Zakład Geoekologii i Klimatologii

O Zakładzie

Zakład Geoekologii i Klimatologii powstał w dniu 1 stycznia 2004 r. z połączenia istniejących do 31 grudnia 2003 roku dwu Zakładów: Klimatologii i Geoekologii. Na stanowisko kierownika powołany został prof. dr hab. Marek Degórski. Według stanu w dniu 1.01.2017 r. w Zakładzie zatrudnionych jest 17 pracowników

Usytuowanie Zakładu Geoekologii i Klimatologii w 50-letniej działalności IGiPZ PAN

Profil badań

Problematyka badawcza naszego Zakładu związana jest z oceną zmian właściwości przyrodniczych elementów środowiska pod wpływem procesów naturalnych i antropogenicznych. Prowadzimy studia nad dynamiką procesów, jakie zachodzą w środowisku fizycznogeograficznym, od skali lokalnej do ponadregionalnej oraz od poziomu ekosystemu do krajobrazu na obszarze Polski oraz środkowej i północnej Europy. Celem ich jest nie tylko diagnoza stanu aktualnego, ale również interpretacja zmian historycznych i predykcja kierunków dalszej ewolucji. Poza syntezami dynamiki środowiska, prowadzimy prace z zakresu geoekologii, bio- i topoklimatologii, biogeografii, geografii gleb oraz ekologii krajobrazu i jego historycznych przemian.

Nasz zespół

  prof. dr hab. Marek Degórski (kierownik Zakładu) prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz prof. dr hab. Jerzy Solon prof. Ewa Roo-Zielińska dr Jarosław Baranowski dr Magdalena Kuchcik dr Jacek Wolski
                 
  dr Anna Kowalska dr Andrzej Affek dr Edyta Regulska dr inż. Ewa Kołaczkowska dr Izabela Zawiska dr Jakub Szmyd dr Sandra Słowińska Jolanta Więckowska