IGSO PAS > People > Member
Prof. Ewa Roo-Zielińska, prof. emerytowana
Sekretarz Rady Naukowej
Office 339
Phone +48 226978839
E-mail

Education

 • 1966-1971 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Spatial variability of soil characteristics in a phytocenosis of ‘light oak’ Potentillo albae-Quercetum trollietosum in the Białowieża Forest).

Academic career and degrees

Warsaw University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Botany, 1971-1976

 • 1980 - PhD in Natural Sciences (doctoral dissertation entitled Dynamics of selected soil factors for different forest communities in "Grabowy” nature reserve in the Kampinos Forest)

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1976

 • 2005 – habilitated post-doctoral degree in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Phytoindication as a tool in the evaluation of Geographical environment. Theoretical base and comparative analysis of the methods applied)
 • 2015 - Professor of Earth Sciences

Research interests

 • Phytosociology
 • Plant ecology
 • Geography of vegetation, and in particular geobotanic phytoindication

Awards and distinctions

 • 1983 – Award of the Polish Ministry of Administration and Spatial Management for a study Ecophysiographic bases for modeling residential environment of housing estates complexes in Białołęka Dworska (Warsaw, Poland).

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Kowalska A., Wolski J., Affek A., Regulska E., Roo-Zielińska E., 2021, Wykorzystanie zdjęć fitosocjologicznych w najnowszych badaniach środowiska przyrodniczego, Przegląd Geograficzny, 93, 3, s. 311-339.
 • Roo-Zielińska E., 2018, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin wrzosowisk i ubogich muraw bliźniczkowych z klasy Nardo‑Callunetea, Przegląd Geograficzny, 90, 3, s. 403-434.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2017, Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective, Economics and Environment , 60, 1, s. 236-245.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2017, Tree stand data as a basis for forest ecosystem services identification and assessment, Problemy Ekologii Krajobrazu, 45, s. 19-28.
 • Solon J., Grabińska B., Roo-Zielińska E., 2017, Game animals as indicators of the potential of ecosystem services supply, Problemy Ekologii Krajobrazu, 14, s. 63-77.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Solon J., Affek A., Kruczkowska B., Wolski J., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2016, Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology, Economics and Environment , 59, 4, s. 22-32.
 • Roo-Zielińska E., Affek A., Kowalska A., Grabińska B., Kruczkowska B., Wolski J., Solon J., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2016, Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape, Economics and Environment , 59, 4, s. 274-291.
 • Roo-Zielińska E., Matuszkiewicz J., 2016, Ancient and recent (post-agricultural) forest communities as indicators of environmental conditions in north-eastern Poland (Masuria and Kurpie region), Geographia Polonica, 89, 3, s. 287-309.
 • Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., Krzemień K., Lisowski A., 2015, Geografia w okresie transformacji systemu nauki w Polsce - aktualny stan, perspektywy rozwoju, Czasopismo Geograficzne, 86, 1-2, s. 23-47.
 • Roo-Zielińska E., 2015, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 409-438.
 • Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., Solon J., Śleszyński J., 2014, Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce, Economics and Environment , 4, s. 10-19.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., 2014, Relation between characteristic of natural environment and ecosystem services offered, their indices and measures (case study of three communes of Podlaskie Voivodship), Economics and Environment , 4, s. 111-124.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2013, Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland, Forest Ecology and Management, 310, s. 567-576.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 29-64.
 • Roo-Zielińska E., 2012, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowychw ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznychgatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 23-51.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., 2012, Ecosystem services – classification and different approaches at various levels of biosphere organisation - a literature review, Geographia Polonica, 85, 2, s. 65-81.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2012, Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form, Polish Journal of Ecology, 60,, 1, s. 3-17.
 • Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, [w:] Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał, Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 9-25.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2011, Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego, [w:] Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał, Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 49-87.
 • Roo-Zielińska E., 2009, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea, Przegląd Geograficzny, 81, 3, s. 317-345.
 • Roo-Zielińska E., 2009, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin liściastych z klasy Querco-Fagetea, Przegl. Geogr., 81, z.3, s. 317-345.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2009, Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E), Przegląd Geograficzny, 81, 1, s. 5-46.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2009, Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 5-46.
 • Andrzejewska M., Baranowski M., Kowalska A., Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Rusztecka M., Solon J., 2007, Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland, [w:] Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene, Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe, Mansholt Publication Series, 3, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, , s. 65-73.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2007, Vegetation response to a topographic-soil gradient, Catena, 71, z.2, s. 309-320.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2006, Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems, Papers Glob. Change, 13, s. 79-114.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2006, Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa), [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 87-100.
 • Roo-Zielińska E., 2003, Ecological groups of vascular plants species in the herb layer of the pine forests of Northern and Central Europe, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 493-506.
 • Roo-Zielińska E., 2003, Gatunki roślin naczyniowych runa borów sosnowych jako wskaźniki przestrzennej zmienności niektórych charakterystyk klimatu i gleb w Europie Północnej i Środkowej, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 545-560.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 2003, Ground vegetation carbon and its relation to climate and species richness, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 513-527.
 • Roo-Zielińska E., 2002, Stopień kontynentalizmu borów sosnowych wyrażony zmiennością kompozycji gatunkowej runa wzdłuż transektu równoleżnikowego Chrisdorf (Niemcy wschodnie) - Uzłogi (Białoruś wschodnia), Przegl. Geogr., 74, z.4, s. 569-590.
 • Roo-Zielińska E., 2001, Gatunki charakterystyczne zbiorowisk łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea jako wskaźniki warunków siedliskowych, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 231-260.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 2001, Bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych w okolicach Pińczowa, a ich wymagania ekologiczne, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 209-225.
 • Matuszkiewicz J., Chojnacki J., Kozłowska A., Plit J., Roo-Zielińska E., 2000, Zróżnicowanie typologiczno-przestrzenne i dynamiczne roślinności obszaru międzywala Wisły na odcinku warszawskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 31-75.
 • Roo-Zielińska E., 2000, Vegetation at different levels of organization as an indicator of environmental conditions, Proceedings IAVS Symposium, Opulus Press, Uppsala, , s. 178-181.
 • Vucetich J., Reed D., Breymeyer A., Degórski M., Mroz G., Solon J., Roo-Zielińska E., Noble R., 2000, Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests, Forest Ecol. Manag., 136, s. 135-145.
