouvelles tendances dans l'industrialisation

       

Jean-Pierre Houssel

 

L'impact des mutations structurelles sur le développement territorial en Europe: l'exemple de l'industrie spontanée en Italie. pp. 101-116.

       

Stanisław Misztal

 

Liaisons internationales de l'industrie polonaise. pp. 117-126.

       

Roman Matykowski et Tadeusz Stryjakiewicz

 

Aspects spatiaux et économiques de l'activité des entreprises étrangères en Pologne. pp. 127-140.

       

Jerzy Grzeszczak

 

Les travailleurs polonais à l'étranger. pp. 141-147.

           

Différenciation des processus de l'urbanisation

       

Bernard Brbier

 

Villes et régions dans la CEE à la fin du XXe siècle. pp. 149-163.

       

Andrzej Stasiak

 

Caractéristique et statut formel des communes en pologne. pp. 165-177.

       

Zygmunt Górka

 

L'urbanisation de la voïvodie de Nowy Sącz. pp. 179-186.

       

Alina Potrykowska

 

Transformations de la structure de l'emploi dans la région urbaine de Varsovie. pp. 187-195.

           

Secteur tertiaire - ses problèmes et son évolution

       

Monique Dacharry

 

Les nouvelles structures du transport aérien dans l'Europe des années 90 et l'évolution du tourisme. pp. 197-203.

       

Alain Metton

 

L'expérience française en urbanisme commercial: perspectives d'évolution et de recherches géographiques. pp. 205-212.

       

Marcin Rościszewski

 

Allocution de clôture du Colloque. pp. 213.

           

Résolution. pp. 215.

             

14

 

1991

     

Sesja naukowa IGiPZ PAN 1991 (Annual Conference 1991). Redakcja Barbara Krawczyk, Jerzy Grzeszczak.

       

Piotr Korcelli

 

Przedmowa. pp. 5.

       

Andrzej S. Kostrowicki

 

Systemy przestrzenne "człowiek-gospodarka-przyroda" jako przedmiot badań geograficznych (Spatial systems "man-economy-nature" as the object of geographical research). pp. 7-13.

       

Tadeusz Gerlach

 

Model tworzenia lessów w części polskich Karpat fliszowych w okresie wistulianu Model of loess deposition in the central part of the Polish flysch Carpathians during the last cold stage). pp. 15-21.

       

Wojciech Froehlich, Desmond. E. Walling

 

Badania procesów erozji i sedymentacji przy użyciu izotopu cezu 137 (The research on erosion and sedimentation with the use of the isotope Cesium-137). pp. 23-33.

       

Ryszard Glazik, Roman Soja

 

Warunki kształtowania i zróżnicowanie odpływu rzecznego w górach Chentej, Mongolia (Conditions of development and differentiation of river outflow in the Khentei Mountains, Mongolia). pp. 35-47.

       

Wojciech Froehlich, Leszek Starkel

 

Wartości progowe w ewolucji rzeźby fliszowych Karpat i Dardżylińskich Himalajów (Thresholds in the evolution of relief of the flysch Carpathians and the Darjeeling Himalaya). pp. 49-58.

       

Barbara Krawczyk, Józef Skoczek, Krzysztof Błażejczyk

 

Warunki topoklimatyczne rolniczych upraw tropikalnych w Wietnamie środkowym (Topoclimatic conditions of tropical plant cultures in central Vietnam). pp. 59-69.

       

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

 

Dynamika roślinności jako wyraz przemian antropogenicznych środowiska - wybrane przykłady z okolic Pińczowa (Vegetation dynamics as an indicator of the anthropogenic changes un the geographical environment - chosen examples from Pińczów surroindings). pp. 71-85.

       

Piotr Korcelli

 

Regionalne projekcje ludnościowe w ujęciu alternatywnym (Alternative regional population projections). pp. 87-95.

       

Teofil Lijewski

 

Ośrodki aktywności gospodarczej w Polsce (Centres of economic activity in Poland). pp. 97-106.

       

Grzegorz Węcławowicz

 

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy (Socio-spatial differentiation of Warsaw). pp. 107-116.

       

Sławomir P. Bartnicki

 

Percepcja zagrożenia przestępczością - wstępna prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 12 warszawskich osiedlach mieszkaniowych (The perceptions of the threat of crime - preliminary research findings on twelve housing districts of warsaw). pp. 117-124.

