PEOPLE


Msc. Paweł Sudra
Department of Urban and Population Studies
Office 423
Phone +48 226978923
E-mail

Education

 • realizacja pracy doktorskiej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: uzyskany grant Narodowego Centrum Nauki „PRELUDIUM 8” na 3-letni program badawczy - od września 2015 r., otwarty przewód doktorski w grudniu 2015 r., tytuł pracy: Procesy koncentracji i rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych, promotor: dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, promotor pomocniczy: dr Marcin Stępniak).
 • 2012-2013 Podyplomowe studium gospodarki przestrzennej i urbanistyki, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska.
 • 2007-2009 – uzupełniające studia magisterskie: Uniwersytet w Utrechcie (Holandia), Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja – geoinformacja: Geographical Information Management and Applications (GIMA), program studiów realizowany wspólnie przez: Uniwersytet w Utrechcie, Uniwersytet Techniczny w Delft, Instytut ITC w Enschede, Uniwersytet w Wageningen (praca magisterska pt. INSPIRE-compliant web services. The case of Narew National Park).
 • 2005-2007 – uzupełniające studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, kierunek geografia, specjalizacja – geografia fizyczna (geoekologia i kształtowanie krajobrazu) (praca magisterska pt. Zmiany w przyrodzie Narwiańskiego Parku Narodowego wynikające z realizacji zaleceń planu ochrony, dyplom z wyróżnieniem).
 • 2002-2005 – studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, kierunek geografia, specjalizacja – geografia społeczno-ekonomiczna. (praca licencjacka pt. Atrakcyjność inwestycyjna gminy Zakroczym).

Academic career and degrees

 • od czerwca 2012 r. specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) w Warszawie
 • 2010-2011 specjalista – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
 • 2008-2009 stażysta, asystent - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

Research interests

 • Geografia osadnictwa
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
 • Środowisko przyrodnicze w mieście
 • Obszary chronione
 • Kartografia i geoinformacja (GIS)
 • Infrastruktury informacji przestrzennej

Positions held and membership

 • od 2017 – członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • od 2016 – członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2013-2014 - członek Zespołu ds. tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • 2013-2014 - członek Zespołu doradczego – Komitetu Koordynacyjnego ds. Planu Działania Programu Copernicus przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Other important research projects

Projekty NCN

 • Procesy rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych (projekt badawczy nr 2014/15/N/HS4/01343)

Other activities

Staże naukowe

 • 2013 – wizyta stażowa (3 tyg.) w Izraelskim Instytucie Technologicznym „Technion”  w Hajfie (Centrum Studiów Miejskich i Regionalnych, Wydział Architektury i Planowania Miast).

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • EURA 2017 - City locked in networks, 21-24.06.2017, Warszawa (referat pt. "Urban sprawl in Warsaw Metropolitan Area in the context of local spatial planning and coordination of planning at the metropolitan level")
 • ISUF 2017 conference: XXIV International Seminar on Urban Form. City and territory in the globalization age, 27-29.09.2017, Walencja, Hiszpania (referat pt. "Urban patterns in Warsaw agglomeration: a 'multiscale' and 'multimethod' approach")
 • 2016 - NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion, 20-21.10.2016 r., Warszawa (referat pt. Public transport accessibility and urban sprawl – the case of Warsaw, wspólnie z S. Goliszkiem)
 • 2016 – LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Tradycja i nowoczesność w geografii, 27-29.06.2016 r., Kraków (poster pt. Metody wskaźnikowe analizy koncentracji i rozpraszania zabudowy stosowane w różnych skalach przestrzennych na przykładzie aglomeracji warszawskiej, II nagroda za poster)
 • 2015 – Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy, 14-16.10.2015 r., Warszawa (referat pt. Problems of urban sprawl in the suburban zone of Warsaw in the light of spatial analysis of dispersion of development)
 • 2015 – XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, 23-25.04.2015 r., Łódź (referat pt. Metody badań koncentracji i rozproszenia zabudowy w kontekście zjawiska urban sprawl na obszarze metropolitalnym Warszawy)
 • 2014 – Region-Miasto-Wieś: Mieszkać w Mieście – I Międzynarodowa Konferencja Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, 16-17.10.2014 r., Gliwice (referat pt. Suburbanizacja rezydencjalna na obszarze metropolitalnym Warszawy)
 • 2014 – RegioResources 21-2014: A cross-disciplinary dialogue on future perspectives for a sustainable development of regional resources, 15-17.09.2014 r., Katowice (referat pt. The ‘multiuser’ perspective on the ecosystem services assessment, wspólnie z M. Kowalczyk)
 • 2013 – Warsaw Regional Forum 2013: Territorial capital: concepts, indicators & policy, 8-12.10.2013 r., Warszawa (referat pt. Ecosystem services in spatial planning, wspólnie z M. Kowalczyk)
 • 2012 - Programy zagospodarowania przestrzennego: poważne wyzwanie dla samorządów warunkujące atrakcyjność stref aktywności i zadowolenie mieszkańców,  7.03.2012 r., Ambasada Francji w Polsce, Warszawa – moderowanie seminarium  
 • 2010 – INSPIRE Conference 2010: INSPIRE as a framework for cooperation, 22-25.06.2010, Kraków (referat pt. INSPIRE-compliant web services. An assessment of the quality and feasibility of the INSPIRE guidelines)

Popularyzacja nauki

 • Autorstwo artykułów popularno-naukowych (m.in. miesięcznik „Geodeta”), rozdziałów w przewodnikach turystycznych (wyd. Carta Blanca), udział w organizacji pikników naukowych
 • 2008-2009 – udział w projekcie „Nawigacja w plecaku” -aktywna edukacja ekologiczna z udziałem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz systemów nawigacji satelitarnej GPS (UNEP/GRID-Warszawa)
 • 2008-2009 - udział w projekcie „CASCADOSS: Międzynarodowy program upowszechniający zastosowania wolnego oprogramowania GIS na rzecz środowiska przyrodniczego” (UNEP/GRID-Warszawa)
 • 2006 – koordynacja akcji edukacji ekologicznej „3XE: Europa, Ekologia, Edukacja” (redakcja „Ekopartner”)

Inne zainteresowania

 • Turystyka górska i krajoznawstwo, bieganie, muzyka (rock, jazz)

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Goliszek S., Sudra P., ., 2016, Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,, s. 24.

Documentation studies

Maps, atlases

 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,1 mapa.