SKŁAD OSOBOWY


dr Eugeniusz Gil
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 1969-1964 – studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Współczesne procesy erozji, transportu i sedymentacji w zlewni Budzisza)
 • 1967-1971 – studia doktoranckie (stypendium): Instytut Geografii PAN, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku (specjalizacja: geografia fizyczna kompleksowa, erozja gleb)

Przebieg kariery zawodowej

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne i Surowców Mineralnych, 1964-1967

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku), od 1967

 • 1978 - doktor nauk geograficznych (praca doktorska pt. Typologia i ocena środowiska geograficznego okolic Szymbarku)

Zainteresowania naukowe

 • Geografia fizyczna kompleksowa
 • Obieg wody na stokach
 • Erozja gleb
 • Procesy osuwiskowe
 • Modelowanie den dolin i koryt rzecznych

Nagrody i wyróżnienia

 • 1979 - Nagroda VII Wydziału PAN za pracę doktorską Typologia i ocena środowiska geograficznego okolic Szymbarku.
 • 1982 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za udział w pracy pt. Ewolucja doliny Wisły w późnym glacjale i holocenie.
 • 1987 – Nagroda Zespołowa Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Kształtowanie fliszowych stoków karpackich przez ruchy masowe – na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku (red. K. Thiel).
 • 1991 – Nagroda Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Sekcja Speleologiczna, Nagroda Naukowa im. dr inż. Marii Markowicz-Łochinowicz stopnia drugiego, za współautorstwo pracy: Experiments on kluftkarren and related lapies forms.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1979 - członek Komisji MUG Field Experiments In Geomorphology

Inna działalność

Udział w konferencjach naukowych

 • 1972 – Symposium of the INQUA Commission on Studies of the Holocene, 12-20.08.1972, Poland (referaty pt. The landslide at Szymbark-Kamionka, wspólnie z A. Kotarbą i K. Szczepankiem oraz The Ropa River Valley, wspólnie z L. Daukszą).
 • 1976 - Międzynarodowe Sympozjum Ochrona gleb przed erozją, 22-24.06.1976, IUNG Puławy (referat pt. Nowe dane o denudacji gleb Beskidu Niskiego).
 • 1979 – Polish-Italian Seminar Superficial Mass Movements In Mountain Region, 17-19.05.1979, Szymbark (referaty pt. Long term extreme rainfalls and their role in the modeling, wspólnie z L. Starklem oraz The suspended and dissolved carried out of the Bystrzanka cachment and amount of the washing and leaching on slopes, wspólnie z A. Welcem).
 • 1979 – Field Meeting of the IGU Commision On Field Experiments In Geomorphology, 17-25.09.79, Poland (referaty pt. Overland Flow, Slope Wash and Chemical Denudation on Flysch Slopes oraz Characteristics of Environment and Research Programme of the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences (PAN) Research Station at Szymbark, wspólnie z A. Welcem).
 • 1980 – Seminarium Polsko-Czechosłowackie Typologia stokowych i dolinnych geosystemów obszarach górskich i pogórskich, 20-22.10.1980, Brno (referat pt. Zastosowanie zdjęć termalnych w kartowaniu krajobrazowym).
 • 1984 – Konferencja Czas w geomorfologii, 19-20.03.1984, Kraków (referat pt. Funkcja zjawisk ekstremalnych w ewolucji stoków uprawnych).
 • 1984 – Pre-Congress Symposium SY-4 of the 25th IGU Congress Field Experiments In Geomorphology, Paris-Alpes, 20-25.08.1984, Strasbourg-Heidelberg-Luksemburg (referat pt. Individual rainfalls on the phone of mean annual wash [Flysch Carpathians]).
 • 1987 – Seminarium polsko-włoskie Badania procesów osuwiskowych, 22.06-7.07.1987, Szymbark (referat pt. Wpływ opadów i stanów wód gruntowych na dynamikę ruchów osuwiskowych).
 • 1987 – Seminarium polsko-francuskie, 24.08-4.09.1987, Kraków-Szymbark-Zakopane (referat pt. Investigations on water circulationand washing of the flysch slopes).
 • 1992 - Seminarium Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 12-13.10.1992, Szczecinek-Storkowo (referat pt. Kompleksowe badania środowiska geograficznego w obszarze fliszowym).
 • 1993 – Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i Kotlin Podkarpackich, 8-9.12.1993, Kraków (referat pt. Hydroklimatyczne warunki ruchów osuwiskowych).
 • 1995 – Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Funkcjonowanie i Monitoring Geosystemów, 14-16.09.1995, Szymbark, (referaty pt. Monitoring ruchów osuwiskowych oraz Stacja Naukowa IGiPZ PAN Szymbark, wspólnie z L. Starklem).
 • 2001 – Italian–Polish Alarm Meeting, Field-trip in the Carpathians, 19-23.06.2001, Kraków-Szymbark (referat pt. Water circulation and wash down on the flysch slopes used for farming purpouses in 1980-1990 years - results of investigation on experiment plots at Research Station of Institute of Geography and Spatial Organization in Szymbark).
 • 2008 – XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 14-16.05.2008, Szymbark (referat pt. Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na stokach użytkowanych rolniczo w Karpatach Fliszowych).

