dr Jarosław Kordowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu (praca magisterska pt. Morfogeneza południowej części chrostkowskiej strefy marginalnej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

 • 2005 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Geneza rzeźby dna doliny dolnej Wisły (między Bydgoszczą i Grudziądzem) ze szczególnym uwzględnieniem równiny zalewowej).

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia
 • Sedymentologia

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2008 - członek Society for Sedimentary Geology
 • 2008 - członek International Association of Sedimentologists
 • 2007 - członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Inna działalność

Udział w konferencjach

 • 2004 - Sympozjum Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, 21-22.10.2004, Toruń (referat pt. Osady polodowcowe i eoliczne w dolinie dolnej Wisły w rejonie Unisławia i Świecia).
 • 2004 - Sesja Naukowa Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, Instytut Archeologii UMK, Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, 14-15.10.2004, Toruń (udział).
 • 2005 - VII Zjazd Geomorfologów Polskich, 19-22.09.2005, Kraków (udział).
 • 2006 - Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm w geografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Toruń, 13-17.09.2006, Toruń (referat pt. Rzeźba doliny Wisły oraz obszarów przyległych w okolicy stanowisk archeologicznych w Rudzie i Klęczkowie).
 • 2006 - 32 Jahrestagung des AK Geomorphologie (32 Zjazd Geomorfologów Niemieckich), Vom Archiv Zum Prozess, 04-07.10.2006, Drezno (udział).
 • 2007 - VI warsztaty terenowe Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 14-16.06.2007, Suwałki-Sejny (udział).
 • 2007 - XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, 3-7.09.2007, Ciechocinek (udział).
 • 2008 - VIII Zjazd Geomorfologów Polskich Rola Procesów Ekstremalnych w Kształtowaniu Rzeźby, 10-13.09.2008, Słupsk (referat pt. Rozwój rzeźby doliny Wisły w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej od schyłku ostatniego zlodowacenia do dziś na podstawie analiz facjalnych osadów dna doliny i sąsiednich obszarów wysoczyznowych).
 • 2009 - VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 20-22.05.2009, Kórnik (referat pt. Fizyczno–geograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego  obiektu wodnego w Nowych Marzach).
 • 2009 - XIV Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego, 21-25.09.2009, Pomorze (referat pt. Litofacjalna charakterystyka osadów równiny zalewowej Wisły – stanowisko Kosowo, Basen Unisławski).
 • 2010 - Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5, Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, 26-28.10.2009, Poznań-Storkowo (referat pt. Rozwój doliny dolnej Wisły na odcinku Bydgoszcz-Grudziądz w świetle analizy rzeźby i osadów doliny oraz obszarów przyległych).
 • 2010 - 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V., 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group (referat pt. Geomorphological and sedimentological indicators of early stage anastomosing  in the Lower Vistula River valley, north central Poland, prior to recent river regulation).

Zagraniczne ekspedycje badawcze

2009, 2010 - badania nad ewolucją doliny Dunaju w rejonie Bratysławy i Gabcikova (Słowacja)

Popularyzacja nauki

Publikacje w Geografii w Szkole, Wszechświecie.

