Wydawnictwa

Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
        DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
               
Urszula Myga-Piątek,
Jerzy Nita
      Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń = Landscape policy of Poland – The initial stage of implementation 
    5
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Piotr Migoń,
Marek Kasprzak

      Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR = LiDAR DEM based analysis of geomorphology of the Szczeliniec Wielki mesa in Poland’s Stołowe Mountains
    27
               
Stanisław Kędzia       Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr = An outline of the history of ground freezing and permafrost research in the Polish Tatra Mountains
    53
               
Paweł Jokiel,
Przemysław Tomalski

      Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski = Hydrological seasons in the rivers of central Poland
    71
               
Agnieszka E. Ławniczak,
Sebastian Kutyła
      Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych = Lake-area changes in selected protected areas on the basis of cartographic materials     95
               
Łukasz Wiejaczka         Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne = The dynamics of water level in the Czorsztyn–Sromowce Wyżne reservoir complex     109
               
Czesław Koźmiński,
Bożena Michalska   
      Zmienność dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Variability in the number of thermoneutral days along the Polish Baltic coast     125
               
        SPRAWOZDANIA/COMPTES RENDUS      
               
Marek Degórski         Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce. Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r. = Regional Conference of the International Geographical Union in Poland. Cracow, 18-22 August, 2014     141
               
Antoni Jackowski,
Małgorzata Taborska  
      „Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego = „The development of Geographical Ideas in Poland”. An exhibition at the Museum of the Jagiellonian University     151
               
Marek Degórski         Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej = Polish geographers in the International Geographical Union     163
               
Jan Szupryczyński        Pierwsza polska wyprawa na Spitsbergen = The first Polish polar expedition to Spitsbergen     167
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Adam Kotarba       Tadeusz Gerlach, 1931-2014     179
               
Teresa Kozłowska-Szczęsna         Jubileusz Profesora Janusza Paszyńskiego     182
               
Marek Degórski         Setna rocznica urodzin Dr hab. Zdzisławy Wójcik       188
               
Barbara Krawczyk         Działalność Rady Naukowej IGiPZ im. S. Leszczyckiego PAN w 2014 r.     191
               

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Piotr Eberhardt          Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla = Friedrich Ratzel’s views on human geography and geopolitics
    199
               
Magdalena Górczyńska          Polityka mieszkaniowa jako narzędzie różnicowania społecznego w Paryżu = Housing policy as a tool for social mix in Paris
    225
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański          Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I = Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part I
    255
               
Jerzy Bański          Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych = The potential and activity of scientific staff at Polish centres of geographical research
    279
               
Maria Bednarek-Szczepańska          Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin = Representations of rural space in the local self governments’ promotional brochures
  
    299
               
Szymon Wiśniewski           Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015 = Changes in the accessibility to private transport of towns in Poland’s Łódź voivodship in the years 2013-2015
    321
               
        DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
Przemysław Śleszyński          W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej = On an optimal territorial division of Poland: using gravity analysis     343
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Julia Tazbirowa        M. Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny     361
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Adam Sylwia Dołzbłasz, Krzysztof Janc       Konferencja naukowa pt.: „Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej”, Wrocław, 13-14.10.2014 r.       365
               
Monika Płaziak          30. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”, Kraków, 1-2.12.2014 r.        366
               
Anita Wolaniuk, Przemysław Śleszyński          28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.     369
               

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Tadeusz J. Chmielewski, Urszula Myga-Piątek,
Jerzy Solon
      Typologia aktualnych krajobrazów Polski = Typology of Poland’s current landscapes     377

               
Ewa Roo-Zielińska       Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis = Comparison of European scales of ecological indicator values in assessing the natural environment on the basis of species characteristic for sandy xeric grasslands of Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis class     409
               
Tomasz Żuk, Gregory H. Sambrook Smith       TStratygrafia radarowa – metoda analizy danych georadarowych 3D w badaniu środowisk sedymentacyjnych na przykładzie osadów rzecznych = Radar stratigraphy – a method for the analysis of 3D GPR data in sedimentary environments illustrated with an example from a fluvial environment     439
               
Sebastian Tyszkowski i inni       Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia) = Mass movements in an isolated area of permafrost in the era of climate change (Olkhon, East Siberia)     457
               
Jan Degirmendžić, Krzysztof Kożuchowski       Szlaki niżów śródziemnomorskich nad Europą Środkowo-Wschodnią a opady w Polsce = Different tracks of the Mediterranean cyclones towards Central and Eastern Europe versus their associated precipitation in Poland     477
               
Grzegorz Urban      
Zaleganie pokrywy śnieżnej i jego zmienność w polskiej części Sudetów i na ich przedpolu = Duration of snow cover and its variability in the Polish part of the Sudetes Mts. and their foreland
    497

       
 
     
Piotr Gierszewski, Jacek Szmańda, Małgorzata Luc      
Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych = Changes of Vistula River channels pattern caused by Wloclawek Dam functioning based on the analysis of aerial photographs
    517
       
 
     
Marta Borowska-Stefańska      
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego = Land use in flood-prone areas of Poland’s Łódź voivodship
    535

               
        DYSKUSJA / DISCUSSION      
               
Wojciech Dobiński       Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: „Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr” = Comments to the article: “An outline of the history  of ground freezing and permafrost research in the Polish Tatra Mountains” by S. Kędzia     555
               
Stanisław Kędzia       Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu     559

 

(S. Żurek)

 

Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański       Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II = Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II     569

               
Magdalena Górczyńska       Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających =  Gentrification in Polish context: a critical overview of explanatory concepts     589
               
Jerzy Bański       Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich = Geography of world-class universities     613
               
Krzysztof Janc       Geografia domen internetowych – wybrane aspekty = Internet domain name geography – selected aspects     643
               
Adam Radzimski       Między miastem kurczącym się a reurbanizacją. Zróżnicowanie rozwoju miast w Niemczech w latach 1995-2012 = Between shrinking city and reurbanization. Differentiation of urban development in Germany in the years from 1995 to 2012     659
               
Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek      
Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce = The spatial dimension to NIMBY syndrome in Poland’s rural areas and small towns
    683
       
 
     
Piotr Eberhardt      
Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego = Alexander de Seversky’s concept of „air power”
    705

               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Jerzy Grzeszczak       D. Groyecka – Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte     723
               
Marcin Stępniak       H.L.F. de Groot, G. Marlet, C. Teulings, W. Vermeulen – Cities and the Urban Land Premium       725
               
Albin Koprukowniak       S. Otok (red.) – Transformacja problemów globalnych świata u progu XXI w. (wybrane globalne problemy społeczne)       728
               
        KRONIKA / CHRONICLES      
               
Teresa Czyż, Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz       Zbyszko Chojnicki, 1928-2015       731
               
Piotr Eberhardt       Antoni Kukliński, 1927-2015        738
               

 

(S. Żurek)