SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Stanisław Misztal
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

 • 1947-1951 – studia magisterskie: Uniwersytet Poznański, Wydział Prawno-Ekonomiczny (dwie prace magisterskie: 1) Ustrój Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, 2) Podstawy ekonomiczne ustroju ZSRR)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1962-1999

 • 1961 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska pt. Warszawski Okręg Przemysłowy – Studium rozwoju i lokalizacji przemysłu)
 • 1969 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich 1860-1965)
 • 1979 - profesor Nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej

Zainteresowania naukowe

 • Współczesne przekształcenia struktury przestrzennej przemysłu

Nagrody i wyróżnienia

 • 1971 – Nagroda Wydziału III PAN (Nauk Matematyki, Fizyki, Chemii oraz Geografii i Geologii)
 • 1973 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN
 • 1976 Nagroda Państwowa II stopnia (zespołowa) za koncepcję i realizację Atlasu Przemysłu Polski
 • 1989 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1990 – Medal 50-lecia Chińskiej Akademii Nauk
 • 1994 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1961 r. – członek różnych komisji działających w strukturze Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • 1961-1967 - członek Rady Naukowo-Ekonomicznej przy WKPG w Białymstoku
 • od 1964 – członek PTG (1974-1987 wiceprzewodniczący Komisji Geografii Przemysłu, 1988-1996 przewodniczący, obecnie jej honorowy przewodniczący; 1990-1993 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego)
 • od 1965 – współpraca w kilkoma wydziałami geografii ekonomicznej uniwersytetów japońskich, a w szczególności z prof. S. Yamamoto Uniwersytetu Saitama w Tokio i prof. T. Nohara z Uniwersytetu w Nagoji
 • 1965-1972 – członek Rady Naukowej Ekonomiczno-Technicznej przy Prezydium WRN w Warszawie
 • 1965-1979 – członek Komisji Badań nad Historią Uprzemysłowienia Polski przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz przewodniczący Sekcji Przemysłu Chemicznego tej Komisji
 • 1965-2000 – członek Sekcji Polskiej Regional Science Association (RSA)
 • 1966-1968 – sekretarz naukowy w Komitecie Nauk Geograficznych
 • 1967-1995 – członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Mazowieckiego Towarzystwa Kultury (MTK)
 • 1972-1975 – członek Rady Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1975-1981 i 1987-1999 – członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 1975-1984 – współpraca w ramach Międzynarodowej Unii Geograficznej MUG z Komisją systemów Przemysłowych (IGU Commission of Industrial System), od 1984 – z Komisją Przemian Przemysłowych MUG (IGU Commission of Industrial Change)
 • od 1979 – członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP)
 • 1992-2001 – członek korespondent Komisji Przestrzeni Przemysłowej MUG (IGU Commission on the Organization of Industrial Space)
 • od 1995 – członek Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego
 • 1996-2000 – współpraca z grupą roboczą MUG Przekształceń Przemysłowych, Adaptacji Miejskich i Środowiska Regionalnego MUG (IGU – Study Group, Recent Industrial Transformation, Urban Adaptation and Regional Environment
 • od 2000 – członek korespondent Komisji Dynamiki Przestrzeni Ekonomicznej MUG (IGU Commission on the Dynamic of Economic Space)

Inne, ważne projekty badawcze

Udział w konferencjach, wystąpienia na forum międzynarodowym:

 • Uczestnictwo w kilkudziesięciu seminariach i konferencjach międzynarodowych organizowanych w kraju i za granicą przeważnie w charakterze referenta.
 • Wyjazdy w sprawach naukowych w sumie do 40 krajów Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Azji w ramach współpracy PAN z akademiami tych krajów w ramach stypendiów i jako uczestnik wspomnianych sympozjów i konferencji naukowych oraz na zaproszenie z wykładami.

Staże naukowe:

 • 1962/1963–  Stypendium Amerykańskiej Fundacji im. Wandy Roehr na staż naukowy w zakresie badań regionalnych w Instytucie Planowania Przestrzennego Politechniki w Zurichu (Institut für Orts-Regional und Landesolanung der ETH).

Działalność dydaktyczna:

 • 1980 – Wykłady, seminaria i badania naukowe w Instytucie Geografii Kubańskiej Akademii Nauk w Hawanie w zakresie geografii przemysłu spożywczego w ramach współpracy naukowej między akademiami
 • 1982-1984 – W ramach Polservice zajęcia dydaktyczne z geografii miast na Politechnice Architektury i Urbanistyki (Ecole Politechniqque d’Architecture et d’Urbanisme) w Algierze oraz konsultacje w zakresie lokalizacji przemysłu w ANAT (Agence de l’Amenagement du Territoire).