Projekty

Publikacje

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bartczak A., Słowińska S., Tyszkowski S., Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2019, Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change, Water, 11, 121 s.
 • Gierszewski P., Zakonnov V., Kaszubski M., Kordowski J., 2017, Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi, Przegląd Geograficzny, 89, 3, s. 391-412.
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A., Plessen B., Apolinarska K., Rzodkiewicz M., Michczyńska D., Wulf S., Skubała P., Kordowski J., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland, Quaternary Science Reviews, 158, 15, s. 94–106.
 • Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., Wiśniewska D., 2016, Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Problemy Ekologii Krajobrazu, 43, s. 93-104.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa,, s. 153-158.
 • Brykała D., Podgórski Z., Sarnowski Ł., Lamparski P., Kordowski J., 2015, Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, s. 9-22.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland, Quaternary Science Reviews, 109, s. 13-27.
 • Hirsch F., Schneider A., Nicolay A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2015, Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland), Catena, 124, s. 28-44.
 • Kordowski J., 2015, Morfogeneza doliny dolnej Wisły, [w:] Red. Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń,, s. 19-30.
 • Kordowski J., 2015, Porównanie koncentracji materii zawieszonej między korytem Wisły i starorzeczem Starej Wisły pod Grudziądzem, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 82-85.
 • Kubiak-Wójcicka K., Kordowski J., 2015, Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne Doliny Dolnej Wisły, [w:] Red. Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń,, s. 31-46.
 • Chudziak W., Kaźmierczak R., Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Noryśkiewicz A., Solarczyk A., 2014, Reconstruction of surface elevation variations in Lake Zarańskie, [w:] Eds. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania, Nicolaus Copernicus University, Toruń,, s. 60-64.
 • Kordowski J., 2014, Rola brył martwego lodu w morfogenezie Kotliny Grudziądzkiej i Basenu Świeckiego – formy rzeźby i osady, Landform Analysis, 25, s. 43-54.
 • Kordowski J., 2014, Geomorphological setting, [w:] Eds. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania, Nicolaus Copernicus University, Toruń,, s. 27-40.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Wulff S., Zawiska I., 2014, Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia, Landform Analysis, 25, s. 55-75.
 • Kordowski J., Gamrat W., Gierszewski P., Kubiak-Wójcicka K., Szmańda J., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2014, Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły, Landform Analysis, 25, s. 77-93.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam,, s. 53-66.
 • Kordowski J., 2013, The role of blocks of dead ice in the deposition of late glacial sediments in a large valley: A case study from the Vistula river valley in the Grudziądz basin, north Poland, Geographia Polonica, 86, 4, s. 341-361.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Słowiński M., Brauer A., Ott F., 2013, Reconstruction of paleotopography based on limnic and slope sediments analysis in the Czechowskie Lake (north central Poland), Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania, Lithuanian Geological Survey, Vilnius,, s. 52-54.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2013, Persistence of lower Vistula River lakes in the light of sedimentological, hydrological and hydrochemical investigations, [w:] Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.2. Himičemennye sostav i kačestvo vody. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm,, s. 102-108.
 • Chruścińska A., Gierszewski P., Kijek N., Kordowski J., Przegiętka K., Szmańda J., 2012, Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin, [w:] Eds. Z.M. Migaszewski, A Gałuszka, S.Hałas, Contemporary problems of geochemistry. The 2nd Conference..., The 11th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XI", Kielce, Sept. 24-27, 2012. Abstracts, excursion and field guide, Mineralogia - Special Papers, 39, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Kraków,, s. 99-101.
 • Kordowski J., 2012, Kształtowanie się równiny zalewowej doliny Wisły w okolicach Świecia jako podstawa zrozumienia funkcjonowania ożywionych elementów środowiska dna doliny, [w:] Red. Jarosław Pająkowski, Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. T. 1, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie,, s. 16-19.
 • Kordowski J., Tyszkowski S., Bienias D., 2012, Budowa geologiczna i przekształcenia Góry Zamkowej i jej otoczenia, [w:] Red. Marcin Wiewiór, Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, Wydaw. UMK, Toruń,, s. 29-47.
 • Kordowski J., 2011, Rola martwego lodu w morfogenezie doliny dolnej Wisły na przykładzie Kotliny Grudziądzkiej, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa,, s. 45-47.
 • Kordowski J., 2011, Anatomia dużej skali teras kemowych na przykładzie południowej części Kotliny Grudziądzkiej, dolina dolnej Wisły, [w:] Red. W.Trela, S.Salwa, A.Fijałkowska-Mader, Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych. VI Świętokrzyskie Spotkania Sedymentologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc, 17-18 maja 2011 r. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Kielce,, s. 46-51.
 • Kordowski J., Słowiński M., 2011, Osady i rzeźba kotła wytopiskowego rezerwatu Jezioro Martwe w Borach Tucholskich, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa,, s. 48-50.