       

Stanisław Misztal, Mirko Grcić

 

Rozwój przemysłowy Belgradu i warszawy w latach 1945-1985 (Industrial development of Belgrade and Warsaw, 1945-1985). pp. 125-137.

       

Piotr Eberhardt

 

Zaludnienie obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej w latach 1897/1900-1987/1990 (Population of the rural areas in Central and Eastern Europe, 1897/1900-1987/1990). pp. 139-147.

       

Piotr Eberhardt

 

Możliwości współpracy przygranicznej ze wschodnimi sąsiadami Polski (The possibilities of co-operation between border-areas in the East of Poland and the ones of the neighbouring countries). pp. 149-156.

             

15

 

1992

     

Housing and urban policy in transition. Papers from the Polish-Dutch Geographical Seminar. Warsaw-Szymbark, 15-18 October 1990. Edited by Piotr Korcelli and Jan size=3> Van Weesep.

           

Foreword. pp. 5.

           

List of participants. pp. 6.

       

Jan van Weesep

 

Housing and urban revitalization in the Randstad: An assessment of recent policy proposals. pp. 7-15.

       

Ronald van Kempen

 

Dutsch housing policy in the 1990s: The effects on low-income households. pp. 17-33.

       

Jan van Weesep and Ronald van Kempen

 

Dual incomes and residential preferences. The changing population profile of large Dutch cities. pp. 35-47.

       

Alina Muzioł-Węcławowicz

 

Changes of polish housing system - social attitudes. pp. 49-56.

       

Alina Potrykowska

 

Socio-demographic and housing changes in the Urban Region of Warsaw. pp. 57-71.

       

Małgorzata Bartnicka

 

The differentiation of housing conditions in Warsaw and their perception. pp. 73-79.

       

Elżbieta Iwanicka-Lyra

 

The household life-cycle and housing demand: A case study. pp. 81-85.

       

Lily van Noortwijk, Pieter Hooimeijer and Frans Dieleman

 

Divorce and the disruption of the housing career. pp. 87-101.

       

Friedel Filius

 

Housing market effects of moves into homes for the aged. pp. 103-112.

             

16

 

1992

     

Geographical issues of social and economic transformation of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the Second Japanese-Polish Geographical Seminar. Mądralin, Poland, September 1991. Edited by Zbigniew Taylor

           

List of participants. pp. 5-6.

           

Resolution. pp. 7.

       

Zbigniew Taylor

 

Preface. pp. 9-10.

       

Zbyszko Chojnicki

 

The grounds for change in the paradigm. pp. 11-21.

       

Noaharu Fujita

 

Spatial implication of demographic and economic processes. pp. 23-33.

       

Piotr Korcelli

 

Polish urban system in the 1990s: demographic and economic aspects. pp. 35-45.

       

Toru Taniuchi

 

Recent trends in metropolitan concentration in Japan. pp. 47-63.

       

Satoshi Nakagawa

 

Residential segregation by age in Tokyo (from a cohort-by-cohort viewpoint). pp. 65-76.

       

Alina Muzioł-Węcławowicz, Grzegorz Węcławowicz

 

The housing conditions in the large Polish cities. pp. 77-96.

       

Sigheru Yamamoto, Tokuyoshi Fukuda

 

On the regional disparity problem in regional development policy (with special reference to Poland and Japan). pp. 97-114.

       

Masayasu Murakami

 

The reduction of the special shipbuilding industry facilities in Japan. pp. 115-126.

       

Stanisław Misztal

 

Spatial problems of industrial restructuring in Poland. pp. 127-136.

       

Bronisław Kortus

 

Poland in transition: geopolitical and geoeconomic transformations. pp. 137-147.

       

Sigheru Nakajima

 

The industrialization and population movement in the newly industrializing economies: the cases of South Korea and Taiwan. pp. 149-158.

             

17

 

1993

     

Współczesna geografia polityczna = Contemporary Political Geography. Red. Marcin Rościszewski.

       

Marcin Rościszewski

 

Wstęp (Foreword). pp. 5.

       

Bronisław Czyż

 

Współczesna geografia polityczna. tendencje badawcze i studia stosowane (Contemporary political geography. Research and applied studies). pp. 7-23.

       

Jerzy Grzeszczak

 

W związku z artykułem Bronisława Czyża "Współczesna geografia polityczna" (Reflections and remarks on Bronisław Czyż essay "Contemporary political geography"). pp. 25-35.

       

Marcin Rościszewski

 

Polska i jej uwarunkowania geograficzno-polityczne (Poland: geographic and political condition). pp. 37-84.

