SKŁAD OSOBOWY


dr Konrad Czapiewski
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2003 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geografia społeczno-ekonomiczna (praca magisterska pt. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej - promotor dr M. Durydiwka)
 • 2000-2003 - blok dydaktyczny w ramach Kwalifikacje nauczyciela geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2001-2003 - trzyletnie uzupełniające Studia z ochrony i kształtowania środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • 2003-2005 - Podyplomowe Studia Filozoficzne, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2003 roku

 • 2010 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska pt. Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim - promotor prof. dr hab. J. Bański).

Zainteresowania naukowe

 • Geografia wsi – obszary sukcesu, rozwój obszarów wiejskich, struktura funkcjonalna obszarów wiejskich, rozwój lokalny.
 • Geografia społeczno-ekonomiczna – wykształcenie, kapitał ludzki, edukacja, transfer wiedzy, potencjał endogeniczny, zróżnicowania wewnątrzregionalne, metodologia badań geograficznych.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1998 - stypendium Prezydenta Warszawy dla najlepszych warszawskich maturzystów 
 • 1999-2003 - stypendium naukowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW 
 • 2002-2003 - stypendium dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2006 - stypendium Rządu Republiki Włoskiej na dwumiesięczny wyjazd naukowo-badawczy
 • 2008-2009 - stypendium doktorskie IGiPZ PAN
 • 2012, 2014 - Nagroda Dyrektora IGiPZ PAN za wyniki w pracy naukowej osiągnięte w okresie 2008-2011 oraz 2012-2013

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2013 - redaktor naczelny czasopisma "Studia Obszarów Wiejskich" (ISSN 1642-4689)
 • od 2006 - skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (aktualnie 3. kadencja)
 • od 2013 – członek Zarządu Komisji Obszarów Wiejskich PTG
 • od 2007 - członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN (aktualnie 3. kadencja)
 • od 2013 – członek Rady Redakcyjnej czasopisma „EUROPA XXI” (ISSN 1429-7132)
 • 2010-2014 - członek Komitetu Sterującego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce w 2014 roku
 • 2005-2012 – członek Zespołu Sterującego European Rural Developemnt Network
 • od 2010 - członek Korespondent Komisji Rozwoju Lokalnego MUG
 • 2015-2018 - członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (członek z wyboru - reprezentant adiunktów i asystentów; aktualnie 2. kadencja)

Inne, ważne projekty badawcze

Udział w około 40 międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i aplikacyjnych, w tym miedzy innymi:

 • Własny projekt badawczy NCN – Modele transferu wiedzy w rolnictwie a efekty produkcyjne gospodarstw rolnych - ujęcie przestrzenne (projekt SONATA, UMO-2011/01/D/HS4/03295; okres realizacji 08.12.2011 – 07.12.2015.
 • Projekty badawcze MNiSW oraz NCN realizowane w IGiPZ PAN – (1) Atlas Rolnictwa Polski, (2) Technologie informacyjno-komunikacyjne jako element modernizacji i wielofunkcyjności rolnictwa. Przestrzenna diagnoza wykorzystania technologii ICT w rolnictwie Mazowsza, (3) Scenariusze rozwoju i wizje polskiej przestrzeni wiejskiej w perspektywie długookresowej, (4) Atlas Polskiej Wsi.
 • Projekty ESPON – (1) EDORA European Development Opportunities In Rural Areas, (2) EU-LUPA European Land Use Patterns, (3) SeGI Services of general interests in territorial cohesion and development, (4) TOWN Small and Medium-Sized Towns.
 • Projekty międzynarodowe.
 • Projekty dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Projekty dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 • Projekty dla Samorządów Regionalnych.

Inna działalność

 • Wyjazdy naukowo-badawcze, staże naukowe i spotkania projektowe: Węgry (2004, 2013, 2014), Finlandia (2005), Słowacja (2005, 2008), Francja (2005), Włochy (2006), Rumunia (2007), Czechy (2007, 2012), Rosja (2009), Austria (2009), Serbia (2009, 2010), Belgia (2010, 2014), Izrael (2010), Holandia (2011, 2014), Hiszpania (2012), Cypr (2012), Norwegia (2012).
 • Udział z referatami w ponad 50 międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach naukowych, w tym: IGU (Tel Aviv 2010, Kolonia 2012, Kyoto 2013, Kraków 2014), RSA (Newcastle 2011, Delft 2012, Pekin 2012, Tampere 2013, Piacenza 2015), AAG (Los Angeles 2013, Tampa 2014), Global Conference on Economic Geography (Seul 2011), Nordic Geographers Meeting (Rejkiawik 2013), konferencje z zakresu nauk rolniczych (Zanjan 2014, Karnal 2015, Bintulu 2015)
 • Współorganizacja sześciu edycji Warsaw Regional Forum – konferencji gromadzącej każdorazowo ponad 80 uczestników, w tym połowę z zagranicy.

