SKŁAD OSOBOWY


dr Dariusz Świątek
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój -
Telefon -
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2000 - studia magisterskie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii (praca magisterska: Problematyka mniejszości węgierskiej na Słowacji)
 • 1998-2000 - studia podyplomowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja im. K. Adenauera, Europejskie Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju KUL
 • 2001-2002 - studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, asystent, od 2002-2010

 • 2009 - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografia (praca doktorska pt. Pozarolnicza działalność gospodarcza w regionie Płocka w okresie transformacji. Rola infrastruktury technicznej.)

Newcastle University, Centre for Urban and Regional Development Studies, resarch fellow, 2005-2008

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, adiunkt, od 2010

Zainteresowania naukowe

 • Geografia obszarów wiejskich (w tym szczególnie rozwoju obszarów podmiejskich)
 • Geografia polityczna (problematyka ludnościowa - Mniejszość Węgierska w Europie Środkowej)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna (problematyka bezrobocia w ujęciu regionalnym, problematyka mieszkaniowa)

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2001 - skarbnik Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2003 - członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN

Inna działalność


Udział w konferencjach

Czynny udział w ponad 50 konferencjach naukowych, w tym 40 międzynarodowych.

Popularyzacja nauki

Współpracownik wydawnictwa PWN.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Świątek Dariusz, Bohme Kai, Żuber Piotr: Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. - European Planning Studies 2014, 22, 2 - s. 246-267.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Świątek Dariusz, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report. - Europa XXI 2013, 23 - s. 149-176.
 • Świątek Dariusz, Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Services of general interest: empirical evidence from the case studies of SeGI project. - Europa XXI 2013, 23 - s. 105-129.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Świątek Dariusz: Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 9-21.
 • Świątek Dariusz: Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 37-63.
 • Czapiewski Konrad Ł., Świątek Dariusz: Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 49-60.
 • Świątek Dariusz: Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne - doświadczenia angielskie. - Mazowsze. Studia Reg. 2011, nr 6 - s. 173-180.
 • Świątek Dariusz: Connections between metropolises in Poland - study of passengers of PKP Intercity trains. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 117-130 (Studia Regionalia; 29)
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona]. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006). [w]: Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010 - s. 66-85.
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Wyposażenie techniczne i środki produkcji. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 65-78.
 • Stenning Alison, Smith Adrian, Rochovska Alena, Świątek Dariusz: Credit, debt and everyday financial practices: low-income households in two postsocialist cities. - Economic Geogr. 2010, 86, nr 2 - s. 119-145.
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 157-173 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Smith Adrian, Stenning Alison, Rochovska Alena, Świątek Dariusz: The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. [w]: Social justice and neoliberalism. Global perspectives. Ed. Adrian Smith, Alison Stenning, Katie Willis. London-New York: Zed Books, 2008 - s. 164-198.
 • Smith Adrian, Stenning Alison, Rochovska Alena, Świątek Dariusz: The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. - Antipode 2008, 40, iss.2 - s. 283-311.
 • Stenning Alison, Świątek Dariusz, Smith Adrian, Rochnovska Alena: Poverty and household economic practices in Nowa Huta, Poland. - Geographia Polonica 2007, 80, 1 - s. 7-24.
 • Świątek Dariusz: The impact of technical infrastructure on entrepreneurship acitivity - example of rural areas in Poland. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 178-186 (Discussion Papers. Special)
 • Świątek Dariusz: Empik.com - redeveloping e-commerce at Empik, Poland, e-Business Watch European Commission, DG Enterprise and Industry, 2007. Brussels: European Commission, 2007 - 7 s.
