SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Piotr Eberhardt
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 417
Telefon +48 226978917
E-mail

Wykształcenie

 • 1958-1960 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Lokalizacja przemysłu mięsnego w Polsce).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1960

 • 1968 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska pt. Rola wielkich miast w strukturze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce)
 • 1977 - doktor habilitowany nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Koncentracja przestrzenna osadnictwa a produktywność przemysłu)
 • 1992 - profesor nadzwyczajny
 • 1996 - profesor zwyczajny

Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996-2003

 • 1984–1993 – docent
 • 1993–1996 – profesor nadzwyczajny
 • 1996–2003 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Geografia ludności
 • Geografia historyczna
 • Geografia przestrzenna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1973 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Wnioski do planu przestrzennego zagospodarowania kraju.
 • 1980 – Nagroda VII Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za pracę pt. Koncentracja przestrzenna osadnictwa a produktywność przemysłu.
 • 1987 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Analiza uwarunkowań i skutków migracji ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności wiejskiej.
 • 1994 – I Nagroda Przeglądu Wschodniego za pracę pt. Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku.
 • 2002 – Nagroda im. Stanisława Staszica Wydziału VII PAN za pracę pt. Geografia ludności Rosji.
 • 2004 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy.
 • 2009 – I Nagroda im. Zygmunta Glogera za osiągnięcia w dziedzinie geografii kultury Europy środkowo-wschodniej.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1979 – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 1980–2004 – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • 1993–2006 – członek Rady Naukowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
 • 1995–2003 – członek Komitetu Nauk Geograficznych
 • od 2008 – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geopolityki

Inna działalność

Udział w konferencjach zagranicznych

Niemcy, Czechosłowacja, Bułgaria, Jugosławia, Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa, Holandia, Austria, Słowacja. 

Działalność dydaktyczna

 • 1984–2003 – wykłady i zajęcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (kolejno jako docent, profesor nadzwyczajny i zwyczajny).
 • promotorstwo – około 50 prac magisterskich, 3 prace doktorskie.
 • recenzje - 5 prac doktorskich, 6 prac habilitacyjnych, 5 wniosków profesorskich.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Eberhardt Piotr: Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne. Kraków: ARCANA, 2017 - 357 s.
 • Eberhardt Piotr: Political migrations in Poland in the period of World War II. New York: Nova Science Publishers, 2017 - 255 s.
 • Eberhardt Piotr: Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Oginiec, 2016 - 306 s.
 • Eberhardt Piotr: Political migrations on Polish territories (1939-1950). Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 225 s. (Monografie; 12)
 • Eberhardt Piotr: Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950). Poznań: Instytut Zachodni, 2010 - 264 s.
 • Eberhardt Piotr: Political migrations in Poland 1939-1948. Warszawa: UW Studium Europy Wschodniej, 2006 - 103 s. (Bibliotheca Europae Orientalis; 25.) (Didactica; 3)
 • Eberhardt Piotr: Twórcy polskiej geopolityki. Kraków: Wydaw. Arcana, 2006 - 276 s. (Arkana Historii)
 • Eberhardt Piotr: Zmini nacinal'noj strukturi naselennja Ukraini v XX stoliti. Warsaw: PAN IGiPZ, 2006 - 248 s. (Geopolitical Studies; 13)
 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt Piotr, Kahl Th., Klemencic M., Kicosev S., Kowalski Mariusz, Lozovanu D., Zupancic J.: Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. Text accompanying the map sheet in the Atlas of Eastern and Southeastern Europe. Wien: Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, 2006 - 85 s.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku. Lublin: Wydaw. UMCS, 2005 - 183 s.
 • Eberhardt Piotr: Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - 302 s.
 • Eberhardt Piotr: Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe. History, data and analysis. Armonk, New York, London: M.E. Sharpe, 2003 - 559 s.
 • Eberhardt Piotr: Geografija naselenija Rossii. Sankt-Peterburg: Nevskij Prostor, 2003 - 303 s.
 • Eberhardt Piotr: Geografia ludności Rosji. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 307 s.
 • Eberhardt Piotr: Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 86 s. (Dokumentacja Geograficzna; 15)
 • Eberhardt Piotr: Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - 242 s.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Łotwy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 67 s. (Zeszyty IGiPZ PAN; 54)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Litwie. Warszawa: Przegląd Wschodni, 1997 - 307 s.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Estonii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 42 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 47)
 • Eberhardt Piotr: Demagraficnaja situacyja na Belarusi: 1898-1989. Mensk: Belaruski Fond Sorasa, 1997 - 277 s.
 • Eberhardt Piotr: Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1996 - 427 s.
 • Eberhardt Piotr: Zagadnienia ludnościowe byłych Prus Wschodnich. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 41 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 29)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Białorusi. Warszawa]: Editions Spotkania, 1994] - 182 s.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku. Warszawa: Obóz, 1994 - 333 s. (Biblioteka "Obozu"; 19)

