Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2009, 81, 1


  Full-text articles available in PDF format
in the IGSO PAS Digital Repository   Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN 
 
     
 Author  Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Ewa
Roo-Zielińska, Jerzy Solon,
Marek Degórski
Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E) = Differentiation of pine forests as an effect of geographical and habitat conditions from the Netherlands to Irkutsk (5°91’–104°8’ E)

5
     
Wolski JacekNastępstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym = Consequences of the disappearance of human impact from mountainous areas – a discussion of “process vs. region” relationships as conceptualized on various scales  47
     
Bogdan Gądek,
Stanisław Kędzia
Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr = The problem of permafrost detection based on bottom temperature snow cover – the Tatra Mts. case 75
     
Dominik Kaim


Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin = Land-cover changes in Polish-Slovakian border regions: a case study of the Małe Pieniny Mts 93
     
Małgorzata Świątek Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku = Frontal precipitation along the Polish coast 107
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Sławomir Żurek

Studia Limnologica et Telmatologica

121 
     
Jan Szupryczyński A. Karczewski – Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej

123 
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Jan
Szupryczyński
Horst Mensching, 1921–2008 125
     
Jan
Szupryczyński
Tadeusz Murawski, 1929–2008 127
     
Krawczyk Barbara

Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2008 r. 128
     
Wiesław
Dobiński
IX Międzynarodowa Konferencja Zmarzlinoznawcza – Fairbanks (Alaska), 29 VI–3 VII 2008 r. 130
     
Sławomir
Żurek
V Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” – Zakopane, 1–5 IX 2008 r. 134 

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2009, 81,2


Author  Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Piotr
Eberhardt
Twórcy ukraińskiej geopolityki = The founders of the Ukrainian geopolitics

145
     
Mariusz KowalskiPaństwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej  = The magnate lordship in the political-administrative system of the Polish-Lithuanian Commonwealth by the example of Zamość Entail

173
     
Zbigniew Taylor,
 Ariel Ciechański

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II = Ownership transformation of urban-transport companies in Poland – part II 205
     
Przemysław Śleszyński

Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych = Communities congruity pre-voting poll objective

237
     
Paweł Krzemiński Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań = Electoral behavior in parliamentary and presidential elections in Poland in 2005–2007 – patterns of spatial diversities 259
  RECENZJE / REVIEWS  
   
 
 
Zbigniew Taylor

SR.S. Farrell – Japanese Investment in the World Economy. A Study of Strategic Themes in , the Internationalisation of Japanese Industry, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2008, XI + 459 s 283 
     
Zbigniew Taylor M.R. Brooks – North American Freight Transportation. The Road to Security and Prosperity , Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2008; VIII + 238 s. 287 
     
Przemysław Śleszyński J. Knoben – Firm Mobility and Organizational Networks. Innovation, Embeddedness and Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2008; X + 167 s.

290 
     
Marcin Stępniak M.J. Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart, J.R. Wilson (red.) – Networks, Governance and Economic Development. Bridging Disciplinary Frontiers, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2008; XiV + 270 s. 294 
     
Władysława Stola Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, redaktor J. Gruszczyński, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, numery I-II, 2008, Kraków 297 
     
Władysława Stola D. Chudy-Hyski – Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2009; 309 s 299 
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Jerzy Wrona, Piotr Serafin  Ogólnopolska konferencja naukowa „Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych” – Kraków, 6–7 XI 2008 r. 303
     
Łukasz Musiaka VI Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych” – Katowice, 20–21 XI 2008 r. 306
     
Edyta Pijet-Migoń 12 Międzynarodowa konferencja lotnicza pt. „Zmiana kursu – nowe wyzwania dla opłacalności finansowej i stabilności ekonomicznej przedsiębiorstw lotniczych” – Hamburg, 11–13 II 2009 r 309

 

