SKŁAD OSOBOWY


dr Piotr Siłka
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 429
Telefon +48 226978929
E-mail

Wykształcenie

 • 1999-2004 - studia zaoczne magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna (praca magisterska pt. Zagospodarowanie turystyczne Kozienickiego Parku Krajobrazowego).
 • 2003-2006 - studia dzienne magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, specjalizacja - gospodarka przestrzenna (praca magisterska pt. Parki technologiczne w Polsce - instument wspierania innowacyjności).
 • 2006-2011 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy).

Przebieg kariery zawodowej

Od 2012 roku adiunkt w Instycie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania.

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój regionalny i lokalny, nowe czynniki rozwoju
 • Innowacyjność miast i regionów
 • Kreatywna gospodarka

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 - stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2009 - stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
 • 2007-2011 - stypendium doktorskie IGiPZ PAN

Pełnione funkcje i członkostwo

Inna działalność

Referaty na konferencjach:

 • AAG Annual Meeting, 31.03-02.04.2016, San Francisco, USA. Referat: Geography of theatrical market in Poland.
 • Post-agricultural rural economies and rural development policies, 03-04.07.2015, Ústí nad Labem, Czechy. Referat z Krzysztofem Jancem (UWr): Internet as a factor of local development – rural areas perspective.
 • Polish-Bulgarian Scientific Seminar, 12-15.11.2014, Sofia, Bułgaria. Referart: Spatial aspects of information society in Poland.
 • XII Konferencja Naukowa: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno – Przestrzennych, 13-14.10.2014, Wrocław, Polska. Referat: Przestrzenne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • IGU Regional Conference in Kraków, 18-22.08.2014, Kraków, Polska. Referat: The spatial development of the information society in Poland.
 • AAG Annual Meeting, 08-12.04.2014, Tampa, USA. Referat: Geograpy of innovation potential in Poland.
 • 5th Nordic Geographers' Meeting, 11-14.06.2013, Reykjavík, Islandia. Referat: Typology of Polish cities based on innovation potential.
 • International Geographical Congress 2012, 26-30.08.2012, Kolonia, Niemcy. Referat: Innovation potential of Polish cities.
 • III East – Central European Regional Seminar, 9.10.2010, Pecz, Węgry. Referat: Innovation potential of Polish cities - some examples.
 • V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii, 23.09.2010, Toruń. Referat: Potencjał innowacyjny a wybrane cechy rozwoju gospodarczego na przykładzie najważniejszych miast Polski.
 • 41st CENTR General Assembly, 25.02.2010, Warszawa. Referat: Is the digital divide inside Poland deepening? Study based on the domain names penetration in 2003-2009.
 • Metropolie i obszary metropolitarne Polski Wschodniej, 21-23.05.2009, Jarosław. Referat: Powiązania między metropoliami – wybrane zagadnienia.
 • 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Nauki geograficzne w badaniach regionalnych", 29.08-2.09.2007, Kielce. Referat: Miasta a potencjał innowacyjny

Współorganizator konferencji:

 • Warsaw Regional Forum 2015 - Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy, 14-16.10.2015.
 • Warsaw Regional Forum 2013 - Territorial Capital – concepts, indicators & policy, 8-12.10.2013.
 • Warsaw Regional Forum 2011 - Functional regions – towards a new paradigm of territorial and cohesion policy, 19-21.10.2011.
 • Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami - konfercja podsumowująca projekt MNiSW, 5.11.2010.
 • Warsaw Regional Forum 2009 - Networking in the European, regional and local space, 21-24.10.2009.
 • 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10-14.09.2008, Białowieża.
 • Warsaw Regional Forum 2007 - Contemporary dillemas of spatial development in Europe, 17-20.10.2007.

Wyjazdy badawcze:

 • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2-5.07.2015.
 • Bułagarska Akademia Nauk - Narodowy Instytut Geofizyki, Geodezji i Geografii, 12-15.11.2014
 • Rumuńska Akademia Nauk - Instytut Geografii, 6-10.09.2010
 • Słowacka Akademia Nauk – Instytut Geografii, 17-20.06.2009

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Siłka Piotr (ed.): Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - 89 s.
 • Siłka Piotr (ed.): Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - 82 s.
 • Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Functional linkages between Polish metropolises. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - 171 s. (Studia Regionalia; 29)
 • Czapiewski Konrad, Siłka Piotr: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 60 s.
 • Świątek Dariusz, Bednarek Maria, Siłka Piotr: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 290 s. (Dokumentacja Geograficzna; 36)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Siłka Piotr: Geography of theatrical market in Poland. [w]: AAG Annual Meeting 2016. San Francisco: Association of American Geographers, 2016 - 1 s.
 • Siłka Piotr: Geograpy of innovation potential in Poland. [w]: 2014 AAG Annual Meeting, Tampa. Online Annual Meeting Abstracts & Programs. Tampa: AAG, 2014 - 1 s.
 • Siłka Piotr: The spatial development of the information society in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Siłka Piotr: Innovation potenial of Polish cities. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 88.
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny a wybrane cechy rozwoju gospodarczego na przykładzie najważniejszych miast Polski. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 72.
 • Siłka Piotr: Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 78.

Mapy, atlasy

 • Siłka Piotr: [13 map]. [w]: Place-based territorially sensitive and integrated approach. Zaucha Jacek, Świątek Dariusz, Stańczuk-Olejnik Kinga.,. Warsaw: Ministry of Regional Development, 2013 - -
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.

Prace popularno-naukowe

 • Siłka Piotr: Rewitalizacja w polityce miejskiej. - Genius Loci 2007, nr 2 - s. 1.