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Eberhardt Piotr: Political and administrative boundaries of the German state in the 20th century. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 335-350.
 • Eberhardt Piotr: Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 319-338.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje geopolityczne depopulacji trzech państw bałtyckich. - Przegląd Geopolityczny 2017, 19 - s. 49-69.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na współczesnym terytorium państwa białoruskiego w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2017, 1 - s. 79-104.
 • Eberhardt Piotr: Polskie Imperium Słowiańskie według map Stanisława Wendekera z 1939 r. i Konfederacji Narodu z 1941 r. - Studia Geohistorica 2017, 5 - s. 190-199.
 • Eberhardt Piotr: In Memory of Professor Antoni Kukliński, 1927–2015. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 241-243.
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 209-236.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Rzeszy Słowiańskiej według Karela Kramářa. - Przegląd Geopolityczny 2016, 18 - s. 19-37.
 • Eberhardt Piotr: The concept of boundary between the Latin and the Byzantine civilizations in Europe. - Comparative Civilizations Review 2016, 75 - s. 44-69.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje federacyjne Milana Hodžy. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 223-246.
 • Eberhardt Piotr: The Oder-Neisse Line as Poland’s western border: As postulated and made a reality. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 77-105.
 • Eberhardt Piotr: A vision for a future Europe according to a Russian map of 1914. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 687-693.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 705-722.
 • Eberhardt Piotr: Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 199-224.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej w Europie w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2015, 1 - s. 88-109.
 • Eberhardt Piotr: Skala demograficzna wojennych i powojennych migracji politycznych na ziemiach polskich. [w]: Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku. Red. Jacek Wołoszyn. Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2015 - s. 49-79.
 • Eberhardt Piotr: Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego. - Przegląd Geopolityczny 2015, 11 - s. 9-19.
 • Eberhardt Piotr: Formowanie się granic polityczno-administracyjnych Białorusi w XX wieku. - Przegląd Wschodni 2015, 13, 3 - s. 807-838.
 • Eberhardt Piotr: Program terytorialny Komitetu Narodowego Polskiego i delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu. - Studia Geohistorica 2015, 3 - s. 129-142.
 • Eberhardt Piotr: Fazy rozwoju demograficznego Polski. - Roczniki Nauk Społecznych 2014, 6, 2 - s. 135-160.
 • Eberhardt Piotr: Yves Lacoste jako geograf i geopolityk. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2014, 3 - s. 243-279.
 • Eberhardt Piotr: Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według map z 1920 roku. - Studia GeoHistorica 2014, 2 - s. 81-88.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 261-280.
 • Eberhardt Piotr: Polski panslawizm jako idea geopolityczna. - Przegląd Geopolityczny 2014, 7 - s. 61-84.
 • Eberhardt Piotr: The Russian Euro-Asian movement and its geopolitical consequences. [w]: Geopolitics. Grounded in the past, geared toward the future. Red. Leszek Sykulski. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2013 - s. 81-105.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku według danych spisowych. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 2 - s. 123-133.
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Biuletyn Geopolityczny 2013, 2 - s. 10-15.
 • Eberhardt Piotr: Wawro G. (ed.), Sarna R. (transl.), Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Warszawa 2012. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 287-290.
 • Eberhardt Piotr: Linia Odry i Nysy Łużyckiej, jako zachodnia granica Polski – postulaty i urzeczywistnienie. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 265-303 (Prace Geograficzne; 242)
 • Eberhardt Piotr: Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku. - Czasopismo Geograficzne 2013, 84, 1-2 - s. 3-20.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowo-językowe ludności Białorusi na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 2013, 43 - s. 75-85.
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Przegląd Geopolityczny 2013, 6 - s. 9-16.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. [w]: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 3. Rosja. Red. nauk. Antoni Mironowicz. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 57-86.
 • Eberhardt Piotr: Przedmowa. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-12 (Prace Geograficzne; 242)
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. 2013 - 22 s.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 629-654.
 • Eberhardt Piotr: The Curzon line as the eastern boundary of Poland. The origins and the political background. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 5-12.
 • Eberhardt Piotr: "Rosja i Europa" według Mikołaja Danilewskiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 597-616.
 • Eberhardt Piotr: Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 3-28.
 • Eberhardt Piotr: Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 313-332.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica. - Przegląd Geopolityczny 2012, 5 - s. 99-104.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 39-60.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w Łatgalii. - Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 2012, 40 - s. 63-86.
 • Eberhardt Piotr: Phases to the demographic development of Poland. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 151-171.
