PEOPLE


Prof. Piotr Eberhardt
Department of Spatial Organization
Office 417
Phone +48 226978917
E-mail

Education

 • 1958-1960 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies (maters’ thesis entitled Location of meat processing industry in Poland).

Academic career and degrees

 Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGiPZ PAN), since 1960

 • 1968 – PhD in geographical sciences, focusing in economic geography (doctoral dissertation entitled The role of large cities in the regional structure of spatial linkages in Poland)
 • 1977 – habilitated doctor in geographical sciences, specialization in economic geography (post-doctoral (habilitation) dissertation entitled Spatial concentration of settlement vs. industry productivity).
 • 1992 – Associate Professor
 • 1996 – Full Professor

Catholic University of Lublin (KUL) 1984-1993

Research interests

 • Population geography
 • Historical geography
 • Spatial geography

Awards and distinctions

 • 1973 – Award granted by a Science Secretary Polish Academy of Sciences for a study entitled Suggestions concerning the plan of the spatial development of the country.
 • 1980 - Award of the Department of Earth Mining Sciences Polish Academy of Sciences granted for a publication entitled Spatial concentration of settlement vs. industry productivity
 • 1987 – Award granted by a Science Secretary Polish Academy of Sciences for a study: Analysis of conditions and effects of migration from rural areas towards towns and cities with a particular focus on the impact of this migration on rural population structure
 • 1994 – 1st  Award of the Eastern Review (Przegląd Wschodni) for a study: Ukrainian ethnic transformations in the 20th century
 • 2002 – Stanisław Staszic award of the 7th Department Polish Academy of Sciences for a publication entitled Geography of Russian population
 • 2004 – Award of the Polish Prime Minister for the outstanding scientific research output
 • 2009 – 1st Zygmut Gloger award for achievements in cultural geography of East-Central Europe

Positions held and membership

 • since 1979 – a member of the IGiPZ PAN Scientific Council
 • 1980-2004 – a member of the Faculty of Geography and Regional Studies Scientific Council
 • 1995-2003 – a member of the Committee of Geographical Sciences
 • since 2008 – a member of the Institute of Geopolitics Scientific Council

Other activities

Participation in foreign conferences

Germany, the former Czechoslovakia,  Bulgaria, former Yugoslavia, Ukraine, Belarus, Russia, Lithuania, Holland, Austria, Slovakia

Teaching activity

 • 1984-2003 – lectures and classes at the Catholic University of Lublin.
 • Promotorship – ca. 50 master theses, 3 doctoral dissertations.
 • Reviews – 5 doctoral dissertations, 6 habilitation (post-doctoral) dissertations, 5 professorship recommendations.

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Eberhardt Piotr: Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne. Kraków: ARCANA, 2017 - 357 s.
 • Eberhardt Piotr: Political migrations in Poland in the period of World War II. New York: Nova Science Publishers, 2017 - 255 s.
 • Eberhardt Piotr: Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Oginiec, 2016 - 306 s.
 • Eberhardt Piotr: Political migrations on Polish territories (1939-1950). Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 225 s. (Monografie; 12)
 • Eberhardt Piotr: Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950). Poznań: Instytut Zachodni, 2010 - 264 s.
 • Eberhardt Piotr: Political migrations in Poland 1939-1948. Warszawa: UW Studium Europy Wschodniej, 2006 - 103 s. (Bibliotheca Europae Orientalis; 25.) (Didactica; 3)
 • Eberhardt Piotr: Twórcy polskiej geopolityki. Kraków: Wydaw. Arcana, 2006 - 276 s. (Arkana Historii)
 • Eberhardt Piotr: Zmini nacinal'noj strukturi naselennja Ukraini v XX stoliti. Warsaw: PAN IGiPZ, 2006 - 248 s. (Geopolitical Studies; 13)
 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt Piotr, Kahl Th., Klemencic M., Kicosev S., Kowalski Mariusz, Lozovanu D., Zupancic J.: Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. Text accompanying the map sheet in the Atlas of Eastern and Southeastern Europe. Wien: Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, 2006 - 85 s.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku. Lublin: Wydaw. UMCS, 2005 - 183 s.
 • Eberhardt Piotr: Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - 302 s.
 • Eberhardt Piotr: Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe. History, data and analysis. Armonk, New York, London: M.E. Sharpe, 2003 - 559 s.
 • Eberhardt Piotr: Geografija naselenija Rossii. Sankt-Peterburg: Nevskij Prostor, 2003 - 303 s.
 • Eberhardt Piotr: Geografia ludności Rosji. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 307 s.
 • Eberhardt Piotr: Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 86 s. (Dokumentacja Geograficzna; 15)
 • Eberhardt Piotr: Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - 242 s.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Łotwy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 67 s. (Zeszyty IGiPZ PAN; 54)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Litwie. Warszawa: Przegląd Wschodni, 1997 - 307 s.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Estonii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 42 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 47)
 • Eberhardt Piotr: Demagraficnaja situacyja na Belarusi: 1898-1989. Mensk: Belaruski Fond Sorasa, 1997 - 277 s.
 • Eberhardt Piotr: Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1996 - 427 s.
 • Eberhardt Piotr: Zagadnienia ludnościowe byłych Prus Wschodnich. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 41 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 29)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Białorusi. Warszawa]: Editions Spotkania, 1994] - 182 s.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku. Warszawa: Obóz, 1994 - 333 s. (Biblioteka "Obozu"; 19)

