IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 322
Telefon +48 226978775
E-mail

Wykształcenie

 • 1970-1974 - studia doktoranckie: Instytut Geografii PAN (praca doktorska pt. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy 1931 i 1970 r. w świetle analizy czynnikowej)
 • 1961-1966 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - kierunek Geografia (praca magisterska pt. Morfologia doliny Wisły na obszarze Świniary - Krzcin - Skrzypaczowice, ze szczególnym uwzględnieniem procesów holoceńskich)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2008-2011 - Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Zespół ds. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • 1998-2007 - profesor WSHiFM, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
 • 1997-2003 - profesor WSH, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
 • 1995-1996 (stypendysta British Council) University of Leeds. School of Geography
 • 1976-1977 - London School of Economics and Political Sciences w Wielkiej Brytanii
 • od 1974 - Instytut i Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

1974 - doktor nauk o Ziemi (praca doktorska pt. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy 1931 i 1970 r. w świetle analizy czynnikowej)
1988 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski).
1998 - profesor zwyczajny

 • 1967-1970 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii

Zainteresowania naukowe

Moje wczesne zainteresowania zostały ukierunkowane w 1961 r. podjęciem studiów geograficznych na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem w 1966 r. uzyskując tytuł magistra geografii w zakresie geografii fizycznej Polski. W 1970 r. podjąłem studia doktoranckie w Instytucie Geografii PAN, co było wynikiem  przeniesienia moich zainteresowań z nauk przyrodniczych do nauk społecznych. W rozprawie doktorskiej (jako jeden z pierwszych w Polsce) zastosowałem analizę czynnikową w badaniach struktury wewnętrznej wielkiego miasta oraz koncepcję ekologii społecznej. Po raz pierwszy w ówczesnych krajach socjalistycznych udowodniono istnienie i pomierzono zróżnicowania społeczne i ekonomiczne w przestrzeni miast. Praca ta została opublikowana po polsku, rosyjsku, angielsku i włosku.

Kontynuacja badań nad ewolucją struktur społeczno-przestrzennych w miastach Polski, wsparta rocznym pobytem w London School of Economics and Political Science w Wielkiej Brytanii, pozwoliła mi na przygotowanie i opublikowanie w 1988 r. rozprawy habilitacyjnej pt. "Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski". W książce tej podsumowałem moje badania empiryczne oraz badania innych geografów i socjologów nad strukturami społeczno-przestrzennymi w miastach Polski. Wychodząc od rozumienia teorii jako systemu wyjaśnień naukowych oraz przyjętej strategii postępowania badawczego, podsumowałem stan ówczesnej wiedzy na temat zróżnicowań społeczno-przestrzennych miast polskich. Przedstawiłem zarys teorii średniego zasięgu, w której pierwsza część o charakterze empiryczno-indukcyjnym odpowiada na pytanie: "gdzie w przestrzeni miast polski zlokalizowane są poszczególne zjawiska społeczne i ekonomiczne?", a druga część o charakterze hipotetyczno-dedukcyjnym próbuje odpowiedzieć na pytania typu: "dlaczego wystąpiły zróżnicowania społeczno-przestrzenne?".

W latach 90. moje badania naukowe często były wspierane przez zagraniczne ośrodki naukowe: Austriacką Akademię Nauk (Institute fur Stadt-und Regionalforschung) – 1991 r., Uniwersytet Paryski X – Nanterr – 1992 r., Universite Libre de Bruxells - 1993 r. oraz poprzez udział w międzynarodowych badaniach porównawczych pt.: "The Social and Economic Consequences of Privatisation in Central and Eastern Europe” finansowanych  przez Unię Europejską.

Badania moje stały się podstawą do sformułowania w następnych latach zarysu teorii miasta socjalistycznego, której wstępny zarys opublikowałem w roku 1992. W następnych latach w dalszym ciągu rozwijałem koncepcje wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne miast, zwracając szczególną uwagę na okres transformacji systemowej.

Transformacja ustrojowa w Polsce skierowała moje zainteresowania naukowe również na praktyczne zastosowania wiedzy geograficznej, szczególnie na wyjaśnianie i opis zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych zachodzących w przestrzeni miast.

