Oferta

Zespół wykonuje badania w obszarze szeroko rozumianej geografii transportu, ukierunkowane na potrzeby planowania przestrzennego oraz polityki regionalnej . Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz dostępności w jej wielu wymiarach. Badania dotyczą zarówno diagnozy dostępności jak i symulacji zmian dostępności w wyniku realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Realizowany jest szeroki wachlarz analiz z wykorzystaniem następujących metod badawczych: dostępność czasowa – analiza izochronowa, mapy izochronowe, dostępność kumulatywna – wykresy kumulatywne, dostępność potencjałowa (z wykorzystaniem autorskiej aplikacji komputerowej OGAM – Open Graph Accessibility Model) – symulacje (mapy) zmian dostępności, mapy diagnostyczne.

Analizy dostępności prowadzone są: na różnych poziomach agregacji (poziom gminny, powiatowy, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy), dla różnych gałęzi transportu (samochodowy, kolejowy, lotniczy, wodny-śródlądowy), a także w ujęciu wielogałęziowym (multi- i intermodalność), w ujęciu statycznym i dynamicznym.

Wyniki projektów (np. symulacje zmian dostępności) są przedstawiane m.in. w formie opracowań kartograficznych (mapy), wykresów oraz w formie tabelarycznej. Analizy dostępności służą m.in.: ocenie zasięgu oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych, badaniu rynkowych obszarów popytu, tzw. catchment areas np. portów lotniczych, odcinków autostrad lub stacji kolejowych.

Analizy mobilności prowadzone w ujęciu: unimodalnym (transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, wodny-śródlądowy), multi- i inter-modalnym.

Wykorzystując potencjał zespołu IGiPZ PAN proponuje m.in. możliwość prognozowania zmian w obciążeniu ruchem odcinka sieci w wyniku zmiany prędkości na tym odcinku. Jesteśmy niezależni w prezentowaniu poglądów, gdyż podstawą naszych prac jest rzetelność i etyka prowadzenia badań naukowych.