Articles, chapters, papers and others

 • Eberhardt Piotr: Political and administrative boundaries of the German state in the 20th century. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 335-350.
 • Eberhardt Piotr: Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 319-338.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje geopolityczne depopulacji trzech państw bałtyckich. - Przegląd Geopolityczny 2017, 19 - s. 49-69.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na współczesnym terytorium państwa białoruskiego w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2017, 1 - s. 79-104.
 • Eberhardt Piotr: Polskie Imperium Słowiańskie według map Stanisława Wendekera z 1939 r. i Konfederacji Narodu z 1941 r. - Studia Geohistorica 2017, 5 - s. 190-199.
 • Eberhardt Piotr: In Memory of Professor Antoni Kukliński, 1927–2015. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 241-243.
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 209-236.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Rzeszy Słowiańskiej według Karela Kramářa. - Przegląd Geopolityczny 2016, 18 - s. 19-37.
 • Eberhardt Piotr: The concept of boundary between the Latin and the Byzantine civilizations in Europe. - Comparative Civilizations Review 2016, 75 - s. 44-69.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje federacyjne Milana Hodžy. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 223-246.
 • Eberhardt Piotr: The Oder-Neisse Line as Poland’s western border: As postulated and made a reality. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 77-105.
 • Eberhardt Piotr: A vision for a future Europe according to a Russian map of 1914. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 687-693.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 705-722.
 • Eberhardt Piotr: Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 199-224.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej w Europie w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2015, 1 - s. 88-109.
 • Eberhardt Piotr: Skala demograficzna wojennych i powojennych migracji politycznych na ziemiach polskich. [w]: Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku. Red. Jacek Wołoszyn. Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2015 - s. 49-79.
 • Eberhardt Piotr: Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego. - Przegląd Geopolityczny 2015, 11 - s. 9-19.
 • Eberhardt Piotr: Formowanie się granic polityczno-administracyjnych Białorusi w XX wieku. - Przegląd Wschodni 2015, 13, 3 - s. 807-838.
 • Eberhardt Piotr: Program terytorialny Komitetu Narodowego Polskiego i delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu. - Studia Geohistorica 2015, 3 - s. 129-142.
 • Eberhardt Piotr: Fazy rozwoju demograficznego Polski. - Roczniki Nauk Społecznych 2014, 6, 2 - s. 135-160.
 • Eberhardt Piotr: Yves Lacoste jako geograf i geopolityk. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2014, 3 - s. 243-279.
 • Eberhardt Piotr: Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według map z 1920 roku. - Studia GeoHistorica 2014, 2 - s. 81-88.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 261-280.
 • Eberhardt Piotr: Polski panslawizm jako idea geopolityczna. - Przegląd Geopolityczny 2014, 7 - s. 61-84.
 • Eberhardt Piotr: The Russian Euro-Asian movement and its geopolitical consequences. [w]: Geopolitics. Grounded in the past, geared toward the future. Red. Leszek Sykulski. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2013 - s. 81-105.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku według danych spisowych. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 2 - s. 123-133.
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Biuletyn Geopolityczny 2013, 2 - s. 10-15.
 • Eberhardt Piotr: Wawro G. (ed.), Sarna R. (transl.), Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Warszawa 2012. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 287-290.
 • Eberhardt Piotr: Linia Odry i Nysy Łużyckiej, jako zachodnia granica Polski – postulaty i urzeczywistnienie. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 265-303 (Prace Geograficzne; 242)
 • Eberhardt Piotr: Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku. - Czasopismo Geograficzne 2013, 84, 1-2 - s. 3-20.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowo-językowe ludności Białorusi na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 2013, 43 - s. 75-85.
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Przegląd Geopolityczny 2013, 6 - s. 9-16.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. [w]: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 3. Rosja. Red. nauk. Antoni Mironowicz. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 57-86.
 • Eberhardt Piotr: Przedmowa. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-12 (Prace Geograficzne; 242)
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. 2013 - 22 s.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 629-654.
 • Eberhardt Piotr: The Curzon line as the eastern boundary of Poland. The origins and the political background. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 5-12.
 • Eberhardt Piotr: "Rosja i Europa" według Mikołaja Danilewskiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 597-616.
 • Eberhardt Piotr: Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 3-28.
 • Eberhardt Piotr: Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 313-332.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica. - Przegląd Geopolityczny 2012, 5 - s. 99-104.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 39-60.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w Łatgalii. - Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 2012, 40 - s. 63-86.
 • Eberhardt Piotr: Phases to the demographic development of Poland. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 151-171.