Narzędziem opisu przestrzeni miasta oraz eksperymentowania z możliwościami technik komputerowych stały się, od roku 1993, prace nad publikowaniem i redagowaniem kolejnych zeszytów Atlasu Warszawy. Nie rezygnując z badań nad miastami rozszerzyłem swoje badania nad strukturą przestrzenną transformacji zachodzących w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W książce pt. "Contemporary Poland. Space and Society" (Współczesna Polska. Przestrzeń i społeczeństwo) przedstawiłem bardziej rozwiniętą koncepcję miasta socjalistycznego, miasta podlegającego współczesnej transformacji oraz koncepcje przyszłego rozwoju regionalnego Polski w nowych warunkach systemowych. Rozwinięciem tego kierunku badań stała się nowa książka wydana w 2002 r., tym razem w Polsce, pod podobnym tytułem: "Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej" przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie. Następnie w roku 2003 Wydawnictwo Naukowe PWN wydało moja kolejną książkę pt. "Geografia społeczna miast" (nowsze rozszerzone wydanie 2007), która stała się jednym z podstawowych podręczników na studiach geograficznych.

W Instytucie Geografii i PZ PAN od kilku lat prowadzę badania podstawowe w ramach tematu "Mechanizmy transformacji miast oraz obszarów metropolitalnych w Polsce i w Europie Środkowej". Aktualnie koncentruję się na badaniu zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach Polski. Szczególną uwagę zwracam na zagadnienia związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na zmiany zachodzące w przestrzeni wielkich osiedli mieszkaniowych. Znacznym wsparciem w.w. badań w latach 2002-2005 był udział w międzynarodowym projekcie badawczym (V Programu Ramowego UE) pt.: "Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities". Materialnym rezultatem udziału w tym programie była publikacja trzech współautorskich raportów w formie książek (w języku angielskim), uzyskanie doświadczenia w zakresie międzynarodowych badań ankietowych oraz podstawowych materiałów porównawczych z innych miast europejskich.  Pomocnym elementem dalszych prac badawczych było uzyskanie w latach 2006–2009 międzynarodowego grantu badawczego (finansowanego przez "Fundację Volkswagena") na temat: "Socio-Spatial Consequences of Demographic Change for East Central European Cities".

Dobra atmosfera współpracy naukowej i wymiany myśli oraz szeroki profil badawczy Instytutu dotyczący m.in. przestrzennego zagospodarowania kraju zwrócił również moją uwagę na zagadnienia gospodarki przestrzennej, planowania oraz polityki regionalnej i miejskiej. Pozwoliło mi to na zorganizowanie zespołu badawczego, który w latach 2002-2006 przygotował aktualizację, a następnie nowy raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju (opublikowany w 2006 r. w serii IGiPZ PAN – Monografie nr 6). W latach 2005-2006 wykonaliśmy również "Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej" opublikowane 2006 r. Zainteresowania związane z gospodarką przestrzenną mogłem realizować również poprzez udział w zespole powołanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem było przygotowanie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (tzw. wersja ekspercka została opublikowana w 2010 r.).