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Funkcje gospodarcze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 89-112.
 • Czapiewski Konrad: Mieszkalnictwo i infrastruktura. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 113-130.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Górczyńska Magdalena: The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. - European Countryside 2016, 8, 4 - s. 413-426.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Owsiński Jan, Śleszyński Przemysław: A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects. - Studies in Agricultural Economics 2016, 118 - s. 5-15.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Poziom wykształcenia rolników w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 9-28.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 7-22.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland. - Geografický časopis 2015, 67, 4 - s. 301-321.
 • Czapiewski Konrad, Hruška Vladan: On non-agricultural and non-tourism-related economic industries in rural areas: Report on research project financed by the international Visegrad Fund. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 695-700.
 • Hruska Vladan, Czapiewski Konrad: Changing rural economies: theoretical background and empirical evidence. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 59-76.
 • Hruska Vladan, Czapiewski Konrad, Kovács Zoltán: Rural economic development in the post-agricultural era: policy recommendations. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 129-144.
 • Hruska Vladan, Sivicek Tomas, Czapiewski Konrad: On non-agricultural and non-tourism economic industries in rural areas. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 9-19.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 26 - s. 98-112.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 335-357.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality in Poland: a geographical perspective. [w]: Rural cooperation in Europe. In search of the 'relational rurals'. Ed. Edward Kasabov. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014 - s. 231-265.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 195-218.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Ferenc Mariola, Mazur Marcin: Land use change and land use functions - case studies. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 169-234.
 • Czapiewski Konrad: Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich - przegląd istniejących źródeł informacji. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 132-142.
 • Czapiewski Konrad: Mazowiecka wieś "Od... Do...". - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 187-195.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 69-85.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: The Internet as a development factor of rural areas and agriculture - theory vs. practice. - Studia Regionalia 2013, 36 - s. 89-105.
 • Świątek Dariusz, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report. - Europa XXI 2013, 23 - s. 149-176.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Policentryczność rozwoju Mazowsza. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 71-88.
 • Czapiewski Konrad: Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. [w]: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych IV. Red. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. Kraków: StatSoft Polska, 2012 - s. 97-105.
 • Czapiewski Konrad: Intraregional peripheries of economic development - a case study of Mazovia Region in Poland. [w]: Local and regional development – challenges and policy issues. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2012 - s. 33-45 (Rural Studies; 27)
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 33-51.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca. [w]: Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2012 - s. 278-301 (Studia KPZK PAN; 145)
 • Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 45-56.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad, Bajerski Artur: Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration, and human capital in Poland. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012 - s. 179-200.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Location matters - analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 57-72 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?. [w]: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 201-218 (Studia; 138)
 • Czapiewski Konrad Ł., Świątek Dariusz: Opinie beneficjentów projektów drogowych współfinansowanych ze środków UE o efektach i rezultatach zrealizowanych inwestycji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 49-60.
 • Czapiewski Konrad: Ludność rolnicza. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 38-46.
 • Czapiewski Konrad, Głębocki Benicjusz: Struktura agrarna. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 55-64.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Neoendogeniczny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Łęczyce. [w]: Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej. Red. Maciej Tarkowski, Jolanta Mazurek. Gdynia-Pelplin: Bernardinum, 2010 - s. 102-116 (Regiony Nadmorskie; 18)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Obszary problemowe w rolnictwie w kontekście delimitacji obszarów ONW. [w]: Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Ewa Kacprzak, Anna Kołodziejczak. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2010 - s. 89-98 (Studia Obszarów Wiejskich; 24)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Nauka, szkolnictwo i organizacja obsługi rolnictwa. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 123-126.
 • Czapiewski Konrad Ł., Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof: Agricultural knowledge and rural economy - analysis on micro and macro scales. [w]: Linking competitiveness with equity and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas. Ed. Andrew Fieldsend. Warsaw: University of Debrecen. Centre of Agricultural Sciences and Engineering; Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2010 - s. 25-36 (Rural Areas and Development; 7)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Accessibility to education and its impact on regional development in Poland. [w]: Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU. Ed. Neil Adams, Giancarlo Cotella, Richard Nunes. London; New York: Routledge, 2011 (dr. 2010) - s. 345-372 (Regions and Cities; 46)
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenne zróżnicowanie miejsc pochodzenia finalistów Olimpiady Geograficznej. [w]: Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010. T.1. Red. tomu Stanisław Liszewski. Łódź: Oddział Łódzki PTG; Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2010 - s. 217-226.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza. [w]: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 66-85 (Studia; 126)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 55-78 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Internal peripheries of socio-economic development in Poland. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 109-121 : mapy. (Discussion Papers; Special)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa - Polska - Mazowsze. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 21-32 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad, Stawicka Ewa: New paradigm of rural development - new challenges for extension services. [w]: Multifunctional territories: importance of rural areas beyond food production. Ed. Julia Neuwirth, Klaus Wagner. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute; Federal Institute of Agricultural Economics, 2009 - s. 275-284 (Rural Areas and Development; 6)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenna charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem terenów zakwalifikowanych do ONW. [w]: Obszary o niekorzystnym gopodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość. Praca zbiorowa. Red. Grażyna Niewęgłowska. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2008 - s. 69-125 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 95)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Sustainability and success - a case study of Mazovia region. [w]: New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 45-54 (Europa XXI; 17)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania - realizacja działania w województwie podlaskim. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 34-39 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 - s. 333-354.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 183-194 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne. [w]: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. Warszawa: IERiGŻ, 2007 - s. 50-74.