 • Eberhardt Piotr: Linia Curzona jako wschodnia granica Polski - geneza i uwarunkowania polityczne. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2011, 46 - s. 127-157.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 251-266.
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy niemieckiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 453-482.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna tzw. ściany wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. - Rocz-i Nauk Społ. 2011, 39 - s. 291-311.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Rusi Zakarpackiej. - Sprawy Narod. 2011, 39 - s. 27-49.
 • Eberhardt Piotr: Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2010, 45 - s. 239-257.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 221-240.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna. - Przegl. Geopolit. 2010, 2 - s. 43-63.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne na obszarze postsowieckim. - Arcana 2010, nr 6 - s. 50-70.
 • Eberhardt Piotr: Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 509-529.
 • Eberhardt Piotr: Procesy megaurbanizacyjne w świecie. - Rocz-i Nauk Społ. 2010, 38 - s. 17-38.
 • Eberhardt Piotr: Osiągnięcia naukowe polskiej geografii narodowości. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 3 - s. 139-152.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w kraju kłajpedzkim w XX wieku. - Sprawy Narod. 2010, 37 - s. 89-102.
 • Eberhardt Piotr: Polish precursors of the idea of the political unification of Europe. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 35-44.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 527-549.
 • Eberhardt Piotr: Wyludnianie wsi rosyjskiej. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 193-208 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - Polska 2050 - na pewno inna, ale jaka?. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 223-231.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności ukraińskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narod. 2009, 35 - s. 49-64.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w państwach bałtyckich na przełomie XX i XXI wieku. - Rocz-i Nauk Społ. 2009, 37, z.1 - s. 93-111.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. - Studia Migr. Przegl. Polon. 2009, 35, z.4 - s. 5-17.
 • Eberhardt Piotr: Twórcy ukraińskiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 145-171.
 • Eberhardt Piotr: Wschodnia granica Litwy. - Geopolityka 2009, 2, nr 1 - 6-24 : mapy.
 • Eberhardt Piotr: Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914) i sowieckiej (1944). - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2009, 44 - s. 249-264.
 • Eberhardt Piotr: Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 175-198.
 • Eberhardt Piotr: Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 135-150 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności rosyjskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku. - Sprawy Narod. 2008, 32 - s. 63-86.
 • Eberhardt Piotr: Etniczne podłoże mozaiki religijnej Półwyspu Bałkańskiego. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.5. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2008 - s. 57-72.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa ludności Polski. - Rocz-i Nauk Społ. 2008, 36, z.1 - s. 145-170.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na obszarze Transylwanii. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2008, 43 - s. 221-243.
 • Eberhardt Piotr: Projekty aneksyjne Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 151-162 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Granica wschodnia cywilizacji łacińskiej w Europie. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.2 - s. 417-427.
 • Eberhardt Piotr: Polska w 2050 roku. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 238-248 (Biuletyn; 233)
 • Eberhardt Piotr: Demographic losses of the Soviet Union in the period of World War II. - Morav. Geogr. Rep. 2007, 15, nr 2 - s. 13-21.
 • Eberhardt Piotr: Główne fazy rozwoju ukraińskiej myśli geopolitycznej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk-Wsch. 2007, 42 - s. 221-237.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja "Paneuropy" Richarda N. Coudenhove-Kalergiego. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 439-460.
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii Litwy. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 161-179.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-narodowościowe na Litwie w okresie 1989-2001. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.1 - s. 213-222.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna Polski. - Rocz-i Nauk Społ. 2007, 35, z.1 - s. 25-42.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne w Federacji Rosyjskiej w okresie 1989-2002. - Przegl. Wsch. 2004 (dr.2006), 9, z.3 - s. 719-725.
 • Eberhardt Piotr: Size problems of Polish population in Ukraine and Ukrainian population in Poland. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 451-461 (Geopolitical Studies; 14)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku. - Sprawy Narod. 2006, 28 - s. 53-74.
 • Eberhardt Piotr: The structure of the Polish population by nationality. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 143-161.
 • Eberhardt Piotr: Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 455-472.
 • Eberhardt Piotr: Changes ethnic structure of Central-Eastern Europe in the last decade of the 20th century. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 53-60 : tab.
 • Eberhardt Piotr: Problematika pol'skogo naselennja v Ukraini ta ukrainskogo v Pol'si. [w]: Teoreticni ta metodologicni problemi suspil'noi geografii. Zbirnik naukovih prac na posanu Zaluzenogo profesora Lvivskogo nacional'nogo universitetu imeni Ivana Franka Olega Sablija. Lviv: Vidavnicij centr LNY imeni Ivana Franka, 2006 - s. 243-254.
