SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Leszek Starkel
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124224085
E-mail

Wykształcenie

 • 1954 – studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński (praca magisterska pt. Rozwój morfologiczny Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1953.

 • 1959 - doktor nauk przyrodniczych (praca doktorska pt. Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie)
 • 1964 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich)
 • 1971 - profesor nadzwyczajny
 • 1979 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia historyczna i dynamiczna
 • Paleogeografia czwartorzędu
 • Paleohydrologia (ewolucja systemów fluwialnych w holocenie, rola ekstremalnych opadów)

Nagrody i wyróżnienia

 • 1960 - Nagroda Wydziału VII PAN im. E. Romera
 • 1985 - D. Linton Award, British Geomorphology Research Group
 • 1991 - Krzyż Kawalerski OOP
 • 1993 - honorowy członek Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego 
 • 1995 - Członek Academia Europea
 • 1995 - Loczy Medal Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1999 - członek honorowy Słowackiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1999 - członek honorowy INQUA 
 • 2003 - Krzyż Oficerski OOP 
 • 2004 - Gold Founders Medal - Royal Geographical Society, London 
 • 2005 - członek honorowy International Association of Geomorphologists

Pełnione funkcje i członkostwo

Członkostwo w Radach Naukowych, Komitetach PAN

 • 1970-1980 - Komisja Paleogeografii Czwartorzędu Oddziału PAN
 • 1977-1993 - przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • od 1983 - członek korespondent PAN
 • 1989-1998 - przewodniczący, od 1999 zastępca przewodniczącego Komitetu Narodowego IGBP
 • od 1990 - członek czynny PAU
 • od 1993 - członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN
 • 1993-2003 – zastępca przewodniczącego Komitetu Człowiek i Środowisko PAN
 • od 1997 - członek rzeczywisty PAN
 • 1997-2000 - członek zespołu P04 Komitetu Badań Naukowych
 • 1998-1999 - sekretarz naukowy Oddziału PAN w Krakowie
 • 2000-2003 - wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie
 • 2007 - członek Komitetu Polska 2000 Plus - PAN

Prace w międzynarodowych ciałach sterujących

 • 1963-1975 - Sekretarz Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej
 • 1967-1992 - redaktor naczelny Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
 • 1973-1982 - przewodniczący Podkomisji Eurosyberyjskiej Komisji Holocenu INQUA
 • 1977-2003 - przewodniczący Komitetu narodowego ds. INQUA
 • 1991-1995 - I-szy przewodniczący Komisji Paleohydrologii INQUA
 • 1995-2003 - zastępca przewodniczącego Komisji Paleohydrologii INQUA

Działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • od 1960 - Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • od 1990 - Polskie Towarzystwo Geograficzne – członek honorowy
 • od 1991 - Komisja Paleohydrologiczna INQUA
 • od 1995 - Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich – członek honorowy

Inna działalność

Działalność dydaktyczna

Wykłady na uczelniach polskich

 • Uniwersytet Jagielloński (na kierunku geografia) - wykłady z zakresu paleogeografii czwartorzędu, geomorfologii Karpat i paleohydrologii holocenu (nieregularnie).

Promotorstwo prac na stopień

 • 13 rozpraw doktorskich.

Badania terenowe

 • 1965-1975 - organizacja i kierownictwo naukowe stacji badawczej IG PAN w Szymbarku.
 • 1978-1988 - program IGCP-158 przy UNESCO "Paleohydrologia strefy umiarkowanej w ostatnich 15000 lat" - koordynator.
 • 1981-1990 - program międzyresortowy "Ewolucja i środowisko geograficzne Polski" - koordynator.
 • od 1984 - kierownik programów bilateralnej współpracy PAN - INSA dotyczących współczesnych przemian środowiska Dardżylińskich Himalajów i Wyżyny Meghalaya.
 • w ostatnich latach udział w 4 projektach KBN dotyczących procesów ekstremalnych i ewolucji dolin w holocenie.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej, Starkel Leszek, Wiejaczka Łukasz: Kierunki przemian środowiska przyrodniczego dolin gorczańskich. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 111 s. (Prace Geograficzne; 252)
 • Starkel Leszek: O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli (na przykładzie wybranych gór Eurazji). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2014 - 382 s.
 • Cebulak Elżbieta, Limanówka Danuta, Malota Agnieszka, Niedbała Jerzy, Pyrc Robert, Starkel Leszek: Przebieg i skutki ulewy w dorzeczu górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 r. Warszawa: IMiGW, 2008 - 56 s. (Materiały Badawcze.) (Meteorologia; 40)
 • Starkel Leszek: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 263 s. (Monografie; 2)
 • Starkel Leszek, Basu Subhashranjan, Starkel Leszek, Basu Subhashranjan, Froehlich Wojciech, Gil Eugeniusz, Kasza Izydor, Soja Roman, Ghatowar Likhaneswar, Lama Sangita, Sarkar Subir, Patel Subash: Rains, landslides and floods in the Darjeeling Himalaya. New Delhi: Indian National Science Academy, 2000 - 163 s.
 • Starkel Leszek: Moje spotkania z Karpatami. Kraków: PAN Oddział w Krakowie, 1999 - 116 s. (Ludzie Nauki)