 • Czapiewski Konrad: Technical infrastructure in the dwellings in Poland and Hungary at the begining of the 21st century. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 161-168 (Discussion Papers. Special)
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Education as a factor that diversifies the possibilities of economic development in Poland. - Alfa Spectra Planning Studies FA STU 2007, 11, nr 2 - s. 29-35.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. - Biul. Bad. CKE 2007, nr 11 - s. 52-79.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Less favoured areas and migrations in Poland - are there any relations?. [w]: Less favoured areas for agriculture and rural areas. Collection of papers of international conference. Jihlava, Ceska republika, 2007. Praha: Vyzkumny ustav zemedelske ekonomiky, 2007 - s. 116-128.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska?. [w]: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2007 - s. 99-112 (Studia Obszarów Wiejskich; 12)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Infrastruktura komunalna a poziom rozwoju gospodarczego Polski i Węgier. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 329-337 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Dostępność przestrzenna usług edukacyjnych i mobilność przestrzenna młodzieży gimnazjalnej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 293-305.
 • Stasiak Andrzej, Czapiewski Konrad Ł.: Przestrzenne zagospodarowanie a rozwój polskiej wsi. [w]: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 33-51; 259-267 (Biuletyn; 234)
 • Szekely Vladimir, Czapiewski Konrad Ł.: Position near the town - effects of urban areas on rural competitiveness and quality of life. [w]: Values and challenges in designing the European rural structures - reserach network experience. Eds. Dan Marius Voicilas, Monica Tudor. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, 2007 - s. 107-120 (Rural Areas and Development; 5)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł. [w]: Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 2006 - s. 7-14.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej. [w]: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Eugeniusz Rydz. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2006 - s. 73-84 (Studia Obszarów Wiejskich; 11)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Koncepcja "nuova ruralita" we włoskiej literaturze geograficznej. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 32-38 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Czapiewski Konrad Ł.: General overview of Poland's territory. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 7-12.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Rural areas of success - in search of definitions and measures. [w]: Regional periphery in Central and Eastern Europe. Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 10 s. (Europa XXI; 15)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Obszary rolnicze - obszarami sukcesu?. [w]: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki, Ewa Kacprzak. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 21-36.
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Development potential of Polish regions. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 91-104 : mapy.
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: On human capital and agrarisation in Poland. [w]: Endogenous factors stimulating rural development. Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IAFE, IGSO PAS, 2006 - s. 53-68 (Rural Areas and Development; 4)
 • Niewęgłowska Grażyna, Czapiewski Konrad Ł.: Skutki działania instrumentu płatności wyrównawczych ONW ze szczególnym podkreśleniem zachowań migracyjnych ludności. [w]: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005. Red. Wojciech Józwiak. Warszawa: IERiGŻ, 2006 - s. 102-120.
 • Czapiewski Konrad: Unemployment as a reason of social exclusion - spatial analysis for Poland. [w]: Rural development capacity in Carpathian Europe. Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-77 (Rural Areas and Development; 3)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Spatial co-occurence of agricultural areas and regions of social exclusion. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - s. 39-52 (Europa XXI; 12)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna a ochrona zdrowia na obszarach wiejskich. [w]: Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa. Red. Izabella Łęcka. Warszawa: Wydaw. UW, 2005 - s. 255-264.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Difference in outfit in water-lines and sewerage systems in Polish rural areas. [w]: Rural Development 2005. Globalisation and integration challenges tot the rural of East and Central Europe. The second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania. [B.m.]: [b.w.], 2005 - s. 153-155.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Wykluczenie społeczne spowodowane bezrobociem - przestrzenna analiza zjawiska na Pomorzu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 41-44.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Living conditions and functional structure of rural communes in Poland. - Geogr. Casop. 2005, 57, z.1 - s. 23-42.
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof, Leśniak Małgorzata: Wybrane aspekty charakterystyki demograficznej, społecznej i gospodarczej gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku. [w]: Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. PAP, 2005 - s. 137-149.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł.: Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. [w]: Obszary sukcesu na polskiej wsi. Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2005 - s. 69-84 (Studia Obszarów Wiejskich; 8)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne. [w]: Regionalny wymiar integracji europejskiej. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IGiRR UWr, 2004 - s. 285-298 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; VIII/1)
 • Czapiewski Konrad: Zróżnicowanie struktury społeczno-demograficznej a wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy polskiej wsi. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 189-193.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Zróżnicowanie wyposażenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 506-513.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Zmiany warunków życia ludności wiejskiej. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 89-111 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin. [w]: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Red. Ewa Pałka. Warszawa: PTG, 2004 - s. 57-73 (Studia Obszarów Wiejskich; 5)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 73-85.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Główne problemy życia na wsi w ocenie mieszkańców. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 429-435.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warunki życia w ocenie mieszkańców obszarów wiejskich. [w]: Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej. Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik. Kraków: Wydaw. P.W. Stabil s.c., 2003 - s. 33-49.