       

Jerzy Grzeszczak

 

Euroregiony z udziałem Polski (Euroregions with participation of Poland). pp. 85-96.

       

Maciej Jakubowski

 

Perspektywy współpracy w obszarze pogranicza polsko-słowackiego (Perspectives of Polish-Slovak cooperation within the frontier zone). pp. 97-106.

       

Krystian Heffner

 

Specyfika Śląska Opolskiego w kontekście polskim i europejskim (Specificity of Opole Silesia region in Polish and European context). pp. 107-124.

       

Marek Sobczyński

 

O potrzebie badania granic na gruncie polskiej geografii politycznej. pp. 125-128.

             

18

 

1993

     

Geography of organic matter production and decay. SCOPE Seminar. Szymbark, September 11-18 1991. Edited by Alicja Breymeyer.

           

Preface. pp. 5-6.

       

Roman I. Zlotin, Natalia I. Bazilevich

 

Global maps of organic matter structure in terrestrial ecosystems. pp. 7-20.

       

Elgene O. Box, Vernon Meentemeyer

 

Soil carbon dioxide evolution: environmental controls, world patterns and amounts. pp. 21-49.

       

Natalia I. Bazilevich, Aleksander V. Drozdov, Roman I. Zlotin

 

Geographical peculiarities of the production - destruction - processes in Northern Eurasia. pp. 51-79.

       

Björn Berg, Matti P. Berg, Elgene O. Box, Pierre Bottner, Alicja Breymeyer, Rosa Calvo de Anta, Marie-Madeleine Couteaux, Antonio Gallardo, Alfonso Escudero, Werner Kratz, Manuel Madeira, Charles McClaugherty, Vernon Meentemeyer, Felipe Muńoz, Pietro Piussi, Jean Remacle, Amalia Virzo de Santo

 

Litter mass loss in pine forests of Europe: relationships with climate and litter quality. pp. 81-109.

       

Björn Berg, Matti P. Berg, Jordi Cortina, Alfonso Escudero, Antonio Gallardo, Maj-Britt Johansson, Manuel Madeira, Amalia Virzo de Santo

 

Soil organic matter in some European coniferous forests. pp. 111-122.

       

Björn Berg, Matti P. Berg, Jordi Cortina, Jeremy Flower-Ellis, Antonio Gallardo, Maj-Britt Johansson, J-E. Lundmark, Manuel Madeira

 

Amounts of litterfall in some European coniferous forests. pp. 123-146.

       

Alicja Breymeyer

 

Production/decomposition of organic matter in forest; studies in one climatic region and in climatic gradient. pp. 147-174.

       

Georgi L. Stenchikov, Aleksandr N. Krenke, Dimitry V. Turkov

 

Simulation of the biota and climate interactions and first attempt at their mapping. pp. 175-187.

             

19

 

1994

     

Climate and atmospheriv deposition studies in forests. International Conference, Nieborów, Poland, October 6-9 1992. Edited by Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska and Andrzej Bytnerowicz.

       

Alicja Breymeyer, Reginald D. Noble

 

History and perspectives of the US-EEC cooperation in the Forest Ecosystem Research and Monitoring. pp. 7-12.

           

Part 1 - Forest monitoring systems

       

Kenneth W. Stolte

 

Forest health monitoring program in the United States. pp. 13-64.

       

András Szépeszi

 

Forest damage surveys in Hungary. pp. 65-72.

       

Mecislovas Vaicys

 

Results of regional monitoring of forests and soils in Lithuania. pp. 73-86.

       

Martin Èerny

 

Monitoring of forests in the Czech republic. pp. 87-100.

           

Part 2 - Forest gradient studies

       

Alicja Breymeyer

 

Functioning of forest ecosystems in gradients of climate. pp. 101-107.

       

David D. Reed, Glenn D. Mroz, Hal O. Liechty, Kurt S. Pregitzer, Andrew J. Burton, Donald R. Zak, John A. Witter, Neil W. MacDonald

 

Studying the effects of air pollution on forests along exposure gradients: Experiences in the United States and opportunities for cooperation. pp. 109-115.

       

Juri martin, juri Aaspollu, Aivar Jaenes, Ljudmila Martin, Nailja Mehtiyeva, Taimi Piin, Henn Parn, Sirje Tekko, Raimolt Vilde, Vilma Virolainen

 

Atmospheric pollution deposition gradient studies in Estonia. pp. 117-135.

