IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Władysława Stola
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

 • 1950-1953 – studia geograficzne Io: Uniwersytet Jagielloński
 • 1953-1955 – studia IIo magisterskie: Uniwersytet Warszawski (praca magisterska pt. Monografia społeczno-gospodarcza powiatu pińczowskiego)

Przebieg kariery zawodowej

Uniwersytet Warszawski, Katedra Geografii Ekonomicznej, 1955-1963

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1969-2001

 • 1968 – doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Użytkowanie ziemi i rolnictwo Ponidzia)
 • 1988 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna)
 • 1997 - profesor nauk o Ziemi

Zainteresowania naukowe

 • Użytkowanie ziemi
 • Geografia rolnictwa
 • Geografia wsi
 • Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

Nagrody i wyróżnienia

 • 1976, 1983 – Nagrody Sekretarza Naukowego PAN
 • 1978 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1984 – Odznaka za Zasługi dla Kielecczyzny
 • 1989 – Złota odznaka, 1993 – Dyplom, 2004 –  Medal „Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i wkład w naukę polską i światową” Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2002 – Medal pamiątkowy „Za zasługi dla Republiki Pińczowskiej” (uchwałą Starosty powiatu pińczowskiego)
 • 2013 - Złoty Krzyż Zasługi

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Stola W., 2011, Uwarunkowania rozwoju oraz struktura i organizacja rolnictwa, [w:] Red. Irena Fierla, Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, PWE, Warszawa,, s. 175-244.
 • Stola W., 2009, Przemiany społeczno-gospodarcze na Ponidziu w minionym półwieczu, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Zróżńicowanie regionalne Ponidzia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Instytut Geografii, Kielce,, s. 125-131.
 • Stola W., 2005, Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski. Wybrane zagadnienia, [w:] Red. Ewa Pałka, Funkcje obszarów wiejskich, Wydaw. AŚ, Kielce,, s. 15-24.
 • Stola W., 2005, Les periurbains de Paris. De la ville dense a la metropole eclatee? PAris 2004, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 269-271.
 • Stola W., 2004, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] Red. Irena Fierla, Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa, PWE, Warszawa,, s. Wyd6 zm s155-245.
 • Stola W., 2004, Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa,, s. 9-20.
 • Stola W., 2002, Transformations in the functional structure in the rural areas in Poland. Selected problems, [w:] Ed. Bożena Gałczyńska, Margarita Ilieva, Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria. A case study, Dokumentacja Geograficzna, 27, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 35-49.
 • Stola W., 2002, Górskie obszary wiejskie Polski. Wybrane zagadnienia, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 48, s. 59-66.
 • Stola W., 2002, Niektóre problemy rozwoju obszarów wiejskich, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 357-365.
 • Stola W., 2002, Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski. Wybrane zagadnienia, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce,, s. 37-50.
 • Stola W., 2001, Funkcje przemysłowe w przemianach społeczno-gospodarczych Ponidzia, 7 Źródeł, nr 3, s. 334-351.
 • Stola W., 2001, Le developpement rural en Pologne, Bull. Soc. Geogr. Liege, 41, nr 2, s. 77-83.
 • Stola W., 2001, Funkcje przemysłowe w przemianach społeczno-gospodarczych Ponidzia, [w:] Red. Jan Rajman, Polska - Europa. Gospodarka, przemysł, Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków,, s. 235-250.
 • Stola W., Szczęsny R., 2001, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] Red. Irena Fierla, Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa, PWE, Warszawa,, s. Wyd5 zm s159-250.
 • Stola W., 2000, Rozwój rolnictwa Belgii w warunkach wspólnej europejskiej polityki rolnej, Przegl. Geogr., 72, z.3, s. 179-198.
 • Stola W., 1999, La Pologne. B.Barbier, M.Rościszewski, Paryż 1998, Przegl. Geogr., 71, nr 4, s. 471-472.
 • Stola W., 1999, Japonia. Wieś - rolnictwo - agrobiznes. F.Tomczak, Warszawa 1997, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 166-168.
 • Stola W., 1998, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Wybrane problemy, [w:] Red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok,, s. 278-282.
