SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz
Przewodniczący Rady Naukowej
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 322
Telefon +48 226978825
E-mail

Wykształcenie

 • 1970-1974 - studia doktoranckie: Instytut Geografii PAN (praca doktorska pt. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy 1931 i 1970 r. w świetle analizy czynnikowej)
 • 1961-1966 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - kierunek Geografia (praca magisterska pt. Morfologia doliny Wisły na obszarze Świniary - Krzcin - Skrzypaczowice, ze szczególnym uwzględnieniem procesów holoceńskich)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2008-2011 - Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Zespół ds. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • 1998-2007 - profesor WSHiFM, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
 • 1997-2003 - profesor WSH, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
 • 1995-1996 (stypendysta British Council) University of Leeds. School of Geography
 • 1976-1977 - London School of Economics and Political Sciences w Wielkiej Brytanii
 • od 1974 - Instytut i Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

1974 - doktor nauk o Ziemi (praca doktorska pt. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy 1931 i 1970 r. w świetle analizy czynnikowej)
1988 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski).
1998 - profesor zwyczajny

 • 1967-1970 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii

Zainteresowania naukowe

Moje wczesne zainteresowania zostały ukierunkowane w 1961 r. podjęciem studiów geograficznych na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem w 1966 r. uzyskując tytuł magistra geografii w zakresie geografii fizycznej Polski. W 1970 r. podjąłem studia doktoranckie w Instytucie Geografii PAN, co było wynikiem  przeniesienia moich zainteresowań z nauk przyrodniczych do nauk społecznych. W rozprawie doktorskiej (jako jeden z pierwszych w Polsce) zastosowałem analizę czynnikową w badaniach struktury wewnętrznej wielkiego miasta oraz koncepcję ekologii społecznej. Po raz pierwszy w ówczesnych krajach socjalistycznych udowodniono istnienie i pomierzono zróżnicowania społeczne i ekonomiczne w przestrzeni miast. Praca ta została opublikowana po polsku, rosyjsku, angielsku i włosku.

Kontynuacja badań nad ewolucją struktur społeczno-przestrzennych w miastach Polski, wsparta rocznym pobytem w London School of Economics and Political Science w Wielkiej Brytanii, pozwoliła mi na przygotowanie i opublikowanie w 1988 r. rozprawy habilitacyjnej pt. "Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski". W książce tej podsumowałem moje badania empiryczne oraz badania innych geografów i socjologów nad strukturami społeczno-przestrzennymi w miastach Polski. Wychodząc od rozumienia teorii jako systemu wyjaśnień naukowych oraz przyjętej strategii postępowania badawczego, podsumowałem stan ówczesnej wiedzy na temat zróżnicowań społeczno-przestrzennych miast polskich. Przedstawiłem zarys teorii średniego zasięgu, w której pierwsza część o charakterze empiryczno-indukcyjnym odpowiada na pytanie: "gdzie w przestrzeni miast polski zlokalizowane są poszczególne zjawiska społeczne i ekonomiczne?", a druga część o charakterze hipotetyczno-dedukcyjnym próbuje odpowiedzieć na pytania typu: "dlaczego wystąpiły zróżnicowania społeczno-przestrzenne?".

W latach 90. moje badania naukowe często były wspierane przez zagraniczne ośrodki naukowe: Austriacką Akademię Nauk (Institute fur Stadt-und Regionalforschung) – 1991 r., Uniwersytet Paryski X – Nanterr – 1992 r., Universite Libre de Bruxells - 1993 r. oraz poprzez udział w międzynarodowych badaniach porównawczych pt.: "The Social and Economic Consequences of Privatisation in Central and Eastern Europe” finansowanych  przez Unię Europejską.

Badania moje stały się podstawą do sformułowania w następnych latach zarysu teorii miasta socjalistycznego, której wstępny zarys opublikowałem w roku 1992. W następnych latach w dalszym ciągu rozwijałem koncepcje wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne miast, zwracając szczególną uwagę na okres transformacji systemowej.

Transformacja ustrojowa w Polsce skierowała moje zainteresowania naukowe również na praktyczne zastosowania wiedzy geograficznej, szczególnie na wyjaśnianie i opis zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych zachodzących w przestrzeni miast.