       

Janina Sepietene, Boguslavas M. Mostauskis

 

Dynamics of tree health categories in pine stands. pp. 137-140.

       

Vassily T. Yarmishko

 

The effects of environmental pollution on scots pine in the North Taiga forests of Russia. pp. 141-152.

           

Part 3 - Forest pollution

       

Lorene L. Sigal, Oleg B. Blum

 

A retrospective study of element content in Lichens from the Great Smoky Mountains National Park. pp. 153-164.

       

Andrzej Bytnerowicz

 

Studies of nitrogen deposition to forests in California. pp. 165-176.

       

Wojciech Dmuchowski, Jerzy Wawrzoniak

 

Spatial distribution of sulphur and nitrogen content in needles of scots pine (Pinus silvestris L.) as related to air pollution and tree stands vitality in Poland. pp. 177-186.

       

Stefan Godzik, Jerzy Szdżuj

 

A comparison of air, soil, and spruce needle chemistry in the Izerskie and Beskidy Mountains. pp. 187-195.

       

Krystyna Grodzińska, Grażyna Szarek, Barbara Godzik, Stanisław Braniewski, Elżbieta Chrzanowska

 

Mapping air pollution in Poland by measuring heavy metal concentration in mosses. pp. 197-209.

       

Ryszard Laskowski, Maria Niklińska, Maciej Maryański

 

Heavy metals in forest litter: a chemical time-bomb. pp. 211-217.

           

Part 4 - Special methods for forest monitoring

       

Jerzy Solon

 

A basis for the classification of bioindicative methods: A proposal for discussion. pp. 219-227.

       

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

 

Geobotanical indication as a tool for forest monitoring. pp. 229-243.

       

Romualdas Juknys

 

Dendrochronological data applications at forest monitoring system. pp. 245-254.

       

Alexander Kozharinov, V. M. Kolkovsky

 

Climatic states of forest ecosystems dynamics. pp. 255-260.

       

Julius Oszlányi

 

Loss of needles in relation to the biosociological position of trees in spruce ecosystems. pp. 261-264.

       

Hieronim Olenderek, Dariusz Korpetta, Grażyna Kamińska, Arkadiusz Nowicki

 

Numerical terraun model as a base for forest environmental research in the range of Forest District and Whole Country. pp. 265-273.

           

List of participants. pp. 275-276.

             

20

 

1994

     

Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich = Environmental changes of the Carpathians and subcarpathians basins. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Redakcja Leszek Starkel and Paweł Prokop.

       

Leszek Starkel

 

Wprowadzenie (Introduction). pp. 5.

       

Leszek Starkel

 

Ewolucja poglądów na temat paleogeografii vistulianu i holocenu Karpat i przedpola w ostatnich 40 latach (Evolution of views on the vistulian and holocene palaeogeography of the Carpathians and their foreland during last 40 years). pp. 9-16.

       

Tadeusz Gerlach

 

Eoliczne utwory pyłowe Karpat - wskaźnikiem kontynentalizmu (Loess deposits of the Polish Flysch Carpathians - to indicate continental climate during the Vistulian). pp. 17-18.

       

Dorota Nalepka

 

Historia roślinności w dolinie Wisły od Krakowa po ujście Raby w późnym vistulianie i holocenie (History of vegetation in the Vistula valley from Cracow to the mouth of the Raba river in the late vistulian and holocen). pp. 19-32.

       

Maria Baumgart-Kotarba, Adam Kotarba

 

Schyłek vistulianu i holocen w tatrach Wysokich (Late vistulian and early holocene in the High Tatra Mountains). pp. 33-40.

       

Stefan W. Alexandrowicz

 

Malakologiczne wskaźniki transformacji ekosystemów w późnym vistulianie i holecenie (Malacological indicators of ecosystems transformation during the late vistulian and the holocene). pp. 41-48.

       

Jan Machnik

 

Człowiek - rolnik i pasterz wkracza w Karpaty (Man - farmer and shepherd - enters the Carpathians). pp. 49-56.

       

Marek Krąpiec

 

"Czarne dęby" - dendrochronologia i fazy akumulacji pni w dolinie Wisły ("Black oaks" - dendrochronology and phases of accumulation of trunks in the Vistula valley). pp. 57-68.

       

Tomasz Kalicki

 

Osady powodziowe w Kotlinie Sandomierskiej (Flood deposits in the Sandomierz Basin). pp. 69-70.

