Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2010, 82,1


  Full-text articles available in PDF format
in the IGSO PAS Digital Repository   Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN 
 
     
Author Title  page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk
Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej = Influence of atmospheric environment on society as an object of research in social biometeorology
5
     
Krzysztof Błażejczyk,
Peter Broede,
Dusan Fiala,
George Havenith,
Ingvar Holmér,
Gerd Jendritzky,
Bernhardt Kampmann
UTCI – nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka
= UTCI – new index for assessment of heat stress in man

49
     
Czesław Koźmiński,
Bożena Michalska


Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Interdaily changes in atmospheric pressure in the zone of the Polish Baltic coast

73
     
Iwona Zwierzchowska, Małgorzata Stępniewska, Damian Łowicki Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego = Possibilities of using Fragstats in natural environment studies 85
     
Maciej MajorMożliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych  = Possible applications of the geoecosystem theory in the study of areas without outlets  103
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Anna Kowalska(rec.) L. Witkowska-Żuk – Atlas roślinności lasów 115
     
J. Szupryczyński (rec.) R. Stange – Spitzbergen – Svalbard, Wissenswertes rund um die arktische Inselgruppe 117
     
Ewa Kołaczkowska (rec.) J. Weiner – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny 121
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Jan Szupryczyński Heinz Kliewe, 1918–2009 123
     
Andrzej Richling Jan Drdoš, 1934–2009 124
     
Barbara Krawczyk

Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2009 roku 126
     
Jarosław Baranowski XXII Kongres Balneologiczny – Połczyn-Zdrój, 3–6 IX 2009 r. 127
     
Sławomir Żurek XIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna – Szelment–Wigry, 15–18 IX 2009 r. 129
     
Krzysztof R. Mazurski 7th International Conference „Geoecological Problems of the Karkonosze Mts.” – Szklarska Poręba, 21–23 IX 2009 r. 132
     
Tomasz Tłuszcz 15 Międzynarodowe sympozjum nt. ekologii krajobrazu „Landscape – Theory and Practice” – Bratysława, 29 IX–2 X 2009 r. 134

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2010, 82,2


Author Title  page
     
  DYSKUSJA / DISCUSSION  
     
Artur Bajerski Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej = Anglo-American domination in geography. The main threads of a discussion conducted within the framework of critical geography 143
     
Zbigniew Taylor Od redaktora 156
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
     
Krzysztof Gwosdz,
Grzegorz Micek
Spatial agglomerations in the Polish automotive industry = Skupienia przemysłu motoryzacyjnego w Polsce 159
     
Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. = Organisational and ownership transformation in Poland’s inland and coastal shipping companies after 1990 191
  nbsp]  
Piotr Eberhardt

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina = The geopolitical concepts of Alexander Dugin 221
     
Beata Namyślak, Dominik Sikorski Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej = Characteristics of the dwelling stock within the Wrocław agglomeration 225
     
Roman Matykowski, Alicja Dominik Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004–2007 = Polish economic migrants in Ireland, 2004–2007 257
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Stanisław Liszewski (rec.) D. Szymańska – Geografia osadnictwa. 281
     
Andrzej Lisowski (rec.) A. Jackowski, I. Sołjan – Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV–XXI wiek) 289
     
Aleksandra Nowakowska (rec.) W. M. Gaczek – Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich

293
     
Zbigniew Taylor (rec.)
T. Priya Uteng, T. Cresswell (red.) – Gendered Mobilities
295
295
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Tomasz Komornicki Profesor Stanisław Misztal w 80-lecie urodzin 301
     
Władysław Niewiarowski Jan Szczepkowski, 1926–2009 306
     
Stanisław Liszewski Waża Gudżabidze, 1939–2008 308
     
Krzysztof R.
Mazurski
III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej – Legnica, 7–9 IX 2009 r.

310
     
Wioletta
Kamińska

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju
obszarów wiejskich” – Rytwiany, 12–13 X 2009 r.
312
     

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2010, 82,3


 Author  Title page
     
  DYSKUSJA / DISCUSSION  
     
Jerzy Bański

Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu = The critical condition of Polish geography – and a criticism of the current state of affairs 319
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
     
Władysław Niewiarowski,
Rafał Kot


Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy = Delimitation and characteristics of natural landscape kinds and variations of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys 335
     
Łukasz PawlikMapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe)  = Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland) 367
  nbsp]  
Łukasz Stachnik, Joanna Plenzler, Mirosław Żelazny Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej = Industrial plants in the eastern part of the Kraków agglomeration as a source of snow-cover pollution 389
     
Józef Żychowski

Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze = The influence of cemeteries of Kraków on the environment
409
     
Ewa Lubera Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe)
= Rock formations of the Wąwóz Sobczański Valley (Pieniny Mts., Poland)
435
     
  SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS  
     
Jan Szupryczyński Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu
= Development of physical geography at Vienna University
455
     
  WSPOMNIENIA / RECOLLECTIONS  
     
Jan Szupryczyński Współpraca polsko-niemiecka. Bernhard Nitz 475
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Piotr
Migoń (rec.)
Gregory K.J. – The Earth’s Land Surface. Landforms and Processes in Geomorphology

479
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Artur Zieliński Konferencja nt. „Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
nauk przyrodniczych” – Golejów k. Staszowa, 15–16 IV 2010 r.
481

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2010, 82,4


Author  Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Jerzy Bański

Granica w badaniach geograficznych – definicja i próby klasyfikacji = Border in geographical research studies – definition and an attempts at its classification 489
     
Piotr Eberhardt

Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy = Polish precursors of the idea of Europe’s political unification 509
 

 
Tadeusz Siwek

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej = Inner divisions of the Czech Republic

531
     
Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I = Recent organizational and ownership transformation in rail transport companies in Poland – part I


549
     
Ewa
Korcelli-Olejniczak
Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług = Warsaw metropolitan region in the process of making. An analysis of activity range of advanced service sector firms 573
     
Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska
Wybory Prezydenta RP w 2010 roku: studium znaczenia elektoratu dużych i średnich miast = Polish presidential election in 2010: A study of the power of voters in big and medium-sized towns

593
     
  DYSKUSJA / DISCUSSION  
     
Jerzy Bański


Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – nowe opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja = The Draft Expert Concept for a Polish Spatial Organization Policy – new project, old solutions. Discussion 619
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Zbigniew TayloR (rec.) R. Boschma, R. Martin (red.) – The Handbook of Evolutionary Economic Geography

629
     
Ewa Korcelli-Olejniczak (rec.) B. Werlen – Gesellschaftliche Räumlichkeit; 1. Orte der Geographie

634
     
Ariel
Ciechański (rec.)

R. Stankiewicz, M. Stiasny – Atlas linii kolejowych Polski 2010

637
     
Władysława
Stola (rec.)
E. Pałka – Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego 639
     
Władysława
Stola (rec.)

M. Hyski, M. Ścibich – Zabytkowe obiekty sakralne w Zagłębiu Dąbrowskim

41
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Andrzej Malinowski Antonio Higueras Arnal, 1929–2009 643
     
Konrad Ł. Czapiewski Warsaw Regional Forum – bilans 4 konferencji

644
     
Konrad Ł. Czapiewski Konferencje Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2009 i 2010 r. 651
     
     

 

(S. Żurek)