 • Stola W., 1998, Chomage de la population et differenciation fonctionelle des espace rurarux dans les zones suburbaines en Pologne, [w:] Ed. Ion Iordan, Władysława Stola, Cristian. Talanga, Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. Romanian-Polish Geographical Seminar, Geographical International Seminars, 4, Institute of Geography of the Romanian Academy, Bucuresti,, s. 19-30.
 • Stola W., Szczęsny R., 1998, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] Red. Irena Fierla, Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa, PWE, Warszawa,, s. Wyd4 zm s154-242.
 • Stola W., 1997, Chomage de la population et differenciation fonctionelle des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne, Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines de grandes villes de la Roumanie et de la Polonie. Compte rendus de 2-me Colloque geographique roumanian-polonais, Geographical International Seminars, 4, [b.w.], Bucuresti,, s. 17-30.
 • Stola W., 1997, Współczesne problemy wsi w regionie świętokrzyskim, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 43, s. 89-93.
 • Stola W., 1997, Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Włodzimierz Zgliński, Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, [b.w.], Warszawa,, s. 197-208.
 • Stola W., 1996, Differenciation fonctionnelle et transformations structurelles des espaces ruraux en Pologne, [w:] Ed. Jean-Paul Donnay, Claire Chevigne, Recherches de geographie humaine. Hommage au Professeur Charles Christians, [b.w.], Liege,, s. 219-222.
 • Stola W., 1996, Przemiany udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warszawskiego, [w:] Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku, Conference Papers, 25, Wydaw. Continuo, Wrocław,, s. 85-92.
 • Stola W., 1996, Bezrobocie ludności a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Red. nauk. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk,, s. 259-267.
 • Stola W., 1995, Przemiany udziału ludności pozarolniczej i zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich na terenach górskich Polski, Infrastruktura wsi, badania regionalne. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków, Lipnica Wielka na Orawie, 23-24 X 1995 r. Komitet red.: Rudolf Michałek (red. nacz.), Jerzy Gruszczyński, Jerzy Kwapisz, Andrzej Woźniak, [b.w.], Kraków,, s. 9-15.
 • Stola W., 1995, Struktura funkcjonalna obszarów problemowych na terenach południowo-wschodniej Polski, [w:] Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 9, [b.w.], Warszawa,, s. 1-17.
 • Stola W., 1995, Wzrost udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne wsi na terenach górskich, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 39, s. 55-64.
 • Stola W., Szczęsny R., 1995, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] Praca zbiorowa pod red. I. Fierli, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa,, s. Wyd3 uaktual s141-217.
 • Stola W., 1994, Wpływ aglomeracji miejskich na strukturę funkcjonalną obszarów wiejskich, [w:] Red. nauk. Jacek Kaczmarek, VII konwersatorium wiedzy o mieście. Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, [b.w.], Łódź,, s. 35-38.
 • Stola W., 1994, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju infrastruktury na południowo-wchodnich obszarach wiejskich Polski, [w:] Red. Rudolf Michałek et al, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Infrastruktura wsi, stan obecny i perspektywy rozwoju w regionie Polski Południowej, Kraków,, s. 23-32.
 • Stola W., 1994, Wiejska przestrzeń rekreacyjna. M. Drzewiecki. Warszawa, 1992, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 208-210.
 • Stola W., Szczęsny R., 1994, Struktura przestrzenna rolnictwa, [w:] Red. Irena Fierla, Geografia gospodarcza Polski. Praca zbiorowa, PWE, Warszawa,, s. 137-212.
 • Stola W., 1986, Classification fonctionnelle des espaces ruraux sur les territoires montagneux en Pologne, Geographia Polonica, 52, s. 235-248.
 • Stola W., 1984, An attempt at a functional classification of rural areas in Poland. A methodological approach, Geographia Polonica, 50, s. 113-130.
 • Stola W., 1983, Essai d'application des méthodes typologiques à l'étude comparée sur le développe-ment des agricultures belge et polonaise, Geographia Polonica, 46, s. 159-174.
 • Stola W., 1974, Etudes régionales sur la typologie de l'agriculture polonaise, Geographia Polonica, 29, s. 331-342.
 • Stola W., Kulikowski R., 1974, Les transformations de l'agriculture de la voïevodie de Białystok au cours des vingt dernières années, Geographia Polonica, 29, s. 363-374.
 • Stola W., 1970, Procedure of Agricultural Typology. The Case of Ponidzie, Central Poland, Geographia Polonica, 19, s. 111-118.
