Struktury społeczno-przestrzenne w osiedlach mieszkaniowych Warszawy i Paryża

Termin: 2010-02-20 - 2012-03-30

Kierownik: Grzegorz Węcławowicz

Wykonawcy: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Górczyńska

Numer projektu: N N306 4745 38

(projekt promotorski)

Pierwszym celem projektu jest rozpoznanie i wyjaśnienie zmian społeczno-przestrzennych w mieście zachodnioeuropejskim oraz postsocjalistycznym, zachodzących po 1990 roku. Drugim celem badania jest określenie roli polityki przestrzennej, mieszkaniowej i rewitalizacji oraz roli innych aktorów miejskich (w tym inwestycji sektora prywatnego) w kształtowaniu kierunków i natężenia tych zmian.

Szczegółowe badania (z zastosowaniem metod opisu i wnioskowania statystycznego oraz prezentacji kartograficznej) przeprowadzono w czterech wybranych studiach przypadku (w dzielnicach Bielany i Ursynów w Warszawie oraz w XIV okręg Paryża i w gminie Plessis-Robinson), przy wykorzystaniu metody porównawczej case-oriented approach.

Oczekiwane wyniki badawcze podzielono na trzy kategorie:

  • efekty poznawcze – poszerzenie wiedzy na temat zmian społecznych w wybranych osiedlach/dzielnicach w Warszawie i Paryżu; określenie znaczenia poszczególnych aktorów jako katalizatorów zmian;
  • efekty metodyczne – określenie poziomu zróżnicowania społeczno-przestrzennego za pomocą wskaźników braku podobieństwa (Sakoda, 1981 – modyfikacja klasycznego wzoru Duncan, 1955), zróżnicowania współzamieszkiwania poszczególnych sektorów przez różne grupy społeczne za pomocą analizy skupień (klasyfikacja hierarchiczna) oraz określenie poziomu gentryfikacji i pauperyzacji;
  • efekty utylitarne – możliwość zaadaptowania doświadczeń francuskich w zakresie lokalnych projektów rewitalizacji, przeciwdziałania marginalizacji osiedli mieszkaniowych oraz rezydencjalizacji osiedli socjalnych i przygotowanie na tej podstawie rekomendacji dla władz lokalnych Warszawy.

Projekt wpisuje się w nurt polskich badań miejskich, w tym nad tzw. miastem postsocjalistycznym.

Publikacje

Monografie od 2013 roku

Wróć