       

Adam Kotarba

 

Zmienność katastrofalnych procesów morfogenetycznych w okresie małej epoki lodowej i czasach współczesnych w Tatrach (Variability of extreme geomorphic processes during the little ice age and at present in the High tatra Mountains). pp. 71-72.

       

Roman Soja

 

Zmiany reżimu wezbraniowego górnej Wisły (Changes of fliid regime of the upper Vistula). pp. 73-74.

       

Zofia Rączkowska, Anna B. Kozłowska

 

Geobotaniczne wskaźniki denudacji stoków wysokogórskich (Geobotanical indicators of denudation of high-mountain slopes). pp. 75-85.

       

Paweł Prokop, Roman Soja

 

Denudacja chemiczna w zlewni Ropy (Chemical denudation in the Ropa drainage basin). pp. 87-88.

       

Eugeniusz Gil

 

Meteorologiczne i hydrologiczne warunki ruchów osuwiskowych (Meteorological and hydrological conditions of landslides). pp. 89-102.

       

Barbara Obrębska-Starklowa, Zdzisław Bednarz, Tadeusz Niedźwiedź, Janina Trepińska

 

Współczesne tendencje zmian klimatu Karpat i przedpola (Contemporary tendencies in the climatic changes of the Carpathians Mts, and their foreland). pp. 103-115.

       

Stanisław Kędzia

 

Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach (Mięguszowiecki glacierette in the Tatras). pp. 117-118.

       

Leszek Starkel

 

Równoległość badań nad przeszłością i teraźniejszością środowiska Karpat i kotlin podkarpackich (Parallel studies on the past and present environment of the Carpathians and subcarpathians basins). pp. 119-122.

       

Paweł Prokop

 

Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN (Computing techniques in the Department of Geomorphology and Hydrology Mountains and Uplands IGiPZ PAN). pp. 123-124.

             

21

 

1995

     

EURO-MAB IV. Mountain zonality facing global change. Conference 6-11 September 1993, Zakopane, Poland. Edited by Alicja Mreymeyer.

       

Alicja Breymeyer

 

Preface. pp. 5-6.

           

Scientific Seminar

       

Thomas Schaaf

 

unesco_mab integrated mountain research and environmental conservation. pp. 9-16.

           

Part 1 - Mountain zonality

       

Zbigniew Mirek

 

Review of alpine research in the Polish Tatra Mountains. pp. 19-40.

       

Elena A. Belonovskaya

 

The human-induced transformation of the ecosystems of the Caucasus Mountains. pp. 41-57.

       

Alan Buse, Michael G. Morris

 

The response of Montane Beetles (Coleoptera) to climatic change. pp. 59-67.

       

Peter Fleischer

 

The zonality and health of forest in the Tatra national Park. pp. 69-75.

       

Władysław Danielewicz, Jacek Zientarski

 

Factors of vegetation dynamics in the areas of spruce forest of the upper mountain zone with declining stands of trees in the Karkonosze National Park - Biosphere Reserve. pp. 77-86.

       

Anna B. Kozłowska

 

Vegetational subzones in mountains - a natural or anthropogenic feature? pp. 87-90.

       

Zbigniew Krzan

 

Changes in the natural zonation of the Tatra Mountaons saused by anthropogenic factor. pp. 91-95.

       

Jerzy Modrzyński

 

The necessity to maintain the ecotypical variation of Norway spruce characteristic for altitudinal zones in the Polish Sudetic and Carpathian Mts. pp. 97-100.

       

Anna M. Bujakiewicz

 

Fungi of the plant communities in the alpine/subalpine zones of the Babia Góra Massif - preliminary results. pp. 101-104.

           

Part 2 - Waters in the mountains

       

Heinz Löffler

 

The impact on Alpine high mountain lakes of atmospheric nutrient loading and stocking with fish. pp. 107-110.

       

Stanisław Wróbel

 

The chemistry and acidification of the waters in the National Parks of south Poland. pp. 111-115.

           

Part 3 - GIS, teledetection and remotely-sensed data in mountains

       

Elżbieta Bielecka, Witold Fedorowicz-Jackowski. Ewa Witkowska

 

Sequential monitoring of Tatra subalpine forests on the basis of cartographic and remotely-sensed data. pp. 119-130.

       

Milan Koren jr

 

The use of GIS in the Tatra National Park. pp.131-136

       

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

 

Teledetection and Geographical Information Systems in the assessment of the state of forests. pp. 137-141

           

Part 4 - Organization and management of biosphere reserves

       

Milan Koren sen.