 • Stola W., 1968, Agricultural typology of a mesoregion based on the example of Ponidzie (Central Poland), Geographia Polonica, 14, s. 283-290.
 • Kostrowicki J., Stola W., Velchev I., Borisov Z., 1965, The Collectivized Village of Dermantsi in the Northern Foothills of the Balkan Range, Geographia Polonica, 5, s. 373-406.
 • Stola W., 1965, The Commune of Czersk in the Warsaw Suburban Zone, Geographia Polonica, 5, s. 87-124.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Stola W., 2010, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. E. Pałka. Kielce 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 639-640.
 • Stola W., 2010, Zabytkowe obiekty sakralne w Zagłębiu Dąbrowskim. M. Hyski, M. Ścibich. Katowice 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 641-642.
 • Stola W., 2009, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz, Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, WGiSR UW, Warszawa,, s. 112-113.
 • Stola W., 2009, Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski. D. Chudy-Hyski. Kraków 2009, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 299-301.
 • Stola W., 2009, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Red. J. Gruszczyński. Nr 1-11, 2008, Kraków, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 297-299.
 • Stola W., 2005, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 1. Kraków 2004, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 267-269.
 • Stola W., 2004, Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918-1939. A. Kozera. Kielce 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 256-258.
 • Stola W., 2001, VII Konferencja naukowa "Infrastruktura techniczna a ekologia terenów wiejskich", Kocmyrzów-Luborzyca, Dobczyce 25-27 września 2000 r. Red. J.Gruszczyński. Kraków 2000, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 583-585.
 • Stola W., 1997, Przedmowa, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988 Jerzy Bański, Prace Geograficzne, 168, Wydaw. Continuo, Wrocław,, s. 7.
 • Stola W., 1997, [Głos w dyskusji], Wiad. Ziem Górs., 5, s. 27-29.
 • Stola W., 1996, Głos w dyskusji, Wiad. Ziem Górs., 3, s. 123-125.
 • Stola W., 1996, Chomage de la population et differenciation fonctionnelle des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne, Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996, [b.w.], Bucuresti,, s. 11.
 • Stola W., 1996, Wstęp, [w:] Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku, Conference Papers, 25, Wydaw. Continuo, Wrocław,, s. 5-6.
 • Stola W., 1995, Hungary: society, state, economy and regional structure in transition. Red. Z. Hajdu. Pecs 1993, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 403-404.
 • Stola W., 1995, Przemiany udziału ludności pozarolniczej a zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warszawskiego, Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995, PAN IGiPZ, Warszawa,1 s. nlb.
 • Stola W., 1993 (dr.1994), Krajobrazy wiejskie Polski (klasyfikacja i kształtowanie). R. Cymerman, J. Falkowski, A. Hopfer. Olsztyn, 1992, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 463-466.

Prace dokumentacyjne

 • Stola W., 2005, Jerzy Samuel Kostrowicki, [w:] Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 11-15.
 • Stola W., 2003, Jerzy Samuel Kostrowicki (1918-2002), Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 145-149.
 • Stola W., 2001, Paneuropejska konferencja na temat trwałego rozwoju obszarów wiejskich w krajach Europy. Centrum Worriken, Butgenbach (Belgia), 21-23 IX 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 230-233.
 • Stola W., 2001, Doktorat honoris causa dla Profesora Włodzimierza Kamińskiego, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 214-216.
 • Stola W., 1996, Międzynarodowa konferencja Euromontany. Kraków-Zakopane, 4-6 IX 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 536-538.
 • Stola W., 1996, Polsko-rumuńskie seminarium geograficzne. Warszawa, 12-16 VI 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 277-279.

Mapy, atlasy

 • Stola W., 1996, Zasiewy, plony i produkcja ważniejszych roślin uprawnych, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 81.7 (12 map i 4 wykresy).
 • Stola W., 1995, Funkcje obszarów wiejskich, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 67.2 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Stola W., 2002, Komentarz do "Wspomnień z Ponidzia" Andrzeja Samuela Kostrowickiego, 7 Źródeł, 5, s. 459-460.