IGSO PAS > People > Member
Prof. Piotr Eberhardt
Department of Spatial Organization
Office 417
Phone +48 226978917
E-mail

Education

 • 1958-1960 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies (maters’ thesis entitled Location of meat processing industry in Poland).

Academic career and degrees

 Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGiPZ PAN), since 1960

 • 1968 – PhD in geographical sciences, focusing in economic geography (doctoral dissertation entitled The role of large cities in the regional structure of spatial linkages in Poland)
 • 1977 – habilitated doctor in geographical sciences, specialization in economic geography (post-doctoral (habilitation) dissertation entitled Spatial concentration of settlement vs. industry productivity).
 • 1992 – Associate Professor
 • 1996 – Full Professor

Catholic University of Lublin (KUL) 1984-1993

Research interests

 • Population geography
 • Historical geography
 • Spatial geography

Awards and distinctions

 • 1973 – Award granted by a Science Secretary Polish Academy of Sciences for a study entitled Suggestions concerning the plan of the spatial development of the country.
 • 1980 - Award of the Department of Earth Mining Sciences Polish Academy of Sciences granted for a publication entitled Spatial concentration of settlement vs. industry productivity
 • 1987 – Award granted by a Science Secretary Polish Academy of Sciences for a study: Analysis of conditions and effects of migration from rural areas towards towns and cities with a particular focus on the impact of this migration on rural population structure
 • 1994 – 1st  Award of the Eastern Review (Przegląd Wschodni) for a study: Ukrainian ethnic transformations in the 20th century
 • 2002 – Stanisław Staszic award of the 7th Department Polish Academy of Sciences for a publication entitled Geography of Russian population
 • 2004 – Award of the Polish Prime Minister for the outstanding scientific research output
 • 2009 – 1st Zygmut Gloger award for achievements in cultural geography of East-Central Europe

