Publishing

GEOGRAPHICAL DOCUMENTATION


Contents

Electronic full-text version of the papers available in the Digital Repository IGSO PAS  IGSO PAS Digital Repository

No.

Year

 

Author (Forename and name)

 

Title

1

1952

 

Stanisław Leszczycki, Lech Ratajski, Joachim Koczy (oprac.)

 

Nazwy geograficzne ważniejszych jednostek polityczno-administracyjnych świat. - 42 s.

2

1952

 

Bronisława Richlingowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 1: Jeziora pomorskie w lewym dorzeczu Wisły. - 29 s.

3

1952

 

Bronisława Richlingowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 2: Jeziora górnego i środkowego dorzecza Wisły. - XVI, 21 s.

4

1952

 

Lech Ratajski (oprac.)

 

Polskie nazwy geograficzne ważniejszych miast świata liczących ponad 100 tys. mieszkańców. Cz. 2. - 57 s.

5-6

1952

 

Alicja Krzymowska (oprac.)

 

Stan pogłowia zwierząt domowych w państwach kapitalistycznych. - VII, 65 s.

7-8

1952

 

Bronisława Richlingowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 3: Jeziora mazurskie. - 90 s.

9

1952

 

Bronisława Richlingowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 4: Jeziora mazurskie (zestawienie ogólne). - 29 s.

10

1952

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 5: Jeziora górnego i środkowego dorzecza Odry. - 35 s.

1-2

1953

 

Lech Ratajski

 

Powierzchnia i ludność świata. - 49 s.

3

1953

 

Bronisława Richlingowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 6: Jeziora chełmińskie. - 32 s.

4-5

1953

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 7: Jeziora gnieźnieńsko-kujawskie - 49 s.

6

1953

 

Bronisława Richlingowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 8: Jeziora dobrzyńskie i wschodnio-kujawskie. - 37 s.

7

1953

 

Lech Ratajski (oprac.)

 

Polskie nazwy geograficzne jednostek administracyjnych 1-szego rzędu państw świata. - 66 s.

8

1953

 

Z. Pazdro

 

Polskie słownictwo geograficzne. Zeszyt D: Mineralogia i geologia. - 56 s.

9

1953

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 9: Jeziora poznańsko-lubuskie. - 63 s.

10-11

1953

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz.10: Jeziora pomorskie w dorzeczu Noteci (na N od pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej). - 79 s.

12

1953

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 11: Jeziora pomorskie w dorzeczu dolnej Odry i dolnej Warty (na N od pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej). - 59 s.

13-14

1953

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 12: Jeziora pomorskie w zlewisku rzek pobrzeża bałtyckiego. - 81 s.

15

1953

 

Irena Gieysztorowa (oprac.)

 

Katalog jezior polskich. Cz. 13: Jeziora suwalskie. - 28 s.

1

1954

     

Polskie nazwy geograficzne oceanów, mórz, zatok i cieśnin. - 19 s.

2

1954

     

Polskie nazwy geograficzne wysp, półwyspów i przylądków świata. Cz. I. - 58 s.

3

1954

     

Polskie nazwy geograficzne. Nazwy miast Europy (bez ZSRR) i liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców. - 19 s.

4

1954

 

Stefan Majdanowski (oprac.)

 

Zestawienie ogólne jezior Polski. - 21 s.

5

1954

 

Lech Ratajski (oprac.)

 

Polskie nazwy geograficzne. Cz. II: Nazwy hydrograficzne (jeziora, rzeki, kanały) i orograficzne (góry, wyżyny, niziny, szczyty, przełęcze) Europy (bez ZSRR). - 38 s.

6

1954

 

Tadeusz Szczepanik (oprac.)

 

Produkcja surowców mineralnych w krajach kapitalistycznych. - 12 s., tabl.

7

1954

 

Opracowanie zespołowe

 

Instrukcja mapy geomorfologicznej i hydrograficznej. - 26 s.

8

1954

 

Lech Ratajski, Janina Szewczyk, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Polskie nazwy geograficzne. Cz. III. Nazwy hydrograficzne i orograficzne ZSRR. - 26 s.

9

1954

 

Tadeusz Szczepanik (oprac.)

 

Produkcja surowców mineralnych w krajach kapitalistycznych. - 47 s.

10

1954

 

Janina Szewczyk, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Nazwy miast Azji i ZSRR od 50-100 tys. mieszkańców oraz nazwy narodów, narodowości i grup plemiennych ZSRR. - 38 s.

11

1954

 

Aniela Drozdowska (oprac.)

 

Przepisy tymczasowe katalogowania i inwentaryzacji zbiorów kartograficznych (Projekt instrukcji). - 46 s.

1

1955

 

Lech Ratajski, Janina Szewczyk, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Nazwy fizjograficzne (hydrograficzne: jeziora, rzeki, kanały, wody) oraz orograficzne (góry, szczyty, przełęcze, wyżyny, niziny, pustynie, wybrzeża i krainy pobrzeżne) Azji (bez ZSRR). - 38 s.

2

1955

 

Roman Szczęsny (oprac.)

 

Ludność Afryki w okresie 1900-1950, - 64 s.

3

1955

 

Andrzej Bonasewicz, Roman Szczęsny (oprac.)

 

Ludność Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej w okresie 1850-1950, - 126 s.

4

1955

 

Lech Ratajski, Janina Szewczyk, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Nazwy fizjograficzne Afryki i miasta Afryki do 50-100 tys. mieszkańców. - 31 s.