 • Eberhardt Piotr: Polish eastern border changes in 1939-1945. - Ann. Geogr. 2006, 39, nr 2 - s. 29-44.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Bułgarii w XX wieku. - Sprawy Narod. 2005, 27 - s. 53-70.
 • Eberhardt Piotr: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. [w]: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, 2005 - s. 21-25 (Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy; 1)
 • Eberhardt Piotr: Geneza niemieckiej koncepcji "Mitteleuropy". - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 463-483.
 • Eberhardt Piotr: Klęski głodu na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku na podstawie literatury ukraińskiej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2005, 40 - s. 269-283.
 • Eberhardt Piotr: Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 171-192.
 • Eberhardt Piotr: Ludność polska na Białorusi, Litwie i Ukrainie według ostatnich spisów powszechnych. - Rocz-i Nauk Społ. 2005, 33, z.1 - s. 145-164.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 141-151.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja "pomostowego" położenia Polski według Eugeniusza Romera. [w]: Eugeniusz Romer - geograf i kartograf trzech epok. Materiały Sesji Naukowej, Warszawa, 16 kwietnia 2004 rok. Red. nauk. Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski, Lucyna Szaniawska. Warszawa: BN, 2004 - s. 119-122 (Studia i Materiały z Historii Kartografii; 19)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzno-etniczna Europy Środkowowschodniej. [w]: Geograficzne problemy pogranicza Europy Wschodniej i Zachodniej. Red. Henryk Maruszczak, Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 73-84.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyńską na kontynencie europejskim. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 169-188.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XX wieku. [w]: Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII - XX wieku. Red. Krzysztof Jasiewicz. Warszawa-Londyn: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004 - s. 64-76.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Serbii i Czarnogóry. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.3 - s. 161-182.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Rumunii w XX wieku. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. T.4. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2004 - s. 187-214.
 • Eberhardt Piotr: Przeobrażenia demograficzne w Polsce i na Ukrainie w okresie transformacji ustrojowej. - Rocz-i Nauk Społ. 2004, 32, z.1 - s. 173-186.
 • Eberhardt Piotr: Straty demograficzne Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej. - Studia z Dziejów Ros. Europ. Środk.-Wsch. 2004, 39 - s. 251-261.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Chorwacji. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.1/2 - s. 11-32.
 • Eberhardt Piotr, Ilieva Margarita: Results of the economic transformation in Bulgaria and Poland at the end of the 20th and at the begining of the 21th century. - Probl. na Geogr. 2004, z.3/4 - s. 22-32.
 • Eberhardt Piotr: Current demographic situation in a border zone of the Euroregions of Eastern Poland. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ. 2003, 3 - s. 83-96.
 • Eberhardt Piotr: Uwarunkowania geograficzno polityczne współczesnej Polski według Marcina Rościszewskiego. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 51-60 (Geopolitical Studies; 10)
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej w świetle rosyjskiej literatury przedmiotu. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 61-79.
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii Słowacji. [w]: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Orłowska, Jan Klementowski. Wrocław: PTG - Oddział Wrocławski, 2003 - s. 215-230.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich. - Studia Reg. WSE Białystok 2003, nr 2 - s. 64-78.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja demograficzno-społeczna Federacji Rosyjskiej. - Rocz-i Nauk Społ. 2003, 31, z.1 - s. 235-255.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-narodowościowe na Ukrainie 1989-2001. - Przegl. Wsch. 2003, 8, z.3 - s. 741-758.
 • Eberhardt Piotr: Rezultaty transformacji ekonomicznej w europejskich krajach postkomunistycznych w latach 90. [w]: Transformacja polskiej gospodarki. Zagadnienia wybrane. Red. Jerzy Michałowski. Lublin: Verba, 2003 - s. 197-211.
 • Eberhardt Piotr: Eastern boundary of Latin civilisation in Europe. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 83-94 (Geopolitical Studies; 11)
 • Eberhardt Piotr: Studia nad problematyką delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 55-64 (Prace Geograficzne; 184)
 • Eberhardt Piotr: Zróżnicowania etniczno-kulturowe na obszarze postsowieckim. [w]: Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Orłowska. Wrocław: PTG Oddział, 2002 - s. 185-193.
 • Eberhardt Piotr: Demographic transformations in Poland and Ukraine during the period of systemic transition. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 197-203.
 • Eberhardt Piotr: Administrative division in Poland. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 131-137 (Europa XXI; 7)
 • Eberhardt Piotr: The geography of religion in today's Ukraine. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Eur. 2002, 2 - s. 27-50.
 • Eberhardt Piotr: Aktualna sytuacja demograficzna w strefie przygranicznej w euroregionach położonych we wschodniej Polsce. - Studia Region. 2002, nr 1/2 - s. 13-27.
 • Eberhardt Piotr: Ethnic problems in Poland and in her eastern neighbours. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 191-201.
 • Eberhardt Piotr: Nowe tendencje w ruchu naturalnym ludności Europy w ujęciu geograficznym. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 175-197.
