Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2007


Pobierz wersję pełnotekstową / download full text Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
Tom
Vol.
Nr
No.
Rok
Year
Autor (Imię i nazwisko)
Author (Forename and name)
Tytuł artykułu, notatki
Title
79 1 2007    
        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej = Ownership transformation of State Road Transport (PKS) companies in the new economic circumstances. pp. 5-44
      Jerzy Bański Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie? = Concepts for the spatial structure development of Poland - polarization or sustainability?pp. 45-77
      Roman Kulikowski Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej = Horticulture i Poland. Spatial distribution, crop structure and role in agricultural production. pp. 79-97
      Ludwik Mazurkiewicz Model przestrzennego zachowania turystów = Modelling tourists' spatial behaviour. pp. 99-113
      Przemysław Śleszyński Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy możnab było przewidzieć? =  Second round of the presidential elections, 2005: was the forecast possible? pp. 115-132
      Sławomir Kurek Typologi procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań = Typology of population ageing in Polish towns and communities. pp. 133-155
        SPRAWOZDANIA (COMPTES-RENDUS):
      Marcin Stępniak E-Urbs - Europejskie studia magisterskie z zakresu miejskich badań porównawczych. Nowatorski sposób nauczania. pp. 157-164
        RECENZJE (REVIEWS):
      Zbigniew Taylor (rec.) B.Fingelton (red.) - Niew Directions in Economic Geography,Edward Elgar, UK-Northampton, MA, USA 2007; VIII + 360 s. pp. 165-170
      Tomasz Bajerowski (rec.) R. Domański -Gospodarka Przestrzenna: Podstawy Teoretyczne,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; 231 s. pp. 171-172
      MaŁgorzata Żochowska (rec.) K. R. Mazurski (red.) - Geneza i przemiany turystyki, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocłąwiu, Wrocław 2006; 125 s. pp. 173-175
      Ariel Ciechański (rec.) K. Soida, M. Furtek, T. Roszak - Koleje piaskowe, Wydawnictwo Betezda, Rybnik 2007; 256 s., 106 fot., 119 rys., 25 tab. pp. 175-177
        KRONIKA (CHRONIQUE):
      Ewelina Kantowicz, Maksymilian Skotnicki, Andrzej Walewski Bolesław Dumanowski, 1927-2005
      Barbara Jaworska Mistrz i Małgorzata
      Barbara Krawczyk Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2006 r.
      Marek Degórski Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej, Brisbane, 3-7 VII 2006 r.
      Wiesław Maik III Kolokwium teoretyczno-metodologiczne "Geografia a przemiany współczesnego świata", Bydgoszcz, 15-16 V 2006 r.
      Dariusz Świątek IV Polsko-Słowackie Seminarium Geograficzne: "Socjo-geograficzne aspekty kształtowania nowej struktury regionalnej w Polsce i na Słowacji", Ustka, 30 VIII-3 IX 2006 r.

XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze: "Małe miasta w przestrzeni rolniczej", Słupsk-Ustka, 31 VIII-3 IX 2006 r.
      Dariusz Świątek I East-Central European Regional Forum, Budapest-Győr-Kecskemét, 4-8 X 2006 r.
 
Pobierz wersję pełnotekstową / download full text Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
Tom
Vol.
Nr
No.
Rok
Year
Autor (Imię i nazwisko)
Author (Forename and name)
Tytuł artykułu, notatki
Title
79 2 2007    
         