5

1955

 

Zygmunt Parucki (oprac.)

 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego jako źródło do badań rozmieszczenia sił wytwórczych kapitalizmu w Polsce. - 53 s.

6

1955

 

Andrzej Bonasewicz (oprac.)

 

Ludność Azji (bez ZSRR) w okresie od 1870-1950. - 100 s.

7

1955

 

Lech Ratajski, Janina Szewczyk, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Nazwy fizjograficzne Grenlandii, Ameryki Północnej i Środkowej oraz nazwy miast od 50-100 tys. mieszkańców dla Ameryki Północnej, Środkowej, Południowej, Australii i Nowej Zelandii. - 32 s.

8

1955

 

Lech Ratajski, Janina Szewczyk (oprac.)

 

Nazwy fizjograficzne Ameryki Południowej i Oceanii, Antarktydy oraz nazwy fizjograficzne mórz i oceanów świata. - 40 s.

9

1955

 

Wojciech Trzebiński (oprac.)

 

Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie 1810-1945 r. (Zarys historyczny), - 52 s. + mapy

10

1955

 

Feliks Osowski (oprac.)

 

Stan pokrycia obszaru Polski materiałami kartograficznymi. - 47 s. + skorowidze.

11

1955

 

Tadeusz Szczepanik (oprac.)

 

Produkcja surowców mineralnych w krajach kapitalistycznych, - 101 s.

12

1955

 

Lech Ratajski, Zuzanna Siemek, Janina Szewczyk, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Nazwy narodowości, plemion i grup językowych świata (bez ZSRR). - 57 s.

1

1956

 

Kazimierz Dziewoński, Jerzy Kostrowicki, Henryka Piskorz, Roman Szczęsny (oprac.)

 

Tymczasowa instrukcja sporządzania szczegółowych map użytkowania ziemi. Projekt. - 35 s.

2

1956

 

Lech Ratajski, Zuzanna Siemek (oprac.)

 

Nazewniczy zeszyt uzupełniający nazwy fizjograficzne, miasta, jednostki administracyjne - poprawki do materiałów zawartych w poprzednich zeszytach). - 111 s.

3

1956

 

Andrzej Wróbel (oprac.)

 

Kryteria i metody delimitacji regionów gospodarczych. - 41 s.

4, 4a

1956

 

Wojciech Trzebiński, Adam Borkiewicz (oprac.)

 

Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918. (Zarys historyczny). (Mapy). - 112 s., 8 map.

5

1956

 

Adam Jelonek

 

Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810-1955. - 49 s. + wkładka uzupeł. 21 s.

1

1957

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Badania klimatu lokalnego nad środkową Wisłą (w 1954 roku). - 12 s. + 19 tabl., 11 ryc.

2

1957

 

Leszek Starkel (oprac.)

 

Charakterystyka morfologiczna regionu Podtatrzańskiego, - 25 s. + wkładka: Charakterystyka hydrograficzna regionu Podtatrzańskiego (oprac. Krystyna Wit). - 30 s.

3

1957

 

Mieczysław Liberacki, Jan Szupryczyński (oprac.)

 

Wybrane zagadnienia z badań geomorfologicznych w ośrodkach toruńskim i warszawskim. - 78 s.

4-5

1957

 

F. Rychlicki (oprac.)

 

Ludność Europy (bez ZSRR). - 54 s.

6

1957

 

Adam Jelonek (oprac.)

 

Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1947-1955. - 24 s. + 6 tab. + 19 wykresów.

1

1958

 

Franciszek Wrona (oprac.)

 

Rozmieszczenie i rozwój uprawy roślin przemysłowych w Polsce w latach 1947-1954. - 48 s. + 3 wykresy + 18 mapek.

2

1958

 

Praca zbiorowa

 

Trzcińsko-Zdrój. Oprac. zbior. Pracownii geografii Zaludnienia i Osadnictwa IG PAN. - 98 s.

3

1958

 

Tadeusz Celmer, Mieczysław Klimaszewski, Stanisław Pietkiewicz, Wanda Stephan, Tadeusz Wilgat, Helena Werner-Więckowska, Krystyna Wit (oprac.)

 

Zagadnienia mapy hydrograficznej Polski. Instrukcja do zdjęcia hydrograficznego Polski. - 84 s.

4

1958

 

Łucja Górecka, Mirosław Bogacki, Tadeusz Celmer, Irena Dynowska (oprac.)

 

Zagadnienia hydrograficzne, morfologiczne i surowcowe. - 97 s.

5

1958

 

Wojciech Morawski

 

Potoki ładunków (stan z 1954 r., przewidywanie na rok 1960). - 49 s.

6

1958

     

Materiały do geografii fizycznej Polski. - 161 s.

1

1959

 

Roman Szczęsny, Henryka Piskorz, Julitta Rakowicz

 

Studia nad użytkowaniem ziemi w powiecie mrągowskim (materiały z badań w latach 1955-1956). - 102 s.

2

1959

 

Jerzy Kostrowicki i in.

 

Polskie zdjęcie użytkowania ziemi; Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi. Oprac. pod kier. Jerzego Kostrowickiego. - 128 s.

3

1959

     

Bibliografia zagadnień regionalizacji gospodarczej (Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Związek Radziecki) zestawiona w Ośrodku Bibliograficzno-Informacyjnym Studiów Geograficznych nad Regionami Gospodarczymi. - 44 s.