 • Eberhardt Piotr: Izmenenija administrativno-territorial'nogo delenija Pol'si v XX veke. - Izw. AN Ser. Geogr. 2001, nr 6 - s. 51-60.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Macedonii. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.2 - s. 139-150.
 • Eberhardt Piotr: Administrative divisions of Poland in the 20th century. - Moravian Geogr. Rep. 2001, 9, nr 1 - s. 22-32.
 • Eberhardt Piotr: Nowe tendencje w ruchu naturalnym ludności w Polsce. [w]: Człowiek i przestrzeń. Profesorowi Adamowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin. Red. nauk. Bronisław Kortus. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001 - s. 31-42.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Bośni i Hercegowiny. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.1 - s. 3-22.
 • Eberhardt Piotr: Sel'skoe hozjajstvo Pol'si i Ukrainy v period transformacij (sravnitel'nyj analiz). - Ekon. Ukr. 2001, nr 12 - s. 76-79.
 • Eberhardt Piotr: Geografia religii współczesnej Ukrainy. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 477-498.
 • Eberhardt Piotr: Demographical changes in period of system transformation in countries of Central and Eastern Europe. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 7-22 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Eberhardt Piotr: Natsionelnite maltzinstwa v Tsenrtalna i Jugoiztocna Evropa. - Probl. na Geogr. 2001, z.1-2 - s. 125-140.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa ludności Republiki Białoruskiej w 1999 roku. - Obóz 2001, nr 38 - s. 7-20.
 • Eberhardt Piotr: The demographic status of and perspectives for the Russian Federation. - Geographia Polonica 2000, 73, 1 - s. 63-76.
 • Eberhardt Piotr: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. - Studia z Dziejów Rosji i Europy Środk.-Wsch. 2000, 25 - s. 219-234.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Kresach Wschodnich - rodowód, dzieje. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 3-14.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje gospodarczo-społeczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce i na Ukrainie. [w]: Od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Księga dedykowana Profesorowi Stefanowi Kurowskiemu. Praca zbiorowa. Red. Tomasz Gruszecki. Lublin: Oficyna Wydaw. Verba, 2000 - s. 109-128.
 • Eberhardt Piotr: Wiek XX. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. - Obóz 2000, 37 - s. 21-49.
 • Eberhardt Piotr: Results of economic transformations in European post-communist countries in 1990s. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 39-56 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja narodowościowa w Republice Mołdawii. - Przegl. Wsch. 2000, 7, z.1 - s. 215-227.
 • Eberhardt Piotr: Ekonomicni naslidki procesiv transformacii suspil'no-politicnogo ladu v Pol'si ta u ii shidnih susidiv. - Visnik Ternopil'skoi Akademii Narodnogo Gospodarstva 2000, 7 - s. 114-118.
 • Eberhardt Piotr: Ethnic minorities in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 1999, 72, 1 - s. 125-142.
 • Eberhardt Piotr: Aktualna sytuacja demograficzna Ukrainy i Polski (analiza porównawcza). [w]: Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1999 - s. 216-232.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje ekonomiczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce oraz u jej wschodnich sąsiadów. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 463-474 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Eberhardt Piotr: Kresy Wschodnie - granice, terytorium, ludność polska. [w]: Europa nie prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Praca zbiorowa. Red. Krzysztof Jasiewicz. Warszawa: INP PAN, 1999 - s. 29-38.
 • Eberhardt Piotr: Rezul'taty obscestvenno-ekonomiceskih preobrazovanij v Pol'se i Ukraine. - Ekon. Ukr. 1999, nr 4 - s. 80-86.
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Estonii. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 131-142.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna wschodniego pogranicza Polski. [w]: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej. Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999 - s. 135-152.
 • Eberhardt Piotr: Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864-1921). - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 3-25.
 • Eberhardt Piotr: Rozwój demograficzny Ziem Zachodnich i Północnych Polski. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 87-100.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii. - Przegl. Wsch. 1998, 5, z.1 - s. 119-139.
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje migracyjne rozpadu Związku Radzieckiego dla Polski. [w]: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 123-153 (Biuletyn; 184)
 • Eberhardt Piotr: Rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX wieku. [w]: Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa. Red. nauk. Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998 - s. 108-141 (Materiały Instytutu Europy Wschodniej; 13)
 • Eberhardt Piotr: Wizje i projekty polskiej granicy wschodniej w latach 1914-1921. - Przegl. Wsch. 1998, 5, z.2 - s. 337-360.
 • Eberhardt Piotr: Pojęcie "ściana wschodnia" - rzeczywistość geograficzna czy mit publicystyczny. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1998 - s. 279-284 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 15)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Republice Mołdawskiej. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.3/4 - s. 249-260.
 • Eberhardt Piotr: Powojenna dynamika Ziem Zachodnich i Północnych. - Przegl. Zach. 1998, 54, nr 3 - s. 49-61.
 • Eberhardt Piotr: Stan i perspektywy demograficzne Federacji Rosyjskiej. - Polityka Wsch. 1998, nr 2 - s. 69-86.