Narzędziem opisu przestrzeni miasta oraz eksperymentowania z możliwościami technik komputerowych stały się, od roku 1993, prace nad publikowaniem i redagowaniem kolejnych zeszytów Atlasu Warszawy. Nie rezygnując z badań nad miastami rozszerzyłem swoje badania nad strukturą przestrzenną transformacji zachodzących w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W książce pt. "Contemporary Poland. Space and Society" (Współczesna Polska. Przestrzeń i społeczeństwo) przedstawiłem bardziej rozwiniętą koncepcję miasta socjalistycznego, miasta podlegającego współczesnej transformacji oraz koncepcje przyszłego rozwoju regionalnego Polski w nowych warunkach systemowych. Rozwinięciem tego kierunku badań stała się nowa książka wydana w 2002 r., tym razem w Polsce, pod podobnym tytułem: "Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej" przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie. Następnie w roku 2003 Wydawnictwo Naukowe PWN wydało moja kolejną książkę pt. "Geografia społeczna miast" (nowsze rozszerzone wydanie 2007), która stała się jednym z podstawowych podręczników na studiach geograficznych.

W Instytucie Geografii i PZ PAN od kilku lat prowadzę badania podstawowe w ramach tematu "Mechanizmy transformacji miast oraz obszarów metropolitalnych w Polsce i w Europie Środkowej". Aktualnie koncentruję się na badaniu zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach Polski. Szczególną uwagę zwracam na zagadnienia związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na zmiany zachodzące w przestrzeni wielkich osiedli mieszkaniowych. Znacznym wsparciem w.w. badań w latach 2002-2005 był udział w międzynarodowym projekcie badawczym (V Programu Ramowego UE) pt.: "Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities". Materialnym rezultatem udziału w tym programie była publikacja trzech współautorskich raportów w formie książek (w języku angielskim), uzyskanie doświadczenia w zakresie międzynarodowych badań ankietowych oraz podstawowych materiałów porównawczych z innych miast europejskich.  Pomocnym elementem dalszych prac badawczych było uzyskanie w latach 2006–2009 międzynarodowego grantu badawczego (finansowanego przez "Fundację Volkswagena") na temat: "Socio-Spatial Consequences of Demographic Change for East Central European Cities".

Dobra atmosfera współpracy naukowej i wymiany myśli oraz szeroki profil badawczy Instytutu dotyczący m.in. przestrzennego zagospodarowania kraju zwrócił również moją uwagę na zagadnienia gospodarki przestrzennej, planowania oraz polityki regionalnej i miejskiej. Pozwoliło mi to na zorganizowanie zespołu badawczego, który w latach 2002-2006 przygotował aktualizację, a następnie nowy raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju (opublikowany w 2006 r. w serii IGiPZ PAN – Monografie nr 6). W latach 2005-2006 wykonaliśmy również "Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej" opublikowane 2006 r. Zainteresowania związane z gospodarką przestrzenną mogłem realizować również poprzez udział w zespole powołanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem było przygotowanie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (tzw. wersja ekspercka została opublikowana w 2010 r.).

Dążenie do bezpośredniego poznania mechanizmów zarządzania przestrzenią wielkich miast w Polsce skłoniła mnie do uczestnictwa w zespole przygotowującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa". Praca ta pozwala mi na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktycznymi problemami planistycznymi. Stanowi również istotne źródło informacji badawczych i tzw. "obserwacji uczestniczącej" funkcjonowania miasta. Bardziej "badawcze" podejście do problematyki miejskiej zapewnia mi udział (od 2011 r.) w międzynarodowym projekcie badawczym ESPON prowadzonym w IGiPZ PAN: "Best development conditions in European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw" (Best Metropolis). Natomiast dalsze badania ubóstwa i wykluczenia społecznego umożliwia mi udział w projekcie badawczym prowadzonym również w IGiPZ PAN, "Trendy rozwojowe Mazowsza - Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza". Bazę empiryczną do konkretyzacji koncepcji teoretycznych miasta postsocjalistycznego w Polsce i w Europie Centralnej stał się dla mnie również udział (i kierownictwo części naukowej) projektu "New post-socialist city: Competitive and Attractive" (ReNewTown), realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • członek Komitetu Nauk Geograficznych
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Inne, ważne projekty badawcze

 • 2006-2009 - Socio-Spatial Consequences of Demographic Change for East Central European Cities. Volkswagen Foundation
 • 2002-2005 - RESTATE - Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities”. (Project no. EVK4-2001-00164)
 • 1996-1998 - Gender Dynamics of the Polish Labour Market in Transition”. Salford University, UK
 • 1994-1997 - The Social and Economic Consequences of Privatisation in Central and Eastern Europe”. (CIOA CT93 0082)

