Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2008


        Full-text articles available in PDF format in the IGSO PAS Digital Repository   Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN 

Vol.

No.

Year

Author (Forename and name)

Title
80 1 2008    
     

Zbigniew Taylor

Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego

        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Jan Szupryczyński 90 lat Przeglądu Geograficznego = 90 years of Przegląd Geograficzny. pp. 9-21.
      Andrzej Mizgajski Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych = Environmental management and its position in geographical studies. pp. 23-36.
      Jerzy Solon Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych = Directions of standardization of landscape-ecological methods for practical purposes. pp. 39-54.
      Ewa Kołaczkowska Inwazje obcych gatunków roślin - problem naukowy i praktyczny = Invasions of alien plant species - a scientific and conservation problem. pp. 55-73.
      Maria Górska-Zabielska, Alfred Stach Analiza struktury przestrzennej i estymacja składu petrograficznego osadów fluwiaglacyjnych Vistulianu w strefie marginalnej lobu Odry i na obszarach przyległych = Spatial structure analysis and estimation of perographical composition of Vistulian fluvioglacial deposits within glaciomarginal zone in the Odra lobe and adjacent areas. pp. 75-103.
      Elżbieta Gorczyca Rola płytkich ruchów osuwiskowych w kształtowaniu stoków fiszowych (na przykładzie Beskidu Wyspowego i Bieszczadów) = The role of shallow landslieds in transforming flysch slopes (as exemplified by the Beskid Wyspowy and Bieszczady Mountains). pp. 105-125.
      Tomasz Bryndal, Wacław Cabaj, Tadeusz Ciupa Gwłatowne wezbrania małych cieków w Niecce Nidziańskiej = Flash floods of small streams in the Nida Basin. pp. 127-146.
        RECENZJE (REVIEWS):
      Jerzy Siwek, Bogumił Wicik (rec.) Soil Atlas of Europe, European Soil Bureau Network, European Commision, Luxemburg 2005, 128 s.
      Florian Plit (rec.) W. Wilczyński - Leksykon wiedzy geograficznej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, 261s.
        KRONIKA (CHRONIQUE):
      Barbara Krawczyk Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2007 r.
      Wojciech J. Cynarski Międzynarodowa konferencja naukowa: "Turystyka w Euroregionie Karpackim - perspektywy rozwoju" - Rzeszów-Bystre, 29-31 III 2007 r.
      Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk Polsko-ukraińska konferencja naukowa "Krajobrazy dolin rzecznych", Czerniowce (Ukraina), 26-29 V 2007 r.
      Andrzej Harasimiuk, Katarzyna Ostaszewska Jubileusz Profesora Andrzeja Rychlinga i konferencja "Klasyfikacja krajobrazu - teoria i praktyka", Warszawa, 15-17 VI 2007 r.
      Jan Szupryczyński Zebrania naukowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu.

Vol.

No.

Year

Author (Forename and name)

Title
80 2 2008    
     

 