 • Eberhardt Piotr: Mniejszość rosyjska w republikach postsowieckich. - Przegl. Wsch. 1998, 5, z.3 - s. 489-507.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka identyfikacji ośrodków wojewódzkich w Polsce oraz obwodowych na Ukrainie. [w]: Nacjonalne i regionalne osobliwości reformowania stosunków socjalno-ekonomicznych i regulacja procesów ekologicznych w Ukrainie i Polsce. Referaty naukowe uczestników VII ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Odessa 15-20 września 1997 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1997 - s. 207-228.
 • Eberhardt Piotr: Historyczne, współczesne i projektowane podziały administracyjne na pograniczu białorusko-polsko-ukraińskim. [w]: Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 62-83 (Euroregion Bug; 9)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Łotwie. - Czas. Geogr. 1997, 68, z.3/4 - s. 287-310.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Polski oraz jej wschodnich sąsiadów. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 37-50 (Geopolitical Studies; 3)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna obszarów położonych po wschodniej granicy Polski. [w]: Społeczne koszty migracji transgranicznych. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1997 - s. 325-333 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 12)
 • Eberhardt Piotr: Demographic issues concerning the Polish-Lithuanian borderland. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 101-114 (Geopolitical Studies; 2)
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Wileńszczyzny. - Czas. Geogr. 1997, 68, z.1 - s. 39-69.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-osadnicze na Wołyniu. [w]: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 160-194 (Euroregion Bug; 8)
 • Eberhardt Piotr: The population of rural areas in East-Central Europe in the years 1897-1990. [w]: The impact of political changes on rural areas of East-Central Europe. Papers of the symposium, Pecs - Kecskemet (Hungary) 2-6.6.1992. Ed. Balint Csatari, Geza Szabo, Jozsef Toth. Pecs: Centre for Regional Studies, 1997 - s. 11-17.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka demograficzna pogranicza polsko-litewskiego. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 19-31.
 • Eberhardt Piotr: Sytuacja narodowościowa w Republice Łotewskiej. - Przegl. Wsch. 1997, 4, z.3 - s. 487-512.
 • Eberhardt Piotr: Propozycja wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Red. Andrzej Miszczuk, Ryszard Wiśniewski. Lublin: Norbertinum, 1996 - s. 85-88 (Euroregion Bug; 2)
 • Eberhardt Piotr: Ogólne podsumowanie zrealizowanego programu badawczego dotyczącego stanu i perspektyw rozwojowych wschodniego pogranicza Polski. [w]: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1996 - s. 317-327 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 10)
 • Eberhardt Piotr: Demograficeskaja situacija Kaliningradskoj oblasti v 1945-1989 gg. [w]: Kaliningradskaja oblast': Geograficeskie aspekty regional'nogo razvitija. Sbornik naucnyh trudov. Kalinigrad: Kaliningradskij Gosudarstviennyj Universitet, 1996 - s. 46-52.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka narodowościowa Białorusi w XX wieku. [w]: Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska i Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. Liczebność i rozmieszczenie. Stosunki narodowościowe. Polityka narodowościowa. Materiały z międzynarodowej konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej", Lublin, 19-21 października 1993. Red. nauk. Jan Skarbek. Lublin: IEŚ-W, 1996 - s. 9-35 (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; 8)
 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie. - Czas. Geogr. 1996, 67, z.3/4 - s. 321-344.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 41-55.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka delimitacji regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 1995, 39, z.1 - s. 66-67.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany ludnościowe na Białorusi w okresie powojennym. [w]: Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej. Pod red. Andrzeja Sadowskiego. Białystok: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 1995 - s. 193-198.
 • Eberhardt Piotr: Struktura narodowościowa Polski północno-wschodniej w latach trzydziestych XX wieku. [w]: Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś zachodnia i Litwa wschodnia) w latach 1939-1941. Pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza. Warszawa: ISP PAN, 1995 - s. 44-56.
 • Eberhardt Piotr: Potencjalne regiony współpracy przygranicznej w obszarze pogranicza wschodniego. [w]: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 201-205 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 7)
 • Eberhardt Piotr: Koncepcja Atlasu Ekonomiczno-Geograficznego pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 19-23 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białoruskim po II wojnie światowej. [w]: Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 1-18 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 8)
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności ziemi ukraińskiej w XX wieku. [w]: Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej". Lublin, 20-22 października 1992 roku. Red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995 - s. 152-166 (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; 4)
 • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności ziemi litewskiej w XX wieku. [w]: Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej". Lublin, 20-22 października 1992 roku. Red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995 - s. 98-118 (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; 4)
 • Eberhardt Piotr: Kwestie narodowościowe w Czeczenii. - Czas. Geogr. 1995, 66, z.2 - s. 219-222.
 • Eberhardt Piotr: Polish eastern border changes in 1939-1945. [w]: Polish eastern border. Past and present problems. Red. Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 33-51 (Conference Papers; 22)