4

1959

 

Tadeusz Celmer, Mieczysław Klimaszewski, Stanisław Pietkiewicz, W. Stephan, Tadeusz Wilgat, Helena Werner-Więckowska, Krystyna Wit (oprac.)

 

Zagadnienia mapy hydrograficznej Polski. Instrukcja do zdjęcia hydrograficznego Polski. - 84 s.

5

1959

 

Teofil Lijewski

 

Rozwój sieci kolejowej Polski. - 97 s.

6

1959

 

Maria Tyczyńska, Zygmunt Maksymiuk

 

Morfologia i hydrografia. - 62 s.

1

1960

 

Władysław Biegajło, Roman Szczęsny

 

Wstępne wyniki badań nad użytkowaniem ziemi [w powiecie gdańskim i myszkowskim]. - 101 s.

2

1960

 

Leszek Kosiński

 

Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r. - 165 s.

3

1960

 

Jerzy Kostrowicki

 

The aims, concept and method of Polish land utilization survey. - 43 s.

4

1960

 

Jolanta Drecka, Halina Tuszyńska-Rękawek, Stanisław Leszczycki

 

National atlases. Sources, Bibliography. Articles. - 56 s.

5

1960

 

Krystyna Wit, Zofia Ziemońska

 

Objaśnienia do mapy hydrologicznej Polski 1:50 000. Arkusz M-34-300-B Zakopane. - 105 s.

5a

1960

 

Krystyna Wit, Zofia Ziemońska

 

Hydrografia Tatr Zachodnich. Objaśnienia do mapy hydrograficznej "Tatry Zachodnie" 1:50 000. - 99 s.

6

1960

 

Władysław Biegajło i in.

 

Ispol’zovanie zemel’ v Bel’sk-Podljaskom, Vysoke- Mazoveckom, Mrongovskom, Gdan’skom, Kartuzskom i Inovrocl’avskom povjatach. - 103 s.

1

1961

 

Teresa Szczęsna, Mieczysław Kłapa

 

Klimat Hali Gąsiennicowej 1949-1958. - 20 s., 29 tabl., 44 ryc.

2

1961

 

Mieczysław Szostak, Adam Synowiec

 

Z badań Stacji Naukowej Instytutu Geografii PAN nad jeziorem Mikołajskim. - 135 s.

3

1961

 

Stanisław Misztal, Piotr Eberhardt, Jerzy Dębski

 

Materiały do geografii przemysłu Polski. - 245 s.

4

1961

 

Mirosław Bogacki (oprac.)

 

Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu. Arkusz N-34-92-D Kolno. - 40 s.

5

1961

 

Andrzej Maryański, Leszek Kosiński

 

Materiały z geografii zaludnienia Polski i Czechosłowacji. - 81 s.

6

1961

 

Edward Tomaszewski

 

Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu. Arkusz N-33-143-A Kórnik. - 50 s.

1

1962

 

Praca zbiorowa

 

Economic regionalization. Materials of the First General Meeting of the Commission held in Utrecht, the Netherlands, from 8 till 9 Sept. 1961. - 120 s.

2

1962

 

Teofil Lijewski

 

Geografia komunikacji województwa białostockiego. - 206 s. + 29 map.

3

1962

 

Jerzy Kostrowicki i in.

 

Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi. Wyd. 3 popr. i uzup.. - 130 s.

4

1962

 

Łucja Górecka

 

Związek przemysłu cementowego w Polsce ze środowiskiem geograficznym, - 171 s. + 36 nlb.

5

1962

 

Edward Tomaszewski (oprac.)

 

Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu. Arkusz N-33-131-C Kostrzyń. - 64 s. + ryc. nlb.

6

1962

 

Henryka Piskorz, Danuta Kowalczyk, Barbara Michniewska-Szczepkowska

 

Studia nad użytkowaniem ziemi - IV. Sprawozdanie z prac w powiatach: koszalińskim, suwalskim i olsztyńskim. - 120 s.

1

1963

 

S. Zynda

 

Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu. Arkusz N-33-139-B Toporów. 70 s. + ryc. nlb.

2

1963

 

Danuta Kosmowska

 

Objaśnienia do mapy hydrograficznej 1:50 000. Arkusz N-34-44-A Ożarów. - 68 s.

3

1963

 

Barbara Kawecka, Halina Rękawkowa (oprac.)

 

Bibliografia geografii polskiej 1960. - 320 s.

4

1963

 

Mieczysław Kluge, Maria Kraujalis, Józef Skoczek (oprac.)

 

Studia nad wymianą cieplną Stacji Naukowej Instytutu Geografii w Wojcieszowie. - 40 s.

5

1963

 

Zofia Woźniak-Strojna, Edward Tomaszewski

 

Zagadnienia z geomorfologii i hydrografii. - 53 s.

6

1963

 

Józef Bączyk

 

Geneza półwyspu helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. - 180 s., 28 tabl. ryc., 36 tabl. fot., nlb.

1

1964

 

Jolanta Drecka, Halina Tuszyńska-Rękawek, Stanisław Leszczycki

 

National and regional atlases. Sources, Bibliography. Articles. - 155 s.

2

1964

 

Jerzy Kostrowicki

 

The Polish detailed survey of land utilization. Methods and techniques of resources. - 100 s.

3

1964

 

Rajmund Galon, Teodor Naumienko, Mieczysław Klimaszewski (red.)

 

Instrukcja opracowania mapy hydrograficznej Polski 1:50 000. Wyd. 3 popr. i uzup. + znaki umowne i objaśnienia. - 83 s.