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Andrzejewski Leon, Starkel Leszek: Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustapienia ostatniego zlodowacenia. [w]: Hydrologia Polski. Red. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 - s. 111-116.
 • Starkel Leszek: Down the memory lane: Association of Polish geomorphologists with India. - Journal of Indian Geomorphology 2017, 5 - s. 3-56.
 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial evolution in young orogenic systems. - Journal of Indian Geomorphology 2017, 5 - s. 57-64.
 • Starkel Leszek, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Role of tributaries in shaping the middle course of the Himalayan River Teesta after the 1968 extreme floods. - Current Science 2017, 112, 9 - s. 1896-1903.
 • Gębica Piotr, Jacyszyn Andrij, Krąpiec Marek, Budek Anna, Czumak Natalia, Starkel Leszek, Andrejczuk Wiaczesław, Ridush Bogdan: Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. - Quaternary International 2016, 415 - s. 55-66.
 • Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze - modelowanie stoków. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 197-207 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Starkel Leszek: Contribution of the Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands IGSO PAS in Kraków to the development of Polish Geomorphology (1953-2012). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 389-404.
 • Starkel Leszek: Paleohydrology of the Upper Vistula river basin. [w]: Flood risk in the Upper Vistula Basin. Red. Zbigniew W. Kundzewicz, Markus Stoffel, Tadeusz Niedźwiedź, Bartłomiej Wyżga. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 293-307 (GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences)
 • Gębica Piotr, Michczyńska Danuta, Starkel Leszek: Fluvial history of the Subcarpathian Basins (Poland) during the last cold stage (60-8 cal ka BP). - Quaternary International 2015, 388 - s. 119-141.
 • Starkel Leszek: Climatic fluctuations reflected in slope and fluvial systems of Polish Carpathians and their foreland during Upper Quaternary. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 55-67.
 • Starkel Leszek: Clusters of extreme floods; their role in the transformation of fluvial systems. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2015, 59, Supplement 3 - s. 59-71.
 • Starkel Leszek: Zgrupowania ekstremalnych opadów i ich skutki hydrologiczne. [w]: Hydrotechnika XVII '2015. Sympozjum ogólnokrajowe, Krynica Zdrój 19-21 maja 2015 r. Materiały. Red. nauk. Elzbieta Nachlik. Katowice: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, 2015 - s. 135-149.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Kiss Timea, Panin Andrei, Perşoiu Ioana: Climatic fluctuations reflected in the evolution of fluvial systems of Central - Eastern Europe (60-8 ka cal BP). - Quaternary International 2015, 388 - s. 97-118.
 • Starkel Leszek, Płoskonka Dominik, Adamiec Grzegorz: Reconstruction of Late Quaternary neotectonic movements and fluvial activity in Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 71-82.
 • Bucała Anna, Margielewski Włodzimierz, Starkel Leszek, Buczek Krzysztof, Zernitskaya Valentina: The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). - Geochronometria 2014, 41, 4 - s. 377-391.
 • Romanowicz Renata, Nachlik Elżbieta, Januchta-Szostak Anna, Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew, Byczkowski Andrzej, Kowalczak Piotr, Żelaziński Janusz, Radczuk Laura, Kowalik Piotr, Szamałek Krzysztof: Zagrożenia związane z nadmiarem wody. - Nauka 2014, 1 - s. 123-148.
 • Starkel Leszek: The Quaternary transformation of older inherited mountain landscapes. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 53-60.
 • Starkel Leszek: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IG i PZ PAN w Krakowie). - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2014, 23, 3 - s. 279-289.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir: The Sikkim-Darjeeling Himalaya: landforms, evolutionary history and present-day processes. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 157-164 (World Geomorphological Landscapes)
 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 441-469.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym Polskich Karpat. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 15-29.
 • Gębica Piotr, Starkel Leszek, Jacysyn Andrij, Krąpiec Marek: Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpathian Foreland. - Quaternary International 2013, 293 - s. 207-218.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Hydrological changes after the last ice retreat in Northern Poland using radiocarbon dating. - Radiocarbon 2013, 55, 2-3 - s. 1712-1723.
 • Starkel Leszek: Some regularities of mountain relief evolution. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 69-79.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. - Geochronometria 2013, 40, 1 - s. 1-21.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2012, 29 - s. 111-117.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 103-118.
 • Starkel Leszek: Geomorphological effects of antropopression in the mountains of various climatic zones (selected examples). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 71-99.
 • Starkel Leszek: Kierunki przekształceń wylesionych stoków i den dolin górskich w różnych strefach klimatycznych (przykłady). [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 354-360 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Starkel Leszek: Searching of regularities for slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity-duration and physical properties of the substrate). - Landform Analysis 2012, 21 - s. 27-34.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Krąpiec Marek: Records of human activity reflected in river sediments in the Carpathians and their foreland. [w]: Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeology to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts. Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin. Moscow-Smolensk: Universum, 2012 - s. 264-267.
 • Gębica Piotr, Starkel Leszek, Jacyszyn Andrij, Budek Anna, Krąpiec Marek, Kalinowycz Natalia: Ewolucja doliny Strwiąża w późnym glacjale i holocenie na przedpolu wschodnich Karpat (zachodnia Ukraina). [w]: Glacjał i peryglacjał wschodniego Podkarpacia. Monografia naukowa. (XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, Ukraina, 15-18 września 2011 r.). Red. Andrij Boguckyj et al. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franko, 2011 - s. 106-116.
 • Starkel Leszek: Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and their expression in slope evolution. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 2011, 34 - s. 33-43.
 • Starkel Leszek: Present-day events and the evaluation of Holocene palaeoclimatic proxy data. - Quatern. Int. 2011, 229 - s. 2-7.
 • Starkel Leszek: Paradoxes in the development of gullies. [w]: Human impact on gully erosion. Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 11-13 (Landform Analysis; 17)
 • Starkel Leszek: Racjonalna gospodarka przestrzenią i zasobami wodnymi podstawą zrównoważonego rozwoju. Polska na tle Europy. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.2. Gospodarka i środowisko. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 322-337.
 • Starkel Leszek: Oblicza powodzi. - Rocz. PAU 2010/2011 - s. 132-152.
 • Starkel Leszek: Złożoność czasowa i przestrzenna opadów ekstremalnych - ich efekty geomorfologiczne i drogi przeciwdziałania im. [w]: Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski. Red. Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 65-80 (Landform Analysis; 15)
 • Starkel Leszek: Ambootia landslide valley - evolution, relaxation, and prediction (Darjeeling Himalaya). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2010, 44 - s. 113-133.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek: Land degradation and possibility of restoration of natural resources. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 99-110.
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Singh Surendra: Water circulation and availability of water. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 29-50.
 • Starkel Leszek: Role of climatic and human activity in environmental changes of Central Europe in last millennia. - Probl. Geogr. 2009, nr 2/3 - s. 105-109.
 • Starkel Leszek: Monitoring procesów fizyczno-geograficznych w Karpatach. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 11-14 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Zóżnicowanie przestrzenne i czasowe ekstremalnych opadów i powodzi w górach. [w]: Hydrotechnika XI'2009. Sympojum Ogólnokrajowe, Ustroń 19-21 maja 2009 r. Materiały. Katowice: Śląska Rada NOT FSNT, 2009 - s. 143-158.
 • Starkel Leszek: Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście do nauk biologicznych i geologicznych). [w]: Geografia i wartości. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009 - s. 71-74.
 • Starkel Leszek: Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and its expression in slope evolution. [w]: The role of geomorphology in land management. III National AIGeo Conference in honour of Professor Mario Panizza, Modena - Alta Val Badia 13-18 Settembre 2009. Abstract volume. Ed. Mauro Marchetti, Mauro Soldati. Modena: Dipartimento di Scienze della Terra Universita degli Studi di Modena e Regio Emilia, 2009 - s. 23-24.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Budek Anna, Krąpiec Marek, Jacysyn Andryj, Kalynovyc Natalia: Evolution of the lower section of the Strvyaz river valley during the Holocene (Foreland of the Eastern Carpathians). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2009, 43 - s. 5-37.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Gębica Piotr, Budek Anna, Starkel Leszek, Jacyszyn Andrej, Krąpiec Marek: Nowe wyniki badań nad stratygrafią aluwiów i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina). - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 93-103.
 • Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Anna, Starkel Leszek: Możliwości rekonstrukcji zdarzeń ekstremalnych na podstawie dużych zbiorów dat 14C. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 53-55.
 • Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Anna, Starkel Leszek: Kalendarzowe wartości granic chronostratygraficznych dla terenu Polski oszacowane na podstawie dużych zbiorów dat 14C. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 163-171.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Starkel Leszek: Klimatyczne tło współczesnych procesów morfogenetycznych na obszarze Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 21-33.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Preface. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 7.
 • Starkel Leszek: Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych). [w]: Geografia i wartości. Praca zbiorowa. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2008 - s. 61-64.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology: the past as a basis for understanding the present and predicting the future. [w]: Ecohydrology: Processes, models and case studies. An approach to the sustainable management of water resources. Ed. David Harper, Maciej Zalewski, Nic Pacini. Wallingford: CABI, 2008 - s. 276-302.
 • Starkel Leszek: Koncepcja kartowania geomorfologicznego profesora Mieczysława Klimaszewskiego. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2007 (dr.2008), 5 - s. 65-70.
 • Starkel Leszek: Rozwój badań nad ewolucją rzeźby Karpat fliszowych w ostatnim glacjale. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2007 (dr.2008), 5 - s. 85-94.
 • Starkel Leszek: Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego. [w]: Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Red. Agnieszka Wacnik, Ewa Madeyska. Kraków: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2008 - s. 169-182 (Botanical Guidebooks; 30)
 • Starkel Leszek: Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Charakterystyka doliny, równiny zalewowej i koryta. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 349-351.
 • Starkel Leszek: Typy i kierunki współczesnych przekształceń rzeźby Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 385-395.
 • Starkel Leszek: Rola ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w przekształcaniu rzeźby południowej Polski. [w]: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. Red. Maciej J. Kotarba. Kraków: Wydaw. TBPŚ Geosfera, 2008 - s. 41-52.
 • Starkel Leszek: Globalne ocieplenie i zmiany towarzyszące - analogi z przeszłości. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 183-193.
 • Starkel Leszek: Procesy stokowe i fluwialne przekształcające rzeźbę - czy model z lat 70. jest nadal aktualny?. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 16-20.
 • Starkel Leszek: Paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Podsumowanie. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 366-369.
 • Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew W.: Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. - Nauka 2008, z.1 - s. 85-101.
 • Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew W.: Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju - rekomendacje dla KPZK. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 65-94.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Starkel Leszek, Łajczak Adam: Kształtowanie rzeźby den dolin w Karpatach (koryt i równin zalewowych). [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 95-108.
 • Starkel Leszek, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta, Pietrzak Małgorzata: Współczesna ewolucja rzeźby Karpat fliszowych. Podsumowanie. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 114-116.
 • Soja Roman, Starkel Leszek: Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts. - Geomorphology 2007, 84, iss.3/4 - s. 170-180.
 • Starkel Leszek: The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula river catchment as an example. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2007, 77 - s. 193-205.
 • Starkel Leszek: Environmental changes during the time of human expansion in Central Europe. [w]: New perspectives in Academia. ALLEA Biennial Yearbook 2006. Amsterdam: ALLEA, 2007 - s. 9-18.
 • Starkel Leszek: The role of climate and human activity in the environmental changes on the territory of Poland. - Papers Glob. Change 2007, 14 - s. 7-18.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Superson Józef: Last Glacial-Integlacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland. - Quater. Sc. Rev. 2007, 26 - s. 2924-2936.
 • Starkel Leszek, Pietrzak Małgorzata, Łajczak Adam: Wpływ zmian użytkowania ziemi i wzrostu częstotliwości ekstremalnych opadów na obieg wody i erozję oraz ochronę zasobów przyrodniczych Karpat. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2007, 51 - s. 19-30.
 • Starkel Leszek, Soja Roman: Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 237-246.
 • Budek Anna, Starkel Leszek, Jacysyn Andryj: Profiles along the Strvjaz (Strwiąż) river valley. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 52-65 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R., Walling D.E.: Past hydrological events and global change. - Hydrol. Process. 2006, 20 - s. 199-204.
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Starkel Leszek, Walling D.E.: Past hydrological events related to understanding global change: An ICSU research project. - Catena 2006, 66 - s. 2-13.
 • Harmata Krystyna, Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek: Mire and the Dnister valley near Majnyc. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 32-43 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Harmata Krystyna, Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek, Jacysyn Andryj: Environmental changes during the Holocene. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 66-81 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Transformation of natural environment by human activities. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 245-251 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Jacysyn Andryj, Budek Anna, Kalinovyc Natalia, Starkel Leszek: Dnister river valley. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 21-31 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek: Peat-bog in the Bystrycia river valley near Ozerne (now Łuka). [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 44-51 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: The geological and geomorphological background to present-day environmental changes in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 13-29.
 • Macklin M.G., Benito G., Gregory K.J., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska Danuta J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R.: Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe. - Catena 2006, 66 - s. 145-154.
 • Starkel Leszek: Problems of Holocene climatostratigraphy on the territory of Poland. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 17-21.
 • Starkel Leszek: Clustering of extreme rainfalls and evolution of fluvial systems in the Holocene. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 23-28.
 • Starkel Leszek: [Pięćdziesiąt] 50 lat wyjścia polskiej geomorfologii z zaścianka. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 425-428.
 • Starkel Leszek: Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 9-15.
 • Starkel Leszek: Uwagi o średniowiecznej aktywizacji erozji gleb i procesów fluwialnych w Karpatach i na ich przedpolu. [w]: Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich. Red. Jan Gancarski. Krosno: Wydaw. Ruthenus, 2006 - s. 779-785.
 • Starkel Leszek: Geomorphology. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 11-13 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek: Geomorphic hazards in the Polish Flysch Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 7-19.
 • Starkel Leszek, Harmata Krystyna: Range and method of the research. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 19-20 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Michczyńska Danuta J.: Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. - Catena 2006, 66 - s. 24-33.
 • Łajczak Adam, Plit Joanna, Soja Roman, Starkel Leszek, Warowna Justyna: Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 65-87.
 • Starkel Leszek: Typy rzeźby Kotliny Sandomierskiej i ich rola w kształtowaniu osadnictwa (wprowadzenie do sesji: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego w Kotlinie Sandomierskiej). [w]: Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Red. Monika Kuraś. Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2005 - s. 11-17 (Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli; 4)
 • Starkel Leszek: Rozwój badań nad paleogeografią holocenu w ośrodku krakowskim. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2005, 3 - s. 19-24.
 • Starkel Leszek: Holocene alluvation in submontane depressions. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 2005, Suppl.7 - s. 25-31.
 • Starkel Leszek: Typy rzeźby i podstawowa granica morfotektoniczna w centralnej części Karpat Zewnętrznych (Fliszowych). [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 15-20.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 49-52 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Współczesna rzeźba Polski dziedziczy cechy peryglacjalne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 11-19.
 • Starkel Leszek: Czy integracja nauk geograficznych jest potrzebna?. [w]: Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce II Forum Geografów Polskich. Red. nauk. Jacek Jania, Andrzej T. Jankowski. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2005 - s. 78-80 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 39)
 • Starkel Leszek: Role of climatic and anthropogenic factors accelerating soil erosion and fluvial activity in Central Europe. - Studia Quater. 2005, 22 - s. 27-33.
 • Starkel Leszek: Anthropogenic soil erosion since the Neolithic in Poland. [w]: Colluvial sediments, flood loams and peat bogs. Ed. Joerg Voelkel. Berlin, Stuttgart: Gebrueder Bontraeger, 2005 - s. 189-201 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementband; 139)
 • Starkel Leszek: Cities in the face of the threat posed by extreme meteorological and hydrological events. - Papers Glob. Change 2005, 12 - s. 49-56.
 • Starkel Leszek, Obrębska-Starklowa Barbara: Geomorfologiczne uwarunkowania połozenia granicy rolno-leśnej w polskich Karpatach. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2005, 51 - s. 11-16.
 • Budek Anna, Starkel Leszek: Poziom organiczny w profilu stożka napływowego z pogranicza okresów borealnego i atlantyckiego w Podgrodziu nad Wisłoką. - Reg. Monitoring Środ. Przyr. 2004, 5 - s. 149-157.
 • Prokop Paweł, Starkel Leszek: Relief and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 37-41 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Some aspects of rainfall-runoff relationship. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 77-79 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Temporal clustering of extreme rainfall events in relief transformation. - J. Geol. Soc. India 2004, 64, nr 4 - s. 517-523.
 • Starkel Leszek: Paleogeografia terytorium Polski w ostatnich 20 tysiącach lat (postęp badań). [w]: Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej. Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 75-87.
 • Starkel Leszek: Relief features. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 48-55 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Location and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 47-48 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Extreme rainfall at 5-7 July 1998 in the Darjeeling Himalaya. [w]: Geomorphology and environment. Red. Surendra Singh, H.S. Sharma, Sunikl Kumar De. Kolkata: ABC Publications, 2004 - s. 26-31.
 • Starkel Leszek: The importance of parallel studies on past and present day environmental change. - Geographia Polonica 2004, 77, 2 - 27-34 : wykr.
 • Starkel Leszek: Clustering of the extreme rainfalls in the present-day and historical records. [w]: Potential climate changes and sustainable water management. Ed. Małgorzata Liszewska. Warszawa: Instytut Geofizyki PAN, 2004 - s. 47-51 (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science; E-4 (377).) (Monographic Volume; )
 • Starkel Leszek: Terrace formation versus slope evolution in the incised Carpathian valleys during the Quaternary. [w]: Regional studies on loess. Ed. Eva Kis. Budapest: Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 95-99 (LOESS inForm; 4)
 • Starkel Leszek: Ekstremalne zjawiska w historii Ziemi - zmiany naturalne i antropogeniczne. [w]: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Red. Artur Pawłowski. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2004 - s. 161-168 (Monografie; 26)
 • Starkel Leszek: Klimatyczne czy antropogeniczne przyspieszenie obiegu wody i materii w ostatnich tysiącleciach na obszarze Polski. [w]: Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Red. Dominik Abłamowicz, Zbigniew Śnieszko. Katowice: Muzeum Śląskie, 2004 - s. 29-36.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of Central Europe. [w]: Palaeohydrology. Understanding global change. Ed. K.J. Gregory, G. Benito. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003 - s. 77-104.
 • Starkel Leszek: Clustering of flood events in the context of increased human activity. [w]: Palaeofloods, historical data and climatic variability: applications in flood risk assessment. Proceedings of the PHEFRA International Workshop held in Barcelona, 16-19th October 2002. Ed. Varyl R. Thorndycraft, Gerardo Benito, Mariano Barriends, M. Carmen Llasat. Madrid: Centro de Cincias Medioambientales, 2003 - s. 79-84.
 • Starkel Leszek: INQUA research and palaeohydrology. [w]: Palaeohydrology. Understanding global change. Ed. K.J. Gregory, G. Benito. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003 - s. 19-23.
 • Starkel Leszek: Równoległość badań paleogeograficznych i współczesnych procesów hydro-geomorfologicznych w działalności Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 623-640.
 • Starkel Leszek: Climatically controlled terraces in uplifting mountain areas. - Quater. Sc. Rev. 2003, 22 - s. 2189-2198.
 • Starkel Leszek: Rola ekstremalnych opadów i ich częstotliwości w przekształcaniu stoków i den dolin. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - s. 13-19 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Możliwości adaptacji gospodarki do zmian klimatycznych. [w]: Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne?. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2003 - s. 127-129.
 • Starkel Leszek: Short-term hydrological changes. [w]: Palaeohydrology. Understanding global change. Ed. K.J. Gregory, G. Benito. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003 - s. 337-356.
 • Starkel Leszek: Extreme meteorological events and their role in environmental changes, the economy and history. - Papers Glob. Change 2003, 10 - s. 7-13.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Starkel Leszek: Wartości progowe w przekształceniu systemów naturalnych środowiska przyrodniczego Karpat, Wyżyny Małopolskiej i Kotlin Podkarpackich. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 221-227.
 • Starkel Leszek: Department of Geomorphology and Hydrology Institute of Geography and Spatial Organisation. The integration of studies on the paleogeography and present-day processes in the research. [w]: Research institutes and scientific commissions Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences. Kraków: PAN Oddział, 2002 - s. 153-164.
 • Starkel Leszek: Younger Dryas-Preboreal transition documented in the fluvial environment of Polish rivers. - Global Planet. Change 2003 (dr. 2002), 35, nr 1/2 - s. 157-167.
 • Starkel Leszek: Wymowa klimatyczna zapisu pojedynczych zdarzeń i ich zespołów w osadach lądowych. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 2001 (dr.2002), 65 - s. 187-188.
