Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83,1


   Full-text articles available in PDF format
in the IGSO PAS Digital Repository   Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN 
 
     
   LIST OF REVIEWERS 2010  
     
Author Title  page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Krzysztof J.
Wójcicki,
Leszek Marynowski
Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry = Organic-carbon content as an indicator of Holocene denudation in the Upper Odra River basin 5
     
Tomasz Bryndal


 Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego) = The identification of small drainage basins prone to flash-flood creation (as exemplified by the Dynów, Strzyżów and Przemyśl foothill areas) 27
     

Michał Długosz

 

Rola intensywnych opad burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)  
= The role of extreme falls of rain in the transformation of Carpathian relief (a case study from Poland’s Podhale region, June 2009)

51
     
Anna Kunert, Krzysztof Błażejczyk

Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski
= Local-scale air-temperature differences in various types of Poland’s landscape
69
     
Czesław
Koźmiński,
Bożena Michalska
Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień–wrzesień = Variability in the numbers of cold, cool, warm, hot, and very hot days in Poland in the April–September period
91
     
Katarzyna Szyga-Pluta Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001–2008 = Thermal seasons in Poznań in the period 2001–2008 109
     
Jan Niedźwiecki

Struktura funkcjonalna krajobrazu grzbietu góskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen) = Landscape functional structure of the Struvefjella range in Sorkappland (Spitsbergen) 121
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Marek
Degórski
A. Jackowski, A. Michno (red.) – Pamiętamy… Geografia polska w latach II wojny światowej 139
     
Jan
Szupryczyński
P. Kłysz – Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski


148
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Barbara Krawczyk Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. S. Leszczyckiego PAN w 2010 roku
151
     
Andrzej Kostrzewski,
Wiaczesław Andrejczuk,
Kateryna Pozaczeniuk

„Krajobraz a turystyka” – konferencja i warsztaty na Krymie – wrzesień 2010 r.

 

 

154

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83,2


Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Marcin Wójcik Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi = Contemporary trends and approaches in of rural geography 163
     
Ludwik Mazurkiewicz O próbie zastosowania teorii chaosu do opisu ewolucji obszaru turystycznego
= On an attempt at applying chaos theory in describing the evolution of a tourism area
187
     
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II  = Recent organizational and ownership transformation in rail-transport companies in Poland – Part II
205
     
Jerzy Bański

Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych = Work of art as a source in geographical research 233
     
Piotr Eberhardt

Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera
= Halford Mackinder’s Heartland concept
251
     
  SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS  
     
Andrzej Gawryszewski Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953–2010 = The Cartography and GIS Laboratory of the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 1953–2010 267
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Zbigniew Taylor

Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson – Key Concepts in Economic Geography

281
     
Julitta
Grocholska
S. Wyganowski, L. Królikowski – Rozważania o przyszłości Warszawy

284
     
Marek
Więckowski
S. Sitek – Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego 289
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Zbigniew Taylor Teofil Lijewski, 1930–2010 295
     
Tadeusz
Stryjakiewicz
Peter Jurczek, 1949–2010

298
Wioletta
Kamińska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Procesy transformacji obszarów wiejskich”: „Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju” – Cedzyna, 27–28 września 2010 r. 300
     

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83, 3


 Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Maciej Dąbski Grunty strukturalne w Polsce = Patterned grounds in Poland 307
     
Iwona Hildebrandt-Radke, Jan Przybycin


Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego = Changes of the hydrographic network and area under forest in the context of the Middle Obra melioration (central Wielkopolska region) in the light of historical data and cartographic material

323
     
Małgorzata
Kijowska,
Łukasz
Wiejaczka
Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim)
= Application of RHS method in hydromorphological studies of a mountain river above and below a storage reservoir (as exemplified by Ropa River in the Beskid Niski Mts.

343
     
Jakub Szmyd

O niektórych przypadkach fali orograficznej w Beskidzie Niskim oraz jej znaczeniu dla szybownictwa = On certain cases of a mountain lee wave in Beskid Niski Mts. and its significance for the gliding 361
     
Andrzej
Gregorczyk,
Bożena
Michalska


Próba prognozowania rocznej temperatury powietrza w Szczecinie za pomocą wyrównywania wykładniczego = An attempt at forecasting annual temperature in Szczecin city with the aid of exponential smoothing
385
     
Wiktor Osuch


Ocena nabycia wybranych kompetencji przedmiotowych nauczycieli geografii oraz studentów-kandydatów na nauczycieli = The assessment of the selected subject competences acquired by geography teachers and student-candidates for teaching posts
395
     
  WSPOMNIENIA / RECOLLECTIONS  
     
Jan
Szupryczyński
Stefan Majdanowski   411
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Andrzej
Mizgajski

S. Bródka (red.) – Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego


415
     
Alojzy
Woś
R. Przybylak, J. Majorowicz, R. Brazdil, M. Kejna (red.) – The Polish Climate in the European Context – An Historical Overview 417
     
Ewa Wolnicz-Pawłowska E. Jakus-Borkowa, K. Nowik – Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo

418
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Teresa
Kozłowska-Szczęsna
Józef Władysław Skoczek, 1930–2011

421
     
Michał Kaszubski II Konferencja Naukowa pn. „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym” – Toruń, 3–5 IV 2011 r. 425
     
Małgorzata Żochowska VI Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Turystyka jako rytuał” – Trzebieszowice, 8–9 VI 2011 r. 427
     

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83, 4


 

Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Joanna
Dominiak
Innowacyjność w sferze usług = Innovation in services 435
     
Piotr Eberhardt 

Prekursorzy niemieckiej geopolityki = Pioneers of German geopolitics

453
     
Jan Szupryczyński Druga wojna światowa na Svalbardzie = The second World War on Svalbard

483
     
Marika Pirveli

Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku = From morphology via urban morphology through to the morphomark
507
     
Sławomir Sobotka Zagospodarowanie nieruchomości w legnickim “Kwadracie” po wyjeździe wojsk rosyjskich = Real estete management in the Legnica „Kwadrat” following the departure of Russian forces 541
     
  DYSKUSJA / DISCUSSION  
     
Przemysław Śleszyński O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych = On the need for a New National Atlas of Poland and other comprehensive cartographic elaborations of nationwide reach 556
     
     
  WSPOMNIENIA / RECOLLECTIONS  
     
Jerzy Grzeszczak Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI–1 XII 1955 r.) 557
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Leszek Kosiński P. Eberhardt – Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950) 565
     
Ewa Worcelli-Olejniczak
B. Werlen – Gesselschafliche Räumlichkeit; 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten

567
     
Krzysztof R. Mazurski
M. Więckowski – Turystyka na obszarach przygranicznych Polski


570
     
Jerzy Wrona Znaki i obrazy v geografičeskom stranovedenii 573
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Artur Bajerski,
Tadeusz Stryjakiewicz
Henryk Rogacki, 1942-2010


577

     
Antoni Jackowski,
Włodzimierz Kurek

Jadwiga Warszyńska, 1925-2011580
     
Jan Falkowski Henryk Rochnowski, 1947-2011 583
     

 

(S. Żurek)