4

1964

 

Wanda Jankowska, Jadwiga Machinko

 

Materiały do monografii geograficzno-gospodarczej Chełmży. s. 1-96.

     

Danuta Kowalik-Bodzak

 

Wpływ podziału spadkowego, komasacji i parcelacji na zmianę układów przestrzennych wsi w powiecie puławskim od połowy XIX w.. s. 97-152.

5

1964

 

Janusz Paszyński, Józef Skoczek (oprac.)

 

Badania klimatu lokalnego. - 94 s.

6

1964

 

Hanna Malarecka-Simbierowicz

 

Zagadnienia geografii przemysłu. - 81 s.

1

1965

 

Maria Stopa

 

Regiony burzowe w Polsce. - 96 s.

2

1965

 

Bolesław Olszewicz, Zbigniew Rzepa

 

Katalog rękopisów geograficznych w zbiorach polskich. Zeszyt 1: Katalog rękopisów geograficznych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. - 107 s.

3

1965

 

Tadeusz Krzemiński

 

Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50 000. Arkusz Strękowa Góra. - 36 s.

4

1965

 

Marek Jerczyński

 

Polskie mapy rozmieszczenia ludności. Charakterystyka i przegląd bibliograficzny. s. 1-82.

     

Krystyna Palonka

 

Zasięg wpływów szkół średnich w rejonie Piły. s. 83-99.

5

1965

 

Władysław Stola, Stefan Hauzer

 

Studia nad użytkowaniem ziemi - V. - 65 s.

6

1965

 

Amalia Prochownik

 

Przemiany struktury osadniczo-agrarnej wsi powiatu proszowickiego od połowy XIX wieku do 1960 r. (na wybranych przykładach). - 159 s.

1

1966

 

Jan Szupryczyński

 

I. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-33-107-C Szamocin. s. 1-44.

     

Mirosław Bogacki

 

II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-34-92-B Pisz. s. 45-90.

2/3

1966

 

Władysław Biegajło (oprac.)

 

Użytkowanie ziemi i rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań na terenie Czechosłowacji i Jugosławii w latach 1962-164. - 160 s.

4

1966

 

Janusz Paszyński (red.)

 

Atlas bilansu promieniowania w Polsce. Materiały do bilansu cieplnego Polski. Oprac. Zakładu Klimatologii IG PAN pod red. Janusz Paszyńskiego. - 10 s. + 17 tabl., 53 tabl. map.

5

1966

 

Wojciech Stankowski

 

I. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-33-90-D Reptowo. s. 1-48

     

Urszula Urbaniak, J. Kotarbiński

 

II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-34-124-C Gąbin. s. 49-108.

6

1966

 

Beniamina Tchórzewska

 

Zagadnienia bilansu wodnego rzek nizin środkowo-polskich na przykładzie dorzecza Wilgi. - 83 s.

1

1967

 

Władysław Gadomski i in.

 

Użytkowanie ziemi i rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań na terenie Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii w latach 1962-1964. - 125 s.

2

1967

 

Eugeniusz Drozdowski

 

I. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-34-85-D Chełmno. s. 1-46.

     

Anna Tomczak

 

II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-34-98-C Toruń. s. 50-110.

3-4

1967

 

Adam Jelonek

 

Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. - 33 s. + 62 s. tabl.

5

1967

 

Teofil Lijewski

 

Rozwój komunikacji kolejowej i autobusowej w Polsce w okresie 1946-1965. - 142 s.

6

1967

 

Ryszard Czarnecki

 

Stosunki wodne środkowej części dorzecza Opatówki. - 79 s.

1

1968

 

Halina Tuszyńska-Rękawek, Jolanta Drecka, Stanisław Leszczycki

 

National and regional atlases. Sources, Bibliography. Articles. Supplement for 1963-1967. - 73 s.

2

1968

 

Maria Stopa

 

Temperatura powietrza w Polsce. - 213 s.

3

1968

 

Jerzy Kostrowicki, Wiesława Tyszkiewicz (oprac.)

 

Land use studies in East-Central Europe. The report of the regional subcommission. - 89 s.

4

1968

 

Jerzy Kostrowicki (red.)

 

Problematyka i metody geografii rolnictwa w pracach Zakładu Geografii Rolnictwa Instytutu Geografii PAN. - 113 s.

5

1968

 

Mirosław Bogacki, Leon Czajkowski

 

Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz Nowogród. - 43 s.

6

1968

     

Abstrakty prac habilitacyjnych i doktorskich 1967. - 186 s.

1

1969

 

Jerzy Ostrowski

 

Mapy hipsometryczne. Przegląd historyczno-bibliograficzny. - 173 s.

2/3

1969

 

Kazimierz Klimek, Adam Kotarba, Barbara Obrębska-Starkel, Leszek Starkel

 

Analiza i ocena środowiska geograficznego powiatu ropczyckiego (dla potrzeb planowania regionalnego). - 136 s.

4

1969

 

Andrzej Gawryszewski

 

Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata 1827-1967). - 155 s.

5

1969

 

Władysław Biegajło i in.

 

Użytkowanie ziemi i rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań na terenie Macedonii, Serbii, Bułgarii i Czech. - 168 s.

6

1969

     

Abstrakty prac habilitacyjnych i doktorskich 1968. - 206 s.

1

1970

 

Jerzy Kostrowicki, Wiesława Tyszkiewicz (ed.)