 • Starkel Leszek: Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems). - Quater. Intern. 2002, 91 - s. 25-32.
 • Starkel Leszek: Gospodarowanie zasobami i degradacja środowiska gór świata. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2002, 48 - s. 7-14.
 • Starkel Leszek: Regiony geograficzne południowo-wschodniej Polski a nazwy województw. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 229-231.
 • Starkel Leszek, Czopek Sylwester, Madeja Jacek, Budek Anna, Harmata Krystyna: Ewolucja środowiska a osadnictwo prehistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa. - Stud. Mater. Rzesz. Ośr. Archeol. 2002, 23 - s. 5-31.
 • Starkel Leszek, Patkowski Bartłomiej: Characteristic of river channel of the Maw-ki-Syiem creek near Cherrapunji, Meghalaya Plateau. - Hill Geogr. 2002, 18, nr 1/2 - s. 1-8.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir: Different frequency of threshold rainfalls transforming the margin of Sikkimese and Bhutanese Himalayas. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2002, 36 - s. 51-67.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Budek Anna, Jacyszyn Andrej, Starkel Leszek: Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz osadniczych na Wysoczyźnie Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru. [w]: Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Materiały z sesji naukowej, Krosno, 14-15 grudnia 2000 r. Krosno: Muzeum Podkarpackie, 2001 - s. 241-249.
 • Starkel Leszek: Extreme rainfalls and river floods in Europe during the last millenium. - Geographia Polonica 2001, 74, 2 - s. 69-79.
 • Starkel Leszek: Przemiany krajobrazu - rola erozji gleb w przekształcaniu środowiska naturalnego. [w]: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój. Red. Maciej J. Kotarba. Kraków: Wydaw. TBPŚ "Geosfera", 2001 - s. 49-63.
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych i wpływ człowieka na przekształcanie systemów rzecznych. [w]: O czym mówią rzeki górnej Wisły w 2000 roku. Praca zbiorowa. Red. Antoni Bojarski. Kraków: IIiGW PK, 2001 - s. 9-19.
 • Starkel Leszek: The place of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission in the development of geomorphological research. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2001, 35 - s. 121-125.
 • Starkel Leszek: Landscapes of the Lower Beskid Mountains and of their northern foreland between the Wisłok and Wisłoka rivers. [w]: Archaeology and natural background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians. Part 1. Ed. Jan Machnik. Kraków: PAU, 2001 - s. 137-143 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 2)
 • Starkel Leszek: Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene. - GeoLines 2000, 11 - s. 32-35.
 • Starkel Leszek: Heavy rains and floods in Europe during last millenium. [w]: Reconstructions of climate and its modelling. Ed. Barbara Obrębska-Starklowa. Cracow: Institute of Geography of the Jagiellonian University, 2000 - s. 55-62 (Prace Geograficzne; 107)
 • Starkel Leszek: Chronology of phases of various fluvial activity, of erosion and deposition in the Vistula catchment during Late Quaternary. - Geochronometria 2000, 19 - s. 53-58.
 • Starkel Leszek: The roots of the contemporary natural landscape - a lesson from the past. [w]: Sustainable development. An European view. Ed. Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski. Lublin: Wydaw. Uczelniane PL, 2000 - s. 95-99 (Zeszyty Naukowe; 27)
 • Starkel Leszek: Warunki graniczne występowania spływów gruzowych i błotnych. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 2000, 44, z.1 - s. 191-192.
 • Bogacki Mirosław, Starkel Leszek: Typologia i regionalizacja współczesnych procesów rzeźbotwórczych. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s422-427.
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Starkel Leszek: Zmiany klimatu i stosunków wodnych w holocenie. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s175-180.
 • Starkel Leszek: Akumulacja holoceńska na przedpolu progu Pogórza Karpackiego. [w]: VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski "Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej". Czudec, 31 sierpnia - 4 września 1999. Kraków: [b.w.], 1999 - s. 62-64.
 • Starkel Leszek: 8500-8000 yrs BP Humid Phase - global or regional?. - Science Reports Tohoku Univ. 7th Ser. (Geography) 1999, 49, nr 2 - s. 105-133.
 • Starkel Leszek: Chronostratygrafia schyłku vistulianu i holocenu Polski. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 280-283.
 • Starkel Leszek: Polish roots of periglacial research. - Biul. Perygl. 1999, 38 - s. 36-41.
 • Starkel Leszek: Przedmowa do drugiego wydania. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s11-14.
 • Starkel Leszek: Zmiany pięter fizyczno-geograficznych gór Eurazji w późnym glacjale i holocenie. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 111-114.
 • Starkel Leszek: Historia den dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1999 - s. 7-10.
 • Starkel Leszek: Ewolucja den dolin gór i wyżyn. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s151-155.
 • Starkel Leszek: Osady czwartorzędowe w budowie stopni wodnych w obszarach górskich. [w]: Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - s. 125-132 (Studia, Rozprawy, Monografie; 62)
 • Starkel Leszek: Ewolucja rzeźby gór i wyżyn. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s140-143.
 • Starkel Leszek: Typy osadów. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s137-140.
 • Starkel Leszek: Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s103-105.
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki ekstremalnych opadów w Karpatach. [w]: Strategiczny program zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Sympozjum ogólnokrajowe "Hydrotechnika II '99", Wisła, 5-6 października 1999 r. Materiały. Katowice: [b.w.], 1999 - s. 115-118.
 • Starkel Leszek: Regimes of mono- and polizonal large rivers in the Quaternary. - Bol. Goiano Geogr. Spec. Issue 1999, 19, nr 1 - s. 4-10.
 • Starkel Leszek: Rzeki i doliny rzeczne. [w]: Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Przewodnik do wystawy. Kraków: Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura, 1999 - s. 18-20.
 • Starkel Leszek: Ulewy, powodzie i inne zdarzenia ekstremalne. - Prace Kom. Zagroż. Cywiliz. PAU 1999, 2 - s. 81-96.
 • Starkel Leszek: Przyrodnicze warunki spływu powodziowego. [w]: Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997. Red. Jerzy Grela; Henryk Słota; Jan Zieliński. Warszawa: IMiGW, 1999 - s. 142-143 (Atlasy i Monografie)
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych. [w]: Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Przewodnik do wystawy. Kraków: Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura, 1999 - s. 21-23.
 • Starkel Leszek: Space and time scales in geomorphology. [w]: Magnitude and frequency in geomorphology. Proceedings of the Fourth International Conference on Geomorphology, Bologna 1997. Vol.2. Ed. R. Mauesbacher. Berlin: Gebrueder Borntraeger, 1999 - s. 19-33 (Zeitschrift fuer Geomorphologie N.F. Supplementband; 115)
 • Starkel Leszek: Space and time scales in geomorphology. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del Coniglio Nazionale delle Ricerche. Bologna (Italia) - 28 VIII / 3 IX, 1997. Proceedings of the conference. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1999 - s. 61-66 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/3)
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Ludwikowska Małgorzata, Niedziałkowska Ewa: Chronostratygrafia aluwiów i form fluwialnych w południowej Polsce. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 133-155.
 • Goslar Tomasz, Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Starkel Leszek, Demske Dieter, Kuc Tadeusz, Łącka Bożena, Szeroczyńska Krystyna, Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Discussion of the Late-Glacial recorded in the Lake Gościąż sediments. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 171-175.
 • Starkel Leszek: Ewolucja dolin rzecznych Europy Środkowej w młodszym czwartorzędzie (na przykładzie dorzecza górnej Wisły). - Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostrav. Geographia-Geologia 1998, 168, nr 6 - s. 137-150.
 • Starkel Leszek: Geomorphic response to climatic and environmental changes along a Central Asian transect during the Holocene. - Geomorphology 1998, 23 - s. 293-305.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme hydroclimatically induced events as a key to understanding environmental changes in the Holocene. [w]: Water, environment and society in times of climatic change. Ed. A.S. Issar, N. Brown. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998 - s. 273-288.
 • Starkel Leszek: Continental water cycle and carbon reservoirs and their relationships in the past. - Glob. Planet. Change 1998, 16/17 - s. 153-158.
 • Starkel Leszek: Extreme events in the last 200 years in the upper Vistula basin: their palaeohydrological implications. [w]: Palaeohydrology and environmental change. Ed. G. Benito, V.R. Baker, K.J. Gregory. Chichester: John Wiley & Sons, 1998 - s. 289-305.
 • Starkel Leszek: Funkcja powodzi w środowisku przyrodniczym dorzecza górnej Wisły. [w]: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998. Red. nauk. Leszek Starkel, Jerzy Grela. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1998 - s. 9-20.
 • Starkel Leszek: Poglądy Mieczysława Klimaszewskiego na rozwój rzeźby polskich Karpat Zewnętrznych (fliszowych). - Czas. Geogr. 1998, 69, z.2 - s. 131-137.
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis ulew i lokalnych wezbrań (wprowadzenie). [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 7-9 (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Starkel Leszek: The scientific nature of geomorphology (Proceeding of 27th Binghamton Symposium in Geomorphology - 27-19 September 1996). Ed. B.L. Rhoads, C.E. Thorn. Chichester 1996. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 119-122.
 • Starkel Leszek: Geneza i przemiany krajobrazów dolin rzecznych Polski. [w]: Krajobraz dolin rzecznych po katastrofie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Krakowska, 15-16.09.1998. Kraków: PK, 1998 - s. 17-20.
 • Starkel Leszek: Rozpoznanie faz o przewadze erozji i akumulacji rzecznej na podstawie datowanych profili młodoczwartorzędowych w południowej Polsce (streszczenie). [w]: VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia. Gliwice: PŚ, 1998 - 4 s.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Floods in Sikkim Himalaya - their causes, course and effect. [w]: Flood studies in India. Ed. Vishwas S. Kale. Bangalore: Geological Society of India, 1998 - s. 101-118 (Memoir; 41)
 • Starkel Leszek, Goslar Tomasz, Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Demske Dieter, Różański Kazimierz, Łącka Bożena, Pelisiak Andrzej, Szeroczyńska Krystyna, Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Discussion of the Holocene events recorded in the Lake Gościąż sediments. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 239-246.
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake-level changes and palaeohydrological reconstructions during the Holocene. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 225-229.
 • Starkel Leszek, Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Formation and evolution of the Na Jazach lakes in the Late Vistulian. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 117-119.
 • Bluszcz Andrzej, Starkel Leszek, Kalicki Tomasz: Grain size composition and age of alluvial sediments in the Tista valley floor near Kalijhora, Sikkim Himalaya. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 159-174.
 • Gerlach Tadeusz, Starkel Leszek, Szczepanek Kazimierz: Sites with organic interglacial deposits in the upper San river basin, Polish Eastern Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 31-44.
 • Mamakowa Kazimiera, Starkel Leszek, Boratyn Józef, Brud Stanisław: Stratigraphy of the vistulian alluvial fills in the Wisłoka valley north of Dębica. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 83-99.
 • Starkel Leszek: Mass movements during the Holocene: the Carpathian example and the European perspective. [w]: Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel et al. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1997 - s. 385-400 (Palaeoklimaforschung; 19)
 • Starkel Leszek: Rzeźba i środowisko przyrodnicze regionu samborskiego. - Rocz. Przemys. 1997, 33, z.5 - s. 33-37.
 • Starkel Leszek: Spatial and time scales in geomorphology. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 362-363 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Starkel Leszek: The evolution of fluvial systems in the Upper Vistulian and Holocene in the territory of Poland. - Landform Anal. 1997, 1 - s. 7-18.
 • Starkel Leszek: Environmental changes in Central Europe 5000-3000 BP. [w]: Third Millenium BC climate change and Old World collapse. Ed. H. Nuezhet Dalfes, George Kukla, Harvey Weiss. Berlin: Springer Verlag, 1997 - s. 531-550.
