SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Władysława Stola
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

 • 1950-1953 – studia geograficzne Io: Uniwersytet Jagielloński
 • 1953-1955 – studia IIo magisterskie: Uniwersytet Warszawski (praca magisterska pt. Monografia społeczno-gospodarcza powiatu pińczowskiego)

Przebieg kariery zawodowej

Uniwersytet Warszawski, Katedra Geografii Ekonomicznej, 1955-1963

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1969-2001

 • 1968 – doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Użytkowanie ziemi i rolnictwo Ponidzia)
 • 1988 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna)
 • 1997 - profesor nauk o Ziemi

Zainteresowania naukowe

 • Użytkowanie ziemi
 • Geografia rolnictwa
 • Geografia wsi
 • Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

Nagrody i wyróżnienia

 • 1976, 1983 – Nagrody Sekretarza Naukowego PAN
 • 1978 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1984 – Odznaka za Zasługi dla Kielecczyzny
 • 1989 – Złota odznaka, 1993 – Dyplom, 2004 –  Medal „Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i wkład w naukę polską i światową” Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2002 – Medal pamiątkowy „Za zasługi dla Republiki Pińczowskiej” (uchwałą Starosty powiatu pińczowskiego)
 • 2013 - Złoty Krzyż Zasługi

Pełnione funkcje i członkostwo

Członkostwo w Radach Naukowych, Komitetach Naukowych:

 • przez 20 lat członek Rady Naukowej przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
 • członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • członek Komisji Obszarów Wiejskich KPZK PAN
 • członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN

Prace w międzynarodowych organizacjach:

 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia RED (obszary wiejskie, środowisko, rozwój) z siedzibą w Belgii
 • współpraca z Komisją Typologii Rolnictwa MUG, z Komisją Zrównoważonego Rozwoju Systemów Wiejskich MUG

Działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Komisji Obszarów Wiejskich PTG
 • przez kilkanaście lat przewodniczenie Komisji ds. Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii przy Zarządzie Głównym PTG

Pełnione funkcje naukowo-organizacyjne:

 • sekretarz naukowy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UW
 • sekretarz naukowy Zespołu Białostockiego
 • sekretarz naukowy grupy tematycznej 03 Problemu Węzłowego
 • sekretarz Komisji Obszarów Wiejskich KPZK PAN
 • sekretarz Zespołu KPZK przygotowującego ekspertyzę PAN "Wielofunkcyjne zagospodarowanie obszarów wiejskich do 2000 r."
 • członek Sekcji Świętokrzyskiej Komitetu Ziem Górskich PAN
 • członek Zespołu Problemowego ds. obszarów wiejskich KPZK PAN

Inne, ważne projekty badawcze

 • Udział w konferencjach, wystąpienia na forum międzynarodowym
 • Czynny udział z referatami w konferencjach i seminariach naukowych zagranicznych w Jugosławii (1975), Kongresie Międzynarodowym MUG w Paryżu (1984), seminariach geograficznych w Belgii (1983), Francji (1982, 1985, 1991), Chorwacji (1989), Włoszech i Ukrainie (1990), Rumunii (1996), Belgii (1989, 1996), Bułgarii (2001).

Staże naukowe:

 • 1969 – trzymiesięczny staż naukowy we Francji
 • 1972 – trzymiesięczny staż naukowy w Belgii

Działalność dydaktyczna:

 • 1955-1963 – działalność dydaktyczna na Uniwersytecie Warszawskim
 • 1963-1965 – studenckie praktyki terenowe
 • 1970-1971 – zajęcia dydaktyczne na SGGW
 • Opieka na Kołem Naukowym Geografów UW
 • Opieka nad stażystami, także zagranicznymi, w Instytucie Geografii PAN

Promotorstwo prac na stopień:

 • Wypromowanie dwóch doktorów

Prace redakcyjne, współpraca z wydawnictwami:

 • Przez kilka lat członek redakcji Dokumentacji Geograficznej
 • Członek Komitetu Naukowego Atlasu Rolnictwa Polski (red. J. Bański)

Badania terenowe:

 • Ponad 20 krótkoterminowych zagranicznych wypraw badawczych obejmujących badania terenowe

