SKŁAD OSOBOWY


dr Halina Kaczmarek
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu (praca magisterska pt. Budowa geologiczna doliny dolnej Wisły na podstawie profili geologicznych wzdłuż budowanej autostrady Otłoczyn – Brzoza – Grabowiec)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

 • 2005 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Rozwój strefy brzegowej zbiorników retencyjnych o znacznych wahaniach stanów wody na przykładzie zbiornika pakoskiego)

Zainteresowania naukowe

 • Sztuczne zbiorniki wodne
 • Strefa brzegowa
 • Geomorfologia dynamiczna
 • Ruchy masowe
 • GIS
 • Fotogrametria

Inna działalność

Staże naukowe

 • 1999 - Instytut Struktury i Mechaniki Skał Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 12-18.07.1999, opiekun naukowy dr Tamara Spanila. 
 • 2001 - Instytut Geografii Uniwersytetu w Oulu, Finlandia, 8-21.09.2001, opiekun prof. dr Leo Koutaniemi.
 • 2004 - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 21.07-11.08.2004, opiekun naukowy dr hab. Gennadij Ovcinnikov.
 • 2007 - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 26.06–8.07.2007, opiekun naukowy dr Elena A. Kozyreva i prof. dr hab. Yuri B. Trzhtsinsky. 
 • 2008 - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 20.07–04.08.2008, wyjazd w ramach umowy dwustronnej: Procesy egzogeniczne indykatorem antropopresji w strefie oddziaływania zbiorników wodnych, opiekun naukowy dr Elena A. Kozyreva.
 • 2008 - Instytut Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, 1-6.12.2008, opiekun naukowy dr Mariyana Nikolova.
 • 2009 - Instytut Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, 22-27.06.2009, opiekun naukowy dr Mariyana Nikolova, dr Marian Varbanov.
 • 2009 - Instytut Biologii Wód Śródlądowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Boroku, 17–26.08.2009,  wyjazd w ramach projektu realizowanego w ramach współpracy między PAN i RAN Procesy sedymentacyjne w zbiornikach zaporowych na przykładzie Zbiornika Ugliczskiego i Włocławskiego, opiekun  naukowy dr V.V. Zakonnov.

Udział w konferencjach zagranicznych

 • 2006 - 32 Jahrestagung des AK Geomorphologie (32 Zjazd Geomorfologów Niemieckich), Vom Archiv Zum Prozess, 04-07.10.2006, Drezno (poster pt. Evolution mechanism of coastal platform of reservoir with large water-level fluctuation - The Pakość Reservoir, Central Poland).
 • 2008 - HERODOT Network (Erasmus TN) – TP3 Working Session: 1-5.04.2008 Mytilini (Lesbos) Grecja; 7-10.06.2008 Ljubljana, Słowenia (referaty pt. Water reservoirs in Europe oraz Environment changes in my region as the effect of natural lake transformation into water reservoir – the example of geographical education).
 • 2009 - Celebrating Geographical Diversity, Herodot Conference,  28-31.05.2009, Ayvalik, Balikesir, Turkey (referat pt. Water Reservoir Management and Nature Reserve Functioning – Jeziorsko Reservoir Central Poland).
 • 2009 - 10th International Scientific Conference State of Geomorphological Research in 2009, 15-17.04.2009, Kašperské Hory, Czechy (referat pt.: The shore zone of Jeziorsko Reservoir (Warta River, Central Poland); poster pt.  Using the aerial and ground photogrametry in monitoring shore zone of Jeziorsko Reservoir - Warta River, Central Poland).

