SKŁAD OSOBOWY


dr Halina Kaczmarek
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu (praca magisterska pt. Budowa geologiczna doliny dolnej Wisły na podstawie profili geologicznych wzdłuż budowanej autostrady Otłoczyn – Brzoza – Grabowiec)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

 • 2005 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Rozwój strefy brzegowej zbiorników retencyjnych o znacznych wahaniach stanów wody na przykładzie zbiornika pakoskiego)

Zainteresowania naukowe

 • Sztuczne zbiorniki wodne
 • Strefa brzegowa
 • Geomorfologia dynamiczna
 • Ruchy masowe
 • GIS
 • Fotogrametria

Inna działalność

Staże naukowe

 • 1999 - Instytut Struktury i Mechaniki Skał Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 12-18.07.1999, opiekun naukowy dr Tamara Spanila. 
 • 2001 - Instytut Geografii Uniwersytetu w Oulu, Finlandia, 8-21.09.2001, opiekun prof. dr Leo Koutaniemi.
 • 2004 - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 21.07-11.08.2004, opiekun naukowy dr hab. Gennadij Ovcinnikov.
 • 2007 - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 26.06–8.07.2007, opiekun naukowy dr Elena A. Kozyreva i prof. dr hab. Yuri B. Trzhtsinsky. 
 • 2008 - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 20.07–04.08.2008, wyjazd w ramach umowy dwustronnej: Procesy egzogeniczne indykatorem antropopresji w strefie oddziaływania zbiorników wodnych, opiekun naukowy dr Elena A. Kozyreva.
 • 2008 - Instytut Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, 1-6.12.2008, opiekun naukowy dr Mariyana Nikolova.
 • 2009 - Instytut Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, 22-27.06.2009, opiekun naukowy dr Mariyana Nikolova, dr Marian Varbanov.
 • 2009 - Instytut Biologii Wód Śródlądowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Boroku, 17–26.08.2009,  wyjazd w ramach projektu realizowanego w ramach współpracy między PAN i RAN Procesy sedymentacyjne w zbiornikach zaporowych na przykładzie Zbiornika Ugliczskiego i Włocławskiego, opiekun  naukowy dr V.V. Zakonnov.

Udział w konferencjach zagranicznych

 • 2006 - 32 Jahrestagung des AK Geomorphologie (32 Zjazd Geomorfologów Niemieckich), Vom Archiv Zum Prozess, 04-07.10.2006, Drezno (poster pt. Evolution mechanism of coastal platform of reservoir with large water-level fluctuation - The Pakość Reservoir, Central Poland).
 • 2008 - HERODOT Network (Erasmus TN) – TP3 Working Session: 1-5.04.2008 Mytilini (Lesbos) Grecja; 7-10.06.2008 Ljubljana, Słowenia (referaty pt. Water reservoirs in Europe oraz Environment changes in my region as the effect of natural lake transformation into water reservoir – the example of geographical education).
 • 2009 - Celebrating Geographical Diversity, Herodot Conference,  28-31.05.2009, Ayvalik, Balikesir, Turkey (referat pt. Water Reservoir Management and Nature Reserve Functioning – Jeziorsko Reservoir Central Poland).
 • 2009 - 10th International Scientific Conference State of Geomorphological Research in 2009, 15-17.04.2009, Kašperské Hory, Czechy (referat pt.: The shore zone of Jeziorsko Reservoir (Warta River, Central Poland); poster pt.  Using the aerial and ground photogrametry in monitoring shore zone of Jeziorsko Reservoir - Warta River, Central Poland).