 

Agricultural typology. selected methodological materials. International Geographical Union. Commission Agricultural Typology. - 60 s.

2

1970

 

Janusz Paszyński (red.)

 

Materiały do klimatalogii Polski, - 118 s. + nlb.

3

1970

 

Leonard Dauksza, Eugeniusz Gil, Adam Kotarba, Kazimierz Kramarz, Janina Niemirowska, January Słupik, Leszek Starkel

 

Badania fizycznogeograficzne otoczenia Stacji Naukowo-Badawczej IG PAN w Szymbarku. Tom I. Oprac. pod red. Leszka Starkla. - 72 s. + nlb.

4

1970

 

Ryszard Glazik

 

Wody podziemne w dorzeczu Skarlanki i ich stosunek do rynien jeziornych. - 70 s. + nlb.

5

1970

 

Władysław Niewiarowski

 

Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000. Arkusz N-34-98-B Wąbrzeźno.

6

1970

     

Abstrakty prac habilitacyjnych i doktorskich 1969. - 153 s.

1

1971

 

Agnieszka Żurek

 

Bibliografia polskich prac o migracjach stałych wewnętrznych ludności w Polsce (lata 1916-1969/1970). - 120 s.

2

1971

 

Jerzy Kostrowicki, Roman Kulikowski

 

Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi (projekt instrukcji). - 27 s.

3

1971

 

Praca zbiorowa

 

Człowiek a środowisko geograficzne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (wybrane zagadnienia). - 80 s. + nlb.

4-5

1971

 

Tadeusz Wilgat, Krzysztof Wojciechowski

 

Rio Aconcagua. Studium hydrogeografuczne. + Mapa geomorfologiczno-hydrograficzna dorzecza górnej Rio Aconcagua. - 245 s.

6

1971

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1970. - 147 s.

1

1972

 

Urszula Puckalanka, Zbigniew Rzepa

 

Katalog rękopisów geograficznych w zbiorach polskich. Zesz.2: Katalog rękopisów geograficznych w zbiorach Poznania i Kórnika. - 75 s.

2

1972

 

Julitta Grocholska (oprac.)

 

Bilans i analiza użytkowania ziemi w Polsce (według stanu na dzień 31 grudnia 1970 r.). - 135 s.

3

1972

 

Halina Tuszyńska-Rękawek, Stanisław Leszczycki

 

National and regional atlases for 1968-1971. Sources, Bibliography. Articles. - 92 s.

4

1972

 

Maria Pulinowa

 

Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. - 112 s.

5

1972

 

Jerzy Ostrowski

 

World literature on general theoretical problems in cartography = Światowa literatura z zakresu ogólnych problemów teoretycznych w kartografii. Bibliografia za okres 1945-1971. - 99 s.

6

1972

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1971. - 199 s.

1

1973

 

Leszek Starkel (red.)

 

Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. - 97 s. + nlb.

2

1973

 

January Słupik

 

Zróżnicowanie spływu powierzchniowego na fliszowych stokach górskich. - 118 s.

3

1973

 

Władysława Stola

 

Rolnictwo departamentu Vaucluse (Francja). Próba typologii. - 86 s.

4

1973

 

Julitta Grocholska

 

Bilans użytkowania ziemi w Polsce. Cz. II. - 129 s.

5

1973

 

Barbara Obrębska-Starkel

 

Stosunki mezo- i mikroklimatyczne w Szymbarku. - 123 s.

6

1973

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1972. - 132 s.

1z/s

1973

     

Problemy wodne miasta Kalisza. - 57 s.

1

1974

 

Irena Burlikowska

 

Zaopatrzenie w wodę wsi woj. lubelskiego. - 99 s.

2

1974

 

Maria Kiełczewska-Zaleska (red.)

 

Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce. - 188 s.

3

1974

 

Marek Grześ

 

Badania nad termiką i zlodzeniem jeziora Gopło. - 56 s. + nlb.

4

1974

 

Andrzej Rachocki

 

Przebieg i natężenie współczesnych procesów rzecznych w korycie Raduni. - 120 s.

5

1974

 

Krystyna Wit-Jóźwik

 

Hydrografia Tatr Wysokich. Objaśnienia do mapy hydrologicznej "Tatry Wysokie" 1:50 000. - 103 s.

6

1974

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1973. - 170 s.

1-2

1975

 

Maria Drzał

 

Parki w Polsce. - 306 s. + nlb.

3-4

1975

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. I. - 113 s.

5-6

1975

 

Tadeusz Wilgat, Anna Kowalska

 

Wpływ działalności gospodarczej na stosunki wodne Kotliny Sandomierskiej. - 61 s.

1

1976

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1974. - 125 s.

2

1976

 

Eugeniusz Gil

 

Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku. - 65 s. + nlb.

3

1976

 

Julitta Grocholska (red.)

 

Charakterystyka użytkowania ziemi w Polsce w 1970 roku. - 107 s.

4-5

1976

 

Jacek Szyrmer

 

Przemiany w strukturze przestrzennej produktywności i specjalizacji w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1960-1970. - 74 s.

6

1976

 

Leo Koutaniemi, Andrzej Rachocki

 

Dolina rzeki Oulanki (północno-wschodnia Finlandia). Studium morfologiczno-morfodynamiczne. - 62 s.

1

1977

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1975. - 83 s.

2-3

1977

 

Marian Pulina

 

Zjawiska krasowe w Sudetach polskich. - 116 s.

4

1977

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. II. - 85 s.