Działalność dydaktyczna

 • Terenowa prezentacja metod i wyników badań nad współczesnymi procesami obiegu wody, erozji gleb i osuwisk w obszarze fliszowym, na przykładzie badań na Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku - dla studentów geografii, rolnictwa, melioracji i ochrony środowiska.
 • Konsultacje i recenzje prac magisterskich.

Badania terenowe

 • 1986-1988 - Indie, prowadzenie badań nad obiegiem wody, erozją gleb i procesami osuwiskowymi na stokach oraz kształtowaniem koryt rzecznych w relacji do opadów, w regionie Darjeeling Himalaya.

Popularyzacja nauki

 • Wywiady prasowe na temat przebiegu współczesnych procesów obiegu wody, erozji gleb i osuwisk, zwłaszcza o charakterze ekstremalnym.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bochenek W., Gil E., Rączkowska Z., ., 2018, Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,, s. 11-20.
 • Bochenek W., Gil E., Kiszka K., 2017, Stacja Bazowa Szymbark, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,, s. 87-93.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Gil E., Bochenek W., Kiszka K., 2017, The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians), Zeitschrift für Geomorphologie, 61, 1, s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Gil E., Demczuk P., 2016, Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Storkowo,, s. 111-116.
 • Kijowska M., Bochenek W., Gil E., 2011, Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo,, s. 91-93.
 • Kijowska M., Bochenek W., Gil E., Wiejaczka Ł., 2011, Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo,, s. 98-100.
 • Bochenek W., Gil E., 2010, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski), Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 45, s. 265-278.
 • Bochenek W., Gil E., 2009, Cele i zadania Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa,, s. 73-80.
 • Demczuk P., Gil E., 2009, The application of the USLE model in the automatic mapping of soil erosion in the Bystrzanka catchment (Flysch Carpathian), Quaest. Geogr. Ser. A Phys. Geogr., 28A, nr 2, s. 15-25.
 • Gil E., 2009, Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na stokach użytkowanych rolniczo w Karpatach Fliszowych, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,, s. 191-218.
 • Gil E., Bochenek W., 2009, Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na karpackich stokach fliszowych w oparciu o wyniki pomiarów na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w szymbarku w latach 1969-2000, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc, IGiGP UJ, Kraków,, s. 28-32.
 • Gil E., Zabuski L., Mrozek T., 2009, Hydrometeorological conditions and their relation to landslide processes in the Polish Flysch Carpathians (an example of Szymbark area), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 43, s. 127-143.
 • Zabuski L., Wójcik A., Gil E., Mrozek T., Rączkowski W., 2009, Landslide processes in a flysch massif - case study of the Kawiory landslide, Beskid Niski Mts. (Carpathians, Poland), Geol. Quart., 53, z.3, s. 317-332.
 • Krąpiec M., Danek M., Gil E., Kłusek M., Rączkowski W., Zabuski L., 2008, Monitoring dendrochronologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim, Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, 6, s. 173-184.
 • Bochenek W., Gil E., 2007, Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki, Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ., 16, z.2, s. 28-42.
 • Bochenek W., Gil E., 2007, Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005), Monitoring Środ. Przyr., 8, s. 43-50.
 • Gil E., Długosz M., 2006, Threshold values of rainfalls triggering selected deep-seated landslides in the Polish Flysh Carpathians, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 40, s. 21-43.
 • Gil E., Długosz M., 2006, Wartości progowe opadów a ruchy osuwiskowe na przykładzie wybranych osuwisk w polskich Karpatach fliszowych, [w:] Ed. Irena Smolova, Geomorfologicke vyzkumy v roce 2006, Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, Olomouc,, s. 32-37.
 • Mrozek T., Bochenek W., Gil E., Rączkowski W., Wójcik A., Zabuski L., 2006, Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa,, s. 121-134.
 • Zabuski L., Bochenek W., Gil E., 2006, Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski), [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa,, s. 135-144.
 • Bochenek W., Gil E., 2005, Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wysokość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander, Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 85-97.
 • Bochenek W., Gil E., 2005, Badania procesów morfogenetycznych na stokach i w zlewniach fliszowych. Stacja Naukowo-Badawcza IGIPZ PAN w Szymbarku, [w:] Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków,, s. 69-77.
 • Mrozek T., Wójcik A., Rączkowski W., Nieścieruk P., Zimnal Z., Gil E., Bochenek W., Zabuski L., 2005, Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu "ALARM", [w:] Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków,, s. 62-68.
 • Gil E., Mrozek T., 2004, Landslides in the surroundings of Szymbark, [w:] Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk, Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book, Polish Geological Institute, Warsaw,, s. 54-58.
 • Zabuski L., Gil E., Bochenek W., 2004, Interdependence between groundwater level and displacement of the landslide slope, Proceedings of the conference "Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe", May 20-22, 2004, Wysowa, Poland. Scientific editors: Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Panagiotis Balabanis, Polish Geological Institute Special Papers, 15, PIG, Warszawa,, s. 39-41.