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych w latach 1974-1995 tl_files/igipz/instytut/pdf_ico.gif

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Dworzański Piotr, Grochowski Mirosław, Piotrowski Filip, Węcławowicz Grzegorz: DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw. Utrecht: Utrecht University, 2017 - 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Grochowski Mirosław, Węcławowicz Grzegorz: Urban policies on diversity in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 31 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Węcławowicz Grzegorz: Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 38 s.
 • Chmielewski Jan Maciej, Węcławowicz Grzegorz, Degórska Bożena, Bartoszczuk Wojciech, Brzosko-Sermak Agnieszka: Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013 - 227 s. (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "Gospodarka Przestrzenna"; 1)
 • Węcławowicz Grzegorz: Transnational development strategy for the post-socialist cities of Central Europe. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 79 s.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Świątek Dariusz, Węcławowicz Grzegorz, Deręgowska Aleksandra, Janc Krzysztof, Jaworska Barbara, Rosik Piotr, Siłka Piotr, Wiśniewski Rafał: Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 52 s. (Trendy Rozwojowe Mazowsza; 3)
 • Korcelli Piotr, Degórski Marek, Drzazga Dominik, Komornicki Tomasz, Markowski Tadeusz, Szlachta Jacek, Węcławowicz Grzegorz, Zaleski Janusz, Zaucha Jacek: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - 169 s. (Studia; 128)
 • Węcławowicz Grzegorz, Łotocka Magdalena, Baucz Anna: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - 254 s.
 • Stępniak Marcin, Węcławowicz Grzegorz, Górczyńska Magdalena, Bierzyński Adam: Atlas Warszawy. Z.11. Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 114 s.
 • Węcławowicz Grzegorz: Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2007 - Nowe wydanie 222 s.
 • Węcławowicz Grzegorz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 212 s. (Monografie; 6)
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Korzeń Janusz, Bański Jerzy, Korzeń Juliusz, Soja Roman, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 224 s. (Prace Geograficzne; 207)
 • Węcławowicz Grzegorz, Guszcza Anna, Kozłowski Stanisław, Bielewska Agnieszka, Adamiak Anna, Krasowska Marta, Fader Agnieszka, Bierzyński Adam: Large Housing Estates in Warsaw, Poland. Opinions of residents on recent developments. Utrecht: Faculty of Geosciences, Utrecht University, 2005 - 89 s. (RESTATE Report; 4f)
 • Węcławowicz Grzegorz, Guszcza Anna, Kozłowski Stanisław: Large Housing Estates in Poland. Policies and practices. Utrecht: Faculty of Geosciences, Utrecht University, 2004 - 55 s. (RESTATE Report; 3f)
 • Węcławowicz Grzegorz: Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - 161 s.
 • Węcławowicz Grzegorz, Kozłowski Stanisław, Bajek Robert: Large Housing Estates in Poland. Overview of developments and problems in Warsaw. Utrecht: Faculty of Geosciences, Utrecht University, 2003 - 74 s. (RESTATE Report; 2f)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 178 s.
 • Węcławowicz Grzegorz, Jarosz Andrzej, Śleszyński Przemysław: Atlas Warszawy. Z.5. Wybory parlamentarne 1991 i 1993. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 90 s.
 • Węcławowicz Grzegorz: Contemporary Poland. Space and society. London: University College London, 1996 - 200 s. (Changing Eastern Europe; 4)
 • Węcławowicz Grzegorz, Jarosz Andrzej: Atlas Warszawy. Z.3. Warunki mieszkaniowe ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 177 s.
 • Węcławowicz Grzegorz, Kulabko Ewa: Perceptions and attitudes to privatisation: evidence from the public opinion polls. Salford: ESRI, 1995 - 25 s. (Working Papers in Policy Studies; 6)
 • Węcławowicz Grzegorz, Księżak Janusz: Atlas Warszawy. Z.2. Struktury wykształcenia i zatrudnienia ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 99 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Karwińska Anna, Kudłacz Michał, Węcławowicz Grzegorz: Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania sie miast w Polsce - perspektywa badawcza. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2017, 174 - s. 94-102.
 • Węcławowicz Grzegorz: Geografia społeczna miast w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 535-563.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urban development in Poland, from the socialist city to the post-socialist and neoliberal city. [w]: "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe. Ed. Viktoria Szirmai. Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016 - s. 65-82.
 • Węcławowicz Grzegorz, Mliczyńska-Hajda Dagmara: The former "new socialist city" in the neoliberal condition - the case of Tychy in Poland. [w]: "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe. Ed. Viktoria Szirmai. Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016 - s. 245-268.
