SKŁAD OSOBOWY


dr Eugeniusz Gil
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 1969-1964 – studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Współczesne procesy erozji, transportu i sedymentacji w zlewni Budzisza)
 • 1967-1971 – studia doktoranckie (stypendium): Instytut Geografii PAN, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku (specjalizacja: geografia fizyczna kompleksowa, erozja gleb)

Przebieg kariery zawodowej

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne i Surowców Mineralnych, 1964-1967

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku), od 1967

 • 1978 - doktor nauk geograficznych (praca doktorska pt. Typologia i ocena środowiska geograficznego okolic Szymbarku)

Zainteresowania naukowe

 • Geografia fizyczna kompleksowa
 • Obieg wody na stokach
 • Erozja gleb
 • Procesy osuwiskowe
 • Modelowanie den dolin i koryt rzecznych

Nagrody i wyróżnienia

 • 1979 - Nagroda VII Wydziału PAN za pracę doktorską Typologia i ocena środowiska geograficznego okolic Szymbarku.
 • 1982 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za udział w pracy pt. Ewolucja doliny Wisły w późnym glacjale i holocenie.
 • 1987 – Nagroda Zespołowa Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Kształtowanie fliszowych stoków karpackich przez ruchy masowe – na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku (red. K. Thiel).
 • 1991 – Nagroda Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Sekcja Speleologiczna, Nagroda Naukowa im. dr inż. Marii Markowicz-Łochinowicz stopnia drugiego, za współautorstwo pracy: Experiments on kluftkarren and related lapies forms.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1979 - członek Komisji MUG Field Experiments In Geomorphology

Inna działalność

Udział w konferencjach naukowych

 • 1972 – Symposium of the INQUA Commission on Studies of the Holocene, 12-20.08.1972, Poland (referaty pt. The landslide at Szymbark-Kamionka, wspólnie z A. Kotarbą i K. Szczepankiem oraz The Ropa River Valley, wspólnie z L. Daukszą).
 • 1976 - Międzynarodowe Sympozjum Ochrona gleb przed erozją, 22-24.06.1976, IUNG Puławy (referat pt. Nowe dane o denudacji gleb Beskidu Niskiego).
 • 1979 – Polish-Italian Seminar Superficial Mass Movements In Mountain Region, 17-19.05.1979, Szymbark (referaty pt. Long term extreme rainfalls and their role in the modeling, wspólnie z L. Starklem oraz The suspended and dissolved carried out of the Bystrzanka cachment and amount of the washing and leaching on slopes, wspólnie z A. Welcem).
 • 1979 – Field Meeting of the IGU Commision On Field Experiments In Geomorphology, 17-25.09.79, Poland (referaty pt. Overland Flow, Slope Wash and Chemical Denudation on Flysch Slopes oraz Characteristics of Environment and Research Programme of the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences (PAN) Research Station at Szymbark, wspólnie z A. Welcem).
 • 1980 – Seminarium Polsko-Czechosłowackie Typologia stokowych i dolinnych geosystemów obszarach górskich i pogórskich, 20-22.10.1980, Brno (referat pt. Zastosowanie zdjęć termalnych w kartowaniu krajobrazowym).
 • 1984 – Konferencja Czas w geomorfologii, 19-20.03.1984, Kraków (referat pt. Funkcja zjawisk ekstremalnych w ewolucji stoków uprawnych).
 • 1984 – Pre-Congress Symposium SY-4 of the 25th IGU Congress Field Experiments In Geomorphology, Paris-Alpes, 20-25.08.1984, Strasbourg-Heidelberg-Luksemburg (referat pt. Individual rainfalls on the phone of mean annual wash [Flysch Carpathians]).
 • 1987 – Seminarium polsko-włoskie Badania procesów osuwiskowych, 22.06-7.07.1987, Szymbark (referat pt. Wpływ opadów i stanów wód gruntowych na dynamikę ruchów osuwiskowych).
 • 1987 – Seminarium polsko-francuskie, 24.08-4.09.1987, Kraków-Szymbark-Zakopane (referat pt. Investigations on water circulationand washing of the flysch slopes).
 • 1992 - Seminarium Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 12-13.10.1992, Szczecinek-Storkowo (referat pt. Kompleksowe badania środowiska geograficznego w obszarze fliszowym).
 • 1993 – Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i Kotlin Podkarpackich, 8-9.12.1993, Kraków (referat pt. Hydroklimatyczne warunki ruchów osuwiskowych).
 • 1995 – Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Funkcjonowanie i Monitoring Geosystemów, 14-16.09.1995, Szymbark, (referaty pt. Monitoring ruchów osuwiskowych oraz Stacja Naukowa IGiPZ PAN Szymbark, wspólnie z L. Starklem).
 • 2001 – Italian–Polish Alarm Meeting, Field-trip in the Carpathians, 19-23.06.2001, Kraków-Szymbark (referat pt. Water circulation and wash down on the flysch slopes used for farming purpouses in 1980-1990 years - results of investigation on experiment plots at Research Station of Institute of Geography and Spatial Organization in Szymbark).
 • 2008 – XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 14-16.05.2008, Szymbark (referat pt. Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na stokach użytkowanych rolniczo w Karpatach Fliszowych).