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Eberhardt P., 2018, Granice polityczne Polski i jej sąsiadów w XX wieku (wybrane zagadnienia), Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków,372 s.
 • Eberhardt P., 2017, Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, ARCANA, Kraków,357 s.
 • Eberhardt P., 2017, Political migrations in Poland in the period of World War II, Nova Science Publishers, New York,255 s.
 • Eberhardt P., 2016, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa,306 s.
 • Eberhardt P., 2011, Political migrations on Polish territories (1939-1950), Monografie, 12, PAN IGiPZ, Warszawa,225 s.
 • Eberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950), Instytut Zachodni, Poznań,264 s.
 • Eberhardt P., 2006, Political migrations in Poland 1939-1948, Bibliotheca Europae Orientalis, 25., (Didactica, 3) UW Studium Europy Wschodniej, Warszawa,103 s.
 • Eberhardt P., 2006, Twórcy polskiej geopolityki, Arkana Historii, Wydaw. Arcana, Kraków,276 s.
 • Eberhardt P., 2006, Zmini nacinal'noj strukturi naselennja Ukraini v XX stoliti, Geopolitical Studies, 13, PAN IGiPZ, Warsaw,248 s.
 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt P., Kahl T., Klemencic M., Kicosev S., Kowalski M., Lozovanu D., Zupancic J., 2006, Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. Text accompanying the map sheet in the Atlas of Eastern and Southeastern Europe, Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, Wien,85 s.
 • Eberhardt P., 2005, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Wydaw. UMCS, Lublin,183 s.
 • Eberhardt P., 2004, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydaw. UMCS, Lublin,302 s.
 • Eberhardt P., 2003, Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe. History, data and analysis, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London,559 s.
 • Eberhardt P., 2003, Geografija naselenija Rossii, Nevskij Prostor, Sankt-Peterburg,303 s.
 • Eberhardt P., 2002, Geografia ludności Rosji, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,307 s.
 • Eberhardt P., 2000, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, Dokumentacja Geograficzna, 15, PAN IGiPZ, Warszawa,86 s.
 • Eberhardt P., 1998, Problematyka narodowościowa Łotwy, Zeszyty IGiPZ PAN, 54, PAN IGiPZ, Warszawa,67 s.
 • Eberhardt P., 1998, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,242 s.
 • Eberhardt P., 1997, Przemiany narodowościowe na Litwie, Przegląd Wschodni, Warszawa,307 s.
 • Eberhardt P., 1997, Problematyka narodowościowa Estonii, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 47, PAN IGiPZ, Warszawa,42 s.
 • Eberhardt P., 1997, Demagraficnaja situacyja na Belarusi: 1898-1989, Belaruski Fond Sorasa, Mensk,277 s.
 • Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,427 s.
 • Eberhardt P., 1995, Zagadnienia ludnościowe byłych Prus Wschodnich, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 29, PAN IGiPZ, Warszawa,41 s.
 • Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Biblioteka "Obozu", 19, Obóz, Warszawa,333 s.
 • Eberhardt P., 1994], Przemiany narodowościowe na Białorusi, Editions Spotkania, Warszawa],182 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Eberhardt P., 2018, Vision for a future Europe according to a Russian map of 1914: A research note [tekst w j. hebrajskim], Horizons in Geography: Studies in Geography, 94, s. 164-171.
 • Eberhardt P., 2018, Powojenna zachodnia granica polski wg projektu Biura Prac Politycznych z października 1940 roku, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 45-56.
 • Eberhardt P., 2018, Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 595-614.
 • Eberhardt P., 2018, Uwarunkowania polityczne formowania się wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, Przegląd Geopolityczny, 26, s. 9-31.
 • Eberhardt P., 2018, Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej, Dzieje Najnowsze, 50, 2, s. 87-118.
 • Eberhardt P., 2018, The Russian Euro-Asian movement and its geopolitical consequences, Comparative Civilizations Review, 79, s. 76-96.
 • Eberhardt P., 2018, The Izborsk Club and their geopolitical phantasmagorias, Studia Polityczne, 47, 3, s. 127-142.
 • Eberhardt P., 2017, Political and administrative boundaries of the German state in the 20th century, Geographia Polonica, 90, 3, s. 335-350.
 • Eberhardt P., 2017, Konsekwencje geopolityczne depopulacji trzech państw bałtyckich, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 49-69.
 • Eberhardt P., 2017, Przemiany narodowościowe na ziemi łotewskiej w XX i na początku XXI wieku, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 49, s. 1-16.
 • Eberhardt P., 2017, Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 319-338.
 • Eberhardt P., 2017, Polskie Imperium Słowiańskie według map Stanisława Wendekera z 1939 r. i Konfederacji Narodu z 1941 r, Studia Geohistorica, 5, s. 190-199.
 • Eberhardt P., 2017, Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na współczesnym terytorium państwa białoruskiego w XX wieku, Kwartalnik Historii Żydów, 1, s. 79-104.
 • Eberhardt P., 2016, In Memory of Professor Antoni Kukliński, 1927–2015, Geographia Polonica, 89, 2, s. 241-243.
 • Eberhardt P., 2016, Koncepcja Rzeszy Słowiańskiej według Karela Kramářa, Przegląd Geopolityczny, 18, s. 19-37.
 • Eberhardt P., 2016, The concept of boundary between the Latin and the Byzantine civilizations in Europe, Comparative Civilizations Review, 75, s. 44-69.
 • Eberhardt P., 2016, Koncepcje federacyjne Milana Hodžy, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 223-246.
 • Eberhardt P., 2016, Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5, s. 209-236.
 • Eberhardt P., 2015, Skala demograficzna wojennych i powojennych migracji politycznych na ziemiach polskich, [w:] Red. Jacek Wołoszyn, Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin,, s. 49-79.
 • Eberhardt P., 2015, The Oder-Neisse Line as Poland’s western border: As postulated and made a reality, Geographia Polonica, 88, 1, s. 77-105.
 • Eberhardt P., 2015, A vision for a future Europe according to a Russian map of 1914, Geographia Polonica, 88, 4, s. 687-693.
 • Eberhardt P., 2015, Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego, Przegląd Geopolityczny, 11, s. 9-19.
 • Eberhardt P., 2015, Koncepcje granic państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 4, s. 9-35.
 • Eberhardt P., 2015, Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 705-722.
 • Eberhardt P., 2015, Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 199-224.
