Publishing

Polish Geographical Review 2017, 89, 1


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               
Zdzisław Michalczyk
Katarzyna Mięsiak-Wójcik,
Joanna Sposób, Marek Turczyński
     
Stan i zmiany stosunków wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego = The state of and changes in water conditions in the Łęczna-Włodawa Lake District    9
               
Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski      
Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich = Seasonality of outflow in selected Carpathian catchments    


    29
               
Joanna Gudowicz, Zbigniew Zwoliński

     
Kształtowanie się odpływu rzecznego w dorzeczu Parsęty w świetle modelowania hydrologicznego = Shaping of river outflow in the Parsęta basin in the light of hydrological modelling
   
    45
               
Rafał Kroczak, Tomasz Bryndal  

      Wykorzystanie numerycznych modeli terenu do generowania systemu drenażu powierzchniowego, funkcjonującego podczas opadów nawalnych. Podstawy metodyczne na podstawie studium przypadku zlewni Zalasówki (Pogórze Ciężkowickie) = Use of digital terrain models to generate the surface drainage network functioning during heavy rainfall. Methodological aspects based on the Zalasówka catchment (Ciężkowickie foothills)

        67
               
Małgorzata Mazurek


      Rola erozji źródliskowej w inicjacji i rozwoju sieci drenażu = The role of seepage erosion in the initiation and development of drainage system
 
      87
               
Adam Łajczak


     


Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty) = Types of springs and their locations on Mount Babia Góra (Western Carpathians)   

    111
Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak 

     

Transformacja opadów atmosferycznych w strefie drzew wybranych ekosystemów leśnych w Górach Świętokrzyskich = The transformation of precipitation in the tree canopy in selected forest ecosystems of Poland’s Świętokrzyskie Mountains

    133
               
Maciej Lenartowicz, Artur Magnuszewski

      Ekspozycja na ryzyko powodziowe ze strony Wisły w Warszawie = The exposure of built-up areas in the City of Warsaw to flooding by the River Vistula        155
               
Łukasz Wiejaczka, Paweł Prokop, Rafał Kozłowski, Subir Sarkar       Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie) = Impact of a dam reservoir on the chemistry of a Himalayan river (the Teesta, India)   

    165
               
               

 

(S. Żurek)

Polish Geographical Review 2017, 89, 2


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               
Wojciech Kisiała, Magdalena Rudkiewicz      
Zastosowanie diagramu Woronoja w badaniu przestrzennych wzorców rozmieszczenia i dostępności sklepów dyskontowych = Application of the Voronoi Diagram in analysing of spatial patterns to the distribution of discount stores and access to them   
    187
               
Iwona Jażdżewska


     
Spójność i regionalizacja miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle teorii grafów = Consistency and regionalisation of urban settlement in Poland in the light of graph theory  

    213
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański      
Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II = National road carriers in Visegrad Group (V4) countries – Part II   

    233
               
Tomasz Komornicki, Barbara Szejgiec-Kolenda       Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce = Transformation of spatial distribution of areas of export concentration in Poland  

    269
               
Krzysztof Płatkiewicz       Przestrzenne rozmieszczenie zdarzeń drogowych w Krakowie = Spatial distribution of road accidents in city of Cracow, Poland
    291
               

Piotr Eberhardt

 

     

Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka = The geopolitical concepts of Tomas Masaryk

      338
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Zbigniew Taylor      
Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) – Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography 
      339
               
Przemysław Śleszyński      
E. Zuzańska-Żyśko – Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka

    341
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
        Barbara Górska-Kozłowska, 1919-2017       345
               
Julitta Grocholska        Wspomnienie o Pani Barbarze Kozłowskiej       345
               
Barbara Krawczyk  


      Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2016 roku     346
               
               

 

(S. Żurek)

Polish Geographical Review 2017, 89, 3


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
 
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               

Stanisław Kędzia

 

     
Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy = A record of climate changes over the past 200 years in slope morphodynamics and the cryosphere of the Tatra and Karkonosze Mountains   
    353
               
Małgorzata Czarnecka, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz      


Regiony termicznej zimy w Polsce = Thermal winter regions in Poland   

 

    377
               
Piotr J. Gierszewski, Viktor V. Zakonnov, Michał Kaszubski, Jarosław Kordowski

     


Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi = Transformation of water and sediment properties along the longitudinal profile of the Upper Volga Cascade Reservoirs

 

    391
               

 

Beata Stanisławczyk      Wieloletnia dynamika odpływów charakterystycznych z wybranych zlewni Polski w świetle zmian indeksu NAO = Multiannual dynamics of characteristic runoff from selected Polish river catchments in the light of changes in the NAO index         413
               

Mariusz Barszcz


 

      Porównanie przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli SWMM i SBUH = Comparison of flows of defined probabilities of occurrence calculated in an urban catchment using SWMM and SBUH model   
     429
               

Magda Sikora, Roman Cieśliński

     

Wpływ działalności człowieka na zmiany hydrograficzne wybranych mokradeł = The impact of human activities on hydrographic changes in selected wetlands

    451
Maria Fajer, Ireneusz Malik, Jan Maciej Waga, Małgorzata Wistuba, Beata Woskowicz-Ślęzak

     

Współczesne wykorzystanie przez bobra europejskiego Castor fiber antropogenicznie przekształconych dolin rzecznych (przykłady z Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej) = Contemporary adaptation of anthropogenically-transformed river valleys by European beavers Castor fiber (Examples from Poland’s Opole Plain and Woźniki-Wieluń Upland)    

    467
               
Mirosław Szumny


      Zarys rozwoju badań termiki wód i pokrywy lodowej jezior w polskich Tatrach = A general review of research into waters’ thermal structure and lake ice cover in the Polish Tatra Mountains  

    491
               
               
               

 

(S. Żurek)