 

The territorial system of nature vonservation in the Slovakian part of the Tatra Biosphere Reserve. pp. 145-148.

       

Bogusław Bobek, Kajetan Perzanowski, Dorota Merta

 

The work plan for the Polish part of the Eastern carpathians International Biosphere Reserve. pp. 149-153.

       

Hans M. van Emden

 

Relation between the Biosphere Reserves of mab and the start Initiative of igbp. pp. 155-160.

       

Zbigniew Mirek, Halina Mirkowa

 

The Tatra Mountains - Nature World Heritage. pp. 161-166.

           

Selected euro-mab documents

           

Appendices:

1. iucn Action plan for protected areas in Europe. pp. 169-172.

2. Working group on high mountain ecosystems. pp. 173.

3. Recommendations from managers of biosphere reserves in the circumpolar area. pp. 174-175.

Recommendations of circumpolar biosphere reserve managers. pp. 176-177.

4. Societal dimensions of biosphere reserves. pp. 178.

           

List of participants. pp.179-185.

           

Declaration. pp. 187.

             

22

 

1995

     

Polish eastern border. Past and present problems. Edited by Marcin Rościszewski and Maciej Jakubowski.

       

Marcin Rościszewski

 

Introduction. pp. 5-6.

       

Andrzej Stasiak

 

Transborder cooperation under the concept of the strategic development of Poland. pp. 7-14.

       

Marcin Rościszewski

 

Polish eastern border. Some geopolitical patterns. pp.15-31.

       

Piotr Eberhardt

 

Polish eastern border changes in 1939-1945. pp. 33-51.

       

Piotr Łossowski

 

Lithuanian territorial claims. pp. 53-66.

       

Tomasz Komornicki

 

Polish eastern border under conditions of dynamic increase of international passenger and vehicle traffic. pp. 67-81.

       

Halina Powęska

 

Development of trade and services in the eastern borderland of Poland. pp. 83-96.

             

23

 

1995

     

Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą = Recent Polish climatological investigations in Poland and abroad. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN (Climatological symposium organized at 40th anniversary of the Department of Climatology IGiPZ PAN0, Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Redakcja Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk.

       

Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk

 

Wprowadzenie (Introduction). pp. 5-6.

           

Współczesne badania klimatologiczne

       

Tadeusz Niedźwiedź

 

Wieloletnia zmiennośc wskaźników cyrkulacji atmosfery nad Polską południową (Multiannual variability at atmospheric circulation indices over southern Poland). pp. 7-18.

       

Kazimierz Kłysik

 

Rola silnych wyżów i głrbokich niżów w kształtowaniu warunków termicznych okresu zimowego w Europie Środkowej (Deep cyclones and strong anticyclones and their influence on thermal conditions in Central Europe). pp.19-27.

       

Elżbieta Cebulak

 

Zmienność opadów atmosferycznych w ciepłej porze roku w Karpatach (Variability of the precipitation in the warm half-year in Carpathians). pp. 29-36.

       

Eugeniusz Filipiuk

 

Przebieg roczny promieniowania całkowitego w Lublinie (Annual course of global radiation in Lublin). pp. 37-44.

       

Marian Ostrozlik

 

Solar radiation trend observed at Skalnaté Pleso (Trend promieniowania słonecznego obserwowany na Skalnatym Plesie). pp. 45-49.

       

Frantisek Smolen

 

Effect of cloudiness on short- and long-wave radiation fluxes (Wpływ zachmurzenia na wielkość strumieni promieniowania krótko- i długofalowego). pp. 51-59.

       

Krzysztof Błażejczyk

 

Zfizyczne znaczenie promieniowania słonecznego dla człowieka (Physical significance of solar radiation on men). pp. 61-68.

       

Janusz Paszyński, Andrzej Kędziora, Stanisław Tuchołka, Janusz Kapuściński, Janusz Olejnik

 

Wpływ rodzaju powierzchni czynnej na strukturę bilansu cieplnego (Influence of the nature of active surface upon the structure of heat balance). pp. 69-92.

       

Jan Kossowski, Piotr Baranowski, Bogusław Usowicz

 

Właściwości cieplne powierzchniowej warstwy gleby na polach uprawnych w ujęciu stochastycznym (Stochastic approach of toposoil thermal properties in cultivatef fields). pp. 93-102.