PRZEGLĄDA GEOGRAFICZNY 2009, 81,3


Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Ewa Roo-Zielińska
Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea = Comparison of European scales of ecological indicator values in assessing the natural environment on the basis of species characteristic for dediduous forest of class Querco-Fagetea 317
     
Anna Kowalska
Zmiany charakteru i rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w dolinie środkowej Wisły w drugiej połowie XX wieku (odcinek Annopol- Góra Kalwaria) =  Changes in the nature and spatial distribution of plant communities in the Middle Vistula Valley in the second half of the 20th century (as exemplified by the stretch of river between Annopol and Góra Kalwaria)
 
347
     
Adam Choiński,
Mariusz Ptak
Obiekty Krenologiczne dorzecza Odry = Crenological features in the Odra Basin. pp. 365-372
 
365
     
Monika BąkowskaZmienność przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu w okresie letnim w latach 1981-1990 = Variability of daily course of selected bioclimatic indices in Kołobrzeg during summer-season over the period 1981-1990
 
373
     
Anna BucałaRola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamme = The role of short-lived downpours in shaping the slopes and valleys bottoms in the Gorce Mountains (as exemplified by the Jaszcze and Jamne  catchments)  399
     
Tomasz Bytomski


Rola ostatniego zlodowacenia w ukształtowaniu systemu krasowego Wywierzyska Goryczkowego w Tatrach = The role of the last glaciation in shaping the Wywierzysko Goryczkowe karst system in Tatra Mts. 419
     
  RECENZJE / REVIEWS  
   
 
 
Joanna Szczepankiewicz-Battek

M. Żochowska – Południowa część Ziemi Kłodzkiej - problemy rozwoju, Związek Gmin Śnieżnickiech, Bystrzyca Kłodzka 2008; 433 
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Michał Słowiński Kurs "Introduction to Plant Macrosfossil Analysis" Londyn, 23-27 II 2009 r.   437 
     
Krzysztof R. Mazurski Międzynarodowa konferncja naukowa "Terra incognita w turystyce" Trzebieszowice, 3-4 VI 2009 r. 439 
     

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2009, 81,4


Author Title  page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Teresa Czyż

Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce = Conceptions of the urban agglomeration and metropolitan area in Poland 445
     
Maciej Smętkowski

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta? .= Socio-spatial differentiation of Warsaw: inertia or metamorphosis of the city structure? 461
     
Jerzy Bański,
Mariusz
Kowalski,
Marcin Mazur

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi = Electoral behaviour of Poland’s rural population483
     
Piotr Rosik


Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw .= A synthetic assessment of the equipping of Poland voivodships in road and railway infrastructure 507
     
Przemysław Śleszyński Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar = The position of Polish geographical journals and series as seen in the Google Scholar databas 551
     
  OPROGRAMOWANIE GEOGRAFICZNE / GEOGRAPHICAL SOFTWARE  
     
Przemysław Śleszyński Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej

579
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Zbigniew Taylor

S. Hanson, M-P. Kwan (red.) – Transport: Critical Essays in Human Geography, Ashgate, Aldershot, Hampshire, England–Burlington, VE, USA 2008; XXV + 525 s. 585 
     
Zbigniew Taylor


R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp (red.) – The Future of Intermodal Freight Transport. Operations, Design and Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK–Northampton, MA, USA 2008; XI + 343 s. 591 
     
Piotr Rosik


N. Salvadori, P. Comendatore, M. Tamberi (red.) – Geography, Structural Change and Economic Development. Theory and Empirics, Edward Elgar Ltd., Cheltenham, UK-USA, 2008; 316 s.. 593 
     
Jerzy Grzeszczak L. Lees, T. Slater, E. Wyly – Gentrification, Routledge, New York - London 2008; XXVIII + 310 s. 597 
     
Przemysław
Śleszyński

B. Jałowiecki, E.A. Sekuła, M. Smętkowski, A. Tucholska – Warszawa. Czyje jest miasto?, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych  UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009; 280 s. 602