Modele przekształceń gospodarki rolnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po upadku Bloku Wschodniego - bilans dokonań, determinanty i scenariusze rozwoju

Termin: 2017-07-03 - 2020-07-02

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Marcin Mazur, Michał Konopski, Damian Mazurek

Celem realizowanego projektu jest diagnoza dotychczasowych procesów społecznych i gospodarczych w sektorze rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoznanie oczekiwanych przekształceń i w rezultacie dokonanie ocen i porównań, opracowanie modeli przekształceń w zakresie najważniejszych elementów charakteryzujących gospodarkę rolną oraz wskazanie możliwych scenariuszy rozwoju sektora rolnictwa w perspektywie 2030 roku. Cel aplikacyjny, to dostarczenie praktycznej wiedzy, która będzie mogła być wykorzystana przez regionalne i krajowe instytucje kształtujące politykę rozwojową rolnictwa oraz budowa platformy współpracy integrującej naukowców badających strukturę przestrzenną rolnictwa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematyka studiów obejmie najważniejsze elementy struktury przestrzennej rolnictwa, tj.: rolnicze użytkowanie ziemi, struktura agrarna, ludność rolnicza, wyposażenie techniczne, struktura produkcji, typy gospodarstw rolnych, struktura otoczenia rolnictwa. Wśród badanych krajów będą: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja.W badaniach wykorzystana będzie również wiedza i doświadczenie zagranicznych naukowców-ekspertów (Węgry, Czechy, Rumunia) zaproszonych do współpracy w projekcie.

 

Wróć