 
        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Piotr Eberhardt Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu = The origins and development of the German doctrine of 'Lebensraum' (living space). pp. 175-197.
      Jerzy Bański Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego = Economically successful rural areas.  pp. 199-221.
      Wojciech Jarczewski Atrakcyjność inwestycyjna a rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w małopolskich gminach = Investment attractiveness and distribution of foreign direct investment in minas of Małopolskie voivodship. pp. 223-243.
      Dariusz Sokołowski Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej = The economic base of the largest cities in Poland in the period of systemic transformation. pp. 245-265.
      Magdalena Górczyńska Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE) = Perception and assessment of a housing estate (a Warsaw case study within the RESTATE Project framework). pp. 267-286.
      A Bajerski Sieciowe powiązania kadrowe ośrodków akademickich w Polsce =  Networks of employment relations among academic centres in Poland. pp. 289-299.
        RECENZJE (REVIEWS):
      Zbigniew Taylor (rec.) B. Bartley, R. Kitchin (red.) - Understanding contemporary Ireland, Pluto Press, London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007, 342 s.
      Zbigniew Taylor (rec.) J. Davidson, L. Bondi, M. Smith (red.) - Emotional Geographies, Ashgate, Aldershot, Hampshire, England-Burlington, 2007, 258 s.
      Zbigniew Taylor (rec.) D. Cosgrove - Geographical Imagination and the authority of Images, Stuttgart, 2006, 102 s.; M. Heffernan - The European geographical imagination, Stuttgart, 2006, 102 s.
      Wanda M. Gaczek, Józef W. Komorowski (rec.) I. Fierla (red.) -  Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, 366s.
      Alicja Szajnowska-Wysocka (rec.) D. Szymańska - Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, 390 s.
      Piotr Eberhardt (rec.)  Demografičeskaja modernizacja Rossii 1900-200, red. A. Višnievskij, Novoje Izdatielstvo, Moskva, 2006, 602 s.
      Jerzy Grzeszczak (rec.) M. Czerny (red.) - Poland in the Geographical centre of Europe: political, social and economical consequences, Nova Science Publishers, New York, 2006, 202 s.
      Roman Kulikowski (rec.) A. Rosner (red.) - Zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 2007, 210 s.
        KRONIKA (CHRONIQUE):
      Jan Łoboda Antoni Jackowski Profesorem honorowym Uniwersystetu Jagiellońskiego.
      Teresa Czyż, Tadeusz Stryjakiewicz Konferencja naukowa "O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej" - Poznań, 19-20 XI 2007 r.
80 3 2008    
     

 

 
        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Renata Graf, Alfred Kaniecki Sposoby przestawiana elementów środowiskowych na VII- i XVIII-wiecznych planach Poznania i ich wiarygodności = Ways of presenting environmental elements on 17th and 18th century plans of Poznań and their reliability. pp. 343-360.
      Adam Bartnik, Paweł Jokiel Odpływy maksymalne i indeksy powodziowowści rzek półkuli północnej = Maximum discharges and flooding indices for Northern Hemisphere rivers.  pp. 361-382.
      Piotr Migoń, Krzysztof Parzóch Spływy gruzowe w polskich Karkonoszach - przyczyny, skutki i zagrożenia = Debris flows in the (Polish) Karkonosze Mountains - causes, effects and associated hazards. pp. 385-400.
      Witold Bochenek Wpływ wielkości opadów i temperatury powietrza na pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody opadowej = The influence of precipitation totals and air temperature on the pH-reaction and specific electric conductivity of rainwater. pp. 403-420.
      Agnieszka Marczak Geozagrożenie wulkaniczne na obszarze Sycylii i Wysp Liparyjskich = Volcanic Geohazards on Sicily and on Lipari Islands. pp. 423-440.
      Małgorzata Cichoń Postrzeganie krajobrazu na geograficznych ścieżkach dydaktycznych =  Perceiving the landscape along geographical trails. pp. 443-459.
        RECENZJE (REVIEWS):
      Bogdan Gądek (rec.) V.M. Kotljakov(red.) - Oledenenije Severnoj i Central'noj Evrazii v sovremennuju epochu, Nauka, Moskva, 2006; 482 s.
      Krzysztof R. Mazurski (rec.) M. Kistowski - Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 3, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Gdańsk-Warszawa 2006; 217 s.
      Wojciech Jankowski (rec.)  Nowa seria wydawnicza: Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. T. 1, W stulecie 'Atlasu geograficznego' Eugeniusza Romera, 1908-2008 PTG-PPWK, Warszawa 2008; 128 s..
      Sławomir Żurek (rec.) M. Gałka -  Zmiany jeziorno-torfowiskowe w ujściowym odcinku Strugi Siedmiu Jezior, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007; 80 s.
      Sławomir Żurek (rec.) M. Kloss - Roślinność subfosylna na tle historii wysokich torfowisk mszarnych w pónocno-wschodniej i środkowej Polsce oraz Sudetach, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2007; 141 s.
        KRONIKA (CHRONIQUE):
      Leszek Starkel 100-lecie urodzin Profesora Mieczysława Klimaszewskiego
      Piotr Wałach Ogólnopolska konferencja naukowa "Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych" - Kraków, 31 V- - 1 VI 2007 r.
      Sławomir Żurek III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu - Szklarska Poręba, 19-22 VI 2007 r.
      Andrzej Richling VII Światowy Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (IALE) Wageningen (Holandia), 8-12 VII 2007 r.
      Sławomir Żurek II Międzynarodowe Terenowe Sympozjum "Torfowiska zachodniej Syberii i cykle węgla: przeszłość i teraźniejszość" - Chanty-Mansijsk, 24 VII - 2 IX 2007 r.
      Marek Kejna 60 lat Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1947-2007)
      Witold Bochenek
 
