IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Łukasz Kubiak
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 323
Telefon +48 226978822
E-mail

Wykształcenie

  • 2013-2015 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG – kierunek gospodarka przestrzenna (praca magisterska pt. Bydgoszcz i Toruń – współpraca czy konkurencja?).
  • 2010-2013 – studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – kierunek gospodarka przestrzenna (praca licencjacka pt. Dynamika i skutki suburbanizacji Bydgoszczy na przykładzie Gminy Nowa Wieś Wielka).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2018

Zainteresowania naukowe

  • geografia osadnictwa
  • optymalizacja przestrzenna
  • rozwój regionalny
  • deglomeracja

Nagrody i wyróżnienia

  • 2018 – finalista I Olimpiady Geopolitycznej
  • 2010 – finalista XXXVI Olimpiady Geograficznej
  • 2009 – finalista XXXV Olimpiady Geograficznej

Projekty

Publikacje