 • Eberhardt Piotr: Linia Curzona jako wschodnia granica Polski - geneza i uwarunkowania polityczne. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2011, 46 - s. 127-157.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 251-266.
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy niemieckiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 453-482.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna tzw. ściany wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. - Rocz-i Nauk Społ. 2011, 39 - s. 291-311.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Rusi Zakarpackiej. - Sprawy Narod. 2011, 39 - s. 27-49.
 • Eberhardt Piotr: Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2010, 45 - s. 239-257.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 221-240.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna. - Przegl. Geopolit. 2010, 2 - s. 43-63.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne na obszarze postsowieckim. - Arcana 2010, nr 6 - s. 50-70.
 • Eberhardt Piotr: Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 509-529.
 • Eberhardt Piotr: Procesy megaurbanizacyjne w świecie. - Rocz-i Nauk Społ. 2010, 38 - s. 17-38.
 • Eberhardt Piotr: Osiągnięcia naukowe polskiej geografii narodowości. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 3 - s. 139-152.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w kraju kłajpedzkim w XX wieku. - Sprawy Narod. 2010, 37 - s. 89-102.
 • Eberhardt Piotr: Polish precursors of the idea of the political unification of Europe. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 35-44.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 527-549.
 • Eberhardt Piotr: Wyludnianie wsi rosyjskiej. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 193-208 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - Polska 2050 - na pewno inna, ale jaka?. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 223-231.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności ukraińskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narod. 2009, 35 - s. 49-64.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w państwach bałtyckich na przełomie XX i XXI wieku. - Rocz-i Nauk Społ. 2009, 37, z.1 - s. 93-111.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. - Studia Migr. Przegl. Polon. 2009, 35, z.4 - s. 5-17.
 • Eberhardt Piotr: Twórcy ukraińskiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 145-171.
 • Eberhardt Piotr: Wschodnia granica Litwy. - Geopolityka 2009, 2, nr 1 - 6-24 : mapy.
 • Eberhardt Piotr: Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914) i sowieckiej (1944). - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2009, 44 - s. 249-264.
 • Eberhardt Piotr: Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 175-198.
 • Eberhardt Piotr: Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 135-150 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności rosyjskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narod. 2008, 32 - s. 63-86.
 • Eberhardt Piotr: Etniczne podłoże mozaiki religijnej Półwyspu Bałkańskiego. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.5. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2008 - s. 57-72.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa ludności Polski. - Rocz-i Nauk Społ. 2008, 36, z.1 - s. 145-170.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na obszarze Transylwanii. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2008, 43 - s. 221-243.
 • Eberhardt Piotr: Projekty aneksyjne Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 151-162 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Granica wschodnia cywilizacji łacińskiej w Europie. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.2 - s. 417-427.
 • Eberhardt Piotr: Polska w 2050 roku. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 238-248 (Biuletyn; 233)
 • Eberhardt Piotr: Demographic losses of the Soviet Union in the period of World War II. - Morav. Geogr. Rep. 2007, 15, nr 2 - s. 13-21.
 • Eberhardt Piotr: Główne fazy rozwoju ukraińskiej myśli geopolitycznej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2007, 42 - s. 221-237.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja "Paneuropy" Richarda N. Coudenhove-Kalergiego. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 439-460.
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii Litwy. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 161-179.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-narodowościowe na Litwie w okresie 1989-2001. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.1 - s. 213-222.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna Polski. - Rocz-i Nauk Społ. 2007, 35, z.1 - s. 25-42.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne w Federacji Rosyjskiej w okresie 1989-2002. - Przegl. Wsch. 2004 (dr.2006), 9, z.3 - s. 719-725.
 • Eberhardt Piotr: Size problems of Polish population in Ukraine and Ukrainian population in Poland. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 451-461 (Geopolitical Studies; 14)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku. - Sprawy Narod. 2006, 28 - s. 53-74.
 • Eberhardt Piotr: The structure of the Polish population by nationality. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 143-161.
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 455-472.
 • Eberhardt Piotr: Changes ethnic structure of Central-Eastern Europe in the last decade of the 20th century. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 53-60 : tab.
 • Eberhardt Piotr: Problematika pol'skogo naselennja v Ukraini ta ukrainskogo v Pol'si. [w]: Teoreticni ta metodologicni problemi suspil'noi geografii. Zbirnik naukovih prac na posanu Zaluzenogo profesora Lvivskogo nacional'nogo universitetu imeni Ivana Franka Olega Sablija. Lviv: Vidavnicij centr LNY imeni Ivana Franka, 2006 - s. 243-254.