       

Larissa Ya. Dzhogan, Elena A. Lozinoskaya

 

Areal averaging of heat and water fluxes for spatial inhomogeneous land surface (Uśrednianie przestrzenne strumieni ciepła i wilgoci na obszarach o niejednorodnej powierzchni czynnej). pp. 103-110.

       

Jerzy Boryczka

 

Cykliczne zmiany klimatu w różnych szerokościach geograficznych i ich przyczyny (Cyclical climate changes under various latitudes and their causes). pp. 111-124.

       

Jan Munzar

 

A contribution to weather reconstruction in Central Europe in the first half of the 16th century. Some notes to the outline of Czech-Polish contacts in meteorology (Przyczynek do rekonstrukcji przebiegu pogody w Europie Centralnej w pierwszej połowie XI wieku. Kilka uwag o polsko-czeskich kontaktach w dziedzinie meteorologii). pp. 125-128.

       

Octavia Bogdan, Gheorghe Neamu, Elena Niculescu

 

Les particularites des hasards climatiques en Roumanie (Characteristics of the climatic hazards on the territory of Rumania). pp. 129-135.

       

Gheorghe Neamu

 

Les topoclimats du delta du Danube (The topoclimates of Danube delta). pp. 137-141.

       

Tatiana S. Konstantinova, R. M. Korobov

 

The estimation of different geographical factors influencing the spatial distribution of mean air temperature. Summary (Ocena wpływu różnych czynników geograficznych na rozkład przestrzenny średniej temperatury powietrza. Streszczenie). pp. 143.

       

Jerzy Leszek Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki

 

Zróżnicowanie klimatu ekosystemów leśnych (Differentiation of the forest ecosystems climate). pp. 145-154.

       

Janina Lewińska

 

Waloryzacja klimatyczna obszarów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi i Radomia (Evaluation of the climate of urban areas as exemplified by the towns Łódź and Radom). pp. 155-160.

       

Andrzej Wyszkowski

 

Stężenie sumy węglowodorów (THC) w atmosferze w rejonie rafinerii gdańskiej (Concentration of total hydrocarbon (THC) in the atmosphere around the Gdańsk refinery). pp. 161-167.

           

Polskie badania klimatologiczne za granicą

       

Barbara Obrębska-Starkel, Janina Trepińska, Zygmunt Olecki

 

Niektóre wyniki badań prowadzonych przrz Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UJ w różnych strefach klimatycznych (Some results of investigations carried out in different climatic zones by Climatological Departmenr of the Institute of Geography of the Jagiellonian University). pp. 169-174.

       

Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak

 

Zagraniczne badania meteorologiczno-klimatyczne Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Meteorological and climatological investigations carried out abroad by Department of Climatology, Nicholas Copernicus University Toruń). pp. 175-180.

       

Maria Stopa-Boryczka

 

Studium porównawcze klimatu Polski, Iraku i Wietnamu (Comparative study of climate of Poland, Iraq and Vietnam). pp. 181-188.

       

Józef Skoczek

 

Polskie badania klimatologiczne w Mongolii w okresie 1974-1988 (Polish climatological investigations in Mongolia during the period 1974-1988). pp. 189-196.

       

Jan Tamulewicz, Alojzy Woś

 

Z badań parowania potencjalnego w gobijskim obszarze Mongolii (Studies of potential evaporation in the Gobi region of Mongolia). pp. 197-202.

       

Jan Tamulewicz

 

Uwilgotnienie powietrza na przełomie wiosny i lata w rejonie kotliny Ulaan Nuur, północna część Gobi (Air humidity in the spring/summer period in the Ulaan Nuur basin, northern Gobi). pp. 203-212.

       

J. Martin-Aranda, B. Usowicz, F. Moreno, J. E. Fernandez

 

Przestrzenno-czasowa zmienność temperatury gleby w gaju oliwnym (Spatial and temporal variability of soil temperature in olive orchard). pp. 213-220.

       

Jerzy Pereyma

 

Badania klimatyczno-glacjologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego w obszarach polarnych (The climatic-glaciological investigations carried out by Wrocław University). pp. 221-222.

       

Krzysztof Olszewski

 

Regiony bioklimatyczne Nigerii (Bioclimatic regions of Nigeria). pp. 223-228.

       

Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk

 

Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych strefach klimatycznych (Structure of the human heat balance in different climatic zones). pp. 229-236.

             

24

 

1995

     

Urban and regional issues in geofraphical research in Poland and Italy. Proceeding of the seventh Polish-Italian geographical seminar. Warsaw-Wierzba-Toruń-Łódź, 27 IX-2 X 1993. Edited by Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz.

