IGSO PAS > People > Member
Prof. Stanisław Misztal, prof. emerytowany
Department of Rural Geography and Local Development
Office 441
Phone +48 226978834
E-mail

Education

 • 1947-1951 – studia magisterskie: Uniwersytet Poznański, Wydział Prawno-Ekonomiczny (dwie prace magisterskie: 1) Ustrój Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, 2) Podstawy ekonomiczne ustroju ZSRR)

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1962-1999

 • 1961 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska pt. Warszawski Okręg Przemysłowy – Studium rozwoju i lokalizacji przemysłu)
 • 1969 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich 1860-1965)
 • 1979 - profesor Nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej

Research interests

 • Współczesne przekształcenia struktury przestrzennej przemysłu

Awards and distinctions

 • 1971 – Nagroda Wydziału III PAN (Nauk Matematyki, Fizyki, Chemii oraz Geografii i Geologii)
 • 1973 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN
 • 1976 Nagroda Państwowa II stopnia (zespołowa) za koncepcję i realizację Atlasu Przemysłu Polski
 • 1989 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1990 – Medal 50-lecia Chińskiej Akademii Nauk
 • 1994 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Misztal S., 2003, Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Zbigniew Makieła), Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków, , s. 9-30.
 • Misztal S., 2001, Nowe tendencje w rozwoju przemysłowym Warszawy, [w:] Red. Jan Rajman, Polska - Europa. Gospodarka, przemysł, Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, , s. 139-154.
 • Misztal S., 2000, Rozwój wytwórczości przemysłowej w Warszawie, Wielka Księga Warszawy, Wydaw. Syrenka, Warszawa, , s. 448-458.
 • Misztal S., 2000, Development of industrial output in Warsaw, The great book of Warsaw, Syrenka, Warsaw, , s. 439-456.
 • Misztal S., 2000, Przemysł Warszawy w końcu XIX i XX wieku, Kron. Warsz., z.3/4, s. 21-31.
 • Misztal S., 2000, Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-1995, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1, Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, , s. 23-33.
 • Misztal S., 1999, Kierunki zmian w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miast Unii Europejskiej, [w:] Red. Jan Maciej Chmielewski, Przestrzeń Europy. Materiały seminarium naukowego pt. "Najnowsze realizacje urbanistyczne w krajach Unii Europejskiej", Warszawa, 19 listopada 1998, TUP OW, Warszawa, , s. 14-17.
 • Misztal S., 1998, Dorobek warszawskiego ośrodka naukowego w dziedzinie geografii przemysłu, [w:] Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa, Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków, , s. 27-95.
 • Misztal S., 1998, Rozwój funkcji przemysłowych Warszawy w latach międzywojennych, [w:] Red. Marian Marek Drozdowski, Warszawa w dziejach Polski. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Obywatelski Komitet Obchodów 400-lecia Stołeczności Warszawy, Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Miłośników Historii 15-16 maja 1996 roku, Zamek Królewski w Warszawie, Wydaw. IH PAN, Warszawa, , s. 215-216.
 • Misztal S., 1997, Structural transformation tendencies in the economy of Warsaw agglomeration, Occasional Paper No.17, Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University, 17, Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, Urawa, , s. 13-16.
 • Misztal S., 1997, Deindustrialisation in Warsaw and redevelopment problems of derelict industrial areas, Prozesse un Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Hrsg. Zoltan Kovacs, Reinhard Wiessner, Muenchener Geographische Hefte, 76, L.I.S. Verlag, Passau, , s. 125-129.
 • Misztal S., 1997, Development of the industrial areas of Warsaw and the trends in their restructuring, Occasional Paper No.17, Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University, 17, Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, Urawa, , s. 17-22.
 • Misztal S., 1997, Stanisław Leszczycki jako uczony, organizator nauki, pedagog i redaktor, Czas. Geogr., 68, z.3/4, s. 271-281.
 • Misztal S., 1997, Ogólne tendencje restrukturyzacji przemysłu Warszawy w latach 1989-97, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 230-232.
 • Misztal S., 1997, Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej, Geografia, człowiek, gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, , s. 115-123.
 • Misztal S., 1996, Mutations structurelles industrielles la region metropolitaine de Varsovie, Nouveaux espaces et systemes urbains. Livre Jubilaire en hommage au Professeur Bernard Dezert, Mobilite Spatiale, Sedes, Paris, , s. 335-346.
 • Misztal S., 1996, Przemysł strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji, [w:] Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku, Conference Papers, 25, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 103-116.
 • Misztal S., 1996, Development of the industrial areas of Warsaw and the trends of their restructuring, Restructuring of derelict industrial areas - the Central European metropolies, European Academy of the Urban Enivronment, Berlin, , s. 110-114.
 • Misztal S., 1996, Transformacje strukturalne w przemyśle Warszawy, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, [b.w.], Warszawa, , s. 12-17.
 • Misztal S., 1996, Problems of restrucuturing and redevelopment of the derelict industrial areas in Warsaw, Rev. Belg. Geogr., 120, nr 1-3, s. 79-81.
 • Misztal S., 1995, Structural transformation tendencies in the economy of the Warsaw agglomeration, [w:] Ed. Andrzej Werwicki, Socio-economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of the other East Central European countries. Abstracts of papers for the conference: May 26-28, 1995, Łódź, Studia i Materiały, 3/1995, Pracownia Powielająca Inst. Geografii Wydz. Biol. i NoZ UŁ, Łódź, , s. 48-52.
 • Misztal S., 1995, Structural transformation in main industrial agglomerations of Poland since 1989, [w:] Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka, The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994, [b.w.], Nagoya, , s. 279-296.
 • Misztal S., 1994, Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania, 28, Wydaw. Nauk. WSP, Kraków, , s. 164-171.
 • Misztal S., 1994, Ogólne tendencje transformacji regionalnych struktur działalności społeczno-gospodarczej w Polsce od r. 1989, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło, Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 5, Filia UMCS w Rzeszowie, Warszawa, , s. 91-100.
 • Misztal S., 1993 (dr.1994), Regionalne zróżnicowanie procesu prywatyzacji w Polsce, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 255-277.
 • Misztal S., 1994, Regionalny aspekt prywatyzacji gospodarki narodowej w Polsce w latach 1988-1991, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, , s. 22-38.
 • Misztal S., 1993, Prywatyzacja jako czynnik rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski, [w:] Red. J. Kitowski i Z. Zioło, Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych, Filia UMCS w Rzeszowie, Rzeszów, , s. 69-75.
 • Misztal S., Kaczorowski W., 1980, Spatial problems of Poland's postwar industrialization, 1945-1975, Geographia Polonica, 43, s. 199-212.
 • Misztal S., 1972, Studies on the spatial structure of industry, Geographia Polonica, 22, s. 113-122.
 • Misztal S., 1965, Some problems of formation and development of the Warsaw Industrial District, Geographia Polonica, 7, s. 57-68.