 • Eberhardt P., 2015, Program terytorialny Komitetu Narodowego Polskiego i delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu, Studia Geohistorica, 3, s. 129-142.
 • Eberhardt P., 2015, Formowanie się granic polityczno-administracyjnych Białorusi w XX wieku, Przegląd Wschodni, 13, 3, s. 807-838.
 • Eberhardt P., 2015, Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej w Europie w XX wieku, Kwartalnik Historii Żydów, 1, s. 88-109.
 • Eberhardt P., 2014, Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według map z 1920 roku, Studia GeoHistorica, 2, s. 81-88.
 • Eberhardt P., 2014, Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 261-280.
 • Eberhardt P., 2014, Yves Lacoste jako geograf i geopolityk, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 3, s. 243-279.
 • Eberhardt P., 2014, Fazy rozwoju demograficznego Polski, Roczniki Nauk Społecznych, 6, 2, s. 135-160.
 • Eberhardt P., 2014, Polski panslawizm jako idea geopolityczna, Przegląd Geopolityczny, 7, s. 61-84.
 • Eberhardt P., 2013, The Russian Euro-Asian movement and its geopolitical consequences, [w:] Red. Leszek Sykulski, Geopolitics. Grounded in the past, geared toward the future, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa,, s. 81-105.
 • Eberhardt P., 2013, Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Red. nauk. Antoni Mironowicz, Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 3. Rosja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,, s. 57-86.
 • Eberhardt P., 2013, Wawro G. (ed.), Sarna R. (transl.), Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Warszawa 2012, Geographia Polonica, 86, 3, s. 287-290.
 • Eberhardt P., 2013, Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r, Przegląd Geopolityczny, 6, s. 9-16.
 • Eberhardt P., 2013, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, 22 s.
 • Eberhardt P., 2013, Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku, Czasopismo Geograficzne, 84, 1-2, s. 3-20.
 • Eberhardt P., 2013, Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku według danych spisowych, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 39, 2, s. 123-133.
 • Eberhardt P., 2013, Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r, Biuletyn Geopolityczny, 2, s. 10-15.
 • Eberhardt P., 2013, Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 629-654.
 • Eberhardt P., 2013, Przemiany narodowościowo-językowe ludności Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 43, s. 75-85.
 • Eberhardt P., 2013, Linia Odry i Nysy Łużyckiej, jako zachodnia granica Polski – postulaty i urzeczywistnienie, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 265-303.
 • Eberhardt P., 2013, Przedmowa, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-12.
 • Eberhardt P., 2012, Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, s. 39-60.
 • Eberhardt P., 2012, "Rosja i Europa" według Mikołaja Danilewskiego, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 597-616.
 • Eberhardt P., 2012, Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 313-332.
 • Eberhardt P., 2012, Stopień trafności polskich prognoz demograficznych, Czasopismo Geograficzne, 83, 1-2, s. 3-28.
 • Eberhardt P., 2012, The Curzon line as the eastern boundary of Poland. The origins and the political background, Geographia Polonica, 85, 1, s. 5-12.
 • Eberhardt P., 2012, Przemiany narodowościowe w Łatgalii, Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa,, 40, s. 63-86.
 • Eberhardt P., 2012, Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica, Przegląd Geopolityczny, 5, s. 99-104.
 • Eberhardt P., 2011, Problematyka narodowościowa Rusi Zakarpackiej, Sprawy Narod., 39, s. 27-49.
 • Eberhardt P., 2011, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 251-266.
 • Eberhardt P., 2011, Linia Curzona jako wschodnia granica Polski - geneza i uwarunkowania polityczne, Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch., 46, s. 127-157.
 • Eberhardt P., 2011, Phases to the demographic development of Poland, Czas. Geogr., 82, z. 1/2, s. 151-171.
 • Eberhardt P., 2011, Prekursorzy niemieckiej geopolityki, Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 453-482.
 • Eberhardt P., 2011, Problematyka demograficzna tzw. ściany wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej, Rocz-i Nauk Społ., 39, s. 291-311.
 • Eberhardt P., 2010, Przemiany demograficzne na obszarze postsowieckim, Arcana, nr 6, s. 50-70.
 • Eberhardt P., 2010, Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej, Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch., 45, s. 239-257.
 • Eberhardt P., 2010, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 221-240.
 • Eberhardt P., 2010, Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 509-529.
 • Eberhardt P., 2010, Procesy megaurbanizacyjne w świecie, Rocz-i Nauk Społ., 38, s. 17-38.
 • Eberhardt P., 2010, Osiągnięcia naukowe polskiej geografii narodowości, Czas. Geogr., 81, z. 3, s. 139-152.
 • Eberhardt P., 2010, Przemiany narodowościowe w kraju kłajpedzkim w XX wieku, Sprawy Narod., 37, s. 89-102.
 • Eberhardt P., 2010, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, Przegl. Geopolit., 2, s. 43-63.
 • Eberhardt P., 2009, Polish precursors of the idea of the political unification of Europe, Geographia Polonica, 82, 2, s. 35-44.
 • Eberhardt P., 2009, Wschodnia granica Litwy, Geopolityka, 2, nr 16-24 : mapy.
 • Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 527-549.
 • Eberhardt P., 2009, Przestrzeń - Polska 2050 - na pewno inna, ale jaka?, W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 223-231.
 • Eberhardt P., 2009, Liczebność i rozmieszczenie ludności ukraińskiej na przełomie XX i XXI wieku, Sprawy Narod., 35, s. 49-64.
 • Eberhardt P., 2009, Wyludnianie wsi rosyjskiej, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski, Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 193-208.
 • Eberhardt P., 2009, Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce, Studia Migr. Przegl. Polon., 35, z.4, s. 5-17.
 • Eberhardt P., 2009, Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914) i sowieckiej (1944), Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch., 44, s. 249-264.
 • Eberhardt P., 2009, Twórcy ukraińskiej geopolityki, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 145-171.
 • Eberhardt P., 2009, Przemiany narodowościowe w państwach bałtyckich na przełomie XX i XXI wieku, Rocz-i Nauk Społ., 37, z.1, s. 93-111.
 • Eberhardt P., 2008, Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 175-198.
 • Eberhardt P., 2008, Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 135-150.