Udział w konferencjach krajowych

 • 2006 - Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm w geografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Toruń, 13-17.09.2006, Toruń (referaty pt. Formy akumulacyjne w strefie brzegowej zbiornika pakoskiego (podpiętrzone Jezioro Pakoskie) oraz Rozwój dolinek erozyjnych w strefie brzegowej sztucznego zbiornika wodnego - zbiornik Bracki, Rosja).
 • 2006 - Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych, 20-22.09.2006, Kołobrzeg (referat pt. Uwarunkowania rozwoju dolinek erozyjnych w strefie brzegowej zbiornika Brackiego - rz. Angara, Rosja).
 • 2007 - Druga Konferencja Naukowo-Techniczna Eksploatacja i Oddziaływanie Zbiorników Nizinnych Jeziorsko, 24–25.05.2007, Uniejów (referat pt. Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody, na przykładzie zbiornika pakoskiego - Noteć Zachodnia).
 • 2007 - VI warsztaty terenowe Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 14-16.06.2007, Suwałki-Sejny (referat pt. Rola zadrzewień w rozwoju strefy brzegowej podpiętrzonego jeziora - Jeziora Pakoskie, Noteć Zachodnia).
 • 2008 - Seminarium Ochrona i kształtowanie ekosystemu zbiornika retencyjnego, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 30-31.05.2008, Wrocław, Mściwojów (referat pt. Rozwój strefy brzegowej zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody - Zbiornik Jeziorsko). 
 • 2008 - VIII Zjazd Geomorfologów Polskich Rola Procesów Ekstremalnych w Kształtowaniu Rzeźby, 10-13.09.2008, Słupsk (referat pt. Rozwój strefy brzegowej zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody).
 • 2008 - Konferencja naukowa Wody na obszarach chronionych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, 12-14.06.2008, Kraków-Ojców (referat pt. Funkcjonowanie sztucznego zbiornika wodnego a rezerwat przyrody na przykładzie Zbiornika Jeziorsko).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Linowski Szymon, Marszelewski Włodzimierz: Testing of differential elevation models based on combined airborne and long-range terrestrial laser scanning for assessment of river bank erosion. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 493-498.
 • Dąbrowska Jolanta, Kaczmarek Halina, Markowska Joanna, Tyszkowski Sebastian, Kempa Olgierd, Gałęza Marta, Kucharczak-Moryl Ewa, Moryl Andrzej: Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland. - Environmental Monitoring and Assessment 2016, 188, 8 - s. 1-14.
 • Kaczmarek Halina, Mazaeva Oksana A., Kozyreva Elena A., Babicheva Viktoria A., Tyszkowski Sebastian, Rybchenko Artem A., Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Słowiński Michał: Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir. - Journal of Great Lakes Research 2016, 42, 5 - s. 926-941.
 • Kramkowski Mateusz, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wiśniewska Daria: Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2016, 43 - s. 93-104.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Banach Mieczysław: Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research. - Environmental Earth Sciences 2015, 74, 5 - s. 4247-4259.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Kozyreva Elena, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom, Babicheva Viktoria A.: Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia). - Landslides 2015, 12, 3 - s. 573-583.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Kozyreva Elena, Brykała Dariusz, Rybčenko Artiom, Babičeva Viktoria. A.: Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia). - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 467-476.
 • Kaczmarek Halina: Zmiany roślinności w strefie brzegowej spiętrzonego jeziora na przykładzie Zbiornika Pakoskiego. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 139-146.
 • Kramkowski Mateusz, Bartczak Arkadiusz, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 169-179.
 • Banach Mieczysław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian: Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 3 - s. 397-415.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian: The reaction of landslides in coastal zones of reservoirs on extreme weather events - case study of Central Landslide (Wloclawek Reservoir) in 2010/2011. [w]: Artificial beaches, artifical islands and other structures in the coastal and ofshore areas. Proceedings of the 3nd International Conference "Construction of Artificial Lands in the Coastal and Offshore Areas", Irkutsk, July 29 - August 3, 2013. Eds. E. A. Kozyreva, A. Sh. Khabidov. Irkutsk: Institute of the Earth's crust SB RAS, 2013 - s. 123-126.
 • Kaczmarek Halina: Zbiornik Pakoski jako część Wielkiej Pętli Wielkopolski i jego zagospodarowanie turystyczne. [w]: Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. Red. Danuta Szumińska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012 - 9 s. (Promotio Geographica Bydgostiensia; 8)
 • Kaczmarek Halina, Mazaeva Oksana A., Kozyreva Elena A., Khak Viktoria: Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej). - Landform Analysis 2012, 20 - s. 47-59.
 • Mazaeva Oksana, Kaczmarek Halina, Khak Victoria A., Kozyreva Elena A.: The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk reservoir (Russia). [w]: Human impact on gully erosion. Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 117-123 (Landform Analysis; 17)