5

1977

 

Ludwik Mazurkiewicz

 

Zastosowanie metody symulacji w badaniach zmian przestrzennej struktury miasta (na przykładzie Wałbrzycha). - 68 s.

6

1977

 

Roman Soja, Krystyna Wit-Jóźwik, Andrzej Welc

 

Opady atmosferyczne i deflacja w okolicach Szymbarku. - 83 s.

1

1978

 

Wiesława Tyszkiewicz

 

Struktura agrarna polski 1945-1975. Analiza przestrzenno-czasowa. - 87 s.

2-3

1978

 

Ryszard Glazik

 

Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie. - 119 s. + nlb.

4

1978

 

Stefan Kozarski, Jan Szupryczyński

 

Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia). - 59 s. + nlb.

5

1978

 

Anna Maksimiuk-Pazura

 

Aglomeracje miejskie w Polsce jako bieguny rozwoju społeczno-gospodarczego.

6

1978

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1976.

1

1979

 

Stanisław Leszczycki, Jadwiga Kobendzina (red.)

 

Kampinoski Park Narodowy i jego problematyka. - 60 s.

2

1979

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. III. - 83 s.

3

1979

 

Bolesław Malisz (red.)

 

Metody analiz geograficznych w planowaniu przestrzennym. - 100 s.

4

1979

 

Marcin Rościszewski, Zuzanna Siemek (red.)

 

Tendencje rozwoju i zmiany w organizacji przestrzennej krajów Trzeciego Świata. - 94 s.

5

1979

 

Eugeniusz Gil

 

Typologia i ocena środowiska naturalnego okolic Szymbarku. - 91 s. + nlb.

6

1979

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1977.

1

1980

 

Stefan Chmielewski

 

Zmiany środowiska geograficznego w strefie oddziaływania wielkiego miasta (na przykładzie północno-wschodniej części warszawskiego zespołu miejskiego). - 85 s.

2

1980

 

Danuta Gospodarowicz

 

Osadnictwo rolnicze a gospodarka wielkoobszarowa na terenie woj. koszalińskiego w latach 1950-1977. - 74 s.

3

1980

 

Mieczysław Kluge (red.)

 

Metody opracowań topoklimatycznych. - 116 s.

4

1980

 

Mieczysław Kłapa

 

Procesy morfogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu Hali Gąsiennicowej w Tatrach. - 55 s.

5

1980

 

Maria Zamelska

 

Wpływ uprzemysłowienia na procesy urbanizacyjne w regionie bydgoskim.

6

1980

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1978. - 80 s.

1

1981

 

Roman Soja

 

Analiza odpływu z fliszowych zlewni Bystrzanki i Ropy (Beskid Niski). - 91 s.

2

1981

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. IV. - 117 s.

3

1981

 

Leszek Starkel (red.)

 

Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. - 89 s.

4

1981

 

Jerzy Grzybowski

 

Rozwój wydm w południowo-wschodniej części Kotliny Biebrzańskiej (wpływ warunków naturalnych i gospodarczej działalności człowieka). - 100 s.

5

1981

 

Marcin Rościszewski, Zuzanna Siemek (red.)

 

Geografia a światowe problemy rozwoju. - 87 s.

6

1981

     

Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1979. - 78 s.

1-2

1982

 

Zygmunt Babiński

 

Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku. - 92 s.

3-4

1982

 

Jan Tamulewicz

 

Taksonomiczne podstawy typologii reżimu opadów atmosferycznych na przykładzie Pojezierza Pomorskiego i Niziny Wielkopolskiej. - 91 s.

5-6

1982

 

Bożena Gałczyńska, Roman Kulikowski

 

Struktura przestrzenna rolnictwa indywidualnego w woj. stołecznym warszawskim. - 111 s.

1

1983

 

Adam Kotarba, Mieczysław Kłapa, Zofia Rączkowska

 

Procesy morfogenetyczne kształtujące stoki Tatr Wysokich. - 84 s.

2

1983

 

Alina Potrykowska

 

Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973. - 101 s.

3

1983

 

Krzysztof Błażejczyk

 

Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski. - 85 s.

4

1983

 

Michał Swałdek

 

Przekształcenia pokrywy glebowej i zbiorowisk roślinnych w staropolskim okręgu przemysłowym. - 96 s.

5

1983

 

Janina Grucza

 

Wpływ migracji na stan i strukturę demograficzną ludności gmin woj. koszalińskiego i słupskiego. - 88 s.

6

1983

 

Wiesław Antoniak

 

Komasacja gruntów jako czynnik rozwoju rolnictwa na przykładzie woj. białostockiego. - 98 s.

1-2

1984

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. V. - 138 s.

3

1984

 

Leon Andrzejewski

 

Dolina Zgłowiączki - jej geneza oraz rozwój w późnym glacjale i holocenie. - 84 s.

4

1984

 

Feliks Szlajfer

 

Rola plantacji w kształtowaniu przestrzeni społeczno-gospodarczej na przykładzie Ameryki Łacińskiej. - 102 s.

5

1984

 

Ewa Pytel-Tafel

 

Struktura demograficzna jako czynnik różnicujący zbiór miast polskich. - 88 s.

6

1984

 

Ryszard Burek

 

Infrastruktura gospodarcza a towarowość rolnictwa (na przykładzie woj. kieleckiego). - 82 s.

1

1985

 

Teofil Lijewski

 

Układy komunikacyjne województw. - 80 s. + 9 map.

2

1985

 

Irena Chudzyńska

 

Struktura przestrzenna handlu detalicznego w Warszawie. - 74 s.

