SKŁAD OSOBOWY


dr Bogusława Kruczkowska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 431
Telefon +48 226978931
E-mail

Wykształcenie

 • 2003-2008 - studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Pozycja gleby ochrowej w sekwencji gleb w strefie krawędziowej IX terasy w Kotlinie Toruńskiej).
 • 2009-2013 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

 • 2013 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Zmiany właściwości gleb zagłębień bezodpływowych jako efekt denudacji antropogenicznej i procesów erozyjnych)
 • od 2013 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Geografia fizyczna
 • Gleboznawstwo
 • Wpływ denudacji antropogenicznej na gleby

Nagrody i wyróżnienia

 • 2004-2008 - Stypendium naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK
 • 2009 - Stypendium, w ramach projektu "Mazowieckie Stypendium Doktoranckie", przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Mazowieckiego.

Inna działalność

Udział w konferencjach, zebraniach naukowych

 • 2008 - Gleby kopalne w wydmach Kotliny Toruńskiej na przykładzie stanowiska Katarzynka - spotkanie Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 15.05.2008, Toruń (udział).
 • 2009 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii PAN, 15.04.2009 r., Warszawa (referat pt. Pozycja gleby ochrowej w sekwencji gleb w strefie krawędziowej IX terasy w Kotlinie Toruńskiej).
 • 2009 - 1st RUFUS PhD Workshop, 1-3.02.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - Skutki zmian klimatu w polskich parkach narodowych, Ministerstwo Środowiska, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.03.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - Efekty poznańskiej konferencji klimatycznej, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Badań Morza PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.04.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - Spotkanie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego - dyskusja nad propozycją nowej Systematyki gleb Polski, 24.11.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - Problemy degradacji gleb w Polsce w perspektywie wdrażania "Strategii Glebowej" - warsztaty naukowe organizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 10-11.12.2009 r., Puławy (udział). 2010 - Seminarium STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, StatSoft Polska, 23.03.2010 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - XIV konferencja naukowa Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 9-10.06.2010 r., Puławy (udział).
 • 2010 - LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in vivo, in vitro et in silico, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, SGGW Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, 6-12.09.2010 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii Rozwój zrównoważony regionów Polski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-25.09.2010 r., Toruń (referat pt. Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim na przykładzie wybranych pól).
 • 2010 - Konferencja Naukowa Rolnicze użytkowanie obszarów zagrożonych erozją, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 28-30.09.2010 r., Puławy (udział).
 • 2010 - Seminarium Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft Polska, 21.10.2010 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN, 17.11.2010 r., Warszawa (referat pt. Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim na przykładzie wybranych pól; wspólnie z mgr E. Regulską).
 • 2010 - GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 17.11.2010 r., Warszawa (udział).
 • 2011 - Gleba-Człowiek-Środowisko, 28. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5-10.09.2011 r., Toruń (poster pt. Zmiany właściwości gleb zagłębień bezodpływowych w krajobrazie młodoglacjalnym jako efekt denudacji antropogenicznej i procesów erozyjnych).
 • 2011 - Four dimensions of landscape, Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 15-17.09.2011 r., Warszawa (udział).
 • 2011 - Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 14-15.10.2011 r., Warszawa (poster pt. Przekształcenia pokrywy glebowej w wyniku denudacji antropogenicznej interpretowane na podstawie map glebowo-rolniczych, ortofotomap i badań terenowych).
 • 2012 – Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, 4th International Congress EUROSOIL 2012, 2-6.07.2012 r., Bari, Włochy (poster pt. Changes of bulk density and air-water properties of soils in basins without outlets as an effect of erosion and anthropogenic denudation - studies from north-western Poland).

Staże naukowe

 • 2011 - Staż naukowy w Zakładzie Gleboznawstwa UMK w Toruniu.