 • Węcławowicz Grzegorz: O nowe miejsce strategii rozwoju w polityce miejskiej, z perspektywy badań porównawczych miast Europy Środkowej. [w]: Miasto w badaniach geografów. T.2. Red. Maria Soja, Andrzej Zborowski. Kraków: Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, 2015 - s. 227-239.
 • Węcławowicz Grzegorz: ReNewTown – New Post-socialist city: Competitive and attractive. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 477-479.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Polepszanie warunków życia w miastach Polski i Europy Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji projektu ReNewTown. - Studia Miejskie 2013, 12 - s. 35-43.
 • Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Haase Annegret, Klusacek Petr, Maas Andreas, Mair Jana, Martinat Stanislav, Sagan Iwona, Steinfuehrer Annett, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz, Zapletalova Jana: Łódź, Gdańsk, Brno and Ostrava and their inner cities: urban and demographic development during post-socialism. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 101-140.
 • Haase Annegret, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz: The post-socialist condition and beyond: framing and explaining urban change in East Central Europe. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 63-83.
 • Węcławowicz Grzegorz: On the policy of shaping the network metropolis [głos w dyskusji]. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 165-170 (Studia Regionalia; 29)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przemiany struktur społeczno-przestrzennych na ziemiach polskich pod wpływem ideologii nazistowskiej i komunistycznej. [w]: Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich. Red. Jerzy Eisler, Konrad Rokicki. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010 - s. 117-130.
 • Węcławowicz Grzegorz, Brzosko-Seremak Agnieszka: Problemy w określeniu oczekiwań związanych ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" na przykładzie miasta Krakowa. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 44-55 (Biuletyn; 245)
 • Węcławowicz Grzegorz: W sprawie nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 52-57.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Węcławowicz Grzegorz: Geopolityczne wymiary w kształtowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 319-332 (Prace Geograficzne; 218)
 • Węcławowicz Grzegorz: Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy. [w]: Warszawa Akademicka. Seminarium, Warszawa, październik 2007. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2008 - s. 21-29 (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji; 40)
 • Węcławowicz Grzegorz: Stan polskiej przestrzeni w świetle "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju". [w]: Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej. Konferencja organizowana przez sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, 24 czerwca 2008. Materiały konferencyjne. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2008 - s. 37-43.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urban issues in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 175-192.
 • Węcławowicz Grzegorz: The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland's integration into the European Union. [w]: Transformation of cities in Central and Eastern Europe: towards globalization. Ed. F.E. Ian Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Adrews, Natasa Pichler-Milanović. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press, 2005 - s. 223-247.
 • Węcławowicz Grzegorz: Poland. [w]: Urban issues and urban policies in the new EU countries. Ed. Ronald Van Kempen, Marcel Vermeulen, Ad Baan. Aldershot: Ashgate, 2005 - s. 61-77.
 • Węcławowicz Grzegorz: Where the grass is greener in Poland. Regional and intra-urban inequalities. [w]: Geographies and moralities. International perspectives on development, justice and place. Ed. Roger Lee, David M. Smith. Oxford: Blackwell Publishing, 2004 - s. 62-77 (RGS-IBG Book Series)
 • Węcławowicz Grzegorz: New dimensions of socio-spatial differentiation in Polish towns. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 99-105 (Europa XXI; 7)
 • Węcławowicz Grzegorz: O nową politykę regionalną dla obszaru metropolitalnego Warszawy i Polski Wschodniej. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 21-35 (Prace Geograficzne; 184)
 • Węcławowicz Grzegorz: From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice. The changing social and spatial patterns in Polish cities. [w]: Of states and cities. The partitioning of urban space. Ed. Peter Marcuse, Ronald van Kempen. Oxford: Oxford University Press, 2002 - s. 183-199.
 • Węcławowicz Grzegorz, Kozłowski Stanisław: Wkład warszawskiego środowiska naukowego geografów w rozwój koncepcji zagospodarowania przestrzennego. [w]: Osiągnięcia i perspektywy warszawskiego środowiska urbanistów i planistów przestrzennych (u progu 80-lecia TUP). Red. Grzegorz Buczek. Warszawa: Akapit-DTP, 2002 - s. 46-57.