 • Starkel Leszek: Studia nad środowiskiem przyrodniczym gór w pracach Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 1997, 42 - s. 7-14.
 • Starkel Leszek: Wskazania gospodarcze. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 101-102 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek, Czyżowska Elżbieta, Rutkowski Jacek: Rola opadów ulewnych w przekształceniach rzeźby. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 93-100 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Szymbark - stacja naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia do wycieczki terenowej]. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 67-73.
 • Kaczmarek Zdzisław, Arnell Nigel W., Starkel Leszek: Climate, hydrology, and water resources. [w]: Water resources management in the face of climatic/hydrologic uncertainities. Ed. Z. Kaczmarek, K.M. Strzępek. L. Somlady, A. Priazhinskya. Rotterdam: Cluver Academic Publishers, 1996 - s. 3-29.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych Wisły w Zabierzowie Bocheńskim. [w]: Geochronometria 14. Gliwice: PŚ, 1996 - s. 7-18 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1331.) (Geochronometria; 14)
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek, Sala Jolanta, Soja Roman, Zernickaya Valentina P.: Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin). [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 129-158 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Kotarba Adam, Kozarski Stefan, Starkel Leszek, Nowaczyk Bolesław: Issues in geomorphology. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 79-102.
 • Starkel Leszek: Polish studies connected with the IGBP Global Change programme. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 135-144.
 • Starkel Leszek: Geomorphic and sedimentological effects of river floods in space and time. [w]: Convegno scientifico in occasione del trentennale dell'alluvione di Firenze. La divesa della alluvioni. Firenze, 4-5 novembre 1996. Red. M.Falciai, F.Preti. Firenze: [b.w.], 1996 - s. 97-127 (Pubblicazione; 1963)
 • Starkel Leszek: Present-day formation of the southern part of Meghalaya Plateau. - Hill Geogr. 1996, 12, nr 1/2 - s. 13-19.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrological reconstruction: advantages and disadvantages. [w]: Global continental changes: the context of paleohydrology. Ed. J. Branson, A.G. Brown, K.J. Gregory. London: The Geological Society, 1996 - s. 9-17 (Geological Society Special Publication; 115)
 • Starkel Leszek: Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 47-54 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Cykle glacjalno-interglacjalne w ewolucji systemu rzecznego Wisły. [w]: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. UAM, 1996 - s. 297-305 (Geografia; 57)
 • Starkel Leszek: Geomorphic role of extreme rainfalls in the Polish Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 21-38.
 • Starkel Leszek: The place of the Vistula river in the late Vistulian - early Holocene evolution of the European valleys. [w]: European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1996 - s. 75-88 (Palaeoklimaforschung; 14)
 • Starkel Leszek: Monitoring zdarzeń katastrofalnych. [w]: Główne problemy monitoringu w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Red. Andrzej Kostrzewski, Lucjan Pawłowski. Lublin: PL, 1996 - s. 93-106 (Zeszyty Naukowe; 16)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Krąpiec Marek, Soja Roman, Gębica Piotr, Czyżowska Elżbieta: Hydrological changes of valley floor in the upper Vistula basin during late Vistulian and Holocene. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 7-128 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake-level and groundwater-level changes in the Lake Gościąż area, Poland: palaeoclimatic implications. - Holocene 1996, 6, nr 2 - s. 213-224.
 • Froehlich Wojciech, Starkel Leszek: The response of slope and channel systems to various types of extreme rainfall: A comparison between the temperate zone and humid tropics. - Geomorphology 1995, 11 - s. 337-345.
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Szymbark - Stacja Naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 87-93.
 • Starkel Leszek: Paleogeografia Polskich Karpat w późnym vistulianie i wczesnym holocenie. - Ann. UMCS Sec. B 1993 (dr.1995), 48 - s. 253-261.
 • Starkel Leszek: Reconstruction of hydrological changes between 7000 and 3000 BP in the upper and middle Vistula River Basin, Poland. - Holocene 1995, 5, nr 1 - s. 34-42.
 • Starkel Leszek: Introduction to global paleohydrological changes. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - s. 1-20.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of the temperate zone. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - s. 233-257.
 • Starkel Leszek: New data on the Late Vistulian and Holocene evolution of the Wisłoka valley near Dębica. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 73-90 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek: Outline of the Polish excursion area and features. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 323-325.
 • Starkel Leszek: Changes of river channels in Europe during the Holocene. [w]: Changing river channels. Ed. Angela Gurnell, Geoffrey Petts. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - s. 27-42.
 • Starkel Leszek: Evolution of the Carpathian valleys and the Forecarpathian basins it the Vistulian and Holocene. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1995, 29 - s. 5-40.
 • Starkel Leszek: The pattern of the Holocene climate variations in the Central Europe based on various geological records. [w]: Late-Quaternary relief evolution and environment changes. Ed. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1995 - s. 259-264 (Quaestiones Geographicae. Special Issue; 4)
 • Starkel Leszek, Granoszewski Wojciech: The younger Dryas paleomeander of the Wisłoka river at Wola Żyrakowska near Dębica. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 91-100 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr: Evolution of the river valley in South Poland during the Pleistocene-Holocene transition. [w]: The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka B.P.) in the area of Poland. Red. Barbara Manikowska. Łódź: ŁTN, 1995 (Biuletyn Peryglacjalny; 34)
 • Starkel Leszek, Krąpiec Marek: Profile of the alluvia with "black oaks" in Kędzierz on the Wisłoka river. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 101-110 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Wasylikowa K., Nalepka D., Starkel Leszek: Human impact on natural environment in the Vistula river valley. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 351-352.
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Starkel Leszek: Izmenenie rastitel'nosti na territorii Pol'si v golocene. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 118-124.
 • Rotnicki Karol, Starkel Leszek: Tipy sedimentacii i evoljucii recnych dolin v Pol'se. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 140-144.
 • Starkel Leszek: Sosuscestvovanie poligeneticeskich i geterochronnych landsaftov v central'noj Evrope. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 8-10.
 • Starkel Leszek: The place of geography in the studies on the Man and the Earth system. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Perspektywy geografii fizycznej: monitoring obiegu energii i materii, regionalizm i globalizm. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 20-22.
 • Starkel Leszek: Izmenenie klimata i landsaftov Pol'si v golocene. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 147-150.
 • Starkel Leszek: Reflection of the glacial-interglacial cycle in the evolution of the Vistula River basin, Poland. - Terra Res. 1994, 6 - s. 1-9.
 • Starkel Leszek: Meeting of the European National Committees for IGBP — Global Change. - Geographia Polonica 1994, 62 - s. 119-122.
 • Starkel Leszek: Polish National Committee of IGBP— Global Change: structure and activities. - Geographia Polonica 1994, 62 - s. 105-107.
 • Starkel Leszek: The place of geography in the studies on the Man and the Earth system. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 13-19 (Geographia Polonica; 63)
 • Starkel Leszek: Równoległoś? badań nad przeszłością i teraźniejszością środowiska Karpat i kotlin podkarpackich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 119-122 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: Ewolucja poglądów na temat paleogeografii vistulianu i holocenu Karpat i przedpola w ostatnich 40 latach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 9-16 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: Zintegrowany monitoring na tle globalnych zmian środowiska przyrodniczego. [w]: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Red. Eugeniusz Gil. Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - s. 19-26 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Odbicie ekstremalnych wezbrań okresu historycznego w osadach rzecznych i stokowych w dorzeczu górnej Wisły. - Acta UNC Geografia 1994, 27 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Frequency of floods during the Holocene in the Upper Vistula basin. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 3-13.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość powodzi w holocenie w świetle metod sedymentologicznych, geomorfologicznych i datowań bezwzględnych (dorzecze górnej Wisły). 1994 - s. 159-172 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1229.) (Geochronometria; 10)
 • Starkel Leszek: Zakonomernosti razvitija geosistem na territorii Pol'si i Russkoj ravniny. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 175-177.
 • Starkel Leszek: Perspektywy monitoringu w Karpatach. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 161-162 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Palaeogeography of the Late Vistulian and Early Holocene in Carpathian Mts. - Preistoria Alpina 1992 (dr.1994), 28, nr 2 - s. 103-112.
 • Starkel Leszek: Regularities of mountain geoecosystems. - Preistoria Alpina 1992 (dr.1994), 28, nr 1 - s. 11-18.
 • Starkel Leszek, Chotinskij N.A.: Kompleksnye rekonstrukcii. Zakljucenie. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 152-153.
 • Starkel Leszek: Paleogeography of the periglacial zone in Poland during the maximum advance of the Vistulian Ice Sheet. - Geographia Polonica 1988, 55 - s. 151-164.
 • Starkel Leszek: Progress in research on the evolution of the geographical environment of Poland. - Geographia Polonica 1988, 53 - s. 5-18.
 • Gilewska Sylwia, Klimkowa Maria, Starkel Leszek: The 1:500 000 Geomorphological Map of Poland. - Geographia Polonica 1982, 48 - s. 7-24.
 • Adamczyk Bolesław, Gerlach Tadeusz, Obrębska-Starklowa Barbara, Starkel Leszek: Zonal and azonal aspects of the agriculture-forest limit in the Polish Carpathians. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 71-84.
 • Starkel Leszek: The role of extreme meteorological events in the shaping of mountain relief. - Geographia Polonica 1978, 41 - s. 13-20.
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Complex physico-geographical investigations and their importance for economic development of the Flysh Carpathian area. - Geographia Polonica 1977, 34 - s. 47-62.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Gilewska Sylwia, Starkel Leszek: Planation surfaces in the light of the 1 : 300,000 geomorphological map of Poland. - Geographia Polonica 1976, 33 1 - s. 5-23.
 • Klimek Kazimierz, Lomborintchen Radnarin, Starkel Leszek, Sugar Tsesemin: Research problems of the First Mongolian-Polish Physical Geographical Expedition to the Khangay Mts. in 1974. - Geographia Polonica 1976, 33 1 - s. 107-120.
 • Starkel Leszek: The role of catastrophic rainfall in the shaping of the relief of the Lower Himalaya (Darjeeling Hills). - Geographia Polonica 1972, 21 - s. 103-147.
 • Starkel Leszek: Thei modelling of monsoon areas of India as related to catastrophic rainfall. - Geographia Polonica 1972, 23 - s. 151-174.
 • Starkel Leszek: Directions of geomorphological research in the Department of Physical Geography in Cracow. - Geographia Polonica 1972, 22 - s. 53-74.
 • Starkel Leszek: Climatic of Tectonic Adaptation of the Relief of Young Montains in the Quaternary. - Geographia Polonica 1969, 17 - s. 209-230.
 • Starkel Leszek: The morphogenetic role played by the Holocene in a variety of climatic zones of the world. - Geographia Polonica 1968, 14 - s. 77-86.
 • Starkel Leszek: Evolution of the relief of the Polish East Carpathians in the Quaternary (with the upper San basin as example). - Geographia Polonica 1966, 10 - s. 89-114.
 • Starkel Leszek: L'évolution du relief des Carpathes Orientales dans le bassin du Haut San. - Geographia Polonica 1966, 9 - s. 53-62.
 • Starkel Leszek: Chronology of denudation processes in the last glacial period in the Flysch Carpathians. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 61-68.