 • Eberhardt P., 2008, Liczebność i rozmieszczenie ludności rosyjskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku, Sprawy Narod., 32, s. 63-86.
 • Eberhardt P., 2008, Etniczne podłoże mozaiki religijnej Półwyspu Bałkańskiego, [w:] Red. Elżbieta Orłowska, Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.5, PTG - Oddział Wrocławski, Wrocław,, s. 57-72.
 • Eberhardt P., 2008, Struktura narodowościowa ludności Polski, Rocz-i Nauk Społ., 36, z.1, s. 145-170.
 • Eberhardt P., 2008, Przemiany narodowościowe na obszarze Transylwanii, Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch., 43, s. 221-243.
 • Eberhardt P., 2008, Projekty aneksyjne Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 151-162.
 • Eberhardt P., 2006 (dr.2007), Granica wschodnia cywilizacji łacińskiej w Europie, Przegl. Wsch., 10, z.2, s. 417-427.
 • Eberhardt P., 2007, Polska w 2050 roku, Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn, 233, KPZK PAN, Warszawa,, s. 238-248.
 • Eberhardt P., 2007, Demographic losses of the Soviet Union in the period of World War II, Morav. Geogr. Rep., 15, nr 2, s. 13-21.
 • Eberhardt P., 2007, Główne fazy rozwoju ukraińskiej myśli geopolitycznej, Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch., 42, s. 221-237.
 • Eberhardt P., 2007, Koncepcja "Paneuropy" Richarda N. Coudenhove-Kalergiego, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 439-460.
 • Eberhardt P., 2007, Geografia religii Litwy, Czas. Geogr., 78, z.3, s. 161-179.
 • Eberhardt P., 2006 (dr.2007), Przemiany demograficzno-narodowościowe na Litwie w okresie 1989-2001, Przegl. Wsch., 10, z.1, s. 213-222.
 • Eberhardt P., 2007, Problematyka demograficzna Polski, Rocz-i Nauk Społ., 35, z.1, s. 25-42.
 • Eberhardt P., 2004 (dr.2006), Przemiany demograficzne w Federacji Rosyjskiej w okresie 1989-2002, Przegl. Wsch., 9, z.3, s. 719-725.
 • Eberhardt P., 2006, Size problems of Polish population in Ukraine and Ukrainian population in Poland, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 451-461.
 • Eberhardt P., 2006, Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku, Sprawy Narod., 28, s. 53-74.
 • Eberhardt P., 2006, The structure of the Polish population by nationality, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw,, s. 143-161.
 • Eberhardt P., 2006, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 455-472.
 • Eberhardt P., 2006, Changes ethnic structure of Central-Eastern Europe in the last decade of the 20th century, Probl. na Geogr., z.1/253-60 : tab.
 • Eberhardt P., 2006, Problematika pol'skogo naselennja v Ukraini ta ukrainskogo v Pol'si, Teoreticni ta metodologicni problemi suspil'noi geografii. Zbirnik naukovih prac na posanu Zaluzenogo profesora Lvivskogo nacional'nogo universitetu imeni Ivana Franka Olega Sablija, Vidavnicij centr LNY imeni Ivana Franka, Lviv,, s. 243-254.
 • Eberhardt P., 2006, Polish eastern border changes in 1939-1945, Ann. Geogr., 39, nr 2, s. 29-44.
 • Eberhardt P., 2005, Problematyka narodowościowa Bułgarii w XX wieku, Sprawy Narod., 27, s. 53-70.
 • Eberhardt P., 2005, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, [w:] Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy, 1, Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz,, s. 21-25.
 • Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji "Mitteleuropy", Przegl. Geogr., 77, z.4, s. 463-483.
 • Eberhardt P., 2005, Klęski głodu na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku na podstawie literatury ukraińskiej, Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch., 40, s. 269-283.
 • Eberhardt P., 2005, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 171-192.
 • Eberhardt P., 2005, Ludność polska na Białorusi, Litwie i Ukrainie według ostatnich spisów powszechnych, Rocz-i Nauk Społ., 33, z.1, s. 145-164.
 • Eberhardt P., 2004, Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv,, s. 141-151.
 • Eberhardt P., 2004, Koncepcja "pomostowego" położenia Polski według Eugeniusza Romera, [w:] Red. nauk. Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski, Lucyna Szaniawska, Eugeniusz Romer - geograf i kartograf trzech epok. Materiały Sesji Naukowej, Warszawa, 16 kwietnia 2004 rok, Studia i Materiały z Historii Kartografii, 19, BN, Warszawa,, s. 119-122.
 • Eberhardt P., 2004, Problematyka demograficzno-etniczna Europy Środkowowschodniej, [w:] Red. Henryk Maruszczak, Zdzisław Michalczyk, Geograficzne problemy pogranicza Europy Wschodniej i Zachodniej, Wydaw. UMCS, Lublin,, s. 73-84.
 • Eberhardt P., 2004, Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyńską na kontynencie europejskim, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 169-188.
 • Eberhardt P., 2004, Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Red. Krzysztof Jasiewicz, Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII - XX wieku, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa-Londyn,, s. 64-76.
 • Eberhardt P., 2004, Problematyka narodowościowa Serbii i Czarnogóry, Czas. Geogr., 75, z.3, s. 161-182.
 • Eberhardt P., 2004, Problematyka narodowościowa Rumunii w XX wieku, [w:] Red. Elżbieta Orłowska, Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.4, PTG - Oddział Wrocławski, Wrocław,, s. 187-214.
 • Eberhardt P., 2004, Przeobrażenia demograficzne w Polsce i na Ukrainie w okresie transformacji ustrojowej, Rocz-i Nauk Społ., 32, z.1, s. 173-186.
 • Eberhardt P., 2004, Straty demograficzne Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej, Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch., 39, s. 251-261.
 • Eberhardt P., 2004, Problematyka narodowościowa Chorwacji, Czas. Geogr., 75, z.1/2, s. 11-32.
 • Eberhardt P., Ilieva M., 2004, Results of the economic transformation in Bulgaria and Poland at the end of the 20th and at the begining of the 21th century, Probl. na Geogr., z.3/4, s. 22-32.
 • Eberhardt P., 2003, Sytuacja demograficzno-społeczna Federacji Rosyjskiej, Rocz-i Nauk Społ., 31, z.1, s. 235-255.
 • Eberhardt P., 2003, Geografia religii Słowacji, [w:] Red. Elżbieta Orłowska, Jan Klementowski, Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Praca zbiorowa, PTG - Oddział Wrocławski, Wrocław,, s. 215-230.
 • Eberhardt P., 2003, Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej w świetle rosyjskiej literatury przedmiotu, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 61-79.
 • Eberhardt P., 2003, Eastern boundary of Latin civilisation in Europe, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 83-94.
 • Eberhardt P., 2003, Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich, Studia Reg. WSE Białystok, nr 2, s. 64-78.