 • Breymeyer A., Roo-Zielińska E., 1998, Próba podsumowania: czy i jak zmieniają się ekosystemy borowe na założonych transektach?, [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 207-212.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Geographical differentiation of the floristic composition and structure of the herb layer of the forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California, USDA Forest Service General Technical Report, PSW, GTR 166, [b.w.], Riverside, , s. 151-161.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of the forest permanent plots in Poland, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California, USDA Forest Service General Technical Report, PSW, GTR 166, [b.w.], Riverside, , s. 161-169.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Charakterystyka geobotaniczna i analiza zasięgów borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 79-98.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 1998, Zróżnicowanie struktury runa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 99-112.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1997, Transect studies along parallel 52, 12-32 deg. East: Herb layer diversity and photoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in Poland, International Symposium:" Air pollution and climate change effets on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996, Pacific Southwest Research Station Home Page, 10 s.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1997, Transect studies along parallel 52, 12-32 deg Eeast. Florisitic composition and structure of herb layer of forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus as a result of geographical differentiation, International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996, Pacific Southwest Research Station Home Page, 11 s.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1997, Effect of geographical location on species composition, vegetation structure, diversity and phytoindicative characteristics in pine forests, Environ. Pollution, 98, nr 3, s. 347-360.
 • Roo-Zielińska E., 1996, Phytoindicative role of plant communities in a rural landscape (Pińczów case study, south Poland), Fragm. Flor. Geobot., 41, z.1, s. 379-398.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., Śmiałkowski J., 1995, Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research, [w:] Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski, Protection of forest ecosystems biodiversity, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa, , s. 175-191.
 • Roo-Zielińska E., Kostrowicki A., 1995, Metodyka badań szaty roślinnej (flory i roślinności) w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 97-117.
 • Grabińska B., Kostrowicki A., Roo-Zielińska E., 1994, Charakterystyka flory naczyniowej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 47-56.
 • Kostrowicki A., Biegański L., Grabińska B., Moszyńska B., Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Experiences of Polish authors, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) Warszawa, , s. 85-89.
 • Kostrowicki A., Solon J., Roo-Zielińska E., 1994, Derivative maps based on an analysis and iterpretation of the floristical composition of phytocoenoses, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) Warszawa, , s. 125-130.
 • Roo-Zielińska E., 1994, Ekologiczne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej (analiza fitoindykacyjna), [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 95-123.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Roślinność jako wyraz procesów naturalnych i oddziaływań antropogenicznych, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 151-169.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Geobotanical indication as a tool for forest monitoring, [w:] Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz, Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992, Conference Papers, 19, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 229-223.
 • Roo-Zielińska E., 1993, The current state and changes in the meadow flora in the Nida valley, southern Poland, Fragm. Flor. Geobot., 38, z.2, s. 581-592.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 9.
 • Grabińska B., Roo-Zielińska E., Solon J., 2016, Big and small game animals as indicators of provisioning and regulating ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 30.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 14.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2016, Forest timber as a provider of ecosystem services - direct and surrogate indicators, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 41.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 13.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., 2014, Specyfika środowiska przyrodniczego a zestaw usług ekosystemowych, ich wskaźników i miar (na przykładzie trzech gmin województwa podlaskiego), Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, 1 s.
 • Roo-Zielińska E., 2013, Diagnostic plant species of forests as indicators of environmental conditions at local and regional scales, [w:] Eds. I. Atalay, R. Efe, Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts, [b.w.], Kemer, 1 s.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2013, Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient, [w:] Eds. I. Atalay, R. Efe, Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts, [b.w.], Kemer, , s. 213.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland, Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012, University College, Cork, , s. 93.
 • Roo-Zielińska E., 2012, Przedmowa, [w:] Red. Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Marek Wierzba, Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2 s.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2008, Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient, Annual Report, s. 93-96.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Solon J., 2007, Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 47-48.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Romanowski J., 2007, Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 5, s. 18-24.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2005, Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa), [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 186.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2003, Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland), Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 74.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2003, Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 73.
 • Roo-Zielińska E., Degórski M., Solon J., 2003, Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 190.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2003, Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 210.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., 2001, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Działalność Nauk., 11, s. 146-147.
 • Roo-Zielińska E., 2001, Zróżnicowanie kontynentalizmu a skład gatunkowy runa borów sosnowych na transekcie klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) - analiza metodą fitoindykacji, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 126-127.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 2001, Biomass and floristic richness of the herb layer in forests of Scots pine (Pinus sylvestris) in Central and Northern Europe, Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001, The Ecological Society of America, Washington, , s. 346.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., 2000, Od Redaktorów, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.
 • Roo-Zielińska E., 2000, Cryptogamus plants in the forest communities of Białowieża National Park. J.B.Falinski, W.Mułenko (red.). Warszawa-Białowieża 1997, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 135-138.
 • Breymeyer A., Roo-Zielińska E., 1998, Wstęp, [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 7-8.
 • Roo-Zielińska E., 1998, Vegetation cover as an indicator of environmental conditions on different level of its organization, [w:] Ed. Erik Sjoergen, Eddy van der Maarel, Galina Pokarzhevskaya, Vegetation science in retrospect and perspective (abstracts), Studies in Plant Ecology, 20, Svenska Vaextgeografiska Saellskapet, Uppsala, , s. 45.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Heterogenity in herb layer structure and diversity of plant species in Pinus sylvestris forests along a lattitudinal gradient (Finland-Poland): a multi-scale approach, [w:] Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu, VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings, [b.w.], Florence, , s. 361.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1996, Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Floristic composition and structure of herb layer of forest permanent plots as a result of geographical differentiation, Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts, [b.w.], [B.m.], 33].
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1996, Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in forests, Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts, [b.w.], [B.m.], 34].
 • Bytnerowicz A., Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Preface, [w:] Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz, Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992, Conference Papers, 19, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 5.