 • Eberhardt Piotr, Miszczuk Andrzej: Metoda promocji Lublina jako ośrodka na pograniczu polsko-ukraińskim. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 127-144 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Eberhardt Piotr: Układ osadniczy na pograniczu polsko-ukraińskim. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 158-160.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka systemu osadniczego Polski. [w]: Podstawowe węzły układu osadniczego Polski. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: PWN, 1994 - s. 81-88 (Biuletyn; 167)
 • Eberhardt Piotr: Projekt atlasu ekonomiczno-geograficznego Euroregionu Bug. [w]: Euroregion Bug. Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Tom 1. Red. nauk. Maciej Bałtowski. Lublin: 1994 - s. 45-50.
 • Eberhardt Piotr: Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 55-73 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Eberhardt Piotr: Distribution and dynamics of rural population in Central Eastern Europe in the 20th century. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 75-94 (Geographia Polonica; 63)
 • Eberhardt Piotr: Distribution and dynamics of rural population in Central E astern Europe in the 20th century. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 75-94.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-rosyjskim. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - s. 1-24 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Eberhardt Piotr: Konsekwencje demograficzne wielkiego głodu na Ukrainie w latach trzydziestych XX wieku. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.3/4 - s. 275-290.
 • Eberhardt Piotr: Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej na Ukrainie w XX wieku. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.2 - s. 125-163.
 • Eberhardt Piotr: Obwód kaliningradzki wczoraj, dziś i jutro. - Przegl. Wsch. 1994, 3, z.4 - s. 689-711.
 • Eberhardt Piotr: Depopulation processes in rural areas of East-central Europe (1950 - 1990). - Eastern European Countryside 1993 - s. 31-40.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe na Białorusi w XX wieku. - Przegl. Wsch. 1992/1993, 2, z.3(7) - s. 527-556.
 • Eberhardt Piotr: Przemiany demograficzne na pograniczu polsko-ukraińskim. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 51-58 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Eberhardt Piotr: Zmeny nasel'nictva v?ski na Pol'ska-Belaryskim pameżży u 1950-1990 gg. [w]: Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r. Brest: Taper, Brescki pedagagicny instytut, 1993 - s. 30-32.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Białorusi w XX wieku. - Wiad. Kościelne Archid. Białost. 1993, nr 4(91) - s. 95-119.
 • Eberhardt Piotr: The demographic development of Poland's agglomerations over the past 100 years. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 41-54.
 • Eberhardt Piotr: Settlement concentration and industrial productivity in Poland. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 231-250.
 • Dziewoński Kazimierz, Eberhardt Piotr, Gażdzicki Jerzy, Iwanicka-Lyra Elżbieta, Krolski Jacek, Zeniewska Małgorzata: The population potential of Poland between 1950 and 1970. - Geographia Polonica 1975, 31 - s. 5-28.
 • Leszczycki Stanisław, Eberhardt Piotr, Herman Stanisław: Spatial structure of the national economy in Poland. - Geographia Polonica 1975, 30 - s. 29-40.
 • Leszczycki Stanisław, Herman Stanisław, Eberhardt Piotr: The role of urban-industrial agglomerations in the spatial-economic structure of Poland. - Geographia Polonica 1973, 27 - s. 87-98.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Eberhardt Piotr (rec.): Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj. Red. nauk. G. Wawro. - Polski Przegląd Kartograficzny 2012, 44,, 2 - s. 156-159.
 • Eberhardt Piotr: Przedmowa. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 7-13 (Prace Geograficzne; 218)
 • Eberhardt Piotr: Demograficeskaja modernizacija Rossii 1900-2000. Red. A. Visnievskij. Moskva 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 323-325.
 • Eberhardt Piotr: Ukraina. Przyroda - Ludność - Gospodarka. Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński. Warszawa 2003. - Przegl. Wsch. 2006 (dr.2007), 10, z.1 - s. 258-261.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.1. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 25-26.
 • Eberhardt Piotr: Przestrzeń - POLSKA 2050 - na pewno inna, ale jaka? Cz.2. - Urbanista 2007, nr 6 - s. 28-30.
 • Eberhardt Piotr: Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Red. E. Orłowska. Wrocław 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 136-138.
 • Eberhardt Piotr: W odpowiedzi Doc. dr hab. Zbigniewowi Ryklowi. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 137-139.
 • Eberhardt Piotr: Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego. D. Jędrzejczyk. Warszawa 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 194-196.
 • Eberhardt Piotr: Obszar byłych Prus Wschodnich a granica cywilizacji zachodniej w Europie. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 257-258.
 • Eberhardt Piotr: Polska nacjonalna mienszyna w Ukraini w 20-30-ti rr. XX stolittja. T. Jeremienko. - Przegl. Wsch. 1999, 6, z.1 - s. 241-242.
 • Eberhardt Piotr: "W uścisku dwugłowego orła" oraz "Rodem z Urainy". - Przegl. Wsch. 1999, 6, z.1 - s. 240-241.
 • Eberhardt Piotr: Narodowość w spisie powszechnym. - Wiad. Statyst. 1998, 43, nr 4 - s. 82-83.
 • Eberhardt Piotr: Opinia. [w]: Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 34-39.
 • Eberhardt Piotr, Gorzym-Wilkowski Waldemar, Miszczuk Andrzej: Wstęp. [w]: Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 9-10 (Euroregion Bug; 8)
 • Eberhardt Piotr: Potential regions of frontier cooperation in the area of the eastern frontier. [w]: Changes of the socio-economic structures in frontier regions. Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warsaw: [b.w.], 1995 - s. 32 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 9)