Prace pod redakcją naukową

 • Sofer Michael, Sorensen Anthony, Czapiewski Konrad (ed.): Local development in urban and rural space: project and planning. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 38 - 164 s.
 • Wójcik Marcin, Czapiewski Konrad (red.): Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 20 - 169 s.
 • Wójcik Marcin, Czapiewski Konrad (red.): Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 40 - 187 s.
 • Czapiewski Konrad, Siłka Piotr: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 60 s.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-79.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2. Wrocław: PTG, 2008 - 223 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - 60 k.
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad: Endogenous factors stimulating rural development. Warsaw: IAFE, IGSO PAS, 2006 - 227 s. (Rural Areas and Development; 4)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Regional periphery in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 234 s. : mapy. (Europa XXI; 15)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 231 s. (Europa XXI; 14)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - 84 s.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 215 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad: Rural development capacity in Carpathian Europe. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2005 - 175 s. (Rural Areas and Development; 3)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: New spatial relations in new Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 201 s. (Europa XXI; 13)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - 225 s. (Europa XXI; 12)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Czapiewski Konrad: Temporal and spatial changes of Polish farmers' knowledge capital. [w]: AAG Annual Meeting 2016. San Francisco: Association of American Geographers, 2016 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad: Farmers and skills – statistical analysis of spatial and temporal changes. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1951.
 • Czapiewski Konrad: Role of small sized towns in the peripheral areas, the case study of Mazovia Region (Poland). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1892.
 • Czapiewski Konrad: Knowledge transfer to agriculture in Poland - role of skills, education and wisdom. [w]: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability. RSA European Conference 2015. Piacenza, Italy, May 24-27 2015. Ed. Lesa Reynolds. Piacenza: RSA, 2015 - s. 58.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Educational attainment of Polish farmers – time and spatial statistical analysis. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 22.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Knowledge transfer to agriculture in Poland: role of skills, education and wisdom. [w]: Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Karnal: ICAR - National Dairy Research Institute, 2015 - s. 269-270.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Sources of information in Polish agriculture - using social network analysis to study website relations. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 23.
 • Sofer Michael, Sorensen Anthony, Czapiewski Konrad: Editorial. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 38 - s. 5-6.
 • Wójcik Marcin, Czapiewski Konrad: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 40 - s. 5.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Tacit or codified – kinds of knowledge among Polish farmers. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Three-decades of structural changes in farmers’ educational level in Poland – adequate asset for implementing the new rural paradigm?. [w]: Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Chisinau: State Agrarian University of Moldova, 2014 - s. 25-27.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Konopski Michał: Educational and professional structure of local self-government leaders – spatial and time analysis. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Towards a post-structuralist and cultural turn in researching rurality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Wójcik Marcin: Local and codified knowledge - complementary or contradictive attitude of Polish family farms?. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 150.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Knowledge and education on rural areas. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad: Internet and knowledge flows in family farming. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 151.
 • Czapiewski Konrad: Where the brains are and move: on education in Poland. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 209.
 • Czapiewski Konrad: The role of human capital in rural and agricultural development. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 77.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Mazur Marcin, Ferenc Mariola: Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project. [w]: Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Tampere: Regional Studies Association, 2013 - s. 29.
 • Czapiewski Konrad: Spatial analysis of models of knowledge transfer in agriculture. First results. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 355.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Bajerski Artur: Where the brains are, where the brains move? Education, skilled migration and human capital in Poland. [w]: Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 19.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