Kursy, szkolenia

 • 2005 - Warsztaty geograficzne, Ogólnopolskie Doskonalenie Nauczycieli Geografii przy Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich w Toruniu.
 • 2008 - Kurs pedagogiczny uprawniający do nauczania geografii na wszystkich etapach kształcenia we wszystkich typach szkół, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2009-2010 - Kurs Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych, Wszechnica GIS (kurs finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 2009-2010 - Kurs Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz kartografia gleb, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 • 2011 - Summer Sketch’11 – szkolenie z modelowania 3D (Google SketchUp, Google Earth), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Badania terenowe

 • Udział w serii pomiarów podstawowych czynników meteorologicznych w ramach projektu badawczego Ocena wskaźnika terenów biologicznie czynnych jako standardu kształtowania struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych (nr N527 0669 33).
 • 2009 - wyjazd do gminy Czaplinek w celu wstępnego rozpoznania terenu i wykonania sondażowej sieci odwiertów.
 • 2010 - praktyki terenowe w ramach kursu Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz kartografia gleb, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Jonczak Jerzy, Florek Wacław, Kruczkowska Bogusława, Niska Monika: Multi‐proxy reconstruction of the polycyclic pedocomplex development in Dębina, central Polish Baltic coast. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 103-104 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Ecosystem services delivered by soils - regional analysis. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 26.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 23.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech mikromorfoskopowych pyłu kwarcowego w glebie rdzawej i glejobielicowej na terasie nadzalewowej Słupi. [w]: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015. Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber. Wrocław: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2015 - s. s. 56, 245.
 • Kruczkowska Bogusława: Soil memory in environmental and archaeological reconstructions-capabilities, benefits, restrictions. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 83-84 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kruczkowska Bogusława, Marcin Świtoniak, Jankowski Michał: Znaczenie gleb deluwialnych w krajobrazie młodoglacjalnym. [w]: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015. Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber. Wrocław: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2015 - s. 148, 349.
 • Kruczkowska Bogusława: Transformations of the primary soil cover in different types of land use. [w]: Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 28.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.
 • Przewoźna Bogusława: Przekształcenia morfometrii i pokrywy glebowej zagłębień bezodpływowych w efekcie oddziaływania erozji wodnej i denudacji antropogenicznej. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 90-91.
 • Przewoźna Bogusława: Soil erosion and anthropogenic denudation in basins without outlets as an indicators of soil diversity in young glacial landscape. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 236-237.
 • Przewoźna Bogusława: Changes of bulk density and air-water properties of soils in basins without outlets as an effect of erosion and anthropogenic denudation (studies from north-western Poland). [w]: EUROSOIL 2012, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, 4th International Congress of the ECSSS, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Book of abstracts,. Red. Nicola Senesi. Bari: ECSSS, 2012 - s. 1065.
 • Przewoźna Bogusława: Przekształcenia pokrywy glebowej w wyniku denudacji antropogenicznej interpretowane na podstawie map glebowo-rolniczych, ortofotomap i badań terenowych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 41-42.
 • Przewoźna Bogusława: Zmiany właściwości gleb zagłębień bezodpływowych w krajobrazie młodoglacjalnym jako efekt denudacji antropogenicznej procesów erozyjnych. [w]: 28. Kongres Gleboznawczy, Toruń, 5-10.09.2011. Program i streszczenia. Toruń: Zakład Gleboznawstwa IG UMK, 2011 - s. 121.
 • Przewoźna Bogusława, Regulska Edyta: Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim (na przykładzie wybranych pól). [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 70.
 • Jankowski M., Przewoźna Bogusława, Bednarek R.: Local conditions as the factor of topographical soil inversion and extrazonal soil features occurence - studies form Northern Poland. [w]: Soil Geography: New Horizons. International Conference, Huatulco Santa Cruz, Oaxaca, Mexico, 16-20 of November 2009. Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2009 - s. 59.

Prace dokumentacyjne

 • Regulska Edyta, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława: Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie". - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 237-244.