Dążenie do bezpośredniego poznania mechanizmów zarządzania przestrzenią wielkich miast w Polsce skłoniła mnie do uczestnictwa w zespole przygotowującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa". Praca ta pozwala mi na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktycznymi problemami planistycznymi. Stanowi również istotne źródło informacji badawczych i tzw. "obserwacji uczestniczącej" funkcjonowania miasta. Bardziej "badawcze" podejście do problematyki miejskiej zapewnia mi udział (od 2011 r.) w międzynarodowym projekcie badawczym ESPON prowadzonym w IGiPZ PAN: "Best development conditions in European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw" (Best Metropolis). Natomiast dalsze badania ubóstwa i wykluczenia społecznego umożliwia mi udział w projekcie badawczym prowadzonym również w IGiPZ PAN, "Trendy rozwojowe Mazowsza - Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza". Bazę empiryczną do konkretyzacji koncepcji teoretycznych miasta postsocjalistycznego w Polsce i w Europie Centralnej stał się dla mnie również udział (i kierownictwo części naukowej) projektu "New post-socialist city: Competitive and Attractive" (ReNewTown), realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Węcławowicz G., 2018, Geografia społeczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa,423 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht,174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Grochowski M., Węcławowicz G., 2014, Urban policies on diversity in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw,31 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Węcławowicz G., 2014, Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw,38 s.
 • Chmielewski J., Węcławowicz G., Degórska B., Bartoszczuk W., Brzosko-Sermak A., 2013, Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej, Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "Gospodarka Przestrzenna", 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,227 s.
 • Węcławowicz G., 2013, Transnational development strategy for the post-socialist cities of Central Europe, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,79 s.
 • Śleszyński P., Czapiewski K., Komornicki T., Stępniak M., Świątek D., Węcławowicz G., Deręgowska A., Janc K., Jaworska B., Rosik P., Siłka P., Wiśniewski R., 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 3, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa,52 s.
 • Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,169 s.
 • Węcławowicz G., Łotocka M., Baucz A., 2010, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,254 s.
 • Stępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński A., 2009, Atlas Warszawy. Z.11. Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, PAN IGiPZ, Warszawa,114 s.
 • Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,Nowe wydanie 222 s.
 • Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, PAN IGiPZ, Warszawa,212 s.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J., Bański J., Korzeń J., Soja R., Śleszyński P., Więckowski M., 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne, 207, PAN IGiPZ, Warszawa,224 s.
 • Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielewska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Warsaw, Poland. Opinions of residents on recent developments, RESTATE Report, 4f, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht,89 s.
 • Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., 2004, Large Housing Estates in Poland. Policies and practices, RESTATE Report, 3f, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht,55 s.
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,161 s.
 • Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003, Large Housing Estates in Poland. Overview of developments and problems in Warsaw, RESTATE Report, 2f, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht,74 s.
 • Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,178 s.
 • Węcławowicz G., Jarosz A., Śleszyński P., 1998, Atlas Warszawy. Z.5. Wybory parlamentarne 1991 i 1993, PAN IGiPZ, Warszawa,90 s.
 • Węcławowicz G., 1996, Contemporary Poland. Space and society, Changing Eastern Europe, 4, University College London, London,200 s.
 • Węcławowicz G., Jarosz A., 1995, Atlas Warszawy. Z.3. Warunki mieszkaniowe ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, PAN IGiPZ, Warszawa,177 s.
 • Węcławowicz G., Kulabko E., 1995, Perceptions and attitudes to privatisation: evidence from the public opinion polls, Working Papers in Policy Studies, 6, ESRI, Salford,25 s.
 • Węcławowicz G., Księżak J., 1994, Atlas Warszawy. Z.2. Struktury wykształcenia i zatrudnienia ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, PAN IGiPZ, Warszawa,99 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Węcławowicz G., 2018, Przemiany miast polskich w miasta post-socjalistyczne i neoliberalne, w badaniach Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie, [w:] Red. Marek Więckowski, Maciej Jędrusik, Lydia Coudroy de Lille, Antoine Le Blanc, Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. 100 lat współpracy polsko-francuskiej, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa,, s. 137-157.
 • Węcławowicz G., 2018, Geografia wyborcza Warszawy we wczesnych latach transformacji, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 247-254.