 • Czapiewski Konrad: Channels of knowledge transfer to Polish farmers. [w]: Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts. Seoul: Institute of Space & Economy Seoul National University, 2011 - s. 33-34.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Infrastructure accessibility and resources: changes in the school system and in the level of education in the Mazovia region (Poland) in the 1970-2002 period. [w]: Third Global Conference of Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment. June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea. Introduction to the sessions & abstracts. Seoul: Institute of Space & Economy Seoul National University, 2011 - s. 34.
 • Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 34.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 117-118.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Successful rural areas - identification of creative factors. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Winners of transformation - successful rural areas in Poland. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 11-12.
 • Czapiewski Konrad, Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof: Agricultural knowledge and rural economy - using two complementary research methods. [w]: 7th European Rural Development Network Conference 2009. 29-30 October 2009, Debrecen, Hungary. Book of abstracts. Debrecen: [b.w.], 2009 - s. 5.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 18.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Intraregional borders of economic development - a case study of Mazovia region in Poland. [w]: Looking Beyond One's Nose. Planning, Policies and Institutions for Integration. 2nd AESOP YA Meeting, St. Petersburg, Russia, February 6-8, 2008. St. Petersburg: AESOP, 2008 - s. 15.
 • Floriańczyk Zbigniew, Czapiewski Konrad, Stawicka Ewa: New paradigm of rural development - new challenges for extension services. [w]: Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production. 6th European Rural Development Network Conference 2008, 20th-21st November 2008, Vienna, Austria. Proceedings: Collection of abstracts. Wien: Bundesanstalt fuer Agrarwirschaft, 2008 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof: Education - factor which diversify the possibilities of development. [w]: "Central and Eastern European Engagement". 1st AESOP Young Academics Meeting, Bratislava, Slovakia, February 7-10, 2007. Bratislava: AESOP, 2007 - s. 11-12.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Endogenous growth and success on Polish rural countryside. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 19.
 • Szekely Vladimir, Czapiewski Konrad Ł.: Effects of towns on competitiveness and quality of life of suburban areas. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 26.
 • Czapiewski Konrad Ł., Floriańczyk Zbigniew: The introduction. [w]: Endogenous factors stimulating rural development. Ed. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IAFE, IGSO PAS, 2006 - s. 5 (Rural Areas and Development; 4)
 • Czapiewski Konrad, Floriańczyk Zbigniew: Introduction to the volume. [w]: Rural development capacity in Carpathian Europe. Eds. Zbigniew Floriańczyk, Konrad Czapiewski. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2005 - s. 5-6 (Rural Areas and Development; 3)
 • Czapiewski Konrad Ł., Janc Krzysztof: Human capital on agricultural areas in Poland. [w]: Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book. Prague: [b.w.], 2005 - s. 3.
 • Czapiewski Konrad Ł., Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 12)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Living conditions of rural population in relation to functional structure of parishes in Poland. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 16.

Prace dokumentacyjne

 • Bański Jerzy, Chmieliński Paweł, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin, Szymańska Monika, Wilkin Jerzy: Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju. Warszawa: FDPA, 2015 - 42 s.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Konferencje Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2009 i 2010 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 651-654.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warsaw Regional Forum. Bilans 4 konferencji. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 644-651.
 • Czapiewski Konrad: Warsaw Regional Forum - an overview of all the four conferences. - Geogr. Polon. 2009, 82, nr 2 - s. 87-93.
 • Bilik Anna, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2007 roku. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 293-304.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Od redakcji. - Czas. Geogr. 2008, 7, z.1/2 - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Wprowadzenie. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Plit Florian, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 16-47.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warsaw Regional Forum 2005 "Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe", Warszawa, 5-8 X 2005 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 311-314.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman: Wprowadzenie. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 9-10 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Czapiewski Konrad Ł.: Information for excursion "Polarization of space - a case from Central Poland". [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 53-62.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Konferencja "Changing function of rural areas in the Baltic Sea Region", Warszawa, 21-24 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 282-284.
 • Czapiewski Konrad Ł.: Warsaw Regional Forum 2004: "Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity", Warszawa, 6-9 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 278-281.
 • Czapiewski Konrad Ł.: XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Kraków, 10-11 IX 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 531-532.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.