Editorial publications

 • Misztal S., Zioło Z., 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa, Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków, 268 s.
 • Breymeyer A., Jankowski A., Kądziołka J., Kowalczyk A., Lubelska M., Misztal S., Piskorz S., Plit F., Potrykowska A., Stopa-Boryczka M., Szczęsny R., Zgorzelski M., 1997, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, 347 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Misztal S., Zioło Z., 1998, Wprowadzenie, [w:] Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa, Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków, , s. 9-16.
 • Misztal S., 1996, Restrukturyzacja gospodarki Warszawy i problem zagospodarowania terenów poprzemysłowych, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 281-282.
 • Misztal S., 1995, Przemysł strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji, Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995, PAN IGiPZ, Warszawa, 1 s. nlb.
 • Misztal S., 1994, Zacofanie i perspektywy rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 174-175.

Documentation studies

 • Misztal S., 2001, Jan Gruszka (1907-1980) - w dwudziestą rocznicę śmierci, Czas. Geogr., 72, z.1, s. 120-122.
 • Misztal S., 2001, Leszczycki Stanisław, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 62-66.
 • Misztal S., 2001, Misztal Stanisław, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 87-91.
 • Misztal S., 2001, Zarys biografii Jana Gruszki, Jan Gruszka "Bartos". Życie i działalność. Artykuły, wspomnienia, dokumenty. Wybór i opracowanie Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, , s. 13-34.
 • Misztal S., 2000, Profesor Toshio Nohara członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 71, z.2, s. 241-242.
 • Misztal S., 1998, Działalność Komisji Geografii Przemysłu 1979-1996, [w:] Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa, Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków, , s. 17-25.
 • Misztal S., 1996, Profesor Shigheru Yamamoto członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 67, z.2, s. 271-272.

Maps, atlases

 • Misztal S., 1996, Ważniejsze ośrodki przemysłowe, 1939, 1946, 1980, 1985, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.1 (4 mapy i 1 tabela).
 • Misztal S., 1996, Przemysł maszynowo-metalowy, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.4 (1 mapa).
 • Misztal S., 1996, Rozmieszczenie przemysłu według miejscowości, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.2 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal S., Bąk W., 1996, Przemysł drzewny i papierniczy, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.7 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal S., Bąk W., 1996, Przemysł chemiczny, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.5 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal S., Bąk W., Piotrowska H., 1996, Przemysł spożywczy, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.8 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal S., Piotrowska H., 1996, Przemysł lekki, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.9 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal S., Piotrowska H., 1996, Przemysł mineralny, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 93.6 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal S., 1999, Współczesne problemy przemysłu Warszawy, Warszawa 2000. Kalendarz - informator, Oficyna Wydaw.-Poligraficzna "Adam", Warszawa, , s. 83-88.
 • Misztal S., 1994], Zachodnia Dzielnica Przemysłowa, Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa, , s. 992.
 • Misztal S., 1994], Przemysł, Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa, , s. 704-707.