Prace pod redakcją naukową

 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - 151 s.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Starkel Leszek: Globalne ocieplenie i jego skutki. Kosmos T.57 nr 3-4. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2008 - s. 169-294.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 133 s.
 • Starkel Leszek, Kostrzewski Andrzej, Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - 400 s.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Environmental changes and geomorphic hazards. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - XXVIII; 388 s.
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Kraków: PAU, 2006 - 263 s. (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 110 s. (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Papers on Global Change IGBP. No.10. Warszawa: National IGBP-Global Change Committee PAS, 2003 - 126 s.
 • Pazdur Anna, Bluszcz Andrzej, Stankowski Wojciech, Starkel Leszek: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - 287 s.
 • Starkel Leszek: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - Wyd.2 593 s.
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Goslar Tomasz, Madeyska Teresa, Starkel Leszek: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - 340 s.
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - 107 s. (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Starkel Leszek, Grela Jerzy: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1998 - 308 s.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Kaczmarek Zdzisław: Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997). Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 150 s. (Geographia Polonica; 71)
 • Maruszczak Henryk, Starkel Leszek: Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins). Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 147 s. (Geographia Polonica; 68)
 • Starkel Leszek: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - 108 s. (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek: Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Dziekanów Leśny: Oficyna Wydaw. Instytutu Ekologii PAN, 1997 - 126 s. (Zeszyty Naukowe; 17)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. Part 4. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 108 s. (Geographia Polonica; 70)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. 3. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 139 s. (Geographia Polonica; 67)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - 158 s. (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Starkel Leszek: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Wrocław, 1995 - 156 s. (Geographical Studies Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 122 s. (Geographia Polonica; 65)
 • Starkel Leszek, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Warszawa: 1994 - 169 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global change: Polish perspectives. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 133 s. (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek, Prokop Paweł: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 124 s. (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek et al.: Science Reports of Tohoku University 7th Series (Geography) Vol.49 nr 2, December 1999. - 235 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Starkel Leszek: Osiągniecia i braki w badaniach złożoności procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w czasie i przestrzeni. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 140-141.
 • Starkel Leszek, Cebulak Elżebieta, Gębica Piotr, Limanówka Danuta, Pyrc Ryszard: Znaczenie barier górskich w występowaniu opadów w Karpatach. [w]: Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich. Konferencja Jubileuszowa 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów. Łódź: Polskie Towarzystwo Geofizyczne, 2017 - s. 34.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geosystems of Southern Poland. [w]: From Local to Global. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium, Cluj-Napoca, 23-24 May 2016. Book of Abstracts. Cluj-Napoca: PAGES, 2016 - s. 60.
 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial activity in young orogenic systems. [w]: Paleohydrological extreme events, evidence and archives, EX-AQUA 2016, September 26th - October 1st, Padova, Italy Abstact Volume. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2016 - s. 43.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geoecosystems of Southern Poland. [w]: 12-th International Conference "Methods of absolute chronology", 11-13th May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland. Abstract & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 50 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski Południowej. [w]: Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. XXIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brest, 5-9.09.2016.. Red. Joanna Rychel, Łukasz Zbucki. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016 - s. 55.
 • Starkel Leszek: The reflection of hydrological regime in fluvial and lake systems during Younger Dryas and early Holocene on territory of Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 122 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Starkel Leszek: Non – continuous archive of climatic fluctuations of various order in slope and fluvial system of C-E Europe during upper Quaternary. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Heritage of permafrost expansions and retreats in C-E European landscapes. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 187.
 • Starkel Leszek: Role of climatic factors and human activity in transformations of valley floors and slopes in C-E Europe during last 2 millenia. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 56.
 • Michczyńska Danuta, Starkel Leszek: INTIMATE, selected remarks following the COST action. - Papers on Global Change IGBP 2014, 21 - s. 63-68.
 • Starkel Leszek: The post Second World War explosion of Polish Geography. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie). [w]: Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Warszawa: SGGW, 2014 - s. 52.
 • Starkel Leszek: Ewolucja systemów rzecznych w ostatnim glacjale i holocenie na terenie Polski. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 99.
 • Starkel Leszek: Quaternary transformation of older relief in the eastern part of Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and environmental challenges. Red. Jan Novotny. Bratislava: Geograficky Ustav SAV, 2014 - s. 43.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Kiss Timea, Panin Andrei, Persoiu Ioanna: Factors controlling the evolution of fluvial systems in C-E Europe during the last cold stage (60-8 ka BP). [w]: INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme. Zaragoza: [b.w.], 2014 - s. 25.
 • Michczyńska Danuta, Starkel Leszek, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Hydrological changes after last ice retreat in Northern Poland in the light of radiocarbon dating. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice/Podlesice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 21.
 • Starkel Leszek: The first years of activity of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 127-129.
 • Starkel Leszek: Clusters of heavy rains at orographic barriers. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 250.
 • Starkel Leszek: Relacje procesów fluwialnych i eolicznych w ostatnim piętrze zimnym w Europie Środkowej. [w]: Pokrywa lessowa Północnego Przyczarnomorza. Monografia naukowa (XVIIІ ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, 8–13 września 2013 r.). Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 162-163.
 • Starkel Leszek: The Quaternary transformation of inherited older mountain landscapes. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 271.
 • Starkel Leszek, Płoskonka Dominik, Adamiec Grzegorz: The OSL dating and maturity of soils help to reconstruct the neotectonic movements in the piedmont zone of Sikkimese - Bhutanese Himalaya. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice/Podlesice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 42-43.
 • Starkel Leszek: Czwartorzędowe przekształcenia poziomów denudacyjnych w Karpatach fliszowych. [w]: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Babia Góra, Dukla, Piwniczna, Zawoja, 25-28 września 2012 r. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2012 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Rola okresów przejściowych w cyklu glacjalno-interglacjalnym ewolucji rzeźby obszaru Polski. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - 1 s.
 • Gębica Piotr, Jacysyn Andrij, Starkel Leszek, Krąpiec Marek: Medieval accumulation in the Upper Dnister river valley and its connection with colonization of the Eastern Carpathians Foreland (Western Ukraine). [w]: Climate change in the Carpathian-Balcan region during Last Pleistocene and Holocene. Abstract volume. Suceava: Universitatea Stefan cel Mare, 2011 - s. 23-24.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Michczyński Adam, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Analizy dużych zbiorów dat 14C danych dendrochronologicznych, palinologicznych, paleohydrologicznych i stratygraficznych jako metoda rekonstrukcji paleoklimatycznych. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 24.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Record of the Late Glacial and Early Holocene palaeoenvironmental changes in different types of terrestial sediments: Polish territory case study. [w]: INTIMATE INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records: Towards High-Precision Chronologies. Abstract volume INTIMATE Workshop funded by EU COST Action ES0907, Potsdam, Germany, February 7-9, 2011. Eds. Sabine Wulf, Achim Brauer. Potsdam: Geoforschungszentrum, 2011 - s. 29.
 • Starkel Leszek: Glacial-interglacial cycle in the formation of slopes and valleys floors in the Flysch Carpathians. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 56-57.
 • Starkel Leszek: Rejestracja zdarzeń i zmian klimatycznych w osadach lądowych holocenu. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 50.
 • Starkel Leszek: Rola struktury geologicznej w przekształcaniu odziedziczonej rzeźby Karpat fliszowych. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 137.
 • Starkel Leszek: Modyfikacja faz dużej aktywności rzeźbotwórczej w okresie ingerencji człowieka. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 136.
 • Starkel Leszek: Roots of Carpathian landscapes (morphotectonics, climatic changes, human activity). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 16-17.
 • Starkel Leszek: Morfogenetyczna wymowa cyklu glacjalno-interglacjalnego (nieustanna adaptacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 137-138.
 • Starkel Leszek: Generalizacja treści na różnoskalowych mapach geomorfologicznych (dorobek polskiej szkoły w latach 1950-1980). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 138-139.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta Joanna, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota: Rainy periods and floods recorded in continental facies as background for the Holocene climatostratigraphy (key study from Poland). [w]: Quaternatry science - the view from the mountains. XVIII. INQUA Congress, 21-27 July 2001, Bern. Sessions and abstracts. Bern: INQUA, 2011 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 38.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Pazdur Anna, Margielewski Włodzimierz, Krąpiec Marek, Nalepka Dorota: Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 36.
 • Starkel Leszek: Transformation of concept on climatic control of fluvial system evolution in the Holocene (50 years of research in Central Europe). [w]: GLOCOPH Israel 2009, 25th October - 3rd November. Program and abstracts. Ed. Yehouda Enzel, Noam Greenbaum, Michal Laskow. Haifa: University of Haifa, 2009 - s. 11.
 • Starkel Leszek: Fluctuations in hydrologic regime in Central Europe reflected in fluvial lake, bog and slope sediments during the Holocene. [w]: 3rd LIMPACS (IGBP, PAGES): Holocene lake recors. 5th - 8th March, 2009 at Golden Jubilee Hall, Panjab University, Chandigarh. Chandigarh: Panjab University, 2009 - s. 131-132.
 • Gądek Bogdan, Starkel Leszek: Oledenenije Severnoj i Central'noj Evrazii v sovremennuju epochu. Red. V.M. Kotljakov, Moskva 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 461-463.
 • Harmata Krystyna, Kalynovyc Natalia, Machnik Jan, Starkel Leszek: Wpływ człowieka do neolitu do wczesnego średniowiecza na środowisko przyrodnicze na przedpolu Karpat w dorzeczu górnego Dniestru. [w]: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008 - s. 36.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Starkel Leszek: Przedmowa. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 169-170.
 • Starkel Leszek: Searching for regularities of slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity - duration and physical properties of the substrate). [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 100.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of Vistula river basin with special emphasis on floodplain formation. [w]: Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management. Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes. International Conference, 19-23 May 2008, Lodz, Poland. Łódź: [b.w.], 2008 - s. 19.
 • Starkel Leszek: Wstęp. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 3.
 • Starkel Leszek: Trends of transformations of deforested mountain slopes and valleys in various climatic zones. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 12.
 • Starkel Leszek: Zapis gwałtownych zmian klimatu i zdarzeń ekstremalnych w różnych facjach osadów holoceńskich. [w]: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008 - s. 112.
 • Gębica Piotr, Jacysyn Andrij, Krąpiec Marek, Starkel Leszek, Kalynovyc Natalia: Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru. [w]: Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej. IX Seminarium Krajobrazowe. Red. Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk. Sosnowiec - Czerniowce: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2007 - s. 22-23.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Preface. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - VII-VIII.
 • Starkel Leszek: Zapis faz osadniczych w osadach rzecznych i stokowych Karpat i przedpola (oraz ich relacje do wahań klimatu). [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 129-130.
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Editorial. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 7-10 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Niedźwiedź Tadeusz, Michalczyk Zdzisław, Starkel Leszek, Ustrnul Zbigniew: Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt of classification. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 130-131.
 • Starkel Leszek: Wartości poznawcze geografii w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych. [w]: Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r. Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2006 - s. 57-58.
 • Starkel Leszek: Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego. [w]: Polska północno-wschodnia w holocenie. Przyroda, klimat, człowiek. Kraków: Abart, 2006 - s. 34.
 • Starkel Leszek: Geomorphic effects of single extreme hydrometeorological events and their clusters recorded in the past and at present. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 74-76.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Michalczyk Zdzisław, Starkel Leszek, Ustrnul Zbigniew: Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt at classification. [w]: 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS), 7th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Utrecht, Netherlands, 12-16 September 2005. Utrecht: European Meteorological Society, 2005 - 1 s.
 • Starkel Leszek: The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes. [w]: The fluvial system - past and present dynamics and controls. International Conference, May 16-22, 2005, Bonn, Germany. Abstracts (oral and poster presentations). Bonn: The Department of Geography of the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University, 2005 - s. 72.
 • Starkel Leszek: Climate or man? Reflection of extreme events in the Holocene erosion and alluvation in the submontane depressions. [w]: Convegno Nazionale A.I.Geo. Montagne e pianure. Recenti sviluppi della ricerca in Geografia fisica e Geomorfologia, Padova, 15-16-17 febbraio 2005. Riassunti. Vicenza: ZetaBeta Editrice, 2005 - s. 23.
 • Starkel Leszek: Climate changes during the Holocene and their impact on hydrological systems by Arei S. Issar (book review). - Hydrol. Sc. J. 2005, 50, nr 3 - s. 1-2.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme events (convenor's introduction). [w]: Palaeoclimate: reducing the uncertainities. Programme booklet, 6-9 July 2004, Utrecht University, Educatorium. Utrecht: Utrecht University, 2004 - s. 13.