 • Eberhardt Piotr: Polish eastern border changes in 1939-1945. - Ann. Geogr. 2006, 39, nr 2 - s. 29-44.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Bułgarii w XX wieku. - Sprawy Narod. 2005, 27 - s. 53-70.
 • Eberhardt Piotr: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. [w]: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, 2005 - s. 21-25 (Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy; 1)
 • Eberhardt Piotr: Geneza niemieckiej koncepcji "Mitteleuropy". - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 463-483.
 • Eberhardt Piotr: Klęski głodu na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku na podstawie literatury ukraińskiej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2005, 40 - s. 269-283.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 171-192.
 • Eberhardt Piotr: Ludność polska na Białorusi, Litwie i Ukrainie według ostatnich spisów powszechnych. - Rocz-i Nauk Społ. 2005, 33, z.1 - s. 145-164.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 141-151.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja "pomostowego" położenia Polski według Eugeniusza Romera. [w]: Eugeniusz Romer - geograf i kartograf trzech epok. Materiały Sesji Naukowej, Warszawa, 16 kwietnia 2004 rok. Red. nauk. Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski, Lucyna Szaniawska. Warszawa: BN, 2004 - s. 119-122 (Studia i Materiały z Historii Kartografii; 19)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzno-etniczna Europy Środkowowschodniej. [w]: Geograficzne problemy pogranicza Europy Wschodniej i Zachodniej. Red. Henryk Maruszczak, Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 73-84.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyńską na kontynencie europejskim. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 169-188.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XX wieku. [w]: Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII - XX wieku. Red. Krzysztof Jasiewicz. Warszawa-Londyn: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004 - s. 64-76.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Serbii i Czarnogóry. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.3 - s. 161-182.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Rumunii w XX wieku. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.4. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2004 - s. 187-214.
 • Eberhardt Piotr: Przeobrażenia demograficzne w Polsce i na Ukrainie w okresie transformacji ustrojowej. - Rocz-i Nauk Społ. 2004, 32, z.1 - s. 173-186.
 • Eberhardt Piotr: Straty demograficzne Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2004, 39 - s. 251-261.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Chorwacji. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.1/2 - s. 11-32.
 • Eberhardt Piotr, Ilieva Margarita: Results of the economic transformation in Bulgaria and Poland at the end of the 20th and at the begining of the 21th century. - Probl. na Geogr. 2004, z.3/4 - s. 22-32.
 • Eberhardt Piotr: Current demographic situation in a border zone of the Euroregions of Eastern Poland. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ. 2003, 3 - s. 83-96.
 • Eberhardt Piotr: Uwarunkowania geograficzno polityczne współczesnej Polski według Marcina Rościszewskiego. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 51-60 (Geopolitical Studies; 10)
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej w świetle rosyjskiej literatury przedmiotu. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 61-79.
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii Słowacji. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Orłowska, Jan Klementowski. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2003 - s. 215-230.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich. - Studia Reg. WSE Białystok 2003, nr 2 - s. 64-78.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzno-społeczna Federacji Rosyjskiej. - Rocz-i Nauk Społ. 2003, 31, z.1 - s. 235-255.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-narodowościowe na Ukrainie 1989-2001. - Przegl. Wsch. 2003, 8, z.3 - s. 741-758.
 • Eberhardt Piotr: Rezultaty transformacji ekonomicznej w europejskich krajach postkomunistycznych w latach 90. [w]: Transformacja polskiej gospodarki. Zagadnienia wybrane. Red. Jerzy Michałowski. Lublin: Verba, 2003 - s. 197-211.
 • Eberhardt Piotr: Eastern boundary of Latin civilisation in Europe. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 83-94 (Geopolitical Studies; 11)
 • Eberhardt Piotr: Studia nad problematyką delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 55-64 (Prace Geograficzne; 184)
 • Eberhardt Piotr: Zróżnicowania etniczno-kulturowe na obszarze postsowieckim. [w]: Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG Oddział, 2002 - s. 185-193.
 • Eberhardt Piotr: Demographic transformations in Poland and Ukraine during the period of systemic transition. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 197-203.
 • Eberhardt Piotr: Administrative division in Poland. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 131-137 (Europa XXI; 7)
 • Eberhardt Piotr: The geography of religion in today's Ukraine. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Eur. 2002, 2 - s. 27-50.
 • Eberhardt Piotr: Aktualna sytuacja demograficzna w strefie przygranicznej w euroregionach położonych we wschodniej Polsce. - Studia Region. 2002, nr 1/2 - s. 13-27.
 • Eberhardt Piotr: Ethnic problems in Poland and in her eastern neighbours. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 191-201.
 • Eberhardt Piotr: Nowe tendencje w ruchu naturalnym ludności Europy w ujęciu geograficznym. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 175-197.
 • Eberhardt Piotr: Izmenenija administrativno-territorial'nogo delenija Pol'si v XX veke. - Izw. AN Ser. Geogr. 2001, nr 6 - s. 51-60.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Macedonii. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.2 - s. 139-150.