 • Kaczmarek Halina: Analiza zdjęć lotniczych oraz wyników pomiarów geodezyjnych w badaniach dynamiki strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych - zbiornik Jeziorsko, rzeka Warta. - Landform Anal. 2010, 13 - s. 19-26.
 • Kaczmarek Halina: Development of the shore zone of the Jeziorsko Reservoir (the Warta River, Central Poland). - Geomorph. Slovaca Bohem. 2010, 10, nr 1 - s. 16-24.
 • Mazaeva Oksana, Kaczmarek Halina, Khak Viktoria, Kozyreva Elena: The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk Reservoir (Russia). [w]: Human Impact on Gully Erosion. 5th International Symposium on Gully Erosion, Lublin (Poland), April 19th-24th, 2010. Ed. Wojciech Zgłobicki. Lublin: Institute of Earth Sciences. Maria Curie-Skłodowska University, 2010 - s. 74-77.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Kaczmarek Halina, Tylmann Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M.: Wybrane przykłady sedymentologicznego zapisu zmian paleohydrologicznych jezior na obszarach młodoglacjalnych. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 31-35.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian: The use of the aerial and ground photogrammetry in the Jeziorsko Reservoir shore zone monitoring (the Warta River, Central Poland). - Geomorph. Slovaca Bohem. 2009, 9, nr 2 - s. 7-12.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kaczmarek Halina: Rozwój strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko w świetle danych ALS i TLS dalekiego zasięgu. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 70.
 • Kaczmarek Halina: Procesy geomorfologiczne w obrębie klifu na zbiorniku Jeziorsko w świetle wyników naziemnego skaningu laserowego (TLS) dalekiego zasięgu. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 69.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Linowski Szymon, Marszelewski Włodzimierz: Możliwości oceny zmian morfologii brzegów rzecznych w świetle lotniczego i naziemnego skaningu laserowego - wybrane przykłady z Doliny Dolnej Wisły. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 156.
 • Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Ott Florian, Dietze Elisabeth, Kaczmarek Halina, Brauer Achim: 800 years of forest transformation in northern Poland recorded in varved lake sediments and cartographical data. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 173-174 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Kaczmarek Halina: Przekształcenia strefy brzegowej zbiornika wodnego. [w]: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych, 30-lecie zbiornika Jeziorsko (1986-2016). Czwarta konferencja naukowo-techniczna, Uniejów 12-14 pażdziernika 2016. Red. Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 19.
 • Kaczmarek Halina: Reservoir shore development in long range terrestrial laser scanning monitoring. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Ott Florian, Obremska Milena, Kaczmarek Halina, Theuerkauf Martin, Wulf Sabine, Brauer Achim: History of human activity in last 800 years reconstructed from combined archive data and high-resolution analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Kaczmarek Halina: Estimation of coastal erosion rate on water reservoir. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kaczmarek Halina: Airborne LiDAR data as a key element of the integrated monitoring of the reservoir shore zone development. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - s. 12529.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Roman Małgorzata, Banach Mieczysław: Stanowisko 7 - Dobrzyń nad Wisłą - Osuwisko Centralne. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 146-147.
 • Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Ott Florian, Obremska Milena, Kaczmarek Halina, Theuerkauf Martin, Wulf Sabine, Brauer Achim: Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 118-119 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 134-135 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 134-135 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic materials. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie (Pomerania, northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina: Preliminary analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 52 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kaczmarek Halina, Mazaeva Oksana, Kozyreva Elena: Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 70-71.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Kaczmarek Halina: Dynamika strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 80-82.
 • Kaczmarek Halina: Water reservoir management and nature reserve functioning - Jeziorsko Reservoir (Central Poland). [w]: Celebrating geographical diversity. Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turekey, 28-31 May 2009. Ed. Karl Donert, Yilmaz Ari, Maria Attard, Gerry O'Reilly, Daneila Schmeinck. Berlin: Mensch und Buch Verlag, 2009 - s. 248-253.
 • Kaczmarek Halina, Khak Viktoria, Mazaeva Oksana, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom: Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara). [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 82-85.
 • Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Kaczmarek Halina, Bojarski Jacek: Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 120-123 (Środowisko i Kultura; 6)