 • Bochenek W., Gil E., 2003, Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa, Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym, 3, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 295-305.
 • Bochenek W., Gil E., 2001, Rola spływu śródglebowego w transporcie wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym fliszowego stoku, [w:] Red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Kielce,, s. 327-335.
 • Gil E., Soja R., 2001, Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of the studies on experimental plots), [w:] Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. De Troch, Monitoring and modelling catchment water quantity and quality, Gent, Belgium, 27-29.09.2000, University of Gent, Gent,
 • Gil E., Bochenek W., 2000, The influence of long-term precipitation heavy rainfall and snow melt period on slope modelling in Polish Flysch Carpathians, [w:] Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch, Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts, Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, Ghent,, s. 189-191.
 • Gil E., Bochenek W., 2000, Wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995, [w:] Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa, Zeszyty Naukowe, 25, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", Warszawa,, s. 75-86.
 • Bochenek W., Gil E., 1998, Obieg wody, substancji rozpuszczonych i zawiesiny w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa,, s. 93-103.
 • Gil E., 1998, Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania (badania eksperymentalne), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa,, s. 105-112.
 • Gil E., 1998, Spływ wody i procesy geomorfologiczne w zlewniach fliszowych podczas gwałtownej ulewy w Szymbarku w dniu 7 czerwca 1985 roku, [w:] Red. Leszek Starkel, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew, Dokumentacja Geograficzna, 11, Wydaw. Continuo, Wrocław,, s. 85-107.
 • Gil E., Bochenek W., 1998, Zakres i wyniki badań wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1997, Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Nowy Sącz,, s. 74-83.
 • Gil E., Bochenek W., 1998, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w latach 1994-1997, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa,, s. 183-221.
 • Gil E., Soja R., 1998, Program badawczy i wyniki Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku, Wiad. Ziem Górs., 7, s. 81-98.
 • Gil E., 1997, Meteorological and hydrological conditions of landslides, Polish Flysch Carpathians, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, s. 143-158.
 • Gil E., Bochenek W., 1997, Monitoring abiotycznych elementów środowiska w stacji bazowej w Szymbarku w roku hydrologicznym 1996, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Maciej Romański, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP "Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych", Wigry, 10-11 września 1997, [b.w.], Suwałki,, s. 29-35.
 • Gil E., 1996, Monitoring ruchów osuwiskowych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa,, s. 120-130.
 • Gil E., Starkel L., 1996, Szymbark - stacja naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia do wycieczki terenowej], [w:] Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski, XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa,, s. 67-73.
 • Gil E., 1995, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w 1994 roku, PIOŚ, Warszawa,, s. 127-147.
 • Gil E., Jurczak K., 1995, Wyniki badań prowadzonych na Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku w roku hydrologicznym 1994, [w:] Red. Bogusław Dróżdż, Dorota Zielonka, Forum współpracy. Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim. Sesja 2 - wiosna 1995 r. Muszyna, 5-6 czerwiec 1995 r, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Nowy Sącz,, s. 97-118.
 • Gil E., Starkel L., 1995, Szymbark - Stacja Naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia na trasie wycieczki], [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków,, s. 87-93.
 • Gil E., 1994, Próba bilansu denudacyjnego zlewni, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 158-160.
 • Gil E., 1994, Monitoring środowiska przyrodniczego na Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku, [w:] Red. Eugeniusz Gil, Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy", Biblioteka Monitoringu Środowiska, [b.w.], Nowy Sącz,, s. 40-54.
 • Gil E., 1994, Meteorologiczne i hydrologiczne warunki ruchów osuwiskowych, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 89-101.
 • Gil E., 1994, Typologia środowiska przyrodniczego, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 141-152.
 • Gil E., 1994, Klimat, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 35-40.
 • Gil E., 1994, Gleby, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 31-34.
 • Gil E., 1994, Rzeźba, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 27-30.
 • Gil E., 1994, Monitoring ruchów osuwiskowych, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 88-107.
 • Gil E., 1994, Szata roślinna, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 44-47.
 • Gil E., 1994, Monitoring obiegu wody i spłukiwania na stokach, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 66-87.
 • Gil E., 1994, Budowa geologiczna, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 24-26.
 • Gil E., Starkel L., 1977, Complex physico-geographical investigations and their importance for economic development of the Flysh Carpathian area, Geographia Polonica, 34, s. 47-62.