 • Ingham Mike, Węcławowicz Grzegorz: Gender and earnings: a regional approach. [w]: Women on the Polish labor market. Ed. Mike Ingham, Hilary Ingham, Henryk Domański. Budapest: Central European University Press, 2001 - s. 239-267.
 • Węcławowicz Grzegorz: Transformation of large cities and urban centres in Poland - selected issues. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 361-386 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przekształcenia struktury społeczno-przestrzennej miast. [w]: Socjologia miasta. Wybór tekstów. Wybór i opracowanie Marian Malikowski, Sławomir Solecki. Rzeszów: Wydaw. WSP, 2001 - s. 132-143.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 451-475.
 • Węcławowicz Grzegorz: Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 395-410.
 • Węcławowicz Grzegorz: Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej - wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta post-socjalistycznego. [w]: Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2000 - s. 25-30.
 • Węcławowicz Grzegorz: Miasto polskie w transformacji - kształtowanie się miasta postsocjalistycznego. [w]: XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Red. nauk. Jacek Kaczmarek. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 33-43.
 • Węcławowicz Grzegorz: Varsovie. [w]: Villes d'Europe. Christian Vandermotten, Frank Vermoesen, Walter de Lannoy, Stefan de Corte. Bruxelles: Banque Credit Communal, 1999 - s. 372-385 (Bulletin du Credit Communal; 207/208)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przeksztłcenia struktury społeczno-przestrzennej miast. [w]: Socjologia miasta (wybór tekstów). Wybór i red. Marian Malikowski, Sławomir Solecki. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 132-143.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społecznej miast. [w]: Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r. Red. nauk. Andrzej Lisowski. Warszawa: WGiSR UW, 1999 - s. 247-257.
 • Węcławowicz Grzegorz: Refleksja nad przemianami współczesnej geografii miast w Polsce. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 233-240 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Ingham Hilary, Ingham Mike, Węcławowicz Grzegorz: Agricultural reform in post-transition Poland. - Tijdschr. Geogr. 1998, 89, nr 2 - s. 150-160.
 • Ingham Mike, Ingham Hilary, Karwińska Anna, Węcławowicz Grzegorz: Women in the Polish labour market: is transition a threat?. [w]: Reform of the socialist system in Central and Eastern Europe. Ed. Martin J. Bull, Mike Ingham. Houndmills: Macmillan Press Ltd, 1998 - s. 136-162.
 • Węcławowicz Grzegorz: Some aspects of income and social disparities in Poland - regional and intra urban scale. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 315-334.
 • Węcławowicz Grzegorz: Varsovie, future metropole europeenne?. - Courier Pays Est 1998, nr 430 - s. 52-65.
 • Węcławowicz Grzegorz: Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw. [w]: Social change and urban restructuring in Central Europe. Ed. Gyoergy Enyedi. Budapest: Akademiai Kiado, 1998 - s. 55-66.
 • Węcławowicz Grzegorz: What to do with the post-socialist cities? Toward a new urban policy. [w]: Emerging spatial and regional structures of an economy in transition. Ed. Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 163-182 (Studia Regionalia; 8)
 • Węcławowicz Grzegorz, Gaudray-Coudroy Lydia: Le renoveau du secteur prive et la recomposition de l'espace social a Varsovie. [w]: Logements et habitat dans les villes europeennes. Ed. Jean-Rene Bertrand, Jacques Chevalier. Paris: Editions L'Harmattan, 1998 - s. 59-78 (Collection Geographie Sociale)
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa u progu XXI stulecia. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 18-33.
 • Węcławowicz Grzegorz: The changing socio-spatial patterns in Polish cities. [w]: Prozesse un Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Hrsg. Zoltan Kovacs, Reinhard Wiessner. Passau: L.I.S. Verlag, 1997 - s. 75-81 (Muenchener Geographische Hefte; 76)
 • Ingham Mike, Ingham Hilary, Węcławowicz Grzegorz: Too little, too slow? Agricultural reform in post-transition Poland. Salford: University of Salford, 1996 - 22 s. (Working Papers on Policy Studies; 14)
 • Węcławowicz Grzegorz: Modernization and security challenges for regional development in Poland. [w]: Urban and regional management in countries in transition. Ed. Manas Chatterji, Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1996 - s. 331-348 (Studia Regionalia; 5)
 • Węcławowicz Grzegorz: The electoral geography in the national, regional and intra-urban scale. [w]: Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993. Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 59-69 (Conference Papers; 24)
 • Węcławowicz Grzegorz: Warsaw and its region in the process of social and economic transformation. [w]: Citta capitali dell'Europa centrale: politiche e strategie urbane nel nuovo spazio europeo. A cura di Marco Demarie. Torino: [b.w.], 1995 - s. 231-247 (Contributi di Ricerca)