 • Brykała D., Górzyński T., Kordowski J., Majewski M., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., 2009, Geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji i użytkowania średniowiecznych obiektów wodnych w dolinie dolnej Wisły n przykładzie młyna z Mniszka pod Grudziądzem, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Zakład Geoekologii UAM, Poznań,, s. 89-90.
 • Kordowski J., 2009, On the Lower Vistula valley development in the light of geomorphological and sedimentological investigations, Pol. Geol. Inst. Spec. Papers, 25, s. 21-36.
 • Kordowski J., 2009, Rozwój doliny dolnej Wisły na odcinku Bydgoszcz-Grudziądz w świetle analizy rzeźby i osadów doliny oraz obszarów przyległych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Zakład Geoekologii UAM, Poznań,, s. 29-30.
 • Kordowski J., 2009, Litofacjalna charakterystyka osadów równiny zalewowej Wisły - stanowisko Kosowo, Basen Unisławski, [w:] Red. Małgorzata Pisarska-Jamroźy, Zygmunt Babiński, Plejstoceńskieg środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego, Wydaw. UKW, Bydgoszcz,, s. 108-116.
 • Słowiński M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., 2009, Geomorfologiczne uwarunkowania powstania i rozwoju Jeziora Martwego w Borach Tucholskich, [w:] Ed. Włodzimierz Marszelewski, Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3, Polish Limnological Society, Toruń,, s. 207-210.
 • Kordowski J., 2008, Rozwój rzeźby doliny dolnej Wisły w dolinie fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej od schyłku ostatniego zlodowacenia do dziś na podstawie analiz facjalnych osadów dna doliny i sąsiednich obszarów wysoczyznowych, Landform Anal., 9, s. 91-95.
 • Kordowski J., Tyszkowski S., 2008, Wstępne wyniki badań nad procesami osuwiskowymi w wąwozie Czerwonej Wody koło Świecia, Landform Anal., 9, s. 59-62.
 • Kordowski J., 2007, Morfologia, struktury sedymentacyjne, cechy uziarnienia i geneza wstęg piaszczystych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły między Górskiem a Szynychem, Przegl. Geol., 55, nr 9, s. 785-794.
 • Brykała D., Lamparski P., Kordowski J., 2006, Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 30-34.
 • Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2006, Z Borów Tucholskich przez Kotlinę Grudziądzką na Pojezierze Chełmińskie, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń,, s. 186-189.
 • Kordowski J., 2006, Rzeźba doliny Wisły oraz obszarów przyległych w okolicy stanowiska archeologicznego w Rudzie, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 157-161.
 • Kordowski J., Noryśkiewicz A., Rembisz A., 2006, Paleośrodowisko prehistorycznego osadnictwa pd.-wsch. części Kotliny Grudziądzkiej i Basenu Świeckiego, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń,, s. 203-208.
 • Kordowski J., 2005, Typologia środowisk sedymentacyjnych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły na podstawie cech teksturalnych osadów, [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków,, s. 213-219.
 • Kordowski J., 2005, Problemy interpretacji rzeźby dna doliny dolnej Wisły w Basenie Świeckim w świetle ostatnich badań geomorfologicznych, Przegl. Geogr., 77, z.3, s. 343-355.
 • Kordowski J., 2004, Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia, [w:] Red. Wojciech Chudziak, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurentii, 2, UMK, Toruń,, s. 43-68.
 • Kordowski J., 2004, Osady polodowcowe i eoliczne w dolinie dolnej Wisły (w rejonie Unisławia i Świecia), Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 71-73.
 • Kordowski J., 2003, Struktury wewnętrzne i uziarnienie osadów pozakorytowych doliny dolnej Wisły w Kotlinie Toruńskiej i Basenie Unisławskim, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 601-621.
 • Kordowski J., 2001, Litologia osadów pozakorytowych równiny zalewowej dolnej Wisły między Górskiem a Chełmnem, Przegl. Geogr., 73, z.3, s. 351-369.
 • Kordowski J., 2001, Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby basenu unisławskiego, Przegl. Geol., 49, nr 10/1, s. 918-922.
 • Kordowski J., 2001, Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby Basenu Unisławskiego, Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001, IG UWr, Wrocław,, s. 24-26.
 • Kordowski J., Szmańda J., 2001, Budowa geologiczna i morfologia wstęg piaszczystych doliny dolnej Wisły na przykładach z Kotliny Toruńskiej i Basenu Unisławskiego, Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001, IG UWr, Wrocław,, s. 18-22.
 • Kordowski J., 2000, Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej Wisły między Górskiem a Chełmem, [w:] Red. nauk. Aleksiej W. Matwiejew, Jadwiga I. Anoszka, Walentina P. Zernickaja, Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu. Materiały Białorusko-Polskiego Seminarium, 26-29 września 2000 r., Grodno, Bełaruś, ING NANB, Grodno,, s. 35-37.
 • Kordowski J., 2000, Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej dolnej Wisły między Górskiem a Chełmnem, [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń,, s. 182-184.
 • Kordowski J., 1999, Formy kemowe okolic Chrostkowa, Przegl. Geogr., 71, z.3, s. 327-332.
 • Kordowski J., 1999, Litologia osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej, Przegl. Geol., 47, nr 3, s. 273-279.
 • Kordowski J., 1997, Równina zalewowa Wisły na odcinku Solec Kujawski - Strzelce Dolne jako efekt działalności rzeki anastomozującej, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia,, s. 84-87.
 • Kordowski J., 1997, Astronomiczne mechanizmy kształtowania klimatu Ziemi, Czas. Geogr., 68, z.2, s. 219-225.