 • Eberhardt Piotr: Administrative divisions of Poland in the 20th century. - Moravian Geogr. Rep. 2001, 9, nr 1 - s. 22-32.
 • Eberhardt Piotr: Nowe tendencje w ruchu naturalnym ludności w Polsce. [w]: Człowiek i przestrzeń. Profesorowi Adamowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin. Red. nauk. Bronisław Kortus. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001 - s. 31-42.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Bośni i Hercegowiny. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.1 - s. 3-22.
 • Eberhardt Piotr: Sel'skoe hozjajstvo Pol'si i Ukrainy v period transformacij (sravnitel'nyj analiz). - Ekon. Ukr. 2001, nr 12 - s. 76-79.
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii współczesnej Ukrainy. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 477-498.
 • Eberhardt Piotr: Demographical changes in period of system transformation in countries of Central and Eastern Europe. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 7-22 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Eberhardt Piotr: Natsionelnite maltzinstwa v Tsenrtalna i Jugoiztocna Evropa. - Probl. na Geogr. 2001, z.1-2 - s. 125-140.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa ludności Republiki Białoruskiej w 1999 roku. - Obóz 2001, nr 38 - s. 7-20.
 • Eberhardt Piotr: The demographic status of and perspectives for the Russian Federation. - Geographia Polonica 2000, 73, 1 - s. 63-76.
 • Eberhardt Piotr: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. - Studia z Dziejów Rosji i Europy Środk.-Wsch. 2000, 25 - s. 219-234.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Kresach Wschodnich - rodowód, dzieje. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 3-14.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje gospodarczo-społeczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce i na Ukrainie. [w]: Od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Księga dedykowana Profesorowi Stefanowi Kurowskiemu. Praca zbiorowa. Red. Tomasz Gruszecki. Lublin: Oficyna Wydaw. Verba, 2000 - s. 109-128.
 • Eberhardt Piotr: Wiek XX. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. - Obóz 2000, 37 - s. 21-49.
 • Eberhardt Piotr: Results of economic transformations in European post-communist countries in 1990s. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 39-56 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja narodowościowa w Republice Mołdawii. - Przegl. Wsch. 2000, 7, z.1 - s. 215-227.
 • Eberhardt Piotr: Ekonomicni naslidki procesiv transformacii suspil'no-politicnogo ladu v Pol'si ta u ii shidnih susidiv. - Visnik Ternopil'skoi Akademii Narodnogo Gospodarstva 2000, 7 - s. 114-118.
 • Eberhardt Piotr: Ethnic minorities in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 1999, 72, 1 - s. 125-142.
 • Eberhardt Piotr: Aktualna sytuacja demograficzna Ukrainy i Polski (analiza porównawcza). [w]: Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1999 - s. 216-232.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje ekonomiczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce oraz u jej wschodnich sąsiadów. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 463-474 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Eberhardt Piotr: Kresy Wschodnie - granice, terytorium, ludność polska. [w]: Europa nie prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Praca zbiorowa. Red. Krzysztof Jasiewicz. Warszawa: INP PAN, 1999 - s. 29-38.
 • Eberhardt Piotr: Rezul'taty obscestvenno-ekonomiceskih preobrazovanij v Pol'se i Ukraine. - Ekon. Ukr. 1999, nr 4 - s. 80-86.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Estonii. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 131-142.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna wschodniego pogranicza Polski. [w]: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej. Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999 - s. 135-152.
 • Eberhardt Piotr: Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864-1921). - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 3-25.
 • Eberhardt Piotr: Rozwój demograficzny Ziem Zachodnich i Północnych Polski. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 87-100.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii. - Przegl. Wsch. 1998, 5, z.1 - s. 119-139.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje migracyjne rozpadu Związku Radzieckiego dla Polski. [w]: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 123-153 (Biuletyn; 184)
 • Eberhardt Piotr: Rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX wieku. [w]: Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa. Red. nauk. Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998 - s. 108-141 (Materiały Instytutu Europy Wschodniej; 13)
 • Eberhardt Piotr: Wizje i projekty polskiej granicy wschodniej w latach 1914-1921. - Przegl. Wsch. 1998, 5, z.2 - s. 337-360.
 • Eberhardt Piotr: Pojęcie "ściana wschodnia" - rzeczywistość geograficzna czy mit publicystyczny. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1998 - s. 279-284 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 15)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Republice Mołdawskiej. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.3/4 - s. 249-260.
 • Eberhardt Piotr: Powojenna dynamika Ziem Zachodnich i Północnych. - Przegl. Zach. 1998, 54, nr 3 - s. 49-61.
 • Eberhardt Piotr: Stan i perspektywy demograficzne Federacji Rosyjskiej. - Polityka Wsch. 1998, nr 2 - s. 69-86.