 • Eberhardt P., 2003, Uwarunkowania geograficzno polityczne współczesnej Polski według Marcina Rościszewskiego, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Geopolitical Studies, 10, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 51-60.
 • Eberhardt P., 2003, Przemiany demograficzno-narodowościowe na Ukrainie 1989-2001, Przegl. Wsch., 8, z.3, s. 741-758.
 • Eberhardt P., 2003, Rezultaty transformacji ekonomicznej w europejskich krajach postkomunistycznych w latach 90, [w:] Red. Jerzy Michałowski, Transformacja polskiej gospodarki. Zagadnienia wybrane, Verba, Lublin,, s. 197-211.
 • Eberhardt P., 2003, Current demographic situation in a border zone of the Euroregions of Eastern Poland, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ., 3, s. 83-96.
 • Eberhardt P., 2002, Studia nad problematyką delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 55-64.
 • Eberhardt P., 2002, Zróżnicowania etniczno-kulturowe na obszarze postsowieckim, [w:] Red. Elżbieta Orłowska, Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Praca zbiorowa, PTG Oddział, Wrocław,, s. 185-193.
 • Eberhardt P., 2002, Demographic transformations in Poland and Ukraine during the period of systemic transition, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 197-203.
 • Eberhardt P., 2002, Administrative division in Poland, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 131-137.
 • Eberhardt P., 2002, The geography of religion in today's Ukraine, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Eur., 2, s. 27-50.
 • Eberhardt P., 2002, Aktualna sytuacja demograficzna w strefie przygranicznej w euroregionach położonych we wschodniej Polsce, Studia Region., nr 1/2, s. 13-27.
 • Eberhardt P., 2002, Ethnic problems in Poland and in her eastern neighbours, Geogr. Casop., 54, nr 3, s. 191-201.
 • Eberhardt P., 2002, Nowe tendencje w ruchu naturalnym ludności Europy w ujęciu geograficznym, Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 175-197.
 • Eberhardt P., 2001, Izmenenija administrativno-territorial'nogo delenija Pol'si v XX veke, Izw. AN Ser. Geogr., nr 6, s. 51-60.
 • Eberhardt P., 2001, Problematyka narodowościowa Macedonii, Czas. Geogr., 72, z.2, s. 139-150.
 • Eberhardt P., 2001, Administrative divisions of Poland in the 20th century, Moravian Geogr. Rep., 9, nr 1, s. 22-32.
 • Eberhardt P., 2001, Nowe tendencje w ruchu naturalnym ludności w Polsce, [w:] Red. nauk. Bronisław Kortus, Człowiek i przestrzeń. Profesorowi Adamowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków,, s. 31-42.
 • Eberhardt P., 2001, Problematyka narodowościowa Bośni i Hercegowiny, Czas. Geogr., 72, z.1, s. 3-22.
 • Eberhardt P., 2001, Sel'skoe hozjajstvo Pol'si i Ukrainy v period transformacij (sravnitel'nyj analiz), Ekon. Ukr., nr 12, s. 76-79.
 • Eberhardt P., 2001, Geografia religii współczesnej Ukrainy, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 477-498.
 • Eberhardt P., 2001, Demographical changes in period of system transformation in countries of Central and Eastern Europe, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów,, s. 7-22.
 • Eberhardt P., 2001, Natsionelnite maltzinstwa v Tsenrtalna i Jugoiztocna Evropa, Probl. na Geogr., z.1-2, s. 125-140.
 • Eberhardt P., 2001, Struktura narodowościowa ludności Republiki Białoruskiej w 1999 roku, Obóz, nr 38, s. 7-20.
 • Eberhardt P., 2000, The demographic status of and perspectives for the Russian Federation, Geographia Polonica, 73, 1, s. 63-76.
 • Eberhardt P., 2000, Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środk.-Wsch., 25, s. 219-234.
 • Eberhardt P., 2000, Polacy na Kresach Wschodnich - rodowód, dzieje, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 3-14.
 • Eberhardt P., 2000, Konsekwencje gospodarczo-społeczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce i na Ukrainie, [w:] Red. Tomasz Gruszecki, Od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Księga dedykowana Profesorowi Stefanowi Kurowskiemu. Praca zbiorowa, Oficyna Wydaw. Verba, Lublin,, s. 109-128.
 • Eberhardt P., 2000, Wiek XX. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Obóz, 37, s. 21-49.
 • Eberhardt P., 2000, Results of economic transformations in European post-communist countries in 1990s, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów,, s. 39-56.
 • Eberhardt P., 2000, Sytuacja narodowościowa w Republice Mołdawii, Przegl. Wsch., 7, z.1, s. 215-227.
 • Eberhardt P., 2000, Ekonomicni naslidki procesiv transformacii suspil'no-politicnogo ladu v Pol'si ta u ii shidnih susidiv, Visnik Ternopil'skoi Akademii Narodnogo Gospodarstva, 7, s. 114-118.
 • Eberhardt P., 1999, Ethnic minorities in Central-Eastern Europe, Geographia Polonica, 72, 1, s. 125-142.
 • Eberhardt P., 1999, Aktualna sytuacja demograficzna Ukrainy i Polski (analiza porównawcza), Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.), Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, Kijów,, s. 216-232.
 • Eberhardt P., 1999, Konsekwencje ekonomiczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce oraz u jej wschodnich sąsiadów, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów,, s. 463-474.
 • Eberhardt P., 1999, Kresy Wschodnie - granice, terytorium, ludność polska, [w:] Red. Krzysztof Jasiewicz, Europa nie prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Praca zbiorowa, INP PAN, Warszawa,, s. 29-38.
 • Eberhardt P., 1999, Rezul'taty obscestvenno-ekonomiceskih preobrazovanij v Pol'se i Ukraine, Ekon. Ukr., nr 4, s. 80-86.
 • Eberhardt P., 1999, Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Estonii, Czas. Geogr., 70, z.2, s. 131-142.
 • Eberhardt P., 1999, Problematyka demograficzna wschodniego pogranicza Polski, [w:] Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski, Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok,, s. 135-152.
 • Eberhardt P., 1999, Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864-1921), Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 3-25.
 • Eberhardt P., 1998, Rozwój demograficzny Ziem Zachodnich i Północnych Polski, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 87-100.
 • Eberhardt P., 1998, Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii, Przegl. Wsch., 5, z.1, s. 119-139.
 • Eberhardt P., 1998, Konsekwencje migracyjne rozpadu Związku Radzieckiego dla Polski, [w:] Red. Piotr Korcelli, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn, 184, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 123-153.
 • Eberhardt P., 1998, Rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX wieku, [w:] Red. nauk. Jan Skarbek, Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa, Materiały Instytutu Europy Wschodniej, 13, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin,, s. 108-141.
