Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2012, 84,1


  Full-text articles available in PDF format
in the IGSO PAS Digital Repository   Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN 
 
     
Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Mariusz Kistowski Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej = Methodological proposal for environmental conditions of wind-farms location assessment in regional scale 5
     
Ewa Roo-Zielińska


Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea = Comparison of European scales of ecological indicator values in assessing the natural environment on the basis of species characteristic for xerothermic grasslands of Festuco-Brometea class  

50
     

Łukasz Pawlik

Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl (18-19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne = Forest damages in the Sudety Mts. caused by the Kyrill storm (18-19.01.2007) – historic and regional implications
74
     
Jan Wójcik

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych w miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990-2009 = Industrial and municipal wastewater channeled into surface water in Polish towns and cities according to Central Statistical Office (GUS) in the years 1990 to 2009 91
     
Czesław Koźmiński Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym ≥2, ≥4, ≥6 godzin dziennie w Polsce = The beginning, end and length of periods of real sunshine ≥2, ≥4, ≥6 hours for a day in Poland
104
     
Maciej Major
Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarze Niziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych = Characteristics of meltwater nourishment as the chief component of peak high-water events in the Wielkopolska Lowland part of the Warta Basin
121
     
Paweł Sydor,
Tomasz Arkadiusz Łabuz


Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych = Relief development of the beach and coastal dunes in Pogorzelica areas in the basis of sedimentary structure studies
136
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Krzysztof J. Wójcicki
J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.) – Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach

139
     
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Zofia Rączkowska,
Leszek Starkel
Maria Baumgart-Kotarba, 1941-2011 143
     
Leszek Starkel

Stanley A. Schumm, 1927-2011

145
     
Leszek Starkel

Dmitrij Andrejevic Timofiejev, 1929-2011

146
     
Leszek Starkel

Subhashranjan Basu, 1942-2011

147
     
Jan Szupryczyński Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Hansa Fischera 149
     
Barbara Krawczyk Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2011 roku  151
     
Marek T. Karasiewicz,
Joanna Rychel,
Katarzyna Pochocka-Szwarc
Konferencja „Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim”, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 r. 154
     
Jacek Forysia, Sławomir Żurek Warsztaty Naukowe nt. „Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona”, Wawrzkowizna, 1-3 VI 2011 r. 159
     
Sławomir Żurek XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna,Toruń, 21–23.09.2011 r. 163
     
     
     

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2012, 84,2


     
     
Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Andrzej Lisowski O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki = The place of human geography in geography and the science system
171
     
Jerzy Bański

Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie = The position of geography in the organizational structure of selected academic institutions around the world

199
     

Teresa Czyż

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym = The level of socio-economic development of Poland: a subregional approach
219
     
Sylwia Nizio

Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce = The geography of public benefis organizations in Poland 237
     
Zbigniew Taylor,
Iwona Józefowicz
Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I = Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space – Part I 261
     
Mariusz Kowalski Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej = Immigrants from Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony 279
     

Piotr Eberhardt

Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna = The theoretical and ideological foundations of geopolitics according to Rudolf Kjellén 313
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Stanisław Liszewski A. Jackowski (red.) – Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941) 333
     
Zbigniew Taylor Ch. Chen – Foreign Direct Investment In China. Location Determinants, Investor Differences and Economic Impacts 337
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Roman Kulikowski Halina Szulc, 1924-2012 343
     
Ewa Pałka Marian Koziej, 1932-2011 345
     
Tadeusz Stryjakiewicz, Krzysztof
Stachowia
Międzynarodowe seminarium naukowe „Działalności kreatywne na peryferiach. Regiony kreatywne w Europie Środkowej i Wschodniej – wyzwania i możliwości”, Poznań, 21-22.09.2011 r.

   347

     
Agnieszka
Brzosko-Sermak

27 Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”, Kraków, 5-6.12.2011 r.

350
     
     

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2012, 84,3


     
     
Author Title page
     
  ARTYKUŁY / ARTICLES  
     
Czesław Koźmiński,
Bożena
Michalska

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka = Interdaily changes of the atmospheric pressure in Poland unfavourable for a human being’s organizm
361
     
Czesław Koźmiński,
Bożena
Michalska

Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce = The influence of the North Atlantic Oscillation (NAO) on day-to-day changes of atmospheric pressure in Poland

375
     

Małgorzata Owczarek

Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008 = The impact of atmospheric circulation on the occurrence of “hot”, “very hot”  or “sweltering” thermal sensation in the Polish summers of the 1951-2008 period,  in line with Physiological Subjective Temperature (PST)
387
     
Agnieszka Podstawczyńska

Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle  warunków meteorologicznych = Radon (Rn-222) level in the air over Central Poland with reference to meteorological conditions 399
     
Dorota
Matuszko,
Katarzyna Piotrowicz
Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie = Long-term variability of meteotropic situations in Kraków 413
     