       

Piotr Korcelli

 

Foreword. pp. 5.

       

Berardo Cori

 

Present land use competition in metropolitan areas: the case of Tuscan urbanized area. pp. 7-15.

       

M. Rosa Arnoldi

 

Proposals for an indicator: the urban relational potential. pp. 17-34.

       

Gabriele Zanetto, Stefano Soriani

 

Service location in the urban space: an algorithm for optimal solution. pp. 35-51.

       

Marco Costa

 

Some preliminary ideas about urban diffusion on a local scale. pp. 53-58.

       

Grzegorz Węcławowicz

 

The electoral geography in the national, regional and intra-urban scale. pp. 59-69.

       

Sylwia Kaczmarek

 

Urban landscape and the dtandard of living. pp. 71-79.

       

Jacek Kaczmarek

 

Time geography study in intra urban scale. The case of Łódź. pp. 81-89.

       

Wiesław Maik

 

Socio-spatial analysis of crime and delinquency. A case study of Toruń. pp. 91-98.

       

Elżbieta Iwanicka-Lyra

 

The influence of economic changes on the transformation of Warsaw suburban settlements. pp. 99-107.

       

Filippo Di Donato

 

Milieu naturel et évolution de la présence humaine dans les montagnes des Abruzzes. pp. 109-119.

       

Marina Fuschi

 

Récents changements dans le paysage côtier des Abruzzes. pp. 121-128.

       

Bożena Gałczyńska

 

Education of population as a factor of rural development. pp. 129-136.

       

Roman Kulikowski

 

Depressed areas in Polish private farming. pp. 137-144.

       

Zbigniew Rykiel

 

Regionalism in Poland. An outline. pp. 145-152.

       

Enrica Lemmi, Gianfranco Spinelli

 

Geographical pattern of cultural relations between Eastern Europe and Italy, with special reference to Poland. pp. 153-163.

           

List of participants. pp. 165-167.

25

 

1996

     

Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii = Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en pologne et en Roumanie. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie (Séminaire géographique polono-roumain), Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Rédigé par Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak.

       

Władysława Stola

 

Wstęp (Avant-propos). pp. 5-8.

       

Gheorghe Neamu

 

Le régime de la température de l'air et des précipitations atmosphériques sans la zone périurbaine de la ville de Bucarest (Reżym temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w strefie podmiejskiej Bukaresztu). pp. 9-12.

       

Krzysztof Błażejczyk

 

Topoklimat Warszawy (Topoclimat de varsovie). pp. 13-25.

       

Jerzy Solon

 

Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne (Caractéristique générale de la végétation de la voiévodie de Varsovie: différenciation naturelle et transformations d'origine anthropique). pp. 27-39.

       

Włodzimierz Zgliński

 

Kształtowanie się rolnictwa strefy podmiejskiej Warszawy (Formation de l'agriculture de la zone suburbaine de Varsovie). pp. 41-55.

       

Ion Iordan

 

Transformations socio-économiques des espaces suburbains des grandes villes en Roumanie 1990-1995 (Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów podmiejskich wielkich miast w Rumunii w latach 1990-1995). pp. 57-61.

       

Roman Kulikowski, Bożena Gałczyńska

 

Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji (La campagne et l'agriculture de la zone suburbaine de Varsovie dans la période de transformation). pp. 63-70.

       

Jerzy Bański

 

Kierunki przemian rolniczego uzytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1978-1988 (Orientation des changements de l'utilisation agricole du sol dans la voiévodie de Varsovie en 1978-1988). pp. 71-78.

       

Valeria Alexandrescu

 

Changements des fonctions des habitats humains dans la zone périurbaine de Bucurest en période de transition (Przemiany funkcjonalne osadnictwa w strefie podmiejskiej Bukaresztu w okresie przejściowym). pp. 79-84.

       

Władysława Stola

 

Przemiany udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warszawskiego (Changements de la part de la population non-agricole et la différenciation fonctionnelle des espaces ruraux de la voiévodie de Varsovie). pp. 85-92.

       

Daniela Nancu

 

Evolution des structures démographiques dans la zone périurbaine de Bucarest 1989-1995 (Ewolucja struktur demograficznych w strefie podmiejskiej Bukaresztu w okresie 1989-1995). pp. 93-101.

       

Stanisław Misztal

 

Przemysł strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji (Industrie de la zone suburbaine de Varsovie dans la période de transformation). pp. 103-116.