Wydawnictwa

Przegląd Geograficzny 2016, 88,1


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               
Adam Łajczak         Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty) = An outline history of economic activity on Mt. Babia Góra and the surrounding area (Western Carpathians)
    5
               
               
               
Wojciech Dobiński, Michał Glazer, Barbara Bieta, Maciej J. Mendecki

      Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego = Permafrost prospecting and geological structure of Babia Góra in the light of the electroresistivity imaging method
    31
               
Paweł Jokiel       Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu = Seasonality to river outflow in Central Poland and its variability over a multiannual period revealed by mass diagram curves and half-outflow terms  
    53
               
Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K.       Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010 = Growing seasons in Poland in the period 1971-2010     75
               
Andrzej Araźny, Joanna Uscka-Kowalkowska, Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Mieczysław Kunz      

Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r. = Diversity of biometeorological conditions in Toruń and its suburban area in 2012

 

    87
               
Agnieszka Mąkosza, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz         Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku = Contrasting bioclimatic conditions within the Polish Baltic coastal zone in the warm half-year
    109
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Józef E. Mojski          M. Łanczont, T. Madeyska (red.) – Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej        121
               
        KRONIKA / CHRONICLES      
               
Teresa Madeyska, Józef E. Mojski, Leszek Starkel      

Andriej Aleksiejevič Vieličko, 1931-2015  

    123
               
Barbara Krawczyk       Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im S. Leszczyckiego PAN w 2015 roku     126
               
Piotr Lamparski          XXII Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby”, Gołaszewo koło Kowala, 31.08-4.09.2015 r.
 
      129

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2016, 88,2


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               
Marek Barwiński          Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki = Multiculturalism in contemporary geographical studies and geographical education in Poland – an outline of the subject
    137
               
Łukasz Zaborowski          Próba przebudowy układu województw z wykorzystaniem sieci ośrodków regionalnych = An attempt at restructuring Poland’s voivodship system on the basis of a network of regional centers     159
               
Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Lis       Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe = Economic functions of urban region of Novosibirsk. The genesis and contemporary development trends  
     183
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański         Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce = Cooperation of tour operators with non-air passenger carriers in Poland         207
               
Piotr Eberhardt         Koncepcje federacyjne Milana Hodžy = The federal concepts of Milan Hodža
 
     223
               
Paweł Sudra      

Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl = Application of spatial concentration indicators in the studies of urban sprawl processes

    247
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Zbigniew Taylor       J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej     273
               
Ariel Ciechański       S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija)     275
               
Ariel Ciechański       M.V. Conlin, G.R. Bird (red.). – Railway Heritage and Tourism       277
               
Przemysław Śleszyński       M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast     279
               
        KRONIKA / CHRONICLES      
               
Andrzej Walewski       Andrzej Bonasewicz, 1930-2016     283
               
Przemysław Śleszyński          Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego, Warszawa, 11.04.2016 r.     284
               

Przemysław Śleszyński

 

      Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”, Warszawa, 9.12.2015 r.   

    287

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2016, 88,3


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska, Wiesława E. Krawczyk

      Długookresowe wahania przepływów rocznych głównych rzek w Polsce ich związek z cyrkulacją termohalinową Atlantyku Północnego = Long-term fluctuations of  annual discharges of the main rivers in Poland and its association with the Northern Atlantic Thermohaline Circulation
    265
               
Oskar Lipiński,
Ewa Łupikasza
      Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wielkości zachmurzenia ogólnego na Spitsbergenie (1983-2013) = The role of atmospheric circulation in shaping total cloudiness over Spitsbergen (1983-2013)
    317
               
Wojciech Dobiński

      Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy = Ice classification as a basis for determining the borders and area of Antarctica    
     339
               
Luiza Wieczorek


      Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998-2013 = The temporal and spatial variability of the occurrence of tornadoes in Europe and in Poland in the years 1998-2013        353
               
Agnieszka Mąkosza


      Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej = The application of a biometeorological classification of weather conditions to tourism and recreation in central-western Poland        369
               
Czesław Koźmiński, Bożena Michalska      

Ocena temperatury wody w jeziorach i długości sezonu kąpielowego na pojezierzach w Polsce = Assesment of water temperature and the length of bathing seasons in Polish lakelands

    383
               
Stanisław Kędzia, Krzysztof Parzóch

      Aktywność spływów gruzowych w polskiej części Karkonoszy w świetle badań lichenometrycznych = The activity of debris flows in the Polish part of the Karkonosze Mountains in the light of lichenometric measurements     401
               
        KRONIKA / CHRONICLES      
               
Mateusz Kramkowski       Międzynarodowa konferencja “The European Geosciences Union – General Assembly 2016”, Wiedeń, 17-22.04.2016 r.      417
               
Jerzy Lechnio,
Sylwia Kulczyk
      Międzynarodowa konferencja naukowa “Ecosystem Services – Landscape Ecology Integrative Role”, Łochów, 22-26.06.2016 r.     418
               
Kinga Mazurek, Sylwia Skreczko, Dorota Środek, Michał Glazer       9th Geosymposium of Young Researches "Silesia 2016", Kroczyce, 31.08-2.09.2016 r.


    419
               

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2016, 88,4


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
               
Wiesław Maik

      Idee postmodernizmu w geografii społeczno-ekonomicznej = Postmodernist ideas in human geography   
    425
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański       Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I = National road carriers in Visegrad Group (V4) countries – Part I     441
               
Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki

      Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego = Functional classification of Poland’s communes (gminas) for the needs of the monitoring of spatial planning
    469
               
Mariusz Kowalski

      Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni = Generation cycles in time and space       489
               
Robert Szmytkie

      Miasto podwójne jako forma osadnicza = The “double town” as a form of settlement     511
               
Agata Stefanowska, Maria Lipko-Kowalska, Anna Magdalena Darmas      


Lokalne Organizacje Turystyczne – wpływ na rozwój turystyki w regionie, na podstawie oceny własnej LOT-ów i ich członków = Local Tourist Organisations and their influence on the development of tourism in a region, as based on self-evaluation of LTOs and their members

    533
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Zbigniew Taylor       M.C.J. Bliemer, C. Mulley, C.J. Moutou (red.) – Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World        553
               
Zbigniew Taylor       K.T. Guers, R. Patuelli, T.P. Dentinho (red.) – Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services        556
               
Jerzy Grzeszczak       J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.) – Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska      559
               
Andrzej Richling       J. Tyszkiewicz – Geografia historyczna. Zarys problematyki     562
               

 

(S. Żurek)