Wydawnictwa

Przegląd Geograficzny 2014, 86,1


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Tomasz Bryndal       Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackiej i rumuńskiej części Karpat = Hydrological parameters of rainstorm-inducted flash floods in the Polish, Slovakian and Romanian parts of the Carpathians     5
               
Adam Choiński, Mariusz Ptak, Rajmund Skowron       Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010 = Trends to changes in ice phenomena in Polish lakes in the years 1951-2010
    23
               

Arkadiusz
M. Tomczyk

      Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu = Circulation-related conditioning of the occurrence of heatwaves in Poznań
    41
               
Anita Bernatek

      Rola sufozji w rozwoju rzeźby – stan i perspektywy badań = The role of piping in the development of relief – research state and prospect
    53
               
Katarzyna Zwalińska        Geneza form wietrzeniowych tafoni - przegląd literatury = Origins of ‘tafoni’ weathering forms – a literature review
    77
               
Bożenna Grabińska

      Oddziaływanie dzikich zwierząt kopytnych na lasy pogranicza mazursko-kurpiowskiego na przełomie XX i XXI wieku = The effect of wild ungulate mammals on forests in the Mazurian- Kurpie borderland area of Poland at the turn of the 20th and 21st century
    95
               
        WSPOMNIENIA / REMEMBRANCES      
               
Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan        80 lat minęło… XIV Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej w Warszawie, 23-31.08.1934      115
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Florian Plit           Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne - U. Myga-Piątek     131
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
Barbara Krawczyk        
Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2013 roku   

    133
               
Krzysztof R. Mazurski         Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Karpacz, 17-18.01.2014 r.     135

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2014, 86,2


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański       Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie = Control functions within Poland’s large cities as seen in the light of foreign direct investment in the transport sector
      141
               
Przemysław Śleszyński       Dostępność czasowa i jej zastosowania = Temporal accessibility and its application
    171
               

Marek Barwiński

      Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku = The ethnic structure of Poland In light of the results of the 2011 National Census
    217
               
Maria Bednarek-Szczepańska,
Jerzy Bański

      Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce = Locational determinants of agritourism offer in Poland


    243
               
Piotr Eberhardt


      Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne = The Rimland concept of Nicholas Spykman and its geopolitical consequences
    261
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Przemysław Śleszyński

      J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne     281
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
Paulina Tomczykowska

     
Konferencja naukowa pt. „Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym”, Toruń, 27.09.2013 r.

    285
               
Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Wątorska-Dec       Konferencja końcowa projektu ReNewTown  “Renewed Post-socialist Cities: Competitive and Attractive”, Lublana, 11-12.02.2014 r.

    287

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3


               
Autor / Author       Tytuł / Title     Strona / page
               
        ARTYKUŁY / ARTICLES      
               
Marek Degórski, Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Richling, Jerzy Solon       Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej = Contemporary directions of landscape study in the context of the implementation of the European Landscape Convention
      295
               
Filip Duszyński       Zapis zanieczyszczenia powietrza w przyrostach rocznych drzew = The record of air pollution in tree rings
    317
               

Robert Wójcik, Mirosław Miętus  

       Niektóre cechy wieloletniej zmienności temperatury powietrza w Polsce (1951-2010) = Some features of long-term variability in air temperature in Poland (1951-2010)     339
               
Arkadiusz Marek Tomczyk, Ewa Bednorz

      Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy = Synoptic conditions underpinning intensive snowfalls in selected regions of Europe

    365
               
Arkadiusz Marek Tomczyk, Ewa Bednorz


      Zastosowanie modelu Santa Barbara Unit Hydrograph do symulacji hydrogramu przepływów w zlewniach zurbanizowanych = The application of the Santa Barbara Unit Hydrograph model to simulate a flow hydrograph in urbanized catchments
    381
               
        SPRAWOZDANIA / COMPTES RENDUS      
               
Joanna Piasecka          Problemy erozji gleb w prawie unijnym i polskim = Soil erosion in EU and national law        393
               
Krzysztof Kubiak         W poszukiwaniu Ziemi Sannikowa = In search of Sannikov Land        405
               
        RECENZJE / REVIEWS      
               
Jan Szupryczyński       Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.) – Dawne i współczesne   geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne     417
               
        KRONIKA / CHRONICLE      
               
Leszek Starkel       Wojciech Froehlich, 1943-2013      427
               
Leszek Starkel      
50-lecie Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej, 1963-2013
    436

 

(S. Żurek)

Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4


                               
Autor / Author                       Tytuł / Title     Strona / page
                               
                        ARTYKUŁY / ARTICLES      
                               
Jerzy Bański                       Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych = Contemporary typologies of rural areas in Poland – an overview of methodological approaches   
      441
                               
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański                       Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce = The servicing of organised tourism in Poland   
    471
                               

Marek Barwiński, Katarzyna Leśniewska

                      Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze = The situation of national minorities in Poland and Lithuania – a comparative study   
    499
                               
Dominika Studzińska

                      Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim = The visa-free zone and tourism development in the Polish-Russian borderland   
    525
                               
Artur Bajerski 


                      Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski = Typological classification of the network of primary schools in the communes of Poland  
    541
                               
                        DYSKUSJA / DISCUSSION      
                               
Dariusz Sokołowski                       Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa = Some determinants of  amendments to the division of Poland into voivodships          567
                               
Łukasz Zaborowski                       Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości = The network of regional centers in the National Spatial Development Concept 2030. An attempt at categorization according to size and distance factors         591
                               
                        RECENZJE / REVIEWS      
                               
Jerzy Grzeszczak                          K. Kuciński (red.) – Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce        621
                               
Przemysław Śleszyński                          M. Madurowicz (red.) – Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej       624
                               
Andrzej Czyżewski                          M. Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny       627
                               
                        KRONIKA / CHRONICLE      
                               
Tadeusz Stryjakiewicz, Violetta Julkowska                       XXXV Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej „Krajobrazy kulturowe. Aktorzy, sposoby konstruowania i narracji” - Ciążeń, 11-15.06.2014 r.        633
                               

 

(S. Żurek)