 • Eberhardt P., 1998, Wizje i projekty polskiej granicy wschodniej w latach 1914-1921, Przegl. Wsch., 5, z.2, s. 337-360.
 • Eberhardt P., 1998, Pojęcie "ściana wschodnia" - rzeczywistość geograficzna czy mit publicystyczny, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 15, [b.w.], Rzeszów,, s. 279-284.
 • Eberhardt P., 1998, Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Republice Mołdawskiej, Czas. Geogr., 69, z.3/4, s. 249-260.
 • Eberhardt P., 1998, Powojenna dynamika Ziem Zachodnich i Północnych, Przegl. Zach., 54, nr 3, s. 49-61.
 • Eberhardt P., 1998, Stan i perspektywy demograficzne Federacji Rosyjskiej, Polityka Wsch., nr 2, s. 69-86.
 • Eberhardt P., 1998, Mniejszość rosyjska w republikach postsowieckich, Przegl. Wsch., 5, z.3, s. 489-507.
 • Eberhardt P., 1997, Problematyka identyfikacji ośrodków wojewódzkich w Polsce oraz obwodowych na Ukrainie, Nacjonalne i regionalne osobliwości reformowania stosunków socjalno-ekonomicznych i regulacja procesów ekologicznych w Ukrainie i Polsce. Referaty naukowe uczestników VII ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Odessa 15-20 września 1997 r.), Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, Kijów,, s. 207-228.
 • Eberhardt P., 1997, Historyczne, współczesne i projektowane podziały administracyjne na pograniczu białorusko-polsko-ukraińskim, [w:] Red. nauk. Andrzej Miszczuk, Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, Euroregion Bug, 9, Norbertinum, Lublin,, s. 62-83.
 • Eberhardt P., 1997, Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Łotwie, Czas. Geogr., 68, z.3/4, s. 287-310.
 • Eberhardt P., 1997, Problematyka narodowościowa Polski oraz jej wschodnich sąsiadów, [w:] Red. M. Jakubowski, Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 37-50.
 • Eberhardt P., 1997, Problematyka demograficzna obszarów położonych po wschodniej granicy Polski, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Społeczne koszty migracji transgranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 12, [b.w.], Rzeszów,, s. 325-333.
 • Eberhardt P., 1997, Demographic issues concerning the Polish-Lithuanian borderland, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 101-114.
 • Eberhardt P., 1997, Problematyka narodowościowa Wileńszczyzny, Czas. Geogr., 68, z.1, s. 39-69.
 • Eberhardt P., 1997, Przemiany demograficzno-osadnicze na Wołyniu, Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk, Euroregion Bug, 8, Norbertinum, Lublin,, s. 160-194.
 • Eberhardt P., 1997, The population of rural areas in East-Central Europe in the years 1897-1990, [w:] Ed. Balint Csatari, Geza Szabo, Jozsef Toth, The impact of political changes on rural areas of East-Central Europe. Papers of the symposium, Pecs - Kecskemet (Hungary) 2-6.6.1992, Centre for Regional Studies, Pecs,, s. 11-17.
 • Eberhardt P., 1997, Problematyka demograficzna pogranicza polsko-litewskiego, Przegl. Geogr., 69, z.1/2, s. 19-31.
 • Eberhardt P., 1997, Sytuacja narodowościowa w Republice Łotewskiej, Przegl. Wsch., 4, z.3, s. 487-512.
 • Eberhardt P., 1996, Propozycja wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski, [w:] Red. Andrzej Miszczuk, Ryszard Wiśniewski, Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Euroregion Bug, 2, Norbertinum, Lublin,, s. 85-88.
 • Eberhardt P., 1996, Ogólne podsumowanie zrealizowanego programu badawczego dotyczącego stanu i perspektyw rozwojowych wschodniego pogranicza Polski, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problemy regionalnej współpracy transgranicznej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 10, [b.w.], Rzeszów,, s. 317-327.
 • Eberhardt P., 1996, Demograficeskaja situacija Kaliningradskoj oblasti v 1945-1989 gg, Kaliningradskaja oblast': Geograficeskie aspekty regional'nogo razvitija. Sbornik naucnyh trudov, Kaliningradskij Gosudarstviennyj Universitet, Kalinigrad,, s. 46-52.
 • Eberhardt P., 1996, Problematyka narodowościowa Białorusi w XX wieku, [w:] Red. nauk. Jan Skarbek, Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska i Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. Liczebność i rozmieszczenie. Stosunki narodowościowe. Polityka narodowościowa. Materiały z międzynarodowej konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej", Lublin, 19-21 października 1993, Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 8, IEŚ-W, Lublin,, s. 9-35.
 • Eberhardt P., 1996, Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie, Czas. Geogr., 67, z.3/4, s. 321-344.
 • Eberhardt P., 1996, Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 41-55.
 • Eberhardt P., 1995, Problematyka delimitacji regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski, Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak., 39, z.1, s. 66-67.
 • Eberhardt P., 1995, Przemiany ludnościowe na Białorusi w okresie powojennym, [w:] Pod red. Andrzeja Sadowskiego, Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok,, s. 193-198.
 • Eberhardt P., 1995, Struktura narodowościowa Polski północno-wschodniej w latach trzydziestych XX wieku, [w:] Pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza, Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś zachodnia i Litwa wschodnia) w latach 1939-1941, ISP PAN, Warszawa,, s. 44-56.
 • Eberhardt P., 1995, Potencjalne regiony współpracy przygranicznej w obszarze pogranicza wschodniego, [w:] Pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 7, [b.w.], Warszawa,, s. 201-205.
 • Eberhardt P., 1995, Koncepcja Atlasu Ekonomiczno-Geograficznego pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego, [w:] Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 9, [b.w.], Warszawa,, s. 19-23.
 • Eberhardt P., 1995, Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białoruskim po II wojnie światowej, [w:] Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego, Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 8, [b.w.], Warszawa,, s. 1-18.
 • Eberhardt P., 1995, Skład narodowościowy ludności ziemi ukraińskiej w XX wieku, [w:] Red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek, Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej". Lublin, 20-22 października 1992 roku, Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 4, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin,, s. 152-166.
 • Eberhardt P., 1995, Skład narodowościowy ludności ziemi litewskiej w XX wieku, [w:] Red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek, Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej". Lublin, 20-22 października 1992 roku, Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 4, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin,, s. 98-118.