 • Eberhardt Piotr: Mniejszość rosyjska w republikach postsowieckich. - Przegl. Wsch. 1998, 5, z.3 - s. 489-507.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka identyfikacji ośrodków wojewódzkich w Polsce oraz obwodowych na Ukrainie. [w]: Nacjonalne i regionalne osobliwości reformowania stosunków socjalno-ekonomicznych i regulacja procesów ekologicznych w Ukrainie i Polsce. Referaty naukowe uczestników VII ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Odessa 15-20 września 1997 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1997 - s. 207-228.
 • Eberhardt Piotr: Historyczne, współczesne i projektowane podziały administracyjne na pograniczu białorusko-polsko-ukraińskim. [w]: Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 62-83 (Euroregion Bug; 9)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Łotwie. - Czas. Geogr. 1997, 68, z.3/4 - s. 287-310.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Polski oraz jej wschodnich sąsiadów. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 37-50 (Geopolitical Studies; 3)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna obszarów położonych po wschodniej granicy Polski. [w]: Społeczne koszty migracji transgranicznych. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1997 - s. 325-333 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 12)
 • Eberhardt Piotr: Demographic issues concerning the Polish-Lithuanian borderland. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 101-114 (Geopolitical Studies; 2)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Wileńszczyzny. - Czas. Geogr. 1997, 68, z.1 - s. 39-69.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-osadnicze na Wołyniu. [w]: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 160-194 (Euroregion Bug; 8)
 • Eberhardt Piotr: The population of rural areas in East-Central Europe in the years 1897-1990. [w]: The impact of political changes on rural areas of East-Central Europe. Papers of the symposium, Pecs - Kecskemet (Hungary) 2-6.6.1992. Ed. Balint Csatari, Geza Szabo, Jozsef Toth. Pecs: Centre for Regional Studies, 1997 - s. 11-17.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna pogranicza polsko-litewskiego. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 19-31.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja narodowościowa w Republice Łotewskiej. - Przegl. Wsch. 1997, 4, z.3 - s. 487-512.
 • Eberhardt Piotr: Propozycja wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Red. Andrzej Miszczuk, Ryszard Wiśniewski. Lublin: Norbertinum, 1996 - s. 85-88 (Euroregion Bug; 2)
 • Eberhardt Piotr: Ogólne podsumowanie zrealizowanego programu badawczego dotyczącego stanu i perspektyw rozwojowych wschodniego pogranicza Polski. [w]: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1996 - s. 317-327 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 10)
 • Eberhardt Piotr: Demograficeskaja situacija Kaliningradskoj oblasti v 1945-1989 gg. [w]: Kaliningradskaja oblast': Geograficeskie aspekty regional'nogo razvitija. Sbornik naucnyh trudov. Kalinigrad: Kaliningradskij Gosudarstviennyj Universitet, 1996 - s. 46-52.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Białorusi w XX wieku. [w]: Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska i Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. Liczebność i rozmieszczenie. Stosunki narodowościowe. Polityka narodowościowa. Materiały z międzynarodowej konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej", Lublin, 19-21 października 1993. Red. nauk. Jan Skarbek. Lublin: IEŚ-W, 1996 - s. 9-35 (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; 8)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie. - Czas. Geogr. 1996, 67, z.3/4 - s. 321-344.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 41-55.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka delimitacji regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 1995, 39, z.1 - s. 66-67.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany ludnościowe na Białorusi w okresie powojennym. [w]: Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej. Pod red. Andrzeja Sadowskiego. Białystok: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 1995 - s. 193-198.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa Polski północno-wschodniej w latach trzydziestych XX wieku. [w]: Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś zachodnia i Litwa wschodnia) w latach 1939-1941. Pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza. Warszawa: ISP PAN, 1995 - s. 44-56.
 • Eberhardt Piotr: Potencjalne regiony współpracy przygranicznej w obszarze pogranicza wschodniego. [w]: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 201-205 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 7)
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Atlasu Ekonomiczno-Geograficznego pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 19-23 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białoruskim po II wojnie światowej. [w]: Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 1-18 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 8)
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności ziemi ukraińskiej w XX wieku. [w]: Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej". Lublin, 20-22 października 1992 roku. Red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995 - s. 152-166 (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; 4)
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności ziemi litewskiej w XX wieku. [w]: Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej". Lublin, 20-22 października 1992 roku. Red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995 - s. 98-118 (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; 4)
 • Eberhardt Piotr: Kwestie narodowościowe w Czeczenii. - Czas. Geogr. 1995, 66, z.2 - s. 219-222.
 • Eberhardt Piotr: Polish eastern border changes in 1939-1945. [w]: Polish eastern border. Past and present problems. Red. Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 33-51 (Conference Papers; 22)