        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Adam Kotarba Lodowce gruzowe i wały niwalne- efekt późnoglacjalnej ewolucji rzeźby Tatr = Rock glaciers and protalus ramparts - an effect of the Late Glacial evolution of the Tatra Mountains. pp 199-213
      Monika Bąkowska, Krzysztof Błażejczyk Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w Kołobrzegu w II połowie XIX wieku = Variability to summer-season bioclimatic conditions in the second half of the 20th century in Kołobrzeg, Poland. pp. 215-232
      Leszek Sobkowiak Sezony wezbraniowe w dorzeczu Jangcy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kotliny Syczuańskiej i Trzech Przełomów =Flood seasons in the Yangtze Basin with special regard to the Sichuan Basin and Three Gorges areia. pp. 233- 249
      Michał Jankowski Chronologia procesów wydmotwórczych w Kotlinie Toruńskiej w świetle badań paleopedologicznych = Chronology of dune-forming processes in the Toruń Basin in the light of paleopedological researches. pp. 251-269
      Marek Ewertowsk, Aleksandra Tomczyk Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych – wykorzystanie GIS do integracji i analizy danych terenowych i kartograficznych = GIS assessment of the state of the geographical environment along tourist trails for the integration and analysis of terrain and cartographical data. pp. 271-294
      Tomasz Tłuszcz Granica między Wyżyną Miechowską a Płaskowyżem Proszowickim w strukturze środowiska przyrodniczego = The boundary between the Miechowska Upland and Proszowicki Plateau within the structure of the natural landscape. 297-311
      Ireneusz Malik., Piotr Owczarek   Dendrochronologiczny zapis erozji koryt potoków górskich w sąsiedztwie zapór przeciwrumowiskowych na przykładzie Černego Potoku (Jeseniki – Sudety Wschodnie) = A dendrochronological record of erosional processes in the channel of mountain streams near check damsas exemplified by the Černy Potok (Jeseniki – Eastern Sudetes). pp. 313-334
        RECENZJE (REVIEWS):
      Alfred Kaniecki (rec.) R. Brázdil (red.) – Historické a současné povodně v České republice
      Andrzej Gocłowski (rec.) J. Plit (red.) – Granice w krajobrazach kulturowych
        KRONIKA (CHRONIQUE):
      Mateusz Troll, Jacek Kozak Wojciech Widacki, 1943–2006
      Maciej Jędrusik Maksymilian Skotnicki, 1937–2007
      Andrzej Richling Niko Beručašvili, 1947–2006
      L.K. Stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora nauk geograficznych uzyskane w 2006 r.
      Zbigniew Gardziel XI Międzynarodowa konferencja krajobrazowa „Landšaftoviedienije – teorija, mietody, regionalnyje issledovanija, praktika”
      Krzysztof R. Mazurski VI Konferencja „Geoekologiczne problemy Karkonoszy”
      Halina Grobelska, Arkadiusz Bartczak, Dariusz Brykała I Konferencja naukowo-techniczna „Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, I Jeziorsko-2007”
         
Pobierz wersję pełnotekstową / download full text Pobierz wersję pełnotekstową / download full text
79 3-4 2007    
      Piotr Korcelli W 100-lecie Urodzin Stanisława Leszczyckiego
        WSPOMNIENIA
      Piotr Eberhardt Udział Profesora Stanisława Leszczyckiego w konferencji poczdamskiej i moskiewskiej
      Leszek Kosiński Stanisław Leszczycki i Międzynarodowa Unia Geograficzna
      Leszek Starkel Profesor Leszczycki w oczach geomorfologa
      Jan Szupryczyński Profesor Stanisław Leszczycki jako Dyrektor Instytutu Geografii PAN .
      Barbara Górska-Koz łowska  Ćwierć wieku w Przeglądzie Geograficznym
         
        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Ryszard Domański Czynniki optymizmu w modelowaniu długookresowego rozwoju trwałego i zrównoważonego (podtrzymywalnego) = Optimistic factors in modelling long-term sustainable development. pp. 395-420
      Zbyszko Chojnick i Teresa Czyż Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce = The role of human capital in the formation of a knowledge-based  economy in Poland. pp. 423-438
      Piotr Eberhardt Koncepcja „Paneuropy” Richarda N. Coudenhove-Kalergiego = The „Pan-Europe” concept of Richard N. Coudenhove-Kalergi. pp. 439-459
      Andrzej Gawryszewski Zmiany w rozmieszczeniu, ruchu naturalnym, migracjach i strukturze ludności Polski, 1918–2005 = Changes in distribution, natural movement, migrations and structure in the Polish population, 1918–2005 . pp. 461-482
      Alina Potrykowska Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce. Tendencje i perspektywy = Spatial differentiation to the demographic situation in Poland. Trends and prospects. pp. 483-512
      Zbigniew Taylor Płeć kulturowa a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej = Gender and the daily mobility of rural dwellers. pp. 515-531
      Przemysław Śleszyński Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy = Estimation of numbers and distribution of workers in a large city: Warsaw case study. pp. 533-565
      Jan Szupryczyński Eksploracje Spitsbergenu = Exploration of Spitsbergen . pp. 567-592
      Marek Degórski Rola badań pedosfery w poznaniu ewolucji i funkcjonowania środowiska przyrodniczego – krytyczne spojrzenie na rozwój polskiej geografii gleb = The essence of pedosphere research in recognising the evolution and functioning of the natural environment – a critical look at the development of Polish soil geography. pp. 593-613
      Mirosław Błaszkiewicz Znaczenie popiołów wulkanicznych w chronostratygrafii i rekonstrukcjach zmian środowiskowych Europy Środkowej w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat = The use of volcanic ash in chronostratigraphy and the reconstruction of environmental changes in Central Europe over the last 15,000 years. pp. 615-625
      Krzysztof Błażejczyk, Glenn McGregor Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich = Bio-thermal conditions and mortality in selected European agglomerations. pp. 627-649
        BIBLIOGRAFIA
      Andrzej Gawryszewski Bibliografia publikacji Stanisława Leszczyckiego