 • Węcławowicz G., Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej, [w:] Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska, Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 198-228.
 • Karwińska A., Kudłacz M., Węcławowicz G., 2017, Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania sie miast w Polsce - perspektywa badawcza, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174, s. 94-102.
 • Węcławowicz G., 2017, Geografia społeczna miast w Polsce, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 535-563.
 • Węcławowicz G., 2016, Urban development in Poland, from the socialist city to the post-socialist and neoliberal city, [w:] Ed. Viktoria Szirmai, "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe, Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budapest,, s. 65-82.
 • Węcławowicz G., Mliczyńska-Hajda D., 2016, The former "new socialist city" in the neoliberal condition - the case of Tychy in Poland, [w:] Ed. Viktoria Szirmai, "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe, Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budapest,, s. 245-268.
 • Węcławowicz G., 2015, O nowe miejsce strategii rozwoju w polityce miejskiej, z perspektywy badań porównawczych miast Europy Środkowej, [w:] Red. Maria Soja, Andrzej Zborowski, Miasto w badaniach geografów. T.2, Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Kraków,, s. 227-239.
 • Węcławowicz G., 2014, ReNewTown – New Post-socialist city: Competitive and attractive, Geographia Polonica, 87, 3, s. 477-479.
 • Węcławowicz G., Wątorska-Dec M., 2013, Polepszanie warunków życia w miastach Polski i Europy Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji projektu ReNewTown, Studia Miejskie, 12, s. 35-43.
 • Bierzyński A., Grabkowska M., Haase A., Klusacek P., Maas A., Mair J., Martinat S., Sagan I., Steinfuehrer A., Vaishar A., Węcławowicz G., Zapletalova J., 2011, Łódź, Gdańsk, Brno and Ostrava and their inner cities: urban and demographic development during post-socialism, [w:] Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall, Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century, Ashgate, Farnham; Burlington,, s. 101-140.
 • Haase A., Vaishar A., Węcławowicz G., 2011, The post-socialist condition and beyond: framing and explaining urban change in East Central Europe, [w:] Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall, Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century, Ashgate, Farnham; Burlington,, s. 63-83.
 • Węcławowicz G., 2011, On the policy of shaping the network metropolis [głos w dyskusji], [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,, s. 165-170.
 • Węcławowicz G., 2010, Przemiany struktur społeczno-przestrzennych na ziemiach polskich pod wpływem ideologii nazistowskiej i komunistycznej, [w:] Red. Jerzy Eisler, Konrad Rokicki, Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa,, s. 117-130.
 • Węcławowicz G., Brzosko-Seremak A., 2010, Problemy w określeniu oczekiwań związanych ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" na przykładzie miasta Krakowa, [w:] Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn, 245, KPZK PAN, Warszawa,, s. 44-55.
 • Węcławowicz G., 2009, W sprawie nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 52-57.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,, s. 153-184.
 • Węcławowicz G., 2008, Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy, Warszawa Akademicka. Seminarium, Warszawa, październik 2007, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 40, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa,, s. 21-29.
 • Węcławowicz G., 2008, Geopolityczne wymiary w kształtowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 319-332.
 • Węcławowicz G., 2008, Stan polskiej przestrzeni w świetle "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju", Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej. Konferencja organizowana przez sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, 24 czerwca 2008. Materiały konferencyjne, Kancelaria Sejmu, Warszawa,, s. 37-43.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Węcławowicz G., 2006, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski, Przegl. Komunik., 45, nr 6, s. 13-20.
 • Węcławowicz G., 2006, Urban issues in Poland, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw,, s. 175-192.
 • Węcławowicz G., 2005, The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland's integration into the European Union, [w:] Ed. F.E. Ian Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Adrews, Natasa Pichler-Milanović, Transformation of cities in Central and Eastern Europe: towards globalization, United Nations University Press, Tokyo-New York-Paris,, s. 223-247.
 • Węcławowicz G., 2005, Poland, [w:] Ed. Ronald Van Kempen, Marcel Vermeulen, Ad Baan, Urban issues and urban policies in the new EU countries, Ashgate, Aldershot,, s. 61-77.
 • Węcławowicz G., 2004, Where the grass is greener in Poland. Regional and intra-urban inequalities, [w:] Ed. Roger Lee, David M. Smith, Geographies and moralities. International perspectives on development, justice and place, RGS-IBG Book Series, Blackwell Publishing, Oxford,, s. 62-77.
 • Węcławowicz G., 2002, New dimensions of socio-spatial differentiation in Polish towns, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 99-105.