3

1985

 

Maria Góralczyk, Bronisław Górz

 

Z badań nad strukturą i infrastrukturą rolnictwa. - 100 s.

4

1985

 

Piotr Werner

 

Zmiany struktury przestrznnej przemysłu środków informatyki w Polsce w latach 1965-1980. - 88 s.

5

1985

 

Andrzej Welc

 

Zmienność denudacji chemicznej w Karpatach fliszowych (na przykładzie zlewni Bystrzanka). - 99 s.

6

1985

 

Tadeusz Niedźwiedz, Michał Orlicz, Jadwiga Orliczowa

 

Wiatr w Karpatach polskich. - 90 s.

1

1986

 

Katarzyna Ostaszewska

 

Zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania zmian rozmieszczenia ludności Polski. - 84 s.

2

1986

 

Zdzisław Mikulski (red.)

 

Niektóre problemy metodyczne hydrologii. - 73 s.

3

1986

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Wyniki badań bioklimatu Polski. Cz. I. - 92 s.

4

1986

 

MarcinRościszewski, Zuzanna Siemek (red.)

 

Współczesne problemy światowych procesów rozwoju. - 96 s.

5

1986

 

Jan Szupryczyński (red.)

 

Zbiornik Wrocławski - niektóre problemy z geografii fizycznej. - 106 s.

6

1986

 

Adam Jelonek

 

Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1948-1984. - 70 s.

1

1987

 

Andrzej Werwicki

 

Geografia usług makroregionu funkcjonalnego Warszawy. 93 s.

2

1987

 

Krzysztof Puchalski

 

Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miast (na przykładzie miast regionu Warszawy). 92 s.

3

1987

 

Alicja Breymeyer (red.)

 

Lasy iglaste na obszarze Polski. - 111 s.

4

1987

 

Sławomir Żurek

 

Złoża torfowe polski na tle stref torfowych Europy. - 84 s.

5

1987

 

Marek Kupiszewski

 

Pomiar migracji w prognozowaniu i modelowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności. - 78 s.

6

1987

 

Jerzy Dębski

 

Założenia i realizacja planu przestrzennego zagospodarowania Polski w latach 1971-1985. - 92 s.

1

1988

 

Hanna Libura

 

Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. - 90 s.

2-3

1988

 

Jerzy Kostrowicki (red.)

 

Wybrane zagadnienia z geografii rolnictwa. - 103 s.

4

1988

 

Irena Dynowska (red.)

 

Antropogeniczne uwarunkowania zmian odpływu i reżimu rzek w różnych regionach Polski. - 95 s.

5-6

1988

 

Leszek Kasprzak

 

Dyferencjacja mechanizmów formowania stref marginalnych faz leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej. - 159 s.

1

1989

 

Jacek Malczewski

 

Przestrzenna organizacja systemu placówek podstawowej ochrony zdrowia ( na przykładzie dzielnicy Warszawa-Wola). - 96 s.

2

1989

 

Małgorzata Bartnicka

 

Wyobrażenie przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji). - 92 s.

3-4

1989

 

Zbigniew Zwoliński

 

Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego. - 144 s.

5

1989

 

Adam Łajczak

 

Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły. - 85 s.

6

1989

 

Paweł Jokiel, Krzysztof Kożuchowski

 

Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu. - 94 s.

1

1990

 

Adam Kotarba (red.)

 

Współczesne procesy morfogenetyczne w Polsce. Wybrane zagadnienia. - 84 s.

2-3

1990

 

Bogusław Luchter

 

Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie. - 89 s.

4

1990

 

Mieczysław Kuczmarski

 

Usłonecznienie Polski i jego przydatność do helioterapii. - 70 s.

5-6

1990

 

Marek Degórski

 

Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej (ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych własności gleb). - 206 s.

1

1991

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna (red.)

 

Wyniki badań bioklimatu Polski. Cz. II. - 83 s.

2

1991

 

Mieczysław Klimaszewski

 

Progi strukturalne - paralele geomorfologiczne. - 60 s.

3-4

1991

 

Zbigniew Rykiel (red.)

 

Studia z geografii społecznej. - 132 s.

5

1991

 

Piotr Szeliga

 

Międzynarodowa zależność gospodarcza w świetle ujęć komplementarnych. - 84 s.

6

1991

 

Marcin Rościszewski (red.)

 

Zmiany światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej. - 72 s.

1

1992

 

Mieczysław Banach, Ryszard Glazik

 

Zbiornik Wrocławski - niektóre problemy z geografii fizycznej. - 69 s.

2

1992

 

Rajmund Przybylak

 

Stosunki termiczno-wilgotnościowe na tle warunków cyrkulacyjnych w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-1983. - 105 s.

3

1992

 

Ewa Nowosielska

 

Teoria Christallera - prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych). - 77 s.

4

1992

 

Roman Szczęsny

 

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa indywidualnego Polski w latach 1938-1988. - 107 s.

5-6

1992

 

Andrzej S. Kostrowicki (red.)

 

Wpływ urbanizacji na układy ekologiczne strefy podmiejskiej Warszawy. - 170 s.

Sup.

1992

 

Jacek H. Szyrmer (red.)

 

Informator geografii polskiej. - 180 s.

1

1993

 

Teofil Lijewski, Elżbieta S. Sujko

 

Koncentracja aktywności gospodarczej i społecznej w 150 większych miastach Polski. - 94 s.