Jubileusz Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku
       

Vol.

No.

Year

Author (Forename and name)

Title
80 4 2008    
     

 

 
        ARTYKUŁY (ARTICLES):
      Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportumiejskiego w Polsce – część I = Ownership transformation of urban transport companies in Poland – part I. pp. 495-512 .
      Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz Geografia hipermarketów w Polsce: strategie lokalizacyjne firm i ich skutki przestrzenne = The geography of hypermarkets in Poland: company locational strategies and their spatial outcomes. pp. 515-538 .
      Grzegorz Micek Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich  = Industrial clusters as the subject of analysis and instrument of local and regional development in the Polish conditions pp. 541-559.
      Anna Majdzińska Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku = Dynamics of the population in Łódzkie and Świętokrzyskie voivodships at the beginning of the 21st century. pp.561-576.
      Artur Bajerski Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science = Ranking of the centres of socio-economic geography in Poland on the basis of citations in the Web of Science. pp. 579-589.
         
        RECENZJE (REVIEWS):
      Zbigniew Taylor (rec.) K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Grünwald (red.) - Foreign Direct Investment in Europe. A Changing Landscape, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2007; XIII + 274 s.
      Zbigniew Taylor (rec.) P. Rietveld, R.R. Stough (red.) - Institutions and Sustainable Transport: Regulatory Reform in Advanced Economies, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2007; X + 311 s.
      Zbigniew Taylor (rec.)  E. Holden - Achieving Sustainable Mobility. Everyday and Leisuretime Travel in the EU, Ashgate, Aldershot, Hampshiere, England-Burlington, VT, USA 2007; XV + 245 s.
      Zbigniew Taylor (rec.) D. Horton, P. Rosen, P. Cox (red.) - Cycling and Society,  Ashgate, Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VT, USA 2007; XIII + 205 s.
      Eamonn Judge (rec.) M. Levinson - The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2006; XI + 376 pp.
      Ewa Korcelli-Olejniczak W. Strubelt, G. Gorzelak (red.) - City and Region. Papers in Honour of Jri Musil, Budrich UniPress, Opladen & Farmington Hill 2008; 367 s.
      Krzysztof R. Mazurski (rec.) J. Tkocz - Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007; 268 s. (wyd. 2)
      Krzysztof R. Mazurski (rec.) J. Czerwiński - Podstawy turystyki. Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka", Legnica 2007; 151 s.
 
        KRONIKA (CHRONIQUE):
      Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz Profesor Zbyszko Chojnicki: Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
      lak Laureaci Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2008 r.
      Alina Potrykowska IV międzynarodowa konferencja ludnościowa "Zmiany demograficzne, zróżnicowania geograficzne i polityka ludnościowa", Hongkong, 11-13 VII 2007 r.
      Edyta Pijet-Migoń II Ogólnopolska konferencja naukowa "Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów", Dźwirzyno, 13-14 III 2008 r.
      Małgorzata Żochowska Międzynarodowa konferencja naukowa "Dziedzictwo kulturowe a turystyka. Eksploracja historycznej przestrzeni turystycznej", Kłodzko-Trzebieszowice, 18 VI 2008 r.
      Magdalena Górczyńska Konferencja naukowa "Rewitalizacja miast polskich - sytuacja wyjściowa, problemy, dylematy", Kraków, 18-20 IX 2008 r.