Wydawnictwa

MONOGRAFIE


Wykaz tytułów

                             

Seria geograficzna wydawana przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO. Współwydawcą jest Instytut Geografii i PZ PAN
Zapytania w sprawie zakupu serii geograficznej można kierować na adres: info@wydawnictwosedno.pl 

                             
     

Śleszyński Przemysław,
Komornicki Tomasz,
Solon Jerzy, Więckowski Marek
   

      Planowanie przestrzenne w gminach, 2012   


               
     

Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz

      Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, 2013

                             
      Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy, Kozłowska Anna       Gleby bielicoziemne – geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju, 2013
               
      Kuchcik Magdalena,
Błażejczyk Krzysztof,
Szmyd Jakub,
Milewski Paweł, Błażejczyk Anna,
Baranowski Jarosław

      Potencjał leczniczy klimatu Polsk, 2013
               
      Leszek Starkel

      O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli, 2014
                             
                             
MONOGRAFIE IGIPZ PAN - Pełne teksty dostępne w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN 
Zapytania w sprawie zakupu MONOGRAFII IGIPZ PAN można kierować na adres: wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl.  
                             
Tom       Rok       Autor           Tytuł
                             
                             
15       2013       Zbigniew Taylor,
Ariel Ciechański
          Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie = Foreign direct investment in the Polish transport sector, 278 s.
                             
                             
14       2012       Piotr Korcelli, Mirosław Grochowski, Elżbieta Kozubek, Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Werner           Development of Urban-Rural Regions: from European to Local Perspective
                             
13       2011       Krzysztof Błażejczyk,
Anna Kunert:
          Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce =  Bioclimatic principles of recreation and tourism in Poland
                             
12       2011       Piotr Eberhardt           Political migrations on