Promotorstwo prac na stopień:

 • Wypromowanie 4 doktorów. Recenzent w 13 przewodach doktorskich, 2 przewodach habilitacyjnych i 2 przewodach profesorskich.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Misztal Stanisław: Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw. [w]: Kształtowanie się struktur przemysłowych. Red. Zbigniew Zioło, Zbigniew Makieła). Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003 - s. 9-30 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 5)
 • Misztal Stanisław: Nowe tendencje w rozwoju przemysłowym Warszawy. [w]: Polska - Europa. Gospodarka, przemysł. Red. Jan Rajman. Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001 - s. 139-154.
 • Misztal Stanisław: Rozwój wytwórczości przemysłowej w Warszawie. [w]: Wielka Księga Warszawy. Warszawa: Wydaw. Syrenka, 2000 - s. 448-458.
 • Misztal Stanisław: Development of industrial output in Warsaw. [w]: The great book of Warsaw. Warsaw: Syrenka, 2000 - s. 439-456.
 • Misztal Stanisław: Przemysł Warszawy w końcu XIX i XX wieku. - Kron. Warsz. 2000, z.3/4 - s. 21-31.
 • Misztal Stanisław: Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-1995. [w]: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Red. Zbigniew Zioło. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2000 - s. 23-33 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 1)
 • Misztal Stanisław: Kierunki zmian w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miast Unii Europejskiej. [w]: Przestrzeń Europy. Materiały seminarium naukowego pt. "Najnowsze realizacje urbanistyczne w krajach Unii Europejskiej", Warszawa, 19 listopada 1998. Red. Jan Maciej Chmielewski. Warszawa: TUP OW, 1999 - s. 14-17.
 • Misztal Stanisław: Dorobek warszawskiego ośrodka naukowego w dziedzinie geografii przemysłu. [w]: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - s. 27-95.
 • Misztal Stanisław: Rozwój funkcji przemysłowych Warszawy w latach międzywojennych. [w]: Warszawa w dziejach Polski. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Obywatelski Komitet Obchodów 400-lecia Stołeczności Warszawy, Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Miłośników Historii 15-16 maja 1996 roku, Zamek Królewski w Warszawie. Red. Marian Marek Drozdowski. Warszawa: Wydaw. IH PAN, 1998 - s. 215-216.
 • Misztal Stanisław: Structural transformation tendencies in the economy of Warsaw agglomeration. [w]: Occasional Paper No.17. Urawa: Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, 1997 - s. 13-16 (Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University; 17)
 • Misztal Stanisław: Deindustrialisation in Warsaw and redevelopment problems of derelict industrial areas. [w]: Prozesse un Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Hrsg. Zoltan Kovacs, Reinhard Wiessner. Passau: L.I.S. Verlag, 1997 - s. 125-129 (Muenchener Geographische Hefte; 76)
 • Misztal Stanisław: Development of the industrial areas of Warsaw and the trends in their restructuring. [w]: Occasional Paper No.17. Urawa: Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, 1997 - s. 17-22 (Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University; 17)
 • Misztal Stanisław: Stanisław Leszczycki jako uczony, organizator nauki, pedagog i redaktor. - Czas. Geogr. 1997, 68, z.3/4 - s. 271-281.
 • Misztal Stanisław: Ogólne tendencje restrukturyzacji przemysłu Warszawy w latach 1989-97. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 230-232.
 • Misztal Stanisław: Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej. [w]: Geografia, człowiek, gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii UJ, 1997 - s. 115-123.
 • Misztal Stanisław: Mutations structurelles industrielles la region metropolitaine de Varsovie. [w]: Nouveaux espaces et systemes urbains. Livre Jubilaire en hommage au Professeur Bernard Dezert. Paris: Sedes, 1996 - s. 335-346 (Mobilite Spatiale)
 • Misztal Stanisław: Przemysł strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 103-116 (Conference Papers; 25)
 • Misztal Stanisław: Development of the industrial areas of Warsaw and the trends of their restructuring. [w]: Restructuring of derelict industrial areas - the Central European metropolies. Berlin: European Academy of the Urban Enivronment, 1996 - s. 110-114.
 • Misztal Stanisław: Transformacje strukturalne w przemyśle Warszawy. [w]: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło. Warszawa: [b.w.], 1996 - s. 12-17.
 • Misztal Stanisław: Problems of restrucuturing and redevelopment of the derelict industrial areas in Warsaw. - Rev. Belg. Geogr. 1996, 120, nr 1-3 - s. 79-81.
 • Misztal Stanisław: Structural transformation tendencies in the economy of the Warsaw agglomeration. [w]: Socio-economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of the other East Central European countries. Abstracts of papers for the conference: May 26-28, 1995, Łódź. Ed. Andrzej Werwicki. Łódź: Pracownia Powielająca Inst. Geografii Wydz. Biol. i NoZ UŁ, 1995 - s. 48-52 (Studia i Materiały; 3/1995)
 • Misztal Stanisław: Structural transformation in main industrial agglomerations of Poland since 1989. [w]: The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994. Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka. Nagoya: [b.w.], 1995 - s. 279-296.
 • Misztal Stanisław: Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej. [w]: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Red. Zbigniew Zioło. Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1994 - s. 164-171 (Materiały i Sprawozdania; 28)
 • Misztal Stanisław: Ogólne tendencje transformacji regionalnych struktur działalności społeczno-gospodarczej w Polsce od r. 1989. [w]: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Red. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warszawa: Filia UMCS w Rzeszowie, 1994 - s. 91-100 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 5)
 • Misztal Stanisław: Regionalne zróżnicowanie procesu prywatyzacji w Polsce. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 255-277.
 • Misztal Stanisław: Regionalny aspekt prywatyzacji gospodarki narodowej w Polsce w latach 1988-1991. [w]: Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania. Red. Zbigniew Zioło. Kraków: Wyd. Nauk. WSP, 1994 - s. 22-38.
 • Misztal Stanisław: Prywatyzacja jako czynnik rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski. [w]: Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych. Red. J. Kitowski i Z. Zioło. Rzeszów: Filia UMCS w Rzeszowie, 1993 - s. 69-75.
 • Misztal Stanisław, Kaczorowski Wojciech: Spatial problems of Poland's postwar industrialization, 1945-1975. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 199-212.
 • Misztal Stanisław: Studies on the spatial structure of industry. - Geographia Polonica 1972, 22 - s. 113-122.
 • Misztal Stanisław: Some problems of formation and development of the Warsaw Industrial District. - Geographia Polonica 1965, 7 - s. 57-68.