Prace pod redakcją naukową

 • Kordowski J., Lamparski P., Lisicki S., Roman M. (red.), 2015, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,186 s.
 • Kordowski J., Lamparski P., Pochocka-Szwarc K., 2011, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa,221 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm,, s. 411.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Kordowski J., Słowiński M., 2017, Timing of formation of postglacial lakes within the limit of the Last Glaciation in Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 29-31.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Kramkowski M., Obremska M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 127-129.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., Brauer A., 2016, Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Tyszkowski S., Kramkowski M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Ott F., Słowiński M., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Theuerkauf M., Hass C., Obremska M., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tjallingii R., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, Early Holocene lake ecosystem development in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Noryśkiewicz A., Dräger N., Kramkowski M., Tjallingii R., Hass C., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Zawiska I., Theuerkauf M., Dietze E., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands, XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam,1 s.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Kordowski J., 2015, Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,, s. 13-14.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,, s. 11-12.
 • Gierszewski P., Brykała D., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., 2015, Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 45.
 • Hirsch F., Schneider A., Nicolay A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2015, Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Hirsch F., Schneider A., Raab A., Raab T., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., 2015, Late Quaternary landscape development at lake Trzechowskie in Northern Poland from terrestial archives, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 59-60.
 • Kordowski J., 2015, Lower Vistula River valley development after retreat of the last glaciation, 79. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen 26.-29.05.2015 in Güstrow. Tagungsband und Exkursionsführer, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, 1, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern (LUNG M-V), Schwerin,, s. 96-97.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 77-78.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2015, Relevance of river lakes in circulation of water and sediments on the floodplain of the lower Vistula valley, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 79-80.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2015, Hydrological and sedimentological regime of lower Vistula fluvial lakes (North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Kordowski J., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., 2015, Przedmowa, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 7-8.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Ott F., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 89-90.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Słowiński M., Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich), [w:] Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman, Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015, Zakład Poligraficzny, Łódż,, s. 53-56.
 • Ott F., Brauer A., Słowiński M., Wulf S., Serb J., Putyrskaya V., Plessen B., Obremska M., Kordowski J., Błaszkiewicz M., 2015, The Czechowskie Lake sediment record: highlights and potentials, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 93-95.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam,, s. 23.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco,1 s.
 • Hirsch F., Nicolay A., Schneider A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2014, Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase from the Weichselian glaciation near Lake Wygonin (Northern Poland), Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts, Nicolaus Copernicus University, Toruń,, s. 43.
 • Hirsch F., Schneider A., Nicolay A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2014, Spaetquartaere Landschaftsentwicklung seit der Pommerschen Phase in Wygonin (Nordpolen), Jahrestagung des AK Geomorphologie, Kiel, 02-04. Oktober, Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Kiel,, s. 66.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam,, s. 27.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2014, Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2014, Surficial water properties of the lower Vistula fluvial lakes compared with Vistula and its tributaries (Grudziądz Basin, North Central Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam,, s. 44.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2014, Lower Vistula fluvial lakes as possible places of deep groundwaters effluence (Grudziądz Basin, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2014, Obserwacje wybranych cech fizycznych i chemicznych wód powierzchniowych Wisły, jej dopływów oraz jezior rzecznych między Świeciem i Grudziądzem w okresie luty 2011- marzec 2014 - implikacje dotyczące kształtowania się rzeźby i osadów równiny zalewowej Wisły, [w:] Red. A. Kostrzewski, J. Tylkowski, A. Staszak, M. Sajkowska, II Ogólnopolska Konferencja Funkcjonowanie Geoekosystemów Jeziornych. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje, Biała Góra, 27-28 maja 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Geoekologii, Stacja Monitoringu Przyrodniczego w Białej Górze, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Poznań,, s. 38-43.
