Publishing

Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
        DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
               
Urszula Myga-Piątek,
Jerzy Nita
      Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń = Landscape policy of Poland – The initial stage of implementation 
    5
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Piotr Migoń,
Marek Kasprzak

      Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR = LiDAR DEM based analysis of geomorphology of the Szczeliniec Wielki mesa in Poland’s Stołowe Mountains
    27
               
Stanisław Kędzia       Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr = An outline of the history of ground freezing and permafrost research in the Polish Tatra Mountains
    53
               
Paweł Jokiel,
Przemysław Tomalski

      Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski = Hydrological seasons in the rivers of central Poland
    71
               
Agnieszka E. Ławniczak,
Sebastian Kutyła
      Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych = Lake-area changes in selected protected areas on the basis of cartographic materials     95
               
Łukasz Wiejaczka         Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne = The dynamics of water level in the Czorsztyn–Sromowce Wyżne reservoir complex     109
               
Czesław Koźmiński,
Bożena Michalska   
      Zmienność dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Variability in the number of thermoneutral days along the Polish Baltic coast     125
               
        SPRAWOZDANIA/COMPTES RENDUS      
               
Marek Degórski         Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce. Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r. = Regional Conference of the International Geographical Union in Poland. Cracow, 18-22 August, 2014     141
               
Antoni Jackowski,
Małgorzata Taborska  
      „Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego = „The development of Geographical Ideas in Poland”. An exhibition at the Museum of the Jagiellonian University     151
               
Marek Degórski         Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej = Polish geographers in the International Geographical Union     163
               
Jan Szupryczyński        Pierwsza polska wyprawa na Spitsbergen = The first Polish polar expedition to Spitsbergen     167
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Adam Kotarba       Tadeusz Gerlach, 1931-2014     179
               
Teresa Kozłowska-Szczęsna         Jubileusz Profesora Janusza Paszyńskiego     182
               
Marek Degórski         Setna rocznica urodzin Dr hab. Zdzisławy Wójcik       188
               
Barbara Krawczyk         Działalność Rady Naukowej IGiPZ im. S. Leszczyckiego PAN w 2014 r.     191
               

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Piotr Eberhardt          Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla = Friedrich Ratzel’s views on human geography and geopolitics
    199
               
Magdalena Górczyńska          Polityka mieszkaniowa jako narzędzie różnicowania społecznego w Paryżu = Housing policy as a tool for social mix in Paris
    225
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański          Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I = Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part I
    255
               
Jerzy Bański          Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych = The potential and activity of scientific staff at Polish centres of geographical research
    279
               
Maria Bednarek-Szczepańska          Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin = Representations of rural space in the local self governments’ promotional brochures
  
    299
               
Szymon Wiśniewski           Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015 = Changes in the accessibility to private transport of towns in Poland’s Łódź voivodship in the years 2013-2015
    321
               
        DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
Przemysław Śleszyński          W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej = On an optimal territorial division of Poland: using gravity analysis     343
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Julia Tazbirowa        M. Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny     361
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Adam Sylwia Dołzbłasz, Krzysztof Janc       Konferencja naukowa pt.: „Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej”, Wrocław, 13-14.10.2014 r.       365
               
Monika Płaziak          30. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”, Kraków, 1-2.12.2014 r.        366
               
Anita Wolaniuk, Przemysław Śleszyński          28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.     369
               

 

(S. Żurek)