 • Węcławowicz G., 2002, O nową politykę regionalną dla obszaru metropolitalnego Warszawy i Polski Wschodniej, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 21-35.
 • Węcławowicz G., 2002, From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice. The changing social and spatial patterns in Polish cities, [w:] Ed. Peter Marcuse, Ronald van Kempen, Of states and cities. The partitioning of urban space, Oxford University Press, Oxford,, s. 183-199.
 • Węcławowicz G., Kozłowski S., 2002, Wkład warszawskiego środowiska naukowego geografów w rozwój koncepcji zagospodarowania przestrzennego, [w:] Red. Grzegorz Buczek, Osiągnięcia i perspektywy warszawskiego środowiska urbanistów i planistów przestrzennych (u progu 80-lecia TUP), Akapit-DTP, Warszawa,, s. 46-57.
 • Ingham M., Węcławowicz G., 2001, Gender and earnings: a regional approach, [w:] Ed. Mike Ingham, Hilary Ingham, Henryk Domański, Women on the Polish labor market, Central European University Press, Budapest,, s. 239-267.
 • Węcławowicz G., 2001, Przekształcenia struktury społeczno-przestrzennej miast, Socjologia miasta. Wybór tekstów. Wybór i opracowanie Marian Malikowski, Sławomir Solecki, Wydaw. WSP, Rzeszów,, s. 132-143.
 • Węcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 451-475.
 • Węcławowicz G., 2001, Transformation of large cities and urban centres in Poland - selected issues, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów,, s. 361-386.
 • Węcławowicz G., 2000, Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 395-410.
 • Węcławowicz G., 2000, Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej - wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta post-socjalistycznego, [w:] Red. Iwona Jażdżewska, Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź,, s. 25-30.
 • Węcławowicz G., 1999, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społecznej miast, [w:] Red. nauk. Andrzej Lisowski, Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r, WGiSR UW, Warszawa,, s. 247-257.
 • Węcławowicz G., 1999, Przeksztłcenia struktury społeczno-przestrzennej miast, Socjologia miasta (wybór tekstów). Wybór i red. Marian Malikowski, Sławomir Solecki, [b.w.], Rzeszów,, s. 132-143.
 • Węcławowicz G., 1999, Refleksja nad przemianami współczesnej geografii miast w Polsce, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków,, s. 233-240.
 • Węcławowicz G., 1999, Miasto polskie w transformacji - kształtowanie się miasta postsocjalistycznego, [w:] Red. nauk. Jacek Kaczmarek, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, [b.w.], Łódź,, s. 33-43.
 • Węcławowicz G., 1999, Varsovie, Villes d'Europe. Christian Vandermotten, Frank Vermoesen, Walter de Lannoy, Stefan de Corte, Bulletin du Credit Communal, 207/208, Banque Credit Communal, Bruxelles,, s. 372-385.
 • Ingham H., Ingham M., Węcławowicz G., 1998, Agricultural reform in post-transition Poland, Tijdschr. Geogr., 89, nr 2, s. 150-160.
 • Ingham M., Ingham H., Karwińska A., Węcławowicz G., 1998, Women in the Polish labour market: is transition a threat?, [w:] Ed. Martin J. Bull, Mike Ingham, Reform of the socialist system in Central and Eastern Europe, Macmillan Press Ltd, Houndmills,, s. 136-162.
 • Węcławowicz G., 1998, Some aspects of income and social disparities in Poland - regional and intra urban scale, [w:] Ed. Angelo Besana, Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997, Edizioni Colibri, Trento,, s. 315-334.
 • Węcławowicz G., 1998, Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw, [w:] Ed. Gyoergy Enyedi, Social change and urban restructuring in Central Europe, Akademiai Kiado, Budapest,, s. 55-66.
 • Węcławowicz G., 1998, Varsovie, future metropole europeenne?, Courier Pays Est, nr 430, s. 52-65.
 • Węcławowicz G., 1998, What to do with the post-socialist cities? Toward a new urban policy, [w:] Ed. Ryszard Domański, Emerging spatial and regional structures of an economy in transition, Studia Regionalia, 8, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 163-182.
 • Węcławowicz G., Gaudray-Coudroy L., 1998, Le renoveau du secteur prive et la recomposition de l'espace social a Varsovie, [w:] Ed. Jean-Rene Bertrand, Jacques Chevalier, Logements et habitat dans les villes europeennes, Collection Geographie Sociale, Editions L'Harmattan, Paris,, s. 59-78.
 • Węcławowicz G., 1997, Warszawa u progu XXI stulecia, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia,, s. 18-33.
 • Węcławowicz G., 1997, The changing socio-spatial patterns in Polish cities, Prozesse un Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Hrsg. Zoltan Kovacs, Reinhard Wiessner, Muenchener Geographische Hefte, 76, L.I.S. Verlag, Passau,, s. 75-81.
 • Ingham M., Ingham H., Węcławowicz G., 1996, Too little, too slow? Agricultural reform in post-transition Poland, Working Papers on Policy Studies, 14, University of Salford, Salford,22 s.
 • Węcławowicz G., 1996, Modernization and security challenges for regional development in Poland, [w:] Ed. Manas Chatterji, Ryszard Domański, Urban and regional management in countries in transition, Studia Regionalia, 5, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 331-348.
 • Węcławowicz G., 1995, Warsaw and its region in the process of social and economic transformation, Citta capitali dell'Europa centrale: politiche e strategie urbane nel nuovo spazio europeo. A cura di Marco Demarie, Contributi di Ricerca, [b.w.], Torino,, s. 231-247.