Udział w konferencjach krajowych

 • 2006 - Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm w geografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Toruń, 13-17.09.2006, Toruń (referaty pt. Formy akumulacyjne w strefie brzegowej zbiornika pakoskiego (podpiętrzone Jezioro Pakoskie) oraz Rozwój dolinek erozyjnych w strefie brzegowej sztucznego zbiornika wodnego - zbiornik Bracki, Rosja).
 • 2006 - Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych, 20-22.09.2006, Kołobrzeg (referat pt. Uwarunkowania rozwoju dolinek erozyjnych w strefie brzegowej zbiornika Brackiego - rz. Angara, Rosja).
 • 2007 - Druga Konferencja Naukowo-Techniczna Eksploatacja i Oddziaływanie Zbiorników Nizinnych Jeziorsko, 24–25.05.2007, Uniejów (referat pt. Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody, na przykładzie zbiornika pakoskiego - Noteć Zachodnia).
 • 2007 - VI warsztaty terenowe Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 14-16.06.2007, Suwałki-Sejny (referat pt. Rola zadrzewień w rozwoju strefy brzegowej podpiętrzonego jeziora - Jeziora Pakoskie, Noteć Zachodnia).
 • 2008 - Seminarium Ochrona i kształtowanie ekosystemu zbiornika retencyjnego, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 30-31.05.2008, Wrocław, Mściwojów (referat pt. Rozwój strefy brzegowej zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody - Zbiornik Jeziorsko). 
 • 2008 - VIII Zjazd Geomorfologów Polskich Rola Procesów Ekstremalnych w Kształtowaniu Rzeźby, 10-13.09.2008, Słupsk (referat pt. Rozwój strefy brzegowej zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody).
 • 2008 - Konferencja naukowa Wody na obszarach chronionych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, 12-14.06.2008, Kraków-Ojców (referat pt. Funkcjonowanie sztucznego zbiornika wodnego a rezerwat przyrody na przykładzie Zbiornika Jeziorsko).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., Kozyreva E., 2018, Analysis of river bank erosion by combined airborne and longrange terrestrial laser scanning: preliminary results on the Vistula river, Geodynamics & Tectonophysics, 9, 1, s. 249-261.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017, Testing of differential elevation models based on combined airborne and long-range terrestrial laser scanning for assessment of river bank erosion, Geographia Polonica, 90, 4, s. 493-498.
 • Dąbrowska J., Kaczmarek H., Markowska J., Tyszkowski S., Kempa O., Gałęza M., Kucharczak-Moryl E., Moryl A., 2016, Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland, Environmental Monitoring and Assessment, 188, 8, s. 1-14.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Babicheva V., Tyszkowski S., Rybchenko A., Brykała D., Bartczak A., Słowiński M., 2016, Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir, Journal of Great Lakes Research, 42, 5, s. 926-941.
 • Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., Wiśniewska D., 2016, Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Problemy Ekologii Krajobrazu, 43, s. 93-104.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa,, s. 153-158.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Banach M., 2015, Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research, Environmental Earth Sciences, 74, 5, s. 4247-4259.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybchenko A., Babicheva V., 2015, Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia), Landslides, 12, 3, s. 573-583.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybčenko A., Babičeva V., 2015, Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia), Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 467-476.
 • Kaczmarek H., 2014, Zmiany roślinności w strefie brzegowej spiętrzonego jeziora na przykładzie Zbiornika Pakoskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 139-146.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 169-179.
 • Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 397-415.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam,, s. 53-66.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, The reaction of landslides in coastal zones of reservoirs on extreme weather events - case study of Central Landslide (Wloclawek Reservoir) in 2010/2011, [w:] Eds. E. A. Kozyreva, A. Sh. Khabidov, Artificial beaches, artifical islands and other structures in the coastal and ofshore areas. Proceedings of the 3nd International Conference "Construction of Artificial Lands in the Coastal and Offshore Areas", Irkutsk, July 29 - August 3, 2013, Institute of the Earth's crust SB RAS, Irkutsk,, s. 123-126.
 • Kaczmarek H., 2012, Zbiornik Pakoski jako część Wielkiej Pętli Wielkopolski i jego zagospodarowanie turystyczne, [w:] Red. Danuta Szumińska, Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,9 s.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Khak V., 2012, Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej), Landform Analysis, 20, s. 47-59.
 • Mazaeva O., Kaczmarek H., Khak V., Kozyreva E., 2011, The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk reservoir (Russia), [w:] Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki, Human impact on gully erosion, Landform Analysis, 17, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań,, s. 117-123.