Katarzyna Szyga-Pluta,
Marek Półrolniczak

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji  GWL (Grosswetterlagen) = Interdiurnal air pressure changes in Poznań as set  against  GWL  (Grosswetterlagen) circulation types

423
     
Bartłomiej Miszuk,
Irena Otop,
Małgorzata Owczarek
Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów = Bioclimatic conditions as a factor shaping recreational potential of the Sudetic Mountains 437
     
Sylwester Wereski Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie     (1981-1998) = The suitability of bioclimatic conditions for leisure tourism at Solina, 1981-1998 447
     
Andrzej Araźny Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r. = Biometeorological conditions in the Forlandsundet area (NW Spitsbergen) from 11 July to 31 August 2010 457
     
     
  RECENZJE / REVIEWS  
     
Krzysztof Błażejczyk Continents under Climate Change, red. W. Endlicher, F.-W. Gerstengarbe 473
     
  KRONIKA / CHRONICLE  
     
Andrzej Richling,
Katarzyna Ostaszewska
Konferencja „Cztery wymiary krajobrazu”, Warszawa, 15-17.09.2011 r. 475
     
Anna Beata Adamczyk Konferencja naukowa „Bioklimatologia człowieka” dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Warszawa, 17-18.11.2011 r. 476
     

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2012, 84, 4


Autor / Author         Tytuł / Title strona / page
             
          ARTYKUŁY / ARTICLES  
             
Krzysztof Gwosdz,
Agnieszka
Sobala-Gwosdz
        Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji = Functional structure and linkages between towns and cities of the Katowice Conurbation after two decades of post-socialist transition  
 483
             

Krzysztof Janc

        Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni = City in the Web - Wrocław and other large Polish cities cyberspace presence and links   
509
             
Zbigniew Taylor,
Iwona Józefowicz
        Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II = Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space - Part II   

529
             
Przemysław
Śleszyński

        Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego = Classification of gminas in Poland's Mazowieckie voivodship    

575
             
Sławomir
Mielnik
        Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010 = The structure of the Polish Orthodox Church in 1999-2010   577
             
Piotr
Eberhardt
       
Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego = Russia and Europe according to Nikolay Danilevskiy   


587
             
Jerzy Bański,
Mariola Ferenc-Owczarek
        Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej = Analysis of international geographical journals with particular emphasis on socio-economic geography  617
             
          SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS  
             
Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Wątorska-Dec          Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej = Giving the post-socialist cities in Central and Eastern Europe a new and improved image 639
             
          RECENZJE / REVIEWS  
             
Jerzy Grzeszczak         The Gentrification Reader - red. L. Lees, T. Slater, E. Wyly 649
             
Tadeusz Stryjakiewicz         Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century - red. A. Haase, A. Steinfuhrer, S. Kabisch, K. Grossmann, R. Hall 653
             
Tadeusz Stryjakiewicz         Ewolucyjna gospodarka przestrzenna - R. Domański 655
             
Zbigniew Taylor            Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction - M. Sokol 658
             
          KRONIKA / CHRONICLE  
             
Tadeusz Stryjakiewicz          Jubileusz Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, Brunszwik, 24-26.05.2012 r. 661

 

(S. Żurek)

Autor / Author         Tytuł / Title strona / page
             
          ARTYKUŁY / ARTICLES  
             
Krzysztof Gwosdz,
Agnieszka
Sobala-Gwosdz
        Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji = Functional structure and linkages between towns and cities of the Katowice Conurbation after two decades of post-socialist transition  
 483
             

Krzysztof Janc

        Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni = City in the Web - Wrocław and other large Polish cities cyberspace presence and links   
509
             
Zbigniew Taylor,
Iwona Józefowicz
        Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II = Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space - Part II   

529
             
Przemysław
Śleszyński

        Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego = Classification of gminas in Poland's Mazowieckie voivodship    

575
             
Sławomir
Mielnik
        Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010 = The structure of the Polish Orthodox Church in 1999-2010   577
             
Piotr
Eberhardt
       
Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego = Russia and Europe according to Nikolay Danilevskiy   


587
             
Jerzy Bański,
Mariola Ferenc-Owczarek
        Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej = Analysis of international geographical journals with particular emphasis on socio-economic geography  617
             
          SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS  
             
Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Wątorska-Dec          Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej = Giving the post-socialist cities in Central and Eastern Europe a new and improved image 639
             
          RECENZJE / REVIEWS  
             
Jerzy Grzeszczak         The Gentrification Reader - red. L. Lees, T. Slater, E. Wyly 649
             
Tadeusz Stryjakiewicz         Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century - red. A. Haase, A. Steinfuhrer, S. Kabisch, K. Grossmann, R. Hall 653
             
Tadeusz Stryjakiewicz         Ewolucyjna gospodarka przestrzenna - R. Domański 655
             
Zbigniew Taylor            Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction - M. Sokol 658
             
          KRONIKA / CHRONICLE  
             
Tadeusz Stryjakiewicz          Jubileusz Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, Brunszwik, 24-26.05.2012 r. 661

 

(S. Żurek)