 • Kordowski J., Słowiński M., 2014, Wpływ brył martwego lodu na wykształcenie osadów i rzeźby sandru Wdy w pobliżu rezerwatu "Jezioro Martwe" (Bory Tucholskie), [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń,, s. 62-63.
 • Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Tyszkowski S., Kordowski J., 2014, Morphological and lithological transformation records of the Lake Czechowskie basin on the basis of paleogeography and GIS techniques analysis, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco,1 s.
 • Kramkowski M., Kordowski J., Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., 2014, Morphological determinants of the course of laminated sedimentation in the basin of Lake Czechowskie (northern Poland) in the Late Glacial and Holocene, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Szmańda J., Chruścińska A., Gierszewski P., Kordowski J., Łokas E., Michno A., Przegiętka K., Szwarczewski P., Wachniew P., 2014, Wyniki datowania luminescencyjnego wybranych profili mad środkowej i dolnej Wisły, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń,, s. 105-106.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2014, Porównanie układów koryt i warunków sedymentacji mad w systemach wielokorytowych Dunaju na Słowacji i dolnej Wisły, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń,, s. 104-105.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotský M., Luc M., Novotný J., 2014, Gravel-bed anabranching fluvial system of the Old Danube river channels in Slovakia - present and past, [w:] Ed. Jan Novotny, Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov, Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV; Geograficky ustav SAV, Bratislava,, s. 45.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Lehotský M., Luc M., Kordowski J., Novotny J., 2014, Gravel-bed versus sand-bed anabranching rivers sedimentation, example from Danube and Vistula rivers’ floodplain deposits, [w:] Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs, Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014, Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., Usti nad Labem; Praha,, s. 68-69.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Kordowski J., Kramkowski M., Ott F., Słowiński M., 2013, Morfologiczny i litologiczny zapis zmienności poziomu wody Jeziora Czechowskiego – Pojezierze Starogardzkie, Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały, PIG - PIB, Warszawa,, s. 100.
 • Hirsch F., Nicolay A., Schneider A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2013, Late Quaternary soil genesis and geomorphodynamics in Northern Poland, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam,, s. 43.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2013, Old Vistula River Lake in the Light Cartographic, Sedimentological, Hydrological and Hydrochemical Investigations (Grudziądz Basin, North Central Poland), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam,, s. 47.
 • Noryśkiewicz A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Hirsch F., 2013, Historia niewielkiego zagłębienia w Wygoninie (północno-wschodnie Bory Tucholskie) w świetle analizy pyłkowej, Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 73.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Lehotsky M., Luc M., Kordowski J., Novotny J., 2013, Contemporary sedimentation in the abandoned channels of the Danube river multiple-channels system (Slovakia), [w:] Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner, Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, Ostrava, Brno,, s. 44.
 • Kordowski J., Kubiak K., Tyszkowski S., 2012, Evolution of the lower Vistula River floodplain in the light of sedimentological and geomorphological analyses of the overbank deposits, north central Poland, [w:] Eds. Pavel Bella, Pavol Papčo, Geomorfologia a integrovany vyskum krajiny, 7. vedecká konferencia ASG pri SAV, Ružomberok 10. - 12.9.2012, Zborník abstraktov, exkurzný sprievodca, Verbum -Vydavatel’stvo Katolíckej univerzity w Ružomberku, Bratislava,, s. 26-27.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Novotny J., 2012, Flood sedimentation record in the Danube river’s overbank alluvia in Slovakia, [w:] Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich, Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012, Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, Praha,, s. 45-46.