Prace dokumentacyjne

 • Eberhardt Piotr: Antoni Kukliński (1927–2015). - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 738-740.
 • Eberhardt Piotr: Życie i działalność naukowa profesora Andrzeja Stasiaka. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 13-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Eberhardt Piotr: Udział Profesora Stanisława Leszczyckiego w konferencji poczdamskiej i moskiewskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 375-381.
 • Eberhardt Piotr: Bibliografia polskich badań narodowościowych i religijnych Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej oraz historycznych ziem wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Warszawa: Przegląd Wschodni, 1999 - 119 s. (Polska Bibliografia Wschodnia; 9)
 • Eberhardt Piotr: Działalność naukowa Profesora Andrzeja Stasiaka. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 356-359.
 • Eberhardt Piotr: Wakar Włodzimierz (1885-1933). [w]: Słownik Biograficzny Statystyków Polskich. Warszawa: GUS, 1998 - s. 339-340.
 • Eberhardt Piotr: Piotr Eberhardt. [w]: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze. Red. nauk. Stanisław Liszewski. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 36-38.

Mapy, atlasy

 • Jordan P., Kocsis K., Eberhardt Piotr, Lozovanu D., Mironjuk V., Partl F., Sablij O.: Ethnic consciousness in Central and Southeastern Europe around 2000. [w]: Atlas Ost- und Suedosteuropa. Wien: Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa-Institut, 2006 - 1 mapa.
 • Eberhardt Piotr: Struktura językowa i wyznaniowa w pierwszej połowie XX w. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 61.2. (3 mapy i 2 wykresy).
 • Eberhardt Piotr, Ostrowski Jerzy: Wyznania religijne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 75.1 (12 map).
 • Eberhardt Piotr, Stasiak Andrzej: Gęstość i zmiany zaludnienia 1950-1992. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 62.2 (6 map).

Prace popularno-naukowe

 • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie. - Wspólnota Pol. 2004, nr 5 - s. 14-17.
 • Eberhardt Piotr: Polacy na Białorusi i Ukrainie. - Wspólnota Pol. 2003, nr 1 - s. 3-7.
 • Eberhardt Piotr: Administrativno-territorial'noe delenie Pol'si. - Geografija 2002, nr 11 - s. 11.
 • Eberhardt Piotr: Jeden kraj, jeden emeryt, jeden pracownik. - Prawo i życie 1994, nr 24 - s. 1-3.