 • Eberhardt P., 1995, Kwestie narodowościowe w Czeczenii, Czas. Geogr., 66, z.2, s. 219-222.
 • Eberhardt P., 1995, Polish eastern border changes in 1939-1945, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski, Polish eastern border. Past and present problems, Conference Papers, 22, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 33-51.
 • Eberhardt P., Miszczuk A., 1995, Metoda promocji Lublina jako ośrodka na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 9, [b.w.], Warszawa,, s. 127-144.
 • Eberhardt P., 1994, Układ osadniczy na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin,, s. 158-160.
 • Eberhardt P., 1994, Problematyka systemu osadniczego Polski, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Podstawowe węzły układu osadniczego Polski, Biuletyn, 167, PWN, Warszawa,, s. 81-88.
 • Eberhardt P., 1994, Projekt atlasu ekonomiczno-geograficznego Euroregionu Bug, [w:] Red. nauk. Maciej Bałtowski, Euroregion Bug. Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Tom 1, Lublin,, s. 45-50.
 • Eberhardt P., 1994, Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak, Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 5, Warszawa,, s. 55-73.
 • Eberhardt P., 1994, Distribution and dynamics of rural population in Central Eastern Europe in the 20th century, Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, Geographia Polonica, 63, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 75-94.
 • Eberhardt P., 1994, Distribution and dynamics of rural population in Central E astern Europe in the 20th century, Geographia Polonica, 63, s. 75-94.
 • Eberhardt P., 1994, Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-rosyjskim, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki, Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 6, Warszawa,, s. 1-24.
 • Eberhardt P., 1994, Konsekwencje demograficzne wielkiego głodu na Ukrainie w latach trzydziestych XX wieku, Czas. Geogr., 65, z.3/4, s. 275-290.
 • Eberhardt P., 1994, Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX wieku, Czas. Geogr., 65, z.2, s. 125-163.
 • Eberhardt P., 1994, Obwód kaliningradzki wczoraj, dziś i jutro, Przegl. Wsch., 3, z.4, s. 689-711.
 • Eberhardt P., 1993, Depopulation processes in rural areas of East-central Europe (1950 - 1990), Eastern European Countryside, s. 31-40.
 • Eberhardt P., 1992/1993, Przemiany narodowościowe na Białorusi w XX wieku, Przegl. Wsch., 2, z.3(7), s. 527-556.
 • Eberhardt P., 1993, Przemiany demograficzne na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 3, Warszawa,, s. 51-58.
 • Eberhardt P., 1993, Zmeny nasel'nictva v?ski na Pol'ska-Belaryskim pameżży u 1950-1990 gg, Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r, Taper, Brescki pedagagicny instytut, Brest,, s. 30-32.
 • Eberhardt P., 1993, Polacy na Białorusi w XX wieku, Wiad. Kościelne Archid. Białost., nr 4(91), s. 95-119.
 • Eberhardt P., 1984, The demographic development of Poland's agglomerations over the past 100 years, Geographia Polonica, 50, s. 41-54.
 • Eberhardt P., 1980, Settlement concentration and industrial productivity in Poland, Geographia Polonica, 43, s. 231-250.
 • Dziewoński K., Eberhardt P., Gażdzicki J., Iwanicka-Lyra E., Krolski J., Zeniewska M., 1975, The population potential of Poland between 1950 and 1970, Geographia Polonica, 31, s. 5-28.
 • Leszczycki S., Eberhardt P., Herman S., 1975, Spatial structure of the national economy in Poland, Geographia Polonica, 30, s. 29-40.
 • Leszczycki S., Herman S., Eberhardt P., 1973, The role of urban-industrial agglomerations in the spatial-economic structure of Poland, Geographia Polonica, 27, s. 87-98.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Eberhardt P. (rec.), 2019, T. Skoczek (red.) - Polonia Restituta 1914-1918. Muzeum Niepodległości, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, Proszówki 2018, 248 s. T. Skoczek (red.) - Polonia Restituta 1919-1921. Muzeum Niepodległości, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, Proszówki 2018, 248 s, Przegląd Geograficzny, 91, 2, s. 140-142.
 • Eberhardt P. (rec.), 2012, Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Red. nauk. G. Wawro, Polski Przegląd Kartograficzny, 44,, 2, s. 156-159.
 • Eberhardt P., 2008, Przedmowa, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-13.
 • Eberhardt P., 2008, Demograficeskaja modernizacija Rossii 1900-2000. Red. A. Visnievskij. Moskva 2006, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 323-325.
 • Eberhardt P., 2006 (dr.2007), Ukraina. Przyroda - Ludność - Gospodarka. Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński. Warszawa 2003, Przegl. Wsch., 10, z.1, s. 258-261.
 • Eberhardt P., 2007, Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.2, Urbanista, nr 6, s. 28-30.
 • Eberhardt P., 2007, Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.1, Urbanista, nr 5, s. 25-26.
 • Eberhardt P., 2003, Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Red. E. Orłowska. Wrocław 2002, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 136-138.
 • Eberhardt P., 2002, W odpowiedzi Doc. dr hab. Zbigniewowi Ryklowi, Czas. Geogr., 73, z.1/2, s. 137-139.
 • Eberhardt P., 2001, Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego. D. Jędrzejczyk. Warszawa 1999, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 194-196.
 • Eberhardt P., 2000, Obszar byłych Prus Wschodnich a granica cywilizacji zachodniej w Europie, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław,, s. 257-258.
 • Eberhardt P., 1999, Polska nacjonalna mienszyna w Ukraini w 20-30-ti rr. XX stolittja. T. Jeremienko, Przegl. Wsch., 6, z.1, s. 241-242.
 • Eberhardt P., 1999, "W uścisku dwugłowego orła" oraz "Rodem z Urainy", Przegl. Wsch., 6, z.1, s. 240-241.
 • Eberhardt P., 1998, Narodowość w spisie powszechnym, Wiad. Statyst., 43, nr 4, s. 82-83.
 • Eberhardt P., 1997, Opinia, Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz, [b.w.], Warszawa,, s. 34-39.
 • Eberhardt P., Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., 1997, Wstęp, Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk, Euroregion Bug, 8, Norbertinum, Lublin,, s. 9-10.
 • Eberhardt P., 1995, Potential regions of frontier cooperation in the area of the eastern frontier, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło, Changes of the socio-economic structures in frontier regions, Papers and Monographs of the Department of Economy, 9, [b.w.], Warsaw,, s. 32.