2

1993

 

Andrzej Miszczuk

 

Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny. - 86 s.

3

1993

 

Władysława Stola

 

Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. - 66 s.

4-5

1993

 

Adam Kotarba (red.)

 

Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach. - 81 s.

6

1993

 

Bartłomiej Wyżga

 

Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200 latach. - 92 s.

1-2

1994

 

Andrzej S. Kostrowicki, Jerzy Solon (red.)

 

Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. - 197 s.

3-4

1994

 

Anna Dziewulska

 

Przemiany struktury przestrzennej chowu zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 1970-1988. - 77 s.

5-6

1994

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Czterdzieści lat działalności 1953-1993. - 138 s.

Sup.

1994

 

Dorota Gazicka

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953-1993. Suplement do zeszytu 5-6. - 69 s.

1

1995

 

Stefan Kozarski

 

Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 ka→10 ka BP). - 84 s.

2

1995

 

Piotr Gębica

 

Ewolucja doliny Wisły pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie. - 92 s.

3

1995

 

Andrzej Gawryszewski

 

Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych. Bibliografia (lata 1846-1967). - s. 102.

4

1996

 

Adam Kotarba (red.)

 

Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. - s. 70.

5

1997

 

Elżbieta Czyżowska

 

Zapis zdarzeń powodziowych na pograniczu boreału i atlantyku w osadach stożka napływowego w Podgrodziu. s. - 74.

6

1997

 

Tomasz Kalicki (red.)

 

Badania ewolucji dolin rzecznych na Białorusi - I. - 111 s.

7

1997

 

Andrzej Gawryszewski

 

Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 1896-1990). - 160 s.

8

1997

 

Keszek Starkel (red.)

 

Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). - 108 s.

9

1998

 

Mieczysław Banach

 

Dynamika brzegów doliny Wisły. - 76 s.

10

1998

 

Mirosław Błaszkiewicz

 

Dolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. - 116 s.

11

1998

 

Leszek Starkel (red.)

 

Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. - 107 s.

12

1998

 

Adam Kotarba (red.)

 

Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. - 67 s.

13

1998

 

Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska

 

Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. - 212 s.

14

1999

 

Janusz Paszyński, Krystyna Miara, Józef Skoczek

 

Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. - 127 s. + 6 map, 15 zł

15

2000

 

Piotr Eberhardt

 

Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową. - 86 s., 15 zł

16

2000

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich. - 61 s., 15 zł

17

2000

 

Ewa Nowosielska

 

Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju. - 69 s., 15 zł

18

2000

 

Teofil Lijewski

 

Problemy zagospodarowania przestrzennego polski w świetle przebudowy infrastruktury komunikacyjnej. - 73 s., 15 zł

19

2000

 

Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska

 

Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). - 190 s. + płytka CD, 15 zł

20

2000

 

Bożena Gałczyńska, Roman Kulikowski

 

Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Zróżnicowania przestrzenne i procesy transformacji. - 75 s., 15 zł

21

2000

 

Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński

 

Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim. - 83 s., 15 zł

22

2001

 

Jerzy Bański

 

Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce. - 60 s., 20 zł.

23 2001   Magdalena Kuchcik (red.)   Współczesne badania topoklimatyczne. - 174 s., 20 zł
24 2001   Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk; Barbara Krawczyk   Bioklimat Krasnobrodu. - 54 s., 20 zł
25 2002   Elżbieta Barbara Kozubek   Zmiany użytkowania ziemi w Regionie Tarnobrzeskim pod wpływem uprzemysłowienia w latach 1937-1992 w świetle interpretacji map i obrazów satelitarnych. - 89 s. + 16 ryc., 20 zł
26 2002   Krzysztof Błażejczyk   Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. - 160 s. +  66 ryc., 20 zł
27 2003   Editors:
Bożena Gałczyńska
Margarita Ilieva
  Transformations of Rural areas in Poland and Bulgaria
A case study - 164 s. , 20 zł
28 2003   Redakcja:
Krzysztof Błażejczyk
Magdalena Kuchcik
  Klimat i Bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. - 72 s. , 20 zł
29 2003   Édité par:
Krzysztof Błażejczyk
Anna Adamczyk
  Les relations
Climat→Homme→Climat. - 382 s. , 25 zł
30. 2004   Teresa Kozłowska Szczęsna   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności - 152 s., 25 zł
31. 2004   Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października, 2004   Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Materiały z sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. - 131 s., 25 zł
32. 2006   Redakcja:
Piotr Gierszewski,
Mirosław T. Karasiewicz
  Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. - 309 s.
33. 2006   Redakcja:
Tomasz Komornicki,
Zbigniew Podgórski
  Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. - 310 s.
34 2007   Bożenna Grabińska   Zmienność przestrzenna i czasowa rozmieszczenia ssaków łownych Polski. -  70 s., 20 zł.
35. 2008   Michał Najgrakowski   Miasta Wielkopolski od rozbiorów do początku XXI wieku. - 300 s., 30 zł.
36 2008   Redakcja: Dariusz Światek, Maria Bednarek, Piotr Siłka   Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka -  290 s., 30 zł.
37 2008   Redakcja: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stiepaniuk, Marcin Mazur   Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna   237 s., 30 zł.
38 2008   Redakcja: Rafał Wiśniewski, Wiesława Gierańczyk   Geografia we współczesnym systemie kształcenia -  104 s., 25 zł.
39 2009   Michał Najgrakowski   Miasta Polski do początku XXI wieku - 188 s., 30 zł.