SKŁAD OSOBOWY


mgr Paweł Sudra
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • realizacja pracy doktorskiej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: uzyskany grant Narodowego Centrum Nauki „PRELUDIUM 8” na 3-letni program badawczy - od września 2015 r., otwarty przewód doktorski w grudniu 2015 r., tytuł pracy: Procesy koncentracji i rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych, promotor: dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, promotor pomocniczy: dr Marcin Stępniak).
 • 2012-2013 Podyplomowe studium gospodarki przestrzennej i urbanistyki, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska.
 • 2007-2009 – uzupełniające studia magisterskie: Uniwersytet w Utrechcie (Holandia), Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja – geoinformacja: Geographical Information Management and Applications (GIMA), program studiów realizowany wspólnie przez: Uniwersytet w Utrechcie, Uniwersytet Techniczny w Delft, Instytut ITC w Enschede, Uniwersytet w Wageningen (praca magisterska pt. INSPIRE-compliant web services. The case of Narew National Park).
 • 2005-2007 – uzupełniające studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, kierunek geografia, specjalizacja – geografia fizyczna (geoekologia i kształtowanie krajobrazu) (praca magisterska pt. Zmiany w przyrodzie Narwiańskiego Parku Narodowego wynikające z realizacji zaleceń planu ochrony, dyplom z wyróżnieniem).
 • 2002-2005 – studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, kierunek geografia, specjalizacja – geografia społeczno-ekonomiczna. (praca licencjacka pt. Atrakcyjność inwestycyjna gminy Zakroczym).

Przebieg kariery zawodowej

 • od czerwca 2012 r. specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) w Warszawie
 • 2010-2011 specjalista – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
 • 2008-2009 stażysta, asystent - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

Zainteresowania naukowe

 • Geografia osadnictwa
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
 • Środowisko przyrodnicze w mieście
 • Obszary chronione
 • Kartografia i geoinformacja (GIS)
 • Infrastruktury informacji przestrzennej

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2017 – członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • od 2016 – członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2013-2014 - członek Zespołu ds. tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • 2013-2014 - członek Zespołu doradczego – Komitetu Koordynacyjnego ds. Planu Działania Programu Copernicus przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inne, ważne projekty badawcze

Projekty NCN

 • Procesy rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych (projekt badawczy nr 2014/15/N/HS4/01343)

Inna działalność

Staże naukowe

 • 2013 – wizyta stażowa (3 tyg.) w Izraelskim Instytucie Technologicznym „Technion”  w Hajfie (Centrum Studiów Miejskich i Regionalnych, Wydział Architektury i Planowania Miast).

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • EURA 2017 - City locked in networks, 21-24.06.2017, Warszawa (referat pt. "Urban sprawl in Warsaw Metropolitan Area in the context of local spatial planning and coordination of planning at the metropolitan level")
 • ISUF 2017 conference: XXIV International Seminar on Urban Form. City and territory in the globalization age, 27-29.09.2017, Walencja, Hiszpania (referat pt. "Urban patterns in Warsaw agglomeration: a 'multiscale' and 'multimethod' approach")
 • 2016 - NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion, 20-21.10.2016 r., Warszawa (referat pt. Public transport accessibility and urban sprawl – the case of Warsaw, wspólnie z S. Goliszkiem)
 • 2016 – LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Tradycja i nowoczesność w geografii, 27-29.06.2016 r., Kraków (poster pt. Metody wskaźnikowe analizy koncentracji i rozpraszania zabudowy stosowane w różnych skalach przestrzennych na przykładzie aglomeracji warszawskiej, II nagroda za poster)
 • 2015 – Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy, 14-16.10.2015 r., Warszawa (referat pt. Problems of urban sprawl in the suburban zone of Warsaw in the light of spatial analysis of dispersion of development)
 • 2015 – XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, 23-25.04.2015 r., Łódź (referat pt. Metody badań koncentracji i rozproszenia zabudowy w kontekście zjawiska urban sprawl na obszarze metropolitalnym Warszawy)
 • 2014 – Region-Miasto-Wieś: Mieszkać w Mieście – I Międzynarodowa Konferencja Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, 16-17.10.2014 r., Gliwice (referat pt. Suburbanizacja rezydencjalna na obszarze metropolitalnym Warszawy)
 • 2014 – RegioResources 21-2014: A cross-disciplinary dialogue on future perspectives for a sustainable development of regional resources, 15-17.09.2014 r., Katowice (referat pt. The ‘multiuser’ perspective on the ecosystem services assessment, wspólnie z M. Kowalczyk)
 • 2013 – Warsaw Regional Forum 2013: Territorial capital: concepts, indicators & policy, 8-12.10.2013 r., Warszawa (referat pt. Ecosystem services in spatial planning, wspólnie z M. Kowalczyk)
 • 2012 - Programy zagospodarowania przestrzennego: poważne wyzwanie dla samorządów warunkujące atrakcyjność stref aktywności i zadowolenie mieszkańców,  7.03.2012 r., Ambasada Francji w Polsce, Warszawa – moderowanie seminarium  
 • 2010 – INSPIRE Conference 2010: INSPIRE as a framework for cooperation, 22-25.06.2010, Kraków (referat pt. INSPIRE-compliant web services. An assessment of the quality and feasibility of the INSPIRE guidelines)

Popularyzacja nauki

 • Autorstwo artykułów popularno-naukowych (m.in. miesięcznik „Geodeta”), rozdziałów w przewodnikach turystycznych (wyd. Carta Blanca), udział w organizacji pikników naukowych
 • 2008-2009 – udział w projekcie „Nawigacja w plecaku” -aktywna edukacja ekologiczna z udziałem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz systemów nawigacji satelitarnej GPS (UNEP/GRID-Warszawa)
 • 2008-2009 - udział w projekcie „CASCADOSS: Międzynarodowy program upowszechniający zastosowania wolnego oprogramowania GIS na rzecz środowiska przyrodniczego” (UNEP/GRID-Warszawa)
 • 2006 – koordynacja akcji edukacji ekologicznej „3XE: Europa, Ekologia, Edukacja” (redakcja „Ekopartner”)

Inne zainteresowania

 • Turystyka górska i krajoznawstwo, bieganie, muzyka (rock, jazz)

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Goliszek Sławomir, Sudra Paweł, : Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 24.

Prace dokumentacyjne

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.