Działalność dydaktyczna

 • Terenowa prezentacja metod i wyników badań nad współczesnymi procesami obiegu wody, erozji gleb i osuwisk w obszarze fliszowym, na przykładzie badań na Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku - dla studentów geografii, rolnictwa, melioracji i ochrony środowiska.
 • Konsultacje i recenzje prac magisterskich.

Badania terenowe

 • 1986-1988 - Indie, prowadzenie badań nad obiegiem wody, erozją gleb i procesami osuwiskowymi na stokach oraz kształtowaniem koryt rzecznych w relacji do opadów, w regionie Darjeeling Himalaya.

Popularyzacja nauki

 • Wywiady prasowe na temat przebiegu współczesnych procesów obiegu wody, erozji gleb i osuwisk, zwłaszcza o charakterze ekstremalnym.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kiszka Krzysztof: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 87-93 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof: The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians). - Zeitschrift für Geomorphologie 2017, 61, 1 - s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 111-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 91-93.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Wiejaczka Łukasz: Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 98-100.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski). - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 265-278.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Cele i zadania Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 73-80.
 • Demczuk Piotr, Gil Eugeniusz: The application of the USLE model in the automatic mapping of soil erosion in the Bystrzanka catchment (Flysch Carpathian). - Quaest. Geogr. Ser. A Phys. Geogr. 2009, 28A, nr 2 - s. 15-25.
 • Gil Eugeniusz: Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na stokach użytkowanych rolniczo w Karpatach Fliszowych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 191-218 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na karpackich stokach fliszowych w oparciu o wyniki pomiarów na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w szymbarku w latach 1969-2000. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 28-32.
 • Gil Eugeniusz, Zabuski Lesław, Mrozek Teresa: Hydrometeorological conditions and their relation to landslide processes in the Polish Flysch Carpathians (an example of Szymbark area). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2009, 43 - s. 127-143.
 • Zabuski Lesław, Wójcik Antoni, Gil Eugeniusz, Mrozek Teresa, Rączkowski Wojciech: Landslide processes in a flysch massif - case study of the Kawiory landslide, Beskid Niski Mts. (Carpathians, Poland). - Geol. Quart. 2009, 53, z.3 - s. 317-332.
 • Krąpiec Marek, Danek Małgorzata, Gil Eugeniusz, Kłusek Marzena, Rączkowski Wojciech, Zabuski Lesław: Monitoring dendrochronologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 173-184.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2007, 16, z.2 - s. 28-42.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005). - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 43-50.
 • Gil Eugeniusz, Długosz Michał: Wartości progowe opadów a ruchy osuwiskowe na przykładzie wybranych osuwisk w polskich Karpatach fliszowych. [w]: Geomorfologicke vyzkumy v roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 32-37.
 • Gil Eugeniusz, Długosz Michał: Threshold values of rainfalls triggering selected deep-seated landslides in the Polish Flysh Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 21-43.
 • Mrozek Teresa, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Wójcik Antoni, Zabuski Lesław: Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 121-134 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Zabuski Lesław, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 135-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wysokość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 85-97 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Badania procesów morfogenetycznych na stokach i w zlewniach fliszowych. Stacja Naukowo-Badawcza IGIPZ PAN w Szymbarku. [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 69-77.
 • Mrozek Teresa, Wójcik Antoni, Rączkowski Wojciech, Nieścieruk Piotr, Zimnal Ziemowit, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Zabuski Lesław: Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu "ALARM". [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 62-68.
 • Gil Eugeniusz, Mrozek Teresa: Landslides in the surroundings of Szymbark. [w]: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book. Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk. Warsaw: Polish Geological Institute, 2004 - s. 54-58.
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Interdependence between groundwater level and displacement of the landslide slope. [w]: Proceedings of the conference "Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe", May 20-22, 2004, Wysowa, Poland. Scientific editors: Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Panagiotis Balabanis. Warszawa: PIG, 2004 - s. 39-41 (Polish Geological Institute Special Papers; 15)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2003 - s. 295-305 (Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym; 3)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola spływu śródglebowego w transporcie wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym fliszowego stoku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski. Kielce: Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, 2001 - s. 327-335 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of the studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality, Gent, Belgium, 27-29.09.2000. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. De Troch. Gent: University of Gent, 2001.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa: Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2000 - s. 75-86 (Zeszyty Naukowe; 25)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: The influence of long-term precipitation heavy rainfall and snow melt period on slope modelling in Polish Flysch Carpathians. [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 189-191.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Obieg wody, substancji rozpuszczonych i zawiesiny w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 93-103 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Spływ wody i procesy geomorfologiczne w zlewniach fliszowych podczas gwałtownej ulewy w Szymbarku w dniu 7 czerwca 1985 roku. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 85-107 (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Gil Eugeniusz: Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania (badania eksperymentalne). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 105-112 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Zakres i wyniki badań wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1997. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim. Nowy Sącz: WIOŚ, 1998 - s. 74-83 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w latach 1994-1997. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 183-221 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Program badawczy i wyniki Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku. - Wiad. Ziem Górs. 1998, 7 - s. 81-98.
 • Gil Eugeniusz: Meteorological and hydrological conditions of landslides, Polish Flysch Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 143-158.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring abiotycznych elementów środowiska w stacji bazowej w Szymbarku w roku hydrologicznym 1996. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP "Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych", Wigry, 10-11 września 1997. Red. Lech Krzysztofiak, Maciej Romański. Suwałki: [b.w.], 1997 - s. 29-35.
 • Gil Eugeniusz: Monitoring ruchów osuwiskowych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 120-130 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Szymbark - stacja naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia do wycieczki terenowej]. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 67-73.
 • Gil Eugeniusz: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w 1994 roku. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1995 - s. 127-147.
 • Gil Eugeniusz, Jurczak Krzysztof: Wyniki badań prowadzonych na Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku w roku hydrologicznym 1994. [w]: Forum współpracy. Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim. Sesja 2 - wiosna 1995 r. Muszyna, 5-6 czerwiec 1995 r. Red. Bogusław Dróżdż, Dorota Zielonka. Nowy Sącz: PIOŚ, 1995 - s. 97-118 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Szymbark - Stacja Naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 87-93.
 • Gil Eugeniusz: Próba bilansu denudacyjnego zlewni. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 158-160 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Monitoring środowiska przyrodniczego na Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku. [w]: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Red. Eugeniusz Gil. Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - s. 40-54 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Typologia środowiska przyrodniczego. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 141-152 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Meteorologiczne i hydrologiczne warunki ruchów osuwiskowych. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 89-101 (Conference Papers; 20)
 • Gil Eugeniusz: Budowa geologiczna. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 24-26 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Gleby. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 31-34 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Rzeźba. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 27-30 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Monitoring ruchów osuwiskowych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 88-107 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Klimat. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 35-40 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Monitoring obiegu wody i spłukiwania na stokach. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 66-87 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Szata roślinna. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 44-47 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Complex physico-geographical investigations and their importance for economic development of the Flysh Carpathian area. - Geographia Polonica 1977, 34 - s. 47-62.