 • Lehotsky M., Gierszewski P., Kordowski J., Novotny J., Szmańda J., 2011, Response of river morphology to civil engineering (the Danube River), [w:] Eds. Helmut Habersack, Bernhard Schober, Des Walling, International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, 11.-14. April 2011, Austria Center Vienna. Conference abstract book, [b.w.], Vienna,, s. 185.
 • Novotny J., Lehotsky M., Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Sladek J., 2011, Contemporary development of the by-passed river floodplain (the Danube River example), [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava,, s. 44.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2011, Zmiany funkcjonowania systemu wielokorytowego Dunaju w sąsiedztwie zapory wodnej w Gabcikovie (Słowacja), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 142.
 • Kordowski J., 2010, Geomorphological and sedimentological indicators of early stage anostomosing in the lower Vistula River valley, north central Poland, prior to recent river regulation, Gletscher, Wasser, Mensch - quartaerer Landschaftswandel im peribaltischer Raum. 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartaervereinigung DEUQUA E.V. 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group., 13.-17. September 2010 in Greifswald. Tagungsunterlagen, Lehrstuhl Physiche Geographie. Institut fuer Geographie und Geologie. Universitaet Greifswald, Greifswald,, s. 38-39.
 • Kordowski J., 2010, Osady dystalnego "dziurawego sandru" - geneza i cechy uziarnienia: studia szczegółowe z otoczenia jeziora Martwe w Borach Tucholskich (sandr Wdy), [w:] Red. nauk. Barbara Woronko, Analiza uziarnienia - rzeczywista jej wartość interpretacyjna. I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne 18 maja 2010. Streszczenia referatów, WGiSR UW, Warszawa,, s. 11-12.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2010, Anabranching Danube River system between Cunovo and Gabcikovo preliminary results of channel pattern and lithofacial analysis, [w:] Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska, Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010, Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, Praha,, s. 58-59.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2010, Ewolucja systemu anastomozującego Dunaju pomiędzy Cunovem a Gabcikovem w świetle badań układu koryta i analiz litofacjalnych, Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa,, s. 41.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 21-23.
 • Brykała D., Kordowski J., Lamparski P., Tyszkowski S., Noryśkiewicz A., Majewski M., 2009, Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 29-31.
 • Kordowski J., Noryśkiewicz A., Kaczmarek H., Bojarski J., 2009, Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 120-123.
 • Kordowski J., 2008, Late Glacial and Holocene Lower Vistula Valley development between Bydgoszcz and Grudziądz in the light of its geomorphological and sedimentological investigations. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14-19, 2008, [w:] Sc. ed. Stanisław Lisicki, Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography, PGI, Warszawa,, s. 30-31.
 • Kordowski J., 2007, Relikty glacjalne w rzeźbie Kotliny Grudziądzkiej - ich geneza i rola w ewolucji rzeźby, Plejstocen Kujaw i Dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007, PIG, Warszawa,, s. 107-108.
 • Kordowski J., 2007, Morfogeneza południowej części Kotliny Grudziądzkiej i obszarów przyległych w świetle analizy osadów i rzeźby, [w:] Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień, WGiSR UW, Warszawa,, s. 85-87.
 • Kordowski J., 2007, Charakterystyka środowisk depozycyjnych doliny dolnej Wisły na przykładzie zachodniej części Kotliny Toruńskiej i Doliny Fordońskiej, [w:] Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień, WGiSR UW, Warszawa,, s. 89-92.
 • Kordowski J., 2006, Lithofacial analysis of the lower Vistula River overbank deposits, Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden, Technische Universitaet, Dresden,, s. 83.
 • Kordowski J., 2004, Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia, Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych. Sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r, UMK, Toruń,, s. 46.
 • Kordowski J., 2001, Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej Wisły między Górskiem a Chełmnem, Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001, IG UWr, Wrocław,, s. 27-29.
 • Kordowski J., 1996, The geology of fluwial deposits, sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. Berlin 1996, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 509.
 • Kordowski J., 1996, Morfogeneza południowej części chrostkowskiej strefy marginalnej, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk,, s. 89-90.

Prace dokumentacyjne

 • Kordowski J., 1997, Warsztaty terenowe "Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego", Toruń-Słupsk, 18-21 VI 1997 r, Przegl.Geogr., 69, z.3/4, s. 394-395.

Prace popularno-naukowe

 • Kordowski J., 1998, Dowody na obecność zjawisk lodowych na Marsie, Wszechświat, 99, nr 4-6, s. 87-91.
 • Kordowski J., 1997, Spekulacje o przyszłych zlodowaceniach i losach Ziemi, Geogr. w Szk., 50, nr 3, s. 131-133.