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Stola Władysława: Uwarunkowania rozwoju oraz struktura i organizacja rolnictwa. [w]: Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Red. Irena Fierla. Warszawa: PWE, 2011 - s. 175-244.
 • Stola Władysława: Przemiany społeczno-gospodarcze na Ponidziu w minionym półwieczu. [w]: Zróżńicowanie regionalne Ponidzia. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Instytut Geografii, 2009 - s. 125-131.
 • Stola Władysława: Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski. Wybrane zagadnienia. [w]: Funkcje obszarów wiejskich. Red. Ewa Pałka. Kielce: Wydaw. AŚ, 2005 - s. 15-24.
 • Stola Władysława: Les periurbains de Paris. De la ville dense a la metropole eclatee? PAris 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 269-271.
 • Stola Władysława: Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. [w]: Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa. Red. Irena Fierla. Warszawa: PWE, 2004 - s. Wyd6 zm s155-245.
 • Stola Władysława: Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 9-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Stola Władysława: Transformations in the functional structure in the rural areas in Poland. Selected problems. [w]: Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria. A case study. Ed. Bożena Gałczyńska, Margarita Ilieva. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 35-49 (Dokumentacja Geograficzna; 27)
 • Stola Władysława: Górskie obszary wiejskie Polski. Wybrane zagadnienia. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2002, 48 - s. 59-66.
 • Stola Władysława: Niektóre problemy rozwoju obszarów wiejskich. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 357-365.
 • Stola Władysława: Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski. Wybrane zagadnienia. [w]: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Wioletta Kamińska. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2002 - s. 37-50.
 • Stola Władysława: Funkcje przemysłowe w przemianach społeczno-gospodarczych Ponidzia. - 7 Źródeł 2001, nr 3 - s. 334-351.
 • Stola Władysława: Le developpement rural en Pologne. - Bull. Soc. Geogr. Liege 2001, 41, nr 2 - s. 77-83.
 • Stola Władysława: Funkcje przemysłowe w przemianach społeczno-gospodarczych Ponidzia. [w]: Polska - Europa. Gospodarka, przemysł. Red. Jan Rajman. Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001 - s. 235-250.
 • Stola Władysława, Szczęsny Roman: Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. [w]: Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa. Red. Irena Fierla. Warszawa: PWE, 2001 - s. Wyd5 zm s159-250.
 • Stola Władysława: Rozwój rolnictwa Belgii w warunkach wspólnej europejskiej polityki rolnej. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 179-198.
 • Stola Władysława: La Pologne. B.Barbier, M.Rościszewski, Paryż 1998. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 471-472.
 • Stola Władysława: Japonia. Wieś - rolnictwo - agrobiznes. F.Tomczak, Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 166-168.
 • Stola Władysława: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Wybrane problemy. [w]: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze. Red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki. Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998 - s. 278-282.
 • Stola Władysława: Chomage de la population et differenciation fonctionelle des espace rurarux dans les zones suburbaines en Pologne. [w]: Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. Romanian-Polish Geographical Seminar. Ed. Ion Iordan, Władysława Stola, Cristian. Talanga. Bucuresti: Institute of Geography of the Romanian Academy, 1998 - s. 19-30 (Geographical International Seminars; 4)
 • Stola Władysława, Szczęsny Roman: Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. [w]: Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa. Red. Irena Fierla. Warszawa: PWE, 1998 - s. Wyd4 zm s154-242.
 • Stola Władysława: Chomage de la population et differenciation fonctionelle des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne. [w]: Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines de grandes villes de la Roumanie et de la Polonie. Compte rendus de 2-me Colloque geographique roumanian-polonais. Bucuresti: [b.w.], 1997 - s. 17-30 (Geographical International Seminars; 4)
 • Stola Władysława: Współczesne problemy wsi w regionie świętokrzyskim. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 1997, 43 - s. 89-93.
 • Stola Władysława: Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej. [w]: Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. Red. Andrzej Stasiak, Włodzimierz Zgliński. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 197-208.
 • Stola Władysława: Differenciation fonctionnelle et transformations structurelles des espaces ruraux en Pologne. [w]: Recherches de geographie humaine. Hommage au Professeur Charles Christians. Ed. Jean-Paul Donnay, Claire Chevigne. Liege: [b.w.], 1996 - s. 219-222.
 • Stola Władysława: Przemiany udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warszawskiego. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 85-92 (Conference Papers; 25)
 • Stola Władysława: Bezrobocie ludności a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce. [w]: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. nauk. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 259-267.
 • Stola Władysława: Przemiany udziału ludności pozarolniczej i zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich na terenach górskich Polski. [w]: Infrastruktura wsi, badania regionalne. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków, Lipnica Wielka na Orawie, 23-24 X 1995 r. Komitet red.: Rudolf Michałek (red. nacz.), Jerzy Gruszczyński, Jerzy Kwapisz, Andrzej Woźniak. Kraków: [b.w.], 1995 - s. 9-15.
 • Stola Władysława: Struktura funkcjonalna obszarów problemowych na terenach południowo-wschodniej Polski. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 1-17 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Stola Władysława: Wzrost udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne wsi na terenach górskich. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 1995, 39 - s. 55-64.
 • Stola Władysława, Szczęsny Roman: Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. [w]: Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa pod red. I. Fierli. Warszawa: PWE, 1995 - s. Wyd3 uaktual s141-217.