 • Eberhardt Piotr, Miszczuk Andrzej: Metoda promocji Lublina jako ośrodka na pograniczu polsko-ukraińskim. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 127-144 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Eberhardt Piotr: Układ osadniczy na pograniczu polsko-ukraińskim. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 158-160.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka systemu osadniczego Polski. [w]: Podstawowe węzły układu osadniczego Polski. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: PWN, 1994 - s. 81-88 (Biuletyn; 167)
 • Eberhardt Piotr: Projekt atlasu ekonomiczno-geograficznego Euroregionu Bug. [w]: Euroregion Bug. Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Tom 1. Red. nauk. Maciej Bałtowski. Lublin: 1994 - s. 45-50.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 55-73 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Eberhardt Piotr: Distribution and dynamics of rural population in Central Eastern Europe in the 20th century. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 75-94 (Geographia Polonica; 63)
 • Eberhardt Piotr: Distribution and dynamics of rural population in Central E astern Europe in the 20th century. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 75-94.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-rosyjskim. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - s. 1-24 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje demograficzne wielkiego głodu na Ukrainie w latach trzydziestych XX wieku. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.3/4 - s. 275-290.
 • Eberhardt Piotr: Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX wieku. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.2 - s. 125-163.
 • Eberhardt Piotr: Obwód kaliningradzki wczoraj, dziś i jutro. - Przegl. Wsch. 1994, 3, z.4 - s. 689-711.
 • Eberhardt Piotr: Depopulation processes in rural areas of East-central Europe (1950 - 1990). - Eastern European Countryside 1993 - s. 31-40.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Białorusi w XX wieku. - Przegl. Wsch. 1992/1993, 2, z.3(7) - s. 527-556.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne na pograniczu polsko-ukraińskim. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 51-58 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Eberhardt Piotr: Zmeny nasel'nictva v?ski na Pol'ska-Belaryskim pameżży u 1950-1990 gg. [w]: Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r. Brest: Taper, Brescki pedagagicny instytut, 1993 - s. 30-32.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Białorusi w XX wieku. - Wiad. Kościelne Archid. Białost. 1993, nr 4(91) - s. 95-119.
 • Eberhardt Piotr: The demographic development of Poland's agglomerations over the past 100 years. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 41-54.
 • Eberhardt Piotr: Settlement concentration and industrial productivity in Poland. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 231-250.
 • Dziewoński Kazimierz, Eberhardt Piotr, Gażdzicki Jerzy, Iwanicka-Lyra Elżbieta, Krolski Jacek, Zeniewska Małgorzata: The population potential of Poland between 1950 and 1970. - Geographia Polonica 1975, 31 - s. 5-28.
 • Leszczycki Stanisław, Eberhardt Piotr, Herman Stanisław: Spatial structure of the national economy in Poland. - Geographia Polonica 1975, 30 - s. 29-40.
 • Leszczycki Stanisław, Herman Stanisław, Eberhardt Piotr: The role of urban-industrial agglomerations in the spatial-economic structure of Poland. - Geographia Polonica 1973, 27 - s. 87-98.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Eberhardt Piotr (rec.): Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Red. nauk. G. Wawro. - Polski Przegląd Kartograficzny 2012, 44,, 2 - s. 156-159.
 • Eberhardt Piotr: Przedmowa. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 7-13 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Demograficeskaja modernizacija Rossii 1900-2000. Red. A. Visnievskij. Moskva 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 323-325.
 • Eberhardt Piotr: Ukraina. Przyroda - Ludność - Gospodarka. Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński. Warszawa 2003. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.1 - s. 258-261.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.1. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 25-26.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.2. - Urbanista 2007, nr 6 - s. 28-30.
 • Eberhardt Piotr: Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Red. E. Orłowska. Wrocław 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 136-138.
 • Eberhardt Piotr: W odpowiedzi Doc. dr hab. Zbigniewowi Ryklowi. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 137-139.
 • Eberhardt Piotr: Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego. D. Jędrzejczyk. Warszawa 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 194-196.
 • Eberhardt Piotr: Obszar byłych Prus Wschodnich a granica cywilizacji zachodniej w Europie. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 257-258.
 • Eberhardt Piotr: Polska nacjonalna mienszyna w Ukraini w 20-30-ti rr. XX stolittja. T. Jeremienko. - Przegl. Wsch. 1999, 6, z.1 - s. 241-242.
 • Eberhardt Piotr: "W uścisku dwugłowego orła" oraz "Rodem z Urainy". - Przegl. Wsch. 1999, 6, z.1 - s. 240-241.
 • Eberhardt Piotr: Narodowość w spisie powszechnym. - Wiad. Statyst. 1998, 43, nr 4 - s. 82-83.
 • Eberhardt Piotr: Opinia. [w]: Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 34-39.
 • Eberhardt Piotr, Gorzym-Wilkowski Waldemar, Miszczuk Andrzej: Wstęp. [w]: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 9-10 (Euroregion Bug; 8)
 • Eberhardt Piotr: Potential regions of frontier cooperation in the area of the eastern frontier. [w]: Changes of the socio-economic structures in frontier regions. Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warsaw: [b.w.], 1995 - s. 32 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 9)

