IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Magdalena Górczyńska-Angiulli
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój -
Telefon -
E-mail

Wykształcenie

 • 2008-2012 - studia doktoranckie w École Doctorale de Géographie de Paris, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
 • 2006-2012 - studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2003–2006 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna (praca magisterska pt. Turystyka jako element polityki rewitalizacji miasta, na przykładzie Płocka i Cork)
 • 2003-2005 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych) - specjalizacja: gospodarka przestrzenna (praca magisterska pt. Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych w Warszawie, na przykładzie osiedli Wrzeciono i Ursynów Północny)
 • 2000–2003 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Emisja dwutlenku węgla a Produkt Narodowy Brutto na świecie)

Przebieg kariery zawodowej

od 2011 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 • 2012 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt.: Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy, rozprawa przygotowana w systemie współpromotorstwa polsko-francuskiego)
 • 2012 – docteur en géographie (thèse: Changement de la différenciation socio-spatiale des quartiers à Varsovie et dans l’agglomération parisienne: dynamiques et acteurs)

Zainteresowania naukowe

 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
 • Ewolucja struktury funkcjonalnej miasta
 • Ewolucja struktur społeczno-przestrzennych
 • Polityka miejska i zarządzanie miastem
 • Polityka mieszkaniowa
 • Turystyka miejska

Nagrody i wyróżnienia

 • 2014 – laureatka Fundacji na rzecz Nauk Społecznych we Francji, w konkursie pt. Ville et logement: dynamiques des inégalités spatiales et politiques publiques
 • 2011 – nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie posterów naukowych na Forum des Doctorants w Institut de Géographie (Université Paris 1) za poster pt. "Quelle mixité sociale dans le XIVème arrondissement de Paris?"
 • 2009 – Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane przez Urząd Marszałkowski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

Wybrane publikacje

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Górczyńska M., 2016, Rewitalizacja modernistycznych osiedli w Plessis-Robinson w Paryżu, Przegląd Urbanistyczny, 13, s. 92-93.
 • Górczyńska M. (rec.), 2016, A review of “Global gentrifications. Uneven development and displacement”, edited by Loretta Lees, Hyun Bang Shin and Ernesto López-Morales, Urban Research & Practice, 9, 1, s. 103-104.
 • Górczyńska M., 2015, Restitution process and real estate market in Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 27-28.
 • Górczyńska M., 2015, Intermediate social housing in France as an option for middle class? A case study of Grand Paris metropolitan area, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 45-46.
 • Górczyńska M. (rec.), 2015, A Review of "The housing question, tensions, and continuities in the modern city", Edited by Edward Murphy and Najib B. Hourani, International Journal of Housing Policy, 15, 3, s. 368-370.
 • Górczyńska M., 2014, Towards social upgrading: conceptualization of social change in the post - socialist city (the case of Warsaw, Poland), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Górczyńska M., 2014, Zarządzanie obszarami miejskimi - komentarz do dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, Magazyn Miasta, 71 s.
 • Górczyńska M. (rec.), 2013, Thōmas Maloutas, Kuniko Fujita, Residential Segregation in Comparative Perspective: Making Sense of Contextual Diversity, European Spatial Research and Policy, 20, 2, s. 176-179.
 • Górczyńska M., 2012, Gentryfikacja: proces eklektyczny czy jednorodny?, [w:] Red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Procesy gentryfikacji w mieście. Cz. I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 15-16.

Prace dokumentacyjne

 • Górczyńska M., 2008, Konferencja naukowa "Rewitalizacja miast polskich - sytuacja wyjściowa, problemy, dylematy", Kraków, 18-20 IX 2008 r, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 639-641.