Prace pod redakcją naukową

 • Misztal Stanisław, Zioło Zbigniew: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - 268 s.
 • Breymeyer Alicja, Jankowski Andrzej T., Kądziołka Jan, Kowalczyk Andrzej, Lubelska Michalina, Misztal Stanisław, Piskorz Sławomir, Plit Florian, Potrykowska Alina, Stopa-Boryczka Maria, Szczęsny Roman, Zgorzelski Marek: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Rynia: PTG, 1997 - 347 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Misztal Stanisław, Zioło Zbigniew: Wprowadzenie. [w]: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - s. 9-16.
 • Misztal Stanisław: Restrukturyzacja gospodarki Warszawy i problem zagospodarowania terenów poprzemysłowych. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 281-282.
 • Misztal Stanisław: Przemysł strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Misztal Stanisław: Zacofanie i perspektywy rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 174-175.

Prace dokumentacyjne

 • Misztal Stanisław: Jan Gruszka (1907-1980) - w dwudziestą rocznicę śmierci. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.1 - s. 120-122.
 • Misztal Stanisław: Leszczycki Stanisław. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 62-66.
 • Misztal Stanisław: Misztal Stanisław. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 87-91.
 • Misztal Stanisław: Zarys biografii Jana Gruszki. [w]: Jan Gruszka "Bartos". Życie i działalność. Artykuły, wspomnienia, dokumenty. Wybór i opracowanie Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2001 - s. 13-34.
 • Misztal Stanisław: Profesor Toshio Nohara członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.2 - s. 241-242.
 • Misztal Stanisław: Działalność Komisji Geografii Przemysłu 1979-1996. [w]: Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło. Warszawa-Kraków: Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, 1998 - s. 17-25.
 • Misztal Stanisław: Profesor Shigheru Yamamoto członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 1996, 67, z.2 - s. 271-272.

Mapy, atlasy

 • Misztal Stanisław: Ważniejsze ośrodki przemysłowe, 1939, 1946, 1980, 1985. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.1 (4 mapy i 1 tabela).
 • Misztal Stanisław: Przemysł maszynowo-metalowy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.4 (1 mapa).
 • Misztal Stanisław: Rozmieszczenie przemysłu według miejscowości. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.2 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Bąk Wanda: Przemysł drzewny i papierniczy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.7 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Bąk Wanda: Przemysł chemiczny. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.5 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Bąk Wanda, Piotrowska Henryka: Przemysł spożywczy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.8 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Piotrowska Henryka: Przemysł lekki. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.9 (1 mapa i 1 wykres).
 • Misztal Stanisław, Piotrowska Henryka: Przemysł mineralny. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 93.6 (1 mapa i 1 wykres).

Prace popularno-naukowe

 • Misztal Stanisław: Współczesne problemy przemysłu Warszawy. [w]: Warszawa 2000. Kalendarz - informator. Warszawa: Oficyna Wydaw.-Poligraficzna "Adam", 1999 - s. 83-88.
 • Misztal Stanisław: Zachodnia Dzielnica Przemysłowa. [w]: Encyklopedia Warszawy. Warszawa: PWN, 1994] - s. 992.
 • Misztal Stanisław: Przemysł. [w]: Encyklopedia Warszawy. Warszawa: PWN, 1994] - s. 704-707.