 • Węcławowicz G., 1995, The electoral geography in the national, regional and intra-urban scale, [w:] Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz, Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993, Conference Papers, 24, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 59-69.
 • Korcelli P., Potrykowska A., Węcławowicz G., 1994, Warsaw: development problems and strategies, [w:] Ed. Gerhard O. Braun, Managing and marketing of urban development and urban life. Proceedings of the IGU-Commission on "Urban Development and Urban Life". Berlin, August 15th to 20th, 1994, Abhandlungen - Anthropogeographie, 52, Dietrich Reimer Verlag, Berlin,, s. 101-113.
 • Korcelli P., Węcławowicz G., 1994, Zagrożenia i bariery rozwoju demograficznego i społecznego OMW, Przegl. Urb., 2, nr 2, s. 4-5.
 • Węcławowicz G., 1994, The selected market transformation challenges and risk for Warsaw, [w:] Ed. Christian Vandermotten, Planification et strategies de developpement dans les capitales Europeennes, Am?nagement du territoire et environnement, Editions de l'Universite de Bruxelles, Bruxelles,, s. 285-292.
 • Costa M., Węcławowicz G., 1993, The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy, The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.), Geographia Polonica, 61, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 421-431.
 • Costa M., Węcławowicz G., Formentini U., 1993, The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy, Geographia Polonica, 61, s. 421-432.
 • Węcławowicz G., 1988, Elderly people in the socio-spatial structure of some Polish towns, Geographia Polonica, 54, s. 139-151.
 • Węcławowicz G., 1985, The socio-spatial structure of Radom city in 1978, Geographia Polonica, 51, s. 85-98.
 • Węcławowicz G., 1981, Towards a theory of intra-urban structures of Polish cities, Geographia Polonica, 44, s. 179-200.
 • Węcławowicz G., 1977, The structure of the socio-economic space of Warsaw in 1931 and 1970, Geographia Polonica, 37, s. 201-224.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Węcławowicz G., 2015, Mechanizmy kształtowania zróżnicowań i różnorodności społecznej w przestrzeni miast polskich, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa,1 s.
 • Wątorska-Dec M., Węcławowicz G., 2013, Modele dla miast postsocjalistycznych, Przegląd Urbanistyczny, 7, s. 97.
 • Węcławowicz G., 2011, Toward a competitive and attractive post-industrial cities of Central Europe, in the light of the ReNewTown research project, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 54.
 • Węcławowicz G., 2007, W sprawie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Urbanista, nr 4, s. 9-11.
 • Węcławowicz G., 2006, Przedmowa, Atlas Warszawy. Z.9. Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 11-12.
 • Węcławowicz G., 2006, O potrzebie polityki miejskiej, Urbanista, nr 8, s. 33-34.
 • Węcławowicz G., 2006, Warszawa-Poznań-Wrocław. Trójkąt rosnącej dynamiki, Urbanista, nr 1, s. 9-11.
 • Węcławowicz G., Guszcza A., 2004, The evolution of social and economic conditions in the large housing estates. The case of Wrzeciono and Ursynów (in Warsaw), Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 49.
 • Węcławowicz G., 2003, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Urbanista, nr 2, s. 15-16.
 • Węcławowicz G., 2002, Wstęp, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-10.
 • Krawczyk B., Węcławowicz G., 2001, Wstęp, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-8.
 • Węcławowicz G., 2001, The evolution of social and spatial differentiation in Warsaw metropolitan areas, Housing and urban development in New Europe. An International Research Conference under the auspices of: The European Network for Housing Research (ENHR), 25-29 June 2001, Pułtusk - Warsaw, Poland. (Plenary papers and book of abstracts), Polish Academy of Sciences. S.Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw],, s. 171.
 • Węcławowicz G., 2001, Przedmowa, Atlas Warszawy. Z.8. Ptaki Warszawy 1962-2000. Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 3.

Prace dokumentacyjne

 • Węcławowicz G., Wątorska-Dec M., 2012, Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 639-647.
 • Węcławowicz G., 2004, Polish participation in the RESTATE research project, Annual Report, s. 80-82.
 • Węcławowicz G., 2003, "Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich" - opis projektu badawczego, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 469-477.

Mapy, atlasy

 • Węcławowicz G., 1995, Wybory parlamentarne 1993, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 75.3 (12 map i 2 wykresy).
 • Węcławowicz G., 1995, Wybory prezydenckie 1990, wybory parlamentarne 1991, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 75.2 (15 map).

Prace popularno-naukowe

 • Bierzyński A., Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Wątorska-Dec M., Węcławowicz G., 2012, Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie, PAN IGiPZ, Warszawa,20 s.
 • Węcławowicz G., 2010, Urbanizacyjne uwarunkowania poziomu zdrowotności mieszkańców miast, Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Warszawa,, s. 52-57.
 • Węcławowicz G., 2009, Urbanizacja, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa,, s. 127-133.
 • Węcławowicz G., 1999, Regionalizacja ekonomiczna, Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 586-587.