SKŁAD OSOBOWY


dr Magdalena Górczyńska
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój -
Telefon -
E-mail

Wykształcenie

 • 2008-2012 - studia doktoranckie w École Doctorale de Géographie de Paris, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
 • 2006-2012 - studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2003–2006 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna (praca magisterska pt. Turystyka jako element polityki rewitalizacji miasta, na przykładzie Płocka i Cork)
 • 2003-2005 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych) - specjalizacja: gospodarka przestrzenna (praca magisterska pt. Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych w Warszawie, na przykładzie osiedli Wrzeciono i Ursynów Północny)
 • 2000–2003 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Emisja dwutlenku węgla a Produkt Narodowy Brutto na świecie)

Przebieg kariery zawodowej

od 2011 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 • 2012 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt.: Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy, rozprawa przygotowana w systemie współpromotorstwa polsko-francuskiego)
 • 2012 – docteur en géographie (thèse: Changement de la différenciation socio-spatiale des quartiers à Varsovie et dans l’agglomération parisienne: dynamiques et acteurs)

Zainteresowania naukowe

 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
 • Ewolucja struktury funkcjonalnej miasta
 • Ewolucja struktur społeczno-przestrzennych
 • Polityka miejska i zarządzanie miastem
 • Polityka mieszkaniowa
 • Turystyka miejska

Nagrody i wyróżnienia

 • 2014 – laureatka Fundacji na rzecz Nauk Społecznych we Francji, w konkursie pt. Ville et logement: dynamiques des inégalités spatiales et politiques publiques
 • 2011 – nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie posterów naukowych na Forum des Doctorants w Institut de Géographie (Université Paris 1) za poster pt. "Quelle mixité sociale dans le XIVème arrondissement de Paris?"
 • 2009 – Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane przez Urząd Marszałkowski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

Wybrane publikacje

Inna działalność


Staże i stypendia zagraniczne

 • 2009–2011 - stypendium dla doktorantów przygotowujących rozprawę w systemie współpromotorstwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji, Institut de Géographie, Université Panthéon-Sorbonne, Paris
 • 2009–2011 - stypendium dla doktorantów przygotowujących rozprawę w systemie współpromotorstwa (Cotutelle internationale SETCI), Region Ile-de-France, wspieranie współpracy pomiędzy laboratoriami partnerskimi
 • 2008 - staż badawczy, Francja: Institut de Géographie, Université Panthéon-Sorbonne, Paris2007 - stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, Francja: Institut de Géographie, Université Panthéon-Sorbonne, Paris