 • Kaczmarek H., 2010, Development of the shore zone of the Jeziorsko Reservoir (the Warta River, Central Poland), Geomorph. Slovaca Bohem., 10, nr 1, s. 16-24.
 • Kaczmarek H., 2010, Analiza zdjęć lotniczych oraz wyników pomiarów geodezyjnych w badaniach dynamiki strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych - zbiornik Jeziorsko, rzeka Warta, Landform Anal., 13, s. 19-26.
 • Mazaeva O., Kaczmarek H., Khak V., Kozyreva E., 2010, The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk Reservoir (Russia), [w:] Ed. Wojciech Zgłobicki, Human Impact on Gully Erosion. 5th International Symposium on Gully Erosion, Lublin (Poland), April 19th-24th, 2010, Institute of Earth Sciences. Maria Curie-Skłodowska University, Lublin,, s. 74-77.
 • Błaszkiewicz M., Kaczmarek H., Tylmann W., Noryśkiewicz A., 2009, Wybrane przykłady sedymentologicznego zapisu zmian paleohydrologicznych jezior na obszarach młodoglacjalnych, [w:] Ed. Włodzimierz Marszelewski, Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3, Polish Limnological Society, Toruń,, s. 31-35.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2009, The use of the aerial and ground photogrammetry in the Jeziorsko Reservoir shore zone monitoring (the Warta River, Central Poland), Geomorph. Slovaca Bohem., 9, nr 2, s. 7-12.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kaczmarek H., 2017, Rozwój strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko w świetle danych ALS i TLS dalekiego zasięgu, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,, s. 70.
 • Kaczmarek H., 2017, Procesy geomorfologiczne w obrębie klifu na zbiorniku Jeziorsko w świetle wyników naziemnego skaningu laserowego (TLS) dalekiego zasięgu, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,, s. 69.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017, Możliwości oceny zmian morfologii brzegów rzecznych w świetle lotniczego i naziemnego skaningu laserowego - wybrane przykłady z Doliny Dolnej Wisły, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,, s. 156.
 • Tyszkowski S., Słowiński M., Obremska M., Theuerkauf M., Ott F., Dietze E., Kaczmarek H., Brauer A., 2017, 800 years of forest transformation in northern Poland recorded in varved lake sediments and cartographical data, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 173-174.
 • Kaczmarek H., 2016, Przekształcenia strefy brzegowej zbiornika wodnego, [w:] Red. Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych, 30-lecie zbiornika Jeziorsko (1986-2016). Czwarta konferencja naukowo-techniczna, Uniejów 12-14 pażdziernika 2016, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,, s. 19.
 • Kaczmarek H., 2016, Reservoir shore development in long range terrestrial laser scanning monitoring, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2016, History of human activity in last 800 years reconstructed from combined archive data and high-resolution analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Kaczmarek H., 2015, Estimation of coastal erosion rate on water reservoir, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 65-66.
 • Kaczmarek H., 2015, Airborne LiDAR data as a key element of the integrated monitoring of the reservoir shore zone development, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna,, s. 12529.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Roman M., Banach M., 2015, Stanowisko 7 - Dobrzyń nad Wisłą - Osuwisko Centralne, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 146-147.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2015, Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland), Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 118-119.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 134-135.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 134-135.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic materials, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2014, Analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie (Pomerania, northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2013, Preliminary analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam,, s. 52.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., 2011, Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 70-71.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 21-23.
 • Kaczmarek H., 2009, Dynamika strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 80-82.
 • Kaczmarek H., 2009, Water reservoir management and nature reserve functioning - Jeziorsko Reservoir (Central Poland), [w:] Ed. Karl Donert, Yilmaz Ari, Maria Attard, Gerry O'Reilly, Daneila Schmeinck, Celebrating geographical diversity. Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turekey, 28-31 May 2009, Mensch und Buch Verlag, Berlin,, s. 248-253.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 82-85.
 • Kordowski J., Noryśkiewicz A., Kaczmarek H., Bojarski J., 2009, Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 120-123.