 • Stola Władysława: Wpływ aglomeracji miejskich na strukturę funkcjonalną obszarów wiejskich. [w]: VII konwersatorium wiedzy o mieście. Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Red. nauk. Jacek Kaczmarek. Łódź: [b.w.], 1994 - s. 35-38.
 • Stola Władysława: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju infrastruktury na południowo-wchodnich obszarach wiejskich Polski. [w]: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Infrastruktura wsi, stan obecny i perspektywy rozwoju w regionie Polski Południowej. Red. Rudolf Michałek et al. Kraków: 1994 - s. 23-32.
 • Stola Władysława: Wiejska przestrzeń rekreacyjna. M. Drzewiecki. Warszawa, 1992. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 208-210.
 • Stola Władysława, Szczęsny Roman: Struktura przestrzenna rolnictwa. [w]: Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa. Red. Irena Fierla. Warszawa: PWE, 1994 - s. 137-212.
 • Stola Władysława: Classification fonctionnelle des espaces ruraux sur les territoires montagneux en Pologne. - Geographia Polonica 1986, 52 - s. 235-248.
 • Stola Władysława: An attempt at a functional classification of rural areas in Poland. A methodological approach. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 113-130.
 • Stola Władysława: Essai d'application des méthodes typologiques à l'étude comparée sur le développe-ment des agricultures belge et polonaise. - Geographia Polonica 1983, 46 - s. 159-174.
 • Stola Władysława: Etudes régionales sur la typologie de l'agriculture polonaise. - Geographia Polonica 1974, 29 - s. 331-342.
 • Stola Władysława, Kulikowski Roman: Les transformations de l'agriculture de la voïevodie de Białystok au cours des vingt dernières années. - Geographia Polonica 1974, 29 - s. 363-374.
 • Stola Władysława: Procedure of Agricultural Typology. The Case of Ponidzie, Central Poland. - Geographia Polonica 1970, 19 - s. 111-118.
 • Stola Władysława: Agricultural typology of a mesoregion based on the example of Ponidzie (Central Poland). - Geographia Polonica 1968, 14 - s. 283-290.
 • Kostrowicki Jerzy, Stola Władysława, Velchev Ivan, Borisov Zdravko: The Collectivized Village of Dermantsi in the Northern Foothills of the Balkan Range. - Geographia Polonica 1965, 5 - s. 373-406.
 • Stola Władysława: The Commune of Czersk in the Warsaw Suburban Zone. - Geographia Polonica 1965, 5 - s. 87-124.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Stola Władysława: Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. E. Pałka. Kielce 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 639-640.
 • Stola Władysława: Zabytkowe obiekty sakralne w Zagłębiu Dąbrowskim. M. Hyski, M. Ścibich. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 641-642.
 • Stola Władysława: [Głos w dyskusji]. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 112-113.
 • Stola Władysława: Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski. D. Chudy-Hyski. Kraków 2009. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 299-301.
 • Stola Władysława: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Red. J. Gruszczyński. Nr 1-11, 2008, Kraków. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 297-299.
 • Stola Władysława: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 1. Kraków 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 267-269.
 • Stola Władysława: Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918-1939. A. Kozera. Kielce 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 256-258.
 • Stola Władysława: VII Konferencja naukowa "Infrastruktura techniczna a ekologia terenów wiejskich", Kocmyrzów-Luborzyca, Dobczyce 25-27 września 2000 r. Red. J.Gruszczyński. Kraków 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 583-585.
 • Stola Władysława: Przedmowa. [w]: Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988 Jerzy Bański. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Prace Geograficzne; 168)
 • Stola Władysława: [Głos w dyskusji]. - Wiad. Ziem Górs. 1997, 5 - s. 27-29.
 • Stola Władysława: Głos w dyskusji. - Wiad. Ziem Górs. 1996, 3 - s. 123-125.
 • Stola Władysława: Chomage de la population et differenciation fonctionnelle des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne. [w]: Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996. Bucuresti: [b.w.], 1996 - s. 11.
 • Stola Władysława: Wstęp. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 5-6 (Conference Papers; 25)
 • Stola Władysława: Hungary: society, state, economy and regional structure in transition. Red. Z. Hajdu. Pecs 1993. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 403-404.
 • Stola Władysława: Przemiany udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warszawskiego. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Stola Władysława: Krajobrazy wiejskie Polski (klasyfikacja i kształtowanie). R. Cymerman, J. Falkowski, A. Hopfer. Olsztyn, 1992. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 463-466.

Prace dokumentacyjne

 • Stola Władysława: Jerzy Samuel Kostrowicki. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 11-15 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Stola Władysława: Jerzy Samuel Kostrowicki (1918-2002). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 145-149.
 • Stola Władysława: Paneuropejska konferencja na temat trwałego rozwoju obszarów wiejskich w krajach Europy. Centrum Worriken, Butgenbach (Belgia), 21-23 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 230-233.
 • Stola Władysława: Doktorat honoris causa dla Profesora Włodzimierza Kamińskiego. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 214-216.
 • Stola Władysława: Międzynarodowa konferencja Euromontany. Kraków-Zakopane, 4-6 IX 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 536-538.
 • Stola Władysława: Polsko-rumuńskie seminarium geograficzne. Warszawa, 12-16 VI 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 277-279.

Mapy, atlasy

 • Stola Władysława: Zasiewy, plony i produkcja ważniejszych roślin uprawnych. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.7 (12 map i 4 wykresy).
 • Stola Władysława: Funkcje obszarów wiejskich. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 67.2 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Stola Władysława: Komentarz do "Wspomnień z Ponidzia" Andrzeja Samuela Kostrowickiego. - 7 Źródeł 2002, 5 - s. 459-460.