Zakład Geoekologii i Klimatologii

O Zakładzie

Zakład Geoekologii i Klimatologii powstał w dniu 1 stycznia 2004 roku z połączenia istniejących do 31 grudnia 2003 roku dwu Zakładów: Klimatologii i Geoekologii. Na stanowisko kierownika powołany został prof. dr hab. Marek Degórski. Obecnie (stan na 1.11.2013 r.) zatrudnionych jest 19 pracowników. W pracach Zakładu uczestniczy także 2 doktorantów studiów stacjonarnych.

Usytuowanie Zakładu Geoekologii i Klimatologii w 50-letniej działalności IGiPZ PAN

Profil badań

Problematyka badawcza naszego Zakładu związana jest z oceną zmian właściwości przyrodniczych elementów środowiska pod wpływem procesów naturalnych i antropogenicznych. Prowadzimy studia nad dynamiką procesów, jakie zachodzą w środowisku fizycznogeograficznym, od skali lokalnej do ponadregionalnej oraz od poziomu ekosystemu do krajobrazu na obszarze Polski oraz środkowej i północnej Europy. Celem ich jest nie tylko diagnoza stanu aktualnego, ale również interpretacja zmian historycznych i predykcja kierunków dalszej ewolucji. Poza syntezami dynamiki środowiska, prowadzimy prace z zakresu geoekologii, bio- i topoklimatologii, biogeografii, geografii gleb oraz ekologii krajobrazu i jego historycznych przemian.

Nasz zespół

  prof. dr hab. Marek Degórski (kierownik Zakładu) prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz prof. dr hab. Jerzy Solon prof. Ewa Roo-Zielińska dr hab. Anna Kozłowska dr hab. Joanna Plit
               
  dr Jarosław Baranowski dr Bożenna Grabińska dr inż. Ewa Kołaczkowska dr Anna Kowalska dr Magdalena Kuchcik dr Bogusława Przewoźna dr Edyta Regulska
               
  dr Jacek Wolski dr Izabela Zawiska dr Andrzej Affek mgr Jakub Szmyd mgr Paweł Milewski Jolanta Więckowska