Documentation studies

 • Biegański L., Roo-Zielińska E., 2018, Kostrowicki Andrzej Samuel (1921-2007), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 757-761.
 • Roo-Zielińska E., 2001, Droga naukowa Profesora Władysława Matuszkiewicza, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 11-16.
 • Roo-Zielińska E., 2001, [Wspomnienia], [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 22.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2001, Od redaktorów, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9.
 • Roo-Zielińska E., 1993 (dr.1994), Międzynarodowa konferencja na temat: "Wyspowa i wysokogórska roślinność: bioróżnorodność, bioklimat i ochrona". Teneryfa, 12-16 IV 1993 r, Przegl. geogr., 65, z.3/4, s. 495-497.

Maps, atlases

 • Kostrowicki A., Biegański L., Grabińska B., Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Map 6. Real vegetation of study area in the Białowieża Forest, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S.), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) [b.w.], Warszawa, 1 mapa.
 • Kostrowicki A., Solon J., Roo-Zielińska E., 1994, Map 9. Some vegetation properties of study area in the Białowieża Forest, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S.), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) [b.w.], Warszawa, 6 map.
 • Roo-Zielińska E., 2003, [31 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Roo-Zielińska E., 2002, [Udział w opracowaniu 8 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Roo-Zielińska E., 2002, [7 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Roo-Zielińska E., 2001, [Udział w opracowaniu 10 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,