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2016 – Instytut Geografii Węgierskiej Akademii Nauk - Conflicts of urban transition in Central and Eastern Europe, 05.05.2016, Budapeszt (referat pt. Housing market in Warsaw: pre-war buildings and private property restitution)
 • 2016 – ENHR - Governance, territory and housing, 29.06-02.07.2016, Belfast (referat pt. Ownership structures and housing prices in Warsaw)
 • 2015 – Warsaw Regional Forum 2015 - Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy, 14-17.10.2015, Warszawa (referat pt. Restitution process and real estate market in Warsaw)
 • 2015 – Warsaw Regional Forum 2015 - Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy, 14-17.10.2015, Warszawa (referat pt. Intermediate social housing in France as an option for middle class? A case study of Grand Paris metropolitan area)
 • 2015 – Journées d’étude « jeunes chercheurs » sur le logement et l’habitat du Réseau Français "Recherche-Habitat-Logement", 25-26.06.2015, Tours, Francja, (referat pt. Quelle place pour le logement social intermédiaire au sein du parc de logements sociaux franciliens?)
 • 2015 – Journées d’étude « jeunes chercheurs » sur le logement et l’habitat du Réseau Français "Recherche-Habitat-Logement", 25-26.06.2015, Tours, Francja, (referat pt. L'habitat d'avant-guerre comme révélateur du statut social à Varsovie?) współautorstwo C. Bouloc
 • 2014 – IGU Regional Conference, 18-22.08.2014, Kraków (referat pt. Towards social upgrading: conceptualization of social change in the post-socialist city (the case of Warsaw, Poland)
 • 2014 – 2e Journée des Sciences Sociales : Ville et logement: dynamiques des inégalités spatiales et politiques publiques, 12.12.2014, Paryż, Francja (referat pt. Les effets spatiaux des politiques du logement : une comparaison franco-polonaise)
 • 2013 – IV EUGEO Congress, 05-07.09.2013, Rzym, Włochy (referat pt. Universal or unique? Mechanisms and processes of social change in postsocialist cities (the case of Warsaw)
 • 2013 – AAG Annual Meeting, American Association of Geographers, 09-13.04.2013, Los Angeles, USA (referat pt. Changes in the social composition in pre-war housing in Warsaw)
 • 2012 – Journée d’études Jeunes Chercheurs Réseau Recherche Habitat-Logement REHAL, 22.11.2012, ENS de Lyon, Lyon, Francja (referat pt. Enjeux entre les acteurs publics et privés dans le secteur de l’habitat à Varsovie : le cas des immeubles revendiqués)
 • 2012 – AAG Annual Meeting, American Association of Geographers, 24-28.02.2012, New York (referat pt. What Perception of the East? Changes in the Image of the Eastern Part of Warsaw (Poland), współautor C. Bouloc)
 • 2012 – XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Procesy gentryfikacji kontra procesy wykluczenia społecznego w polskich miastach, Zakład Urbanizacji Przestrzeni Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, 29-30.03.2012, Łódź (referat pt. Gentryfikacja, embourgeoisement czy redevelopment?)
 • 2011 – Les communautés fermées: entre innovation et fortification urbaines, Fondation Braillard Architectes, Université de Genève, Université de Lausanne, 08.04.2011, Genève (referat pt. Gated communities: sense of security versus spatial order)
 • 2009 – Journée Jeunes Chercheurs du Réseau Logement-Habitat, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires, UMR 5193 (CNRS – EHESS – UTM), Université Toulouse-Le Mirail, 13.11.2009, Toulouse (referat pt. Impact des politiques publiques sur les transformations de la structure sociale de quartiers d’habitation à Varsovie, Le cas d’une ville d’Europe centrale postsocialiste)
 • 2009 – New neighbourhoods in Europe (warsztaty), Institute for European Urban Studies, 03.11.2009, Weimar (referat pt. The impact of local policy on neighbourhoods in transition: two case studies from Central and Western Europe: Warsaw and Paris)
 • 2006 – Percepcja Współczesnej Przestrzeni Miejskiej, Uniwersytet Warszawski, 7–9.12.2006, Warszawa (referat pt. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a turystyczny wizerunek miasta, na przykładzie Płocka i Cork)

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Górczyńska M., 2016, Rewitalizacja modernistycznych osiedli w Plessis-Robinson w Paryżu, Przegląd Urbanistyczny, 13, s. 92-93.
 • Górczyńska M. (rec.), 2016, A review of “Global gentrifications. Uneven development and displacement”, edited by Loretta Lees, Hyun Bang Shin and Ernesto López-Morales, Urban Research & Practice, 9, 1, s. 103-104.
 • Górczyńska M., 2015, Restitution process and real estate market in Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 27-28.
 • Górczyńska M., 2015, Intermediate social housing in France as an option for middle class? A case study of Grand Paris metropolitan area, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 45-46.
 • Górczyńska M. (rec.), 2015, A Review of "The housing question, tensions, and continuities in the modern city", Edited by Edward Murphy and Najib B. Hourani, International Journal of Housing Policy, 15, 3, s. 368-370.
 • Górczyńska M., 2014, Towards social upgrading: conceptualization of social change in the post - socialist city (the case of Warsaw, Poland), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Górczyńska M., 2014, Zarządzanie obszarami miejskimi - komentarz do dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, Magazyn Miasta, 71 s.
 • Górczyńska M. (rec.), 2013, Thōmas Maloutas, Kuniko Fujita, Residential Segregation in Comparative Perspective: Making Sense of Contextual Diversity, European Spatial Research and Policy, 20, 2, s. 176-179.
 • Górczyńska M., 2012, Gentryfikacja: proces eklektyczny czy jednorodny?, [w:] Red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Procesy gentryfikacji w mieście. Cz. I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydaw. UŁ, Łódź,, s. 15-16.

Prace dokumentacyjne

 • Górczyńska M., 2008, Konferencja naukowa "Rewitalizacja miast polskich - sytuacja wyjściowa, problemy, dylematy", Kraków, 18-20 IX 2008 r, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 639-641.