Publishing

MONOGRAPHS


Contents

Electronic full-text version of the Monographs IGiPZ PAN are available in
the  Digital Repository IGSO PAS  IGSO PAS Digital Repository
                       
Volume       Year         Author   Title 
                       
15          2013         Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie = Foreign direct investment in the Polish transport sector, 278 s.
14       2012         Piotr Korcelli,
Mirosław Grochowski, Elżbieta Kozubek, Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Werner     
  Development of Urban-Rural Regions: from European to Local Perspective
                       
13       2011         Krzysztof Błażejczyk,
Anna Kunert:
  Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce =  Bioclimatic principles of recreation and tourism in Poland
                       
12       2011         Piotr Eberhardt   Political migrations on Polish territories (1939-1950) = Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
                       
11       2010         Jerzy Grzeszczak   Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień = Settlement gentrification. Characterization, development of the research concept and overview of explanations, 123 s.
                       
10       2009         Andrzej Gawryszewski   Ludność Warszawy w XX wieku = The population of Warsaw in the 20th century, 416 s. 
                       
9       2007         Ewa Roo-Zielińska,
Jerzy Solon,
Marek Degórski
  Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych = Evaluation of Natural Environment Based on Geobotanical, Landscape and Soil Indicators (Theoretical Foundations and Applications), 320 s.
                       
8       2007         Jan Marek 
Matuszkiewicz (red.)
  Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski = Geobotanical identification of the development tendencies in forest associations in the regions of Poland, 976 s.
                       
7       2007         Zbigniew Taylor   Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce = The growth and contraction of the railway network in Poland, 322 s.
                       
6       2006         Grzegorz
Węcławowicz,
Jerzy Bański,
Marek Degórski,
Tomasz Komornicki,
Piotr Korcelli,
Przemysław Śleszyński
  Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku = Spatial organization of Poland at the beginnig of the 21st century, 212 s.
                       
5       2005         Andrzej Gawryszewski   Ludność Polski w XX wieku = The population of Poland in the 20th century, 623 s.
                     

4       2004         Teresa
Kozłowska-Szczęsna,
Barbara Krawczyk,
Magdalena Kuchcik
  Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka = The influence of atmospheric environment on the human health  and well-being, 194 s.
                       
3       2002         Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk,
Danuta Limanówka
  Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie = The bioclimat of Polish health resorts and the opportunities for its use in treatment, 611 s.
                       
2       2001         Leszek Starkel   Historia doliny Wisły (od ostatniego zlodowacenia do dziś) = Evolution of the Vistula river valley since the last glaciation till present, 264 s.
                       
1       1997         Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk
  Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski = Human bioclimatology. Methods and applications, 200 s.