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina, Węcławowicz Grzegorz: Warsaw: development problems and strategies. [w]: Managing and marketing of urban development and urban life. Proceedings of the IGU-Commission on "Urban Development and Urban Life". Berlin, August 15th to 20th, 1994. Ed. Gerhard O. Braun. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1994 - s. 101-113 (Abhandlungen - Anthropogeographie; 52)
 • Korcelli Piotr, Węcławowicz Grzegorz: Zagrożenia i bariery rozwoju demograficznego i społecznego OMW. - Przegl. Urb. 1994, 2, nr 2 - s. 4-5.
 • Węcławowicz Grzegorz: The selected market transformation challenges and risk for Warsaw. [w]: Planification et strategies de developpement dans les capitales Europeennes. Ed. Christian Vandermotten. Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles, 1994 - s. 285-292 (Am?nagement du territoire et environnement)
 • Costa Marco, Węcławowicz Grzegorz: The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy. [w]: The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.). Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 421-431 (Geographia Polonica; 61)
 • Costa Marco, Węcławowicz Grzegorz, Formentini Ubaldo: The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy. - Geographia Polonica 1993, 61 - s. 421-432.
 • Węcławowicz Grzegorz: Elderly people in the socio-spatial structure of some Polish towns. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 139-151.
 • Węcławowicz Grzegorz: The socio-spatial structure of Radom city in 1978. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 85-98.
 • Węcławowicz Grzegorz: Towards a theory of intra-urban structures of Polish cities. - Geographia Polonica 1981, 44 - s. 179-200.
 • Węcławowicz Grzegorz: The structure of the socio-economic space of Warsaw in 1931 and 1970. - Geographia Polonica 1977, 37 - s. 201-224.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Węcławowicz Grzegorz: Mechanizmy kształtowania zróżnicowań i różnorodności społecznej w przestrzeni miast polskich. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Modele dla miast postsocjalistycznych. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 97.
 • Węcławowicz Grzegorz: Toward a competitive and attractive post-industrial cities of Central Europe, in the light of the ReNewTown research project. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 54.
 • Węcławowicz Grzegorz: W sprawie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. - Urbanista 2007, nr 4 - s. 9-11.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przedmowa. [w]: Atlas Warszawy. Z.9. Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 11-12.
 • Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie polityki miejskiej. - Urbanista 2006, nr 8 - s. 33-34.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa-Poznań-Wrocław. Trójkąt rosnącej dynamiki. - Urbanista 2006, nr 1 - s. 9-11.
 • Węcławowicz Grzegorz, Guszcza Anna: The evolution of social and economic conditions in the large housing estates. The case of Wrzeciono and Ursynów (in Warsaw). [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 49.
 • Węcławowicz Grzegorz: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. - Urbanista 2003, nr 2 - s. 15-16.
 • Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 184)
 • Krawczyk Barbara, Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 180)
 • Węcławowicz Grzegorz: The evolution of social and spatial differentiation in Warsaw metropolitan areas. [w]: Housing and urban development in New Europe. An International Research Conference under the auspices of: The European Network for Housing Research (ENHR), 25-29 June 2001, Pułtusk - Warsaw, Poland. (Plenary papers and book of abstracts). Warsaw]: Polish Academy of Sciences. S.Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, 2001 - s. 171.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przedmowa. [w]: Atlas Warszawy. Z.8. Ptaki Warszawy 1962-2000. Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 3.

Prace dokumentacyjne

 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 639-647.
 • Węcławowicz Grzegorz: Polish participation in the RESTATE research project. - Annual Report 2004 - s. 80-82.
 • Węcławowicz Grzegorz: "Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich" - opis projektu badawczego. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 469-477.

Mapy, atlasy

 • Węcławowicz Grzegorz: Wybory parlamentarne 1993. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 75.3 (12 map i 2 wykresy).
 • Węcławowicz Grzegorz: Wybory prezydenckie 1990, wybory parlamentarne 1991. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 75.2 (15 map).

Prace popularno-naukowe

 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urbanizacyjne uwarunkowania poziomu zdrowotności mieszkańców miast. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 52-57.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urbanizacja. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 127-133.
 • Węcławowicz Grzegorz: Regionalizacja ekonomiczna. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 586-587.