Documentation studies

 • Eberhardt P., 2015, Antoni Kukliński (1927–2015), Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 738-740.
 • Eberhardt P., 2009, Życie i działalność naukowa profesora Andrzeja Stasiaka, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski, Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 13-20.
 • Eberhardt P., 2007, Udział Profesora Stanisława Leszczyckiego w konferencji poczdamskiej i moskiewskiej, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 375-381.
 • Eberhardt P., 1999, Bibliografia polskich badań narodowościowych i religijnych Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej oraz historycznych ziem wschodnich I i II Rzeczypospolitej, Polska Bibliografia Wschodnia, 9, Przegląd Wschodni, Warszawa,119 s.
 • Eberhardt P., 1999, Działalność naukowa Profesora Andrzeja Stasiaka, Przegl. Geogr., 71, z.3, s. 356-359.
 • Eberhardt P., 1998, Wakar Włodzimierz (1885-1933), Słownik Biograficzny Statystyków Polskich, GUS, Warszawa,, s. 339-340.
 • Eberhardt P., 1995, Piotr Eberhardt, [w:] Red. nauk. Stanisław Liszewski, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze, [b.w.], Łódź,, s. 36-38.

Maps, atlases

 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt P., Lozovanu D., Mironjuk V., Partl F., Sablij O., 2006, Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000, Atlas Ost- und Suedosteuropa, Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, Wien,1 mapa.
 • Eberhardt P., 1996, Struktura językowa i wyznaniowa w pierwszej połowie XX w, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 61.2. (3 mapy i 2 wykresy).
 • Eberhardt P., Ostrowski J., 1996, Wyznania religijne, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 75.1 (12 map).
 • Eberhardt P., Stasiak A., 1995, Gęstość i zmiany zaludnienia 1950-1992, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 62.2 (6 map).
 • Eberhardt P., 2017, Ekonomiczne i kulturowe podstawy Trójmorza, Arcana, 137, s. 19-25.
 • Eberhardt P., 2004, Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie, Wspólnota Pol., nr 5, s. 14-17.
 • Eberhardt P., 2003, Polacy na Białorusi i Ukrainie, Wspólnota Pol., nr 1, s. 3-7.
 • Eberhardt P., 2002, Administrativno-territorial'noe delenie Pol'si, Geografija, nr 11, s. 11.
 • Eberhardt P., 1994, Jeden kraj, jeden emeryt, jeden pracownik, Prawo i życie, nr 24, s. 1-3.