 • Starkel Leszek: Różnorodna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń w klimacie monsunowym. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 246.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - XVIII-XIX.
 • Starkel Leszek: The relief. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Introduction. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Preface. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-9 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Foreword. - Papers Glob. Change 2003, 10 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Clustering of extreme rainfalls and recovery of geomorphic systems. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 224.
 • Starkel Leszek: Are the planation surfaces still existing in the Flysch Carpathians?. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 73.
 • Starkel Leszek: Coincidences of climatic and anthropogenic factors accelerating the soil erosion and fluvial activity. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 110.
 • Starkel Leszek: Themes arising from paleohydrological research in high lattitudes and the temperate zone. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 83.
 • Starkel Leszek: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2002, 14 - s. 136-139.
 • Starkel Leszek: Rola częstotliwości zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu stoków i den dolin. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 5-6.
 • Starkel Leszek: Clusterings of large flood events in the context of increased human activity. [w]: Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. An International Workshop, Barcelona, Spain, 16-19th October, 2002. Book of abstracts. Compiled by: Gerardo Benito, Varyl Thorndycraft, Maria-Carmen Llsat, Mariano Barriendos. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Holoceńska transformacja rzeźby peryglacjalnej. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 120-121.
 • Starkel Leszek: Rola zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu rzeźby obszarów górskich. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 118.
 • Starkel Leszek: Rzeźba Polski - w stronę syntezy geomorfologicznej. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 119.
 • Starkel Leszek: Geomorphic thresholds during various types of heavy rains. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-227 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Similarities and differencies of hydrological cycle in mountains of monsoonal climate. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-228 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Anthropogenic acceleration of slope and fluvial processes through time in temperate zone. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-227 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Spatial differenciation of monsoonal rainfall at the margin of Darjeeling Himalaya and their effects. [w]: International Conference on Forecating Monsoons from Days to Years (21-22 March, 2001). New Delhi: [b.w.], 2001 - s. 127-128.
 • Starkel Leszek: Kierunki przemodelowywania systemów stokowych i den dolinnych w wybranych dziedzinach morfoklimatycznych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 135-136.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich. - Działalność Nauk. 2001, 12 - s. 147-150.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie do dyskusji o geografii fizycznej. [w]: Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień. Kraków: IG UJ, 2000 - s. 159-162 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 5)
 • Starkel Leszek: Rapid warming and risen in the frequency of extremes reflected in hydrological regime - past and modern analogues from Central Europe. [w]: Hydrological consequence of global climate changes. Geologic and historic analogs of future conditions. The Fourth International Meeting on Global Continental Palaeohydrology GLOCOPH 2000 jointly with Symposium on Glaciation and Reorganization of Asia's Network of Drainage. Moscow and Central Part of Russian Plain, August 21-26, 2000. Moscow: Institute of Geography of RAS, 2000 - s. 16.
 • Starkel Leszek: Ewolucja rzeźby czy paleogeografia? (polskie badania na tle międzynarodowym). [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 119-120.
 • Starkel Leszek: Effect of heavy downpours on forms and sediments. [w]: Workshop on long-therm effects of land-use on soil erosion in a historical perspective: European comparisons. 15-17 September 2000, University of Oxford, UK. Programme and abstracts. Oxford: University of Oxford, 2000 - s. 8.
 • Starkel Leszek: Zdarzenia ekstremalne ostatniego tysiąclecia. [w]: Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu. Materiały Białorusko-Polskiego Seminarium, 26-29 września 2000 r., Grodno, Bełaruś. Red. nauk. Aleksiej W. Matwiejew, Jadwiga I. Anoszka, Walentina P. Zernickaja. Grodno: ING NANB, 2000 - s. 124.
 • Bogacki Mirosław, Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze. Wstęp. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s396-397.
 • Stankowski Wojciech, Starkel Leszek: Wstęp. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 15-16.
 • Starkel Leszek: Dorzecze Wisły jako złożony system obiegu materii. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 79-80.
 • Starkel Leszek: Polish roots of periglacial research. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 10.
 • Starkel Leszek: The role of various landnam phases in the transformation of slopes and valley floors in S Poland. [w]: Reconstructing Holocene landform change through soil erosion in Europe. Second workshop of the ESSC taskforce on longterm effects of land-use and soil erosion in a historical perspective. University of Bonn, Germany, 29.-31. October 1991 i.e. 1999. Book of abstracts. Bonn: [b.w.], 1999 - s. 21.
 • Starkel Leszek: Rytmika wahań klimatu Polski w holocenie. [w]: Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 4-6 XI 1999 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 95.
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 3.
 • Starkel Leszek: Remarks concerning the reflection of global environmental changes in the fluvial systems. [w]: The environmental background to hominid evolution in Africa. International Union for Quaternary Research XV International Congress, 3-11 August 1999, International Congress Centre, Durban, South Africa. Compiled and edited by Julia Lee-Thorp, Harriet Cliff. Rondebosch: [b.w.], 1999 - s. 172.
 • Gerlach Tadeusz, Starkel Leszek, Szczepanek Kazimierz: Dwa stanowiska flor interglacjalnych w dolinie górnego Sanu: Zasław k/Zagórza i Polańczyk. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 61 - s. 96.
 • Pietuchowa Nela N., Kalicki Tomasz, Budek Anna, Starkel Leszek: Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 176-177.
 • Pietuchowa Nela N., Kalicki Tomasz, Budek Anna, Starkel Leszek: Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 42-43.
 • Starkel Leszek: Zawilgocenie klimatu 8500 - 8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 196.
 • Starkel Leszek: Sediments of the Ruda valley floor. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 91-92.
 • Starkel Leszek: Deposits of small depressions without outflow. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 92.
 • Starkel Leszek: Sediments of the shore zone of Lake Gościąż. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 90-91.
 • Starkel Leszek: 8500-8000 yrs BP humid phase - global or regional?. [w]: Third International Meeting on Global Continental Paleohydrology GLOCOPH'98. Kumagaya, Japan, 4-6 September 1998. Abstracts of conference papers. Kumagaya: [b.w.], 1998 - s. 45.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. [w]: Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997). Ed. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, guest ed. Zdzisław Kaczmarek. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 133; 136; 141 (Geographia Polonica; 71)
 • Starkel Leszek: Zwilgocenie klimatu 8500-8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 53.
 • Starkel Leszek: Różnorodność krajobrazów vistuliańskich polskich Karpat. [w]: Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Dylika w 25 rocznicę śmierci. Łódź, 7-8 grudnia 1998. Łódź: [b.w.], 1998 - s. 57.
 • Starkel Leszek: Events, clusterings, phases and main climatic stages reflected in the Quaternary slope and fluvial systems. [w]: Past global changes and their significance for future. 1st IGBP PAGES Open Science Meeting. University of London, UK - April 20-23, 1998. London: [b.w.], 1998 - s. 120.
 • Starkel Leszek: Przeszłość i teraźniejszość w badaniach rzeźby. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 27-28.
 • Mamakowa Kazimiera, Starkel Leszek, Boratyn Józef, Brud Stanisław: Stratygrafia vistuliańskich serii aluwialnych w dolinie Wisłoki na północ od Dębicy. [w]: Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla. Seminarium terenowe. Krasiczyn 22-24 września 1997. Red. Maria Łanczont. Lublin: UMCS, 1997 - s. 23.
 • Maruszczak Henryk, Starkel Leszek: Foreword. [w]: Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins). Ed. Henryk Maruszczak, Leszek Starkel. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 68)
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych. Red. Leszek Starkel. Lublin: PL, 1997 - s. 5-7 (Zeszyty Naukowe; 17)
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. - Wiad. Ziem Górs. 1997, 5 - s. 21-22.
 • Starkel Leszek: Przedmowa. [w]: Badania ewolucji dolin rzecznych na Białorusi. Cz. 1. Red. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 6)
 • Starkel Leszek: Role of events, phases and main climatic stages in the quaternary evolution of landscape. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 362 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. Rola zdarzeń ekstremalnych. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7-9 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek: Wstęp. [w]: Zapis zdarzeń powodziowych na pograniczu boreału i atlantyku w osadach stożka napływowego w Podgrodziu. Elżbieta Czyżowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 5)
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki powodzi. [w]: Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego. Warsztaty terenowe, Toruń-Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r. Red. Leon Andrzejewski. Toruń: Instytut Geografii UMK, 1997 - s. 4-5.
 • Starkel Leszek: Średniowieczna erozja gleb we wschodniej części polskich Karpat. [w]: Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r. Sosnowiec: [b.w.], 1997 - s. 47.
 • Starkel Leszek, Czyżowska Elżbieta: Ulewy, powodzie i ich skutki (wprowadzenie). [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop. Kraków: [b.w.], 1997 - s. 1-2.
 • Starkel Leszek: Różna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych w holocenie. [w]: Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko. Mińsk: [b.w.], 1996 - s. 32-33.
 • Starkel Leszek: Extreme events in last 200 years in upper Vistula basin - their paleohydrological implications. [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 40.
 • Starkel Leszek: Paleogeografia vistulianu i holocenu południowo-wschodniej Polski. [w]: Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko. Mińsk: [b.w.], 1996 - s. 33-34.
 • Starkel Leszek: Impact of Quaternary climatic changes of fluvial systems in rising mountains and subsiding basins. [w]: European Research Conferences. Alluvial basins. Sediment transfer rates and budgets for Cenozoic basins. Giens, near Toulon, France, 13-18 September 1996. Giens: [b.w.], 1996 - 1 s.
 • Starkel Leszek: The Vistulian-Holocene cycle in the evolution of Carpathian valleys. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 110.
 • Starkel Leszek: Weryfikacja modelu ewolucji równin zalewowych w holocenie strefy umiarkowanej. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 47.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme hydrological events as a key for understanding of environmental changes in the Holocene. [w]: Water, environment and society in times of climatic change. (International Workshop). Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boker Campus, Negev, Israel, 7-12 July 1996. Negev: [b.w.], 1996 - 1 s.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Gębica Piotr: Changes in fluvial systems of upper Vistula drainage basin during late Vistulian and Holocene (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 24.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Gębica Piotr: Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Gregory K.J., Starkel Leszek, Baker V.R.: Preface. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - XI-XII.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych w Zabierzowie Bocheńskim, dolina Wisły. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Rutkowski J., Starkel Leszek: Stop 31: Witów. Early stages of the evolution of the Sandomierz basin. Lower Quaternary gravels and Sanian glacial deposits. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 348-349.
 • Starkel Leszek: Introduction. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 7 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek: Interpleniglacjał w Karpatach. [w]: Streszczenie referatów konferencji z okazji 50-lecia pracy prof. H. Klatkowej. Poligeneza rzeźby w Polsce, 4-5 maja 1995, Łódź. Red. K. Turkowska. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 38.
 • Starkel Leszek: The progress in research on the last cold stage and Holocene stratigraphy and paleography in Poland (1990-1995). [w]: Global Changes and Geography. The IGU conference, Moscow, Russia, August 14-18, 1995. Mosccow: [b.w.], 1995 - s. 342.
 • Starkel Leszek: [Wypowiedź nt.: Wybory do władz PAN, opinie kandydatów. Sonda "Nauki i Przyszłości"]. - Nauka i Przyszł. 1995, 5, nr 12 - s. 8.
 • Starkel Leszek: Changes in the water storage of Lake Gościąż and character of humid phases during the Holocene. [w]: Global Analysis, Interpretation and Modelling: First Science Conference, 25-29 September 1995, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Garmisch-Partenkirchen: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Geomorphic response to climatic and land use changes on the Asian transect (Yakutia - Mongolia - Tibet - India). [w]: International conference on geomorphic response of mediterranean and arid areas to climate change. May 13-22, 1995, Israel. Program, abstracts, list of participants. Organized by the International Geographical Union Commission on Geographic Response to Environmental Change (GERTEC). Jerusalem]: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 77-79.
 • Starkel Leszek: Continental water cycle and carbon reservoirs. [w]: International Union for Quaternary Research XIV International Congress. Abstracts. August. 3-10, 1995. Freie Universitaet Berlin. Berlin: [b.w.], 1995 - s. 261 (Terra Nostra. Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung; 2/95)
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Alexandrowicz Stefan W.: Stop 30: Hebdów-Grobla Forest - Plenivistulian, Late Vistulian and Holocene history of the western part of the Sandomierz basin. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 346-348.
 • Starkel Leszek, Marks Leszek: [Wstęp]. - Biul. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 1995, 43, nr 1 - I].
 • Starkel Leszek, Rotnicki Karol: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition, International Geographic Union Conference, 22-26 August 1995, Prague. - Pol. Natl. IGBP Comm. Newsl. 1995, 2 - s. 6.
 • Kruk J., Starkel Leszek, Chotinskij N.A.: Antropogennyj faktor razvitja geosistem. Zakljucenie. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 172-174.
 • Starkel Leszek: Osadkonakoplenie i terrasoobrazowanie v recnych dolinach Juznoj Sibirii. A.F. Jamskich. Krasnojarsk 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 425-427.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: Alluvial archaeology in Britain. S. Needham, M.G. Macklin (red.). Oxford. - Przegl. Geol. 1994, 42, nr 5 - s. 411-412.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 5-7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Environmental changes in Central Europe 5000-3000 a BP. [w]: NATO-ARW on Third Millenium BC Abrupt Climate Change and Old World Social Collapse. 19-24 September 1994, Kemer, Turkey. Abstracts in alphabetical order by author. Kemer: 1994 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: The advantages and disadvantages of palaeohydrological reconstructions. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 27.
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake level and groundwater level changes in the Gościąż Lake and its surroundings. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 35-36.

