Publishing

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2013, 85, 1


               
               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Pavel Nováček       Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20 process = Refleksje na temat zrównoważonego rozwoju – wyzwanie dla procesu po Rio+20     5
               


Anna Bucała, Leszek Starkel      Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat = The ongoing retreat of agriculture and accompanying environmental change in the Polish Carpathians   
    13
               

Dominika Wrońska-Wałach,
Eliza Płaczkowska,
Kazimierz Krzemień

      Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich
= Morphodynamic system of mountain headwater areas  

   
31
               
Stanisław Kędzia

      Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Tatr = A new lichenometric curve for the Polish part of the Tatra Mountains      53
               
Krzysztof Jarzyna       Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich = Clothing insulation required during mountain hiking – case study from the Royal Route – Łysogóry Range (Świętokrzyskie Mts.)  
    65
               
Małgorzata Świątek      
Związek opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku z położeniem niżów barycznych nad Europą = The connection between configurations of lows over Europe and precipitation along Poland’s Baltic coast  
    87
               
Arleta Stefaniak

      Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli
= Teachers’ opinions on the use and role of maps during geography lessons   
    103
               
        SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS      
               
Stefan W. Alexandrowicz       Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności = Geographical Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences        113
               
Jan Szupryczyński        Pierwsza polska wyprawa polarna = The first Polish polar expedition        123
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Józef Wojtanowicz      
Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939 – K.A.Harasimiuk  

    131
               
Anna Kozłowska       Geoturystyka – P. Migoń        134
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Jan Szupryczyński       Bolesław Nowaczyk, 1941-2012          137
               
Barbara Krawczyk      

Działalność Rady Naukowej IGiPZ PAN w 2012 roku

    139
               
Sławomir Żurek      

III Sesja Paleolimnologiczna „Badania współczesnych procesów vs rekonstrukcje paleośrodowiskowe: szanse i wyzwania związane z próbą integracji „neo” i „paleo”, Gdańsk, 29-30.03.2012 r.  

     141
               
               
               

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2013, 85, 2


               
               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański
      Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I = Organisational and ownership transformations among national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia – Part I   
    151
               
Przemysław Śleszyński       Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw = Delimitation of the Functional Urban Areas around Poland’s voivodship capital cities 
    173
               
Marcin Stępniak       Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych = The application of the two-step floating catchment area method to the studies of accessibility of healthcare services   
   
199
               
Wojciech Kisiała 

      Wykorzystanie geograficznie ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego = Application of geographically weighted regression for the analysis of factors affecting demand for prehospital emergency services        216
               
Małgorzata Podogrodzka       Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011 = Marriage in Poland by voivodhips in the years 1999-2011   
    243
               
Dorota Mantey      
Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan = The trap of suburbanization: the migration plans of young residents in and around Piaseczno
    271
               
         DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
Jerzy Bański       Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość = What form of geography? – determining factors and future outlooks         291
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Antoni Jackowski       Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast – W. Maik       309
               
Jan Falkowski        Socjalno-ikonomičeskata transformacja v Bulgarija – osobennosti i terytorialni različja – M. Iljeva        312
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Marcin Wójcik          Seminarium naukowe „Koncepcje i metody badań rozwoju obszarów wiejskich” – Nagawki koło Łodzi, 8-9.11.2012 r.     315
               
Danuta Walkiewicz       Kolokwium teoretyczno-metodologiczne „Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie, krytyczna ocena” – Łódź, 27-28.09.2012 r.      316
               
               

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2013, 85, 3


               
               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Wojciech Synowiec,
Małgorzata Luc
      Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów = A multicriterial evaluation of land suitability for wind energy development - as exemplified by Poland's gmina of Rymanów 
    323
               
Mateusz
Taszarek
      Możliwości prognozowania trąb powietrznych w Polsce = Forecasting the possible emergence of tornadoes in Poland   
    353
               
Agnieszka Latocha  
      Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? = The depopulated villages in the Sudetes. And what next?   
   
373
               
Mieczysław Banach, Halina Kaczmarek, Sebastian Tyszkowski

      Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski = Development of landslides in the shore zones of reservoirs, as exemplified by the central landslide AT Dobrzyń-on-the Vistula, Włocławek Reservoir         397
               
Joanna Fidelus, Eliza Płaczkowska       Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego = Contemporary transformation of slopes in the Western Tatras – as exemplified by fragments with tourist footpaths or else lacking human impact   
    417
               
Maria Górska-Zabielska      
Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe = The petrographic garden in Żurawiec (Drawskie Lakeland, Central Pomerania)   
    453
               
         DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
Jacek Kozak       Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji = A reply to Jerzy Bański: What form of geography? – determining factors and future outlooks          455
               
        SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS      
               
Jan Szupryczyński       Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa = Discovery of Franz Josef Land     463
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Maria Baścik, Joanna
Pociask-Karteczka, Janusz Siwek
      Wojciech Chełmicki, 1951-2011        477
               
Krzysztof R. Mazurski       International scientific conference „Mountain protected areas in a changing world”, Szpindlerowy Młyn (Republika Czeska), 21–24.05.2013 r.         481
               
Małgorzata Żochowska       Konferencja naukowa „Turystyka na pograniczu polsko-czeskim”, Wałbrzych, 6.06.2013 r.        482

 

(S. Żurek)

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2013, 85, 4


               
               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Eamonn Judge       The transport and economic development debate in Poland and the United Kingdom: a review from 1960 to the present = Debata nt. transportu i rozwoju ekonomicznego w Polsce i Zjednoczonym Królestwie: przegląd dokonań od 1960 r. do współczesności
    489
               
Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański
      Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II = Organisational and ownership transformation among national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia – Part II
    515
               
Paweł Kretowicz
      Nowe podejścia badawcze w geografii zdrowia w literaturze anglosaskiej = New research approaches in the geography of health as exemplified in scientific literature in the English-speaking world 
   
549
               
Maria Bednarek-Szczepańska

      Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce – ujęcie przeglądowe = Spatial differentiation of social capital in Poland – a review   
    573
               
Przemysław
Śleszyński
      Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar = Citations and impact of the Polish geographical centers by Google Scholar   
    599
               
Piotr Eberhardt      
Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana = Alfred Thayer Mahan’s Navalism concept   
    629
               
         DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
Florian Plit       O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach = On the inter-generational dispute in Polish geography and its conditioning         655
               
               
Jerzy Bański       Dlaczego geografia jest w „B” – kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych = Why geography falls into category “B” – a few comments on the recent classification of research units     677
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Przemysław Śleszyńsk       T. Kaczmarek (red.) – Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji     poznańskiej        683
               
jerzy Grzeszczak             J. Gądecki – I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?     686
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Monika Płaziak            28 Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, Kraków 3–4.12.2012 r.     693
               
Marcin Wójcik            29 Seminarium Geografii Wsi pt. „Regionalny wymiar przemian polskiej wsi”, Rochna koło Łodzi, 20-21.06.2013 r.      696
               

 

(S. Żurek)