Prace pod redakcją naukową

 • Bochenek W., Gil E., 2003, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa,192 s.
 • Gil E., 1994, Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy", Biblioteka Monitoringu Środowiska, [b.w.], Nowy Sącz,90 s.
 • Starkel L., Gil E., 1994, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,169 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Gil E., Rączkowski W., Kiszka K., 2015, Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne., , s. 97-99.
 • Gil E., 2014, Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…”- w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach Fliszowych, Przegląd Geologiczny, 62, 5, s. 232-233.
 • Gil E., Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków,, s. 174-176.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris,, s. 1060.
 • Bochenek W., Gil E., 2009, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości, Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009, Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, Lublin-Guciów,, s. 27-28.
 • Gil E., 2008, Obieg wody i spłukiwanie gleby na stoku fliszowym użytkowanym rolniczo w latach 1969-2000 (na podstawie badań na poletkach doświadczalnych Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark,, s. k25-27.
 • Marczewski W., Iżykowska A., Bochenek W., Gil E., Demczuk P., Foks-Ryznar A., Usowicz B., Łukowski M., Wójciga A., 2008, Interpretacja rozkładu przestrzennego wilgotności gleb ze zdjęć ENVISAT ASAR dla walidacji obserwacji radiometrycznych w misji ESA SMOS, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark,, s. k57.
 • Niedźwiedź T., Gil E., 2008, Wpływ typów cyrkulacji na opady atmosferyczne w Szymbarku, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark,, s. k60.
 • Bochenek W., Gil E., 2006, Procesy erozyjne w zlewni fliszowej, Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu. Konferencja naukowa zroganizowana z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (d. Wydziału Melioracji Wodnych), Warszawa, 28 czerwca - 1 lipca 2006 r, SGGW, Warszawa,, s. 48-49.
 • Gil E., Długosz M., 2006, Wartości progowe opadów a ruchy osuwiskowe na przykładzie wybranych osuwisk w polskich Karpatach fliszowych, [w:] Ed. Ales Letal, Irena Smolova, Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006), Geomorfologicky Sbornik, 5, Univerzita Palackeho, Olomouc,, s. 13.
 • Bochenek W., Gil E., 2004, Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wielkość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań,, s. 9-10.
 • Zabuski L., Gil E., Bochenek W., 2004, Relationship between ground water level and displacement of the landslide slope, [w:] Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk, Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book, Polish Geological Institute, Warsaw,, s. 43-44.
 • Bochenek W., Gil E., 2002, Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002, Zakład Geoekologii, Poznań - Storkowo,, s. 19.
 • Gil E., Bochenek W., 2000, Monitoring osuwisk w Szymbarku, Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych. Konferencja w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków, 7 września 2000 r, PIG, Warszawa,, s. 24-25.
 • Gil E., Soja R., 2000, Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots), [w:] Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch, Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts, Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, Ghent,, s. 267-268.
 • Gil E., Bochenek W., 1998, Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania - badania eksperymentalne, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów, [b.w.], Szczecinek-Storkowo,, s. 50.
 • Gil E., Bochenek W., 1997, Obieg wody i substancji chemicznych w zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1996 (Stacja Bazowa ZMŚP Szymbark), Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r, [b.w.], Wigry],, s. 14-15.
 • Gil E., 1995, Monitoring ruchów osuwiskowych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków,, s. 26-27.
 • Gil E., 1994, Wstęp. [Dotyczy kartowania elementów środowiska przyrodniczego], [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 23.

Prace dokumentacyjne

 • Bochenek W., Gil E., 2011, Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku, [w:] Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień, Polskie terenowe stacje geograficzne, IGiGP UJ, Kraków,, s. 113-117.
 • Gil E., Bochenek W., 2003, Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie terenowe stacje geograficzne, UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków,, s. 83-86.
 • Gil E., 1994, Położenie terenu badań, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 11-13.
 • Gil E., Starkel L., 1994, Historia i zakres badań stacji w Szymbarku, [w:] Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,, s. 14-19.