Documentation studies

 • Eberhardt Piotr: Antoni Kukliński (1927–2015). - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 738-740.
 • Eberhardt Piotr: Życie i działalność naukowa profesora Andrzeja Stasiaka. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 13-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Eberhardt Piotr: Udział Profesora Stanisława Leszczyckiego w konferencji poczdamskiej i moskiewskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 375-381.
 • Eberhardt Piotr: Bibliografia polskich badań narodowościowych i religijnych Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej oraz historycznych ziem wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Warszawa: Przegląd Wschodni, 1999 - 119 s. (Polska Bibliografia Wschodnia; 9)
 • Eberhardt Piotr: Działalność naukowa Profesora Andrzeja Stasiaka. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 356-359.
 • Eberhardt Piotr: Wakar Włodzimierz (1885-1933). [w]: Słownik Biograficzny Statystyków Polskich. Warszawa: GUS, 1998 - s. 339-340.
 • Eberhardt Piotr: Piotr Eberhardt. [w]: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze. Red. nauk. Stanisław Liszewski. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 36-38.

Maps, atlases

 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt Piotr, Lozovanu D., Mironjuk V., Partl F., Sablij O.: Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. [w]: Atlas Ost- und Suedosteuropa. Wien: Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, 2006 - 1 mapa.
 • Eberhardt Piotr: Struktura językowa i wyznaniowa w pierwszej połowie XX w. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 61.2. (3 mapy i 2 wykresy).
 • Eberhardt Piotr, Ostrowski Jerzy: Wyznania religijne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 75.1 (12 map).
 • Eberhardt Piotr, Stasiak Andrzej: Gęstość i zmiany zaludnienia 1950-1992. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 62.2 (6 map).
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie. - Wspólnota Pol. 2004, nr 5 - s. 14-17.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Białorusi i Ukrainie. - Wspólnota Pol. 2003, nr 1 - s. 3-7.
 • Eberhardt Piotr: Administrativno-territorial'noe delenie Pol'si. - Geografija 2002, nr 11 - s. 11.
 • Eberhardt Piotr: Jeden kraj, jeden emeryt, jeden pracownik. - Prawo i życie 1994, nr 24 - s. 1-3.