Prace dokumentacyjne

 • Madeyska Teresa, Mojski Józef Edward, Starkel Leszek: Andriej Aleksiejevic Vielicko (1931-2015). - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 1 - s. 123-126.
 • Starkel Leszek: Wojciech Froehlich (1943-2013). - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 427-436.
 • Starkel Leszek: 50-lecie Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 435-436.
 • Starkel Leszek: Wojciech Froehlich (1943-2013). - Rocznik PAU 2014, 2014 - s. 118-120.
 • Starkel Leszek: Witold Zuchiewicz (13.12.1955 - 27.08.2012). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 135-136.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011. - Przegląd Geograficzny, 2012, 84,, 1 - s. 143-145.
 • Starkel Leszek: Witold Zuchiewicz (13.12.1955-27.08.2012). - Rocznik PAU 2012 - s. 245-246.
 • Starkel Leszek: Subhashranjan Basu 1942-2010. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 147-148.
 • Starkel Leszek: Stanley S. Schumm 1927-2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 145-146.
 • Starkel Leszek: Dimitrij Andrejewic Timofiejev 1929-2010. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 146-147.
 • Starkel Leszek: Spotkanie z Ireną. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 81-83.
 • Starkel Leszek: 100-lecie urodzin Profesora Mieczysława Klimaszewskiego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 475-476.
 • Starkel Leszek: Udział Polaków w badaniach holocenu w ramach INQUA. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2006 (dr.2007), 4 - s. 41-47.
 • Starkel Leszek: Profesor Leszczycki w oczach geomorfologa. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 388-390.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 406.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Kędziora Andrzej: Udział Polski w problematyce programu IGBP-Global Change. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 369-384.
 • Starkel Leszek: Sympozjum European Commission Global Change Research: International Partnership. Bruksela, 6-7 V 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 411-414.
 • Starkel Leszek: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie ekspedycji krakowskich geomorfologów i hydrologów w Bieszczady. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 397-400.
 • Starkel Leszek: Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna (połączona z Kongresem Międzynarodowej Unii Geograficznej), Glasgow, 17-20 VIII 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 122-123.
 • Starkel Leszek: Konferencja europejska "Paleoklimat - ograniczenie niepewności". Utrecht, 6-9 VII 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 414-415.
 • Starkel Leszek, Klimek Maria: Profesor Mieczysław Klimaszewski i koncepcja kartowania geomorfologicznego (w 10-lecie śmierci). [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 419-422.
 • Starkel Leszek: XVI Kongres INQUA, Reno (USA), 23-31 VII 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 111-112.
 • Starkel Leszek: Marton Pecsi (1923-2003). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 647-648.
 • Starkel Leszek: Co zawdzięczamy innym w karierze naukowej?. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 299-302.
 • Starkel Leszek: Krystyna Wit-Jóźwik (1922-2003). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 645-646.
 • Starkel Leszek: Ósemka młodych krakowiaków wśród pierwszej załogi Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 641-643.
 • Starkel Leszek: Professor Marton Pecsi (29.12.1923-23.01.2003). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2003, 37 - s. 129-131.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski (1908-1995). [w]: Sylwetki zmarłych członków oddziału krakowskiego PAN. Kraków: Wydaw. Oddziału PAN w Krakowie, 2002 - s. 68-70.
 • Starkel Leszek: Report from the workshop on "Hydrological changes of the Polish Lowland in the light of palaeolimnological research, Biskupin, 16-18 May 2002. - Studia Quater. 2002, 19 - s. 61.
 • Starkel Leszek: Karpackie stacje naukowe IGiPZ PAN i ich znaczenie w poznawaniu środowiska przyrodniczego gór. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 619-623.
 • Starkel Leszek: Pierwsze lata Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 281-284.
 • Starkel Leszek: Piąta Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Tokio, 23-28 VIII 2001 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.1 - s. 144-146.
 • Starkel Leszek: Na marginesie spotkania profesorów geografii w Łodzi 26 marca 2002 roku. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 469-472.
 • Czyżowska Elżbieta, Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Sympozjum GLOCOPH - "Hydrologiczne konsekwencje globalnych zmian klimatu: geologiczne i historyczne powiązania ze zmianami w przyszłości". Moskwa, 21-26 VIII 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 227-228.
 • Starkel Leszek: Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu, INQUA, Durban, Republika Południowej Afryki, 03-11.08.1999. - Przegl. Geol. 2000, 48, nr 3 - s. 198-199.
 • Starkel Leszek: XV Kongres Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA, Durban (RPA), 3-11 VIII 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 161-163.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Patkowski Bartłomiej, Prokop Paweł: Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 200-202.
 • Starkel Leszek: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa (Kraków, 7-9 V 1998). - Przegl. Geofiz. 1998, 43, z.3/4 - s. 234-235.
 • Starkel Leszek: Powódź w dorzeczu górnej Wsiły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa. Kraków, 7-9 maja 1998 r. - Gosp. Wodna 1998, 57, nr 11 - s. 426-427.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Seminarium na temat "Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość", Kraków, 21-22 V 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 392-393.
 • Starkel Leszek: Irena Dynowska-Balcer (10 II 1929 - 2 IX 1995). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 139-140.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski (28 VII 1908 - 27 XI 1995). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 149-151.
 • Starkel Leszek: Irena Dynowska-Balcer, 10.II.1929 - 2.IX.1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 521-522.
 • Starkel Leszek: Wspomnienie o Mietku Pazdurze. [w]: Geochronometria 13. Gliwice: PŚ, 1996 - s. 11-13 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1330.) (Geochronometria; 13)
 • Starkel Leszek: Mieczysław Pazdur, 1946-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 257-258.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995. - Nauka 1996, nr 4 - s. 258-261.
 • Starkel Leszek: Stefan Kozarski (4 VII 1930 - 19 I 1996). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 152-154.
 • Starkel Leszek, Kotarba Adam: Mieczysław Klimaszewski (28.07.1908-27.11.1995). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 129-131.
 • Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Starkel Leszek: Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 428-430.
 • Chojnicki Zbyszko, Starkel Leszek: [Dwudziesty Siódmy] XXVII Międzynarodowy Kongres Geograficzny. Waszyngton 1992. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 431-438.
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Historia i zakres badań stacji w Szymbarku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 14-19 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Professor Zhivko Spasov Galabov. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 95.
 • Starkel Leszek: Żiwko Spasow Gałabow. 1908-1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 227-228.
 • Starkel Leszek: Meeting of the European National Committees for IGBP - Global Change. European Research Network of the IGBP - Eurostart. Amsterdam, Brussels 4-9 June 1993. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 119-121 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie w latach 1953-1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 263-284.
 • Starkel Leszek: Foreword. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Polish National Committee of IGBP - Global Change: structure and activities. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 105-107 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek: Kronika IGBP. III Zebranie Naukowego Komitetu Doradczego ICSU ds. Programu IGBP - Global Change (Esenada, Meksyk 25-29.01.1993). - Przegl. geofiz. 1993, 38, z.3/4 - s. 317-322.

Prace popularno-naukowe

 • Starkel Leszek: Degradacja środowiska naturalnego Ziemi. - Aura 2016, 10 - s. 3-4.
 • Starkel Leszek: Spotkani na drodze. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2011 - 224 s. (Pamiętniki i Wspomnienia; 2)
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: Rzeźba. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 11-15.
 • Starkel Leszek: Na pograniczu wyżyn, pogórzy i kotlin, czyli o rzeźbie regionu krakowskiego. [w]: "Tu wszystko jest Polską...". Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Materiały konferencyjne, Kraków, 19-23 sierpnia 2009 r. Red. Józef Partyka. Kraków: Oddział Krakowski PTTK im. Karola Wojtyły, 2009 - s. 13-26.
 • Starkel Leszek: Rzeki w przestrzeni i czasie. [w]: Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.5. Red. Jerzy Kułtuniak. Katowice: Śląsk, 1996 - s. 43-60.