Prace pod redakcją naukową

 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - 192 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - 90 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Warszawa: 1994 - 169 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Kiszka Krzysztof: Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne.. 2015 - s. 97-99.
 • Gil Eugeniusz: Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…”- w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach Fliszowych. - Przegląd Geologiczny 2014, 62, 5 - s. 232-233.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 174-176.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 27-28.
 • Gil Eugeniusz: Obieg wody i spłukiwanie gleby na stoku fliszowym użytkowanym rolniczo w latach 1969-2000 (na podstawie badań na poletkach doświadczalnych Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku). [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k25-27.
 • Marczewski W., Iżykowska A., Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr, Foks-Ryznar A., Usowicz B., Łukowski M., Wójciga A.: Interpretacja rozkładu przestrzennego wilgotności gleb ze zdjęć ENVISAT ASAR dla walidacji obserwacji radiometrycznych w misji ESA SMOS. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k57.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Gil Eugeniusz: Wpływ typów cyrkulacji na opady atmosferyczne w Szymbarku. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k60.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy erozyjne w zlewni fliszowej. [w]: Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu. Konferencja naukowa zroganizowana z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (d. Wydziału Melioracji Wodnych), Warszawa, 28 czerwca - 1 lipca 2006 r. Warszawa: SGGW, 2006 - s. 48-49.
 • Gil Eugeniusz, Długosz Michał: Wartości progowe opadów a ruchy osuwiskowe na przykładzie wybranych osuwisk w polskich Karpatach fliszowych. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 13 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wielkość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 9-10.
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Relationship between ground water level and displacement of the landslide slope. [w]: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book. Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk. Warsaw: Polish Geological Institute, 2004 - s. 43-44.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 19.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring osuwisk w Szymbarku. [w]: Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych. Konferencja w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków, 7 września 2000 r. Warszawa: PIG, 2000 - s. 24-25.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 267-268.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania - badania eksperymentalne. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 50.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Obieg wody i substancji chemicznych w zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1996 (Stacja Bazowa ZMŚP Szymbark). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 14-15.
 • Gil Eugeniusz: Monitoring ruchów osuwiskowych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 26-27.
 • Gil Eugeniusz: Wstęp. [Dotyczy kartowania elementów środowiska przyrodniczego]. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 23 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Prace dokumentacyjne

 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 113-117.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 83-86.
 • Gil Eugeniusz: Położenie terenu badań. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 11-13 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Historia i zakres badań stacji w Szymbarku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 14-19 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)