 • Świątek Dariusz: Hungarian spaces and places: patterns of transition. Ed. G. Barta, E.G. Fekete, I. Kukorelli-Szoereyine, J. Timar. Pecs 2005. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 89-91.
 • Świątek Dariusz: Polarization of the Płock suburban area. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 73-77.
 • Świątek Dariusz: Development of technical infrastructure in Poland. - Probl. na Geogr. 2004, z.3/4 - s. 56-74.
 • Świątek Dariusz: The housing stock transformation in Poland. [w]: Real Estate Research in Central Eastern and South Eastern Europe. Conference of FGW, January 15 and 16 in Vienna. Vienna: Research Institute for Housing, Building and Planning, 2004 - s. 32-40.
 • Świątek Dariusz: Zróżnicowanie sieci infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego. [w]: Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 111-119 (Biuletyn; 207)
 • Świątek Dariusz: Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 463-469.
 • Świątek Dariusz: Bezrobocie na obszarach wschodnich euroregionów Polski. [w]: Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski. Red. Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 75-88.
 • Świątek Dariusz: Zmiany narodowościowe w miastach południowej Słowacji. [w]: Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Red. nauk. Janusz Słodczyk. Opole: Wydaw. UO, 2002 - s. 77-92 (Miasta w Okresie Przemian)
 • Świątek Dariusz: Mniejszość węgierska w strukturze etnicznej Zakarpacia. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 463-468.
 • Świątek Dariusz: Mniejszość węgierska w Wojwodinie. - Acta Facult. Stud. Humanit. Natur. Univ. Presov. Prirodne Vedy. Folia Geogr. 2002, 6 - s. 81-91.
 • Świątek Dariusz: The denominational structure of the Hungarians inhabiting Slovakia. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 71-75 (Europa XXI; 7)
 • Świątek Dariusz: Organizations of Hungarian minority in Slovakia. - Revista Rom. Geogr. Polit. 2001, 3, nr 2 - s. 47-53.
 • Świątek Dariusz: Organizations of Hungarian minority in Slovakia. [w]: Chosen problems of political geography in Central Europe. Ed. Jan Wendt, Alexandru Ilies. Gdańsk: Wydaw. UG, 2001 - s. 97-103.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Świątek Dariusz: Social exclusion and spaces of economic practice in two 'post-socialist' cities (Nowa Huta, Krakow, Poland & Petrzalka, Bratislava, Slovakia). [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 20.
 • Świątek Dariusz: Technical infrastructure networks as a tool for fostering cooperation and networking of rural communes in Poland: the Płock region case study. [w]: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - s. 54.
 • Stenning Alison, Świątek Dariusz: Social exclusion, spaces of household economic practice and post-socialism (exmaple of Nowa Huta). [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 42.
 • Świątek Dariusz: Demograficzno-geograficzne cechy euroregionów, położonych na granicach Polski. [w]: Mosty Europy... euroregiony a współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin 08-10.12.2000. Lublin: Europejskie Forum Studentów AEGEE, 2001 - s. 10-12.

Prace dokumentacyjne

 • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
 • Świątek Dariusz: I East-Central European Regional Forum, Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 X 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 191-193.
 • Świątek Dariusz: IV Polsko-Słowackie Seminarium Geograficzne: "Socjo-geograficzne aspekty kształtowania nowej struktury regionalnej w Polsce i na Słowacji", Ustka, 30 VIII - 3 IX 2006 r. XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze: "Małe miasta w przestrzeni rolniczej", Słupsk-Ustka 31 VIII - 3 IX 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 189-191.
 • Peliwo Jan, Świątek Dariusz: Dorobek naukowy prof. dr hab. Marcina Rościszewskiego z lat 1955-2000. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 323-346 (Geopolitical Studies; 10)
 • Świątek Dariusz: Międzynarodowa konferencja nt. "Sowieckie dziedzictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw - ograniczenie czy ułatwienie współczesnych przemian i ewolucji", Paryż, 25-27 IX 2001 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 316-318.
 • Świątek Dariusz: II Konferencja naukowa "Miasto w okresie przemian", Jarnołtówek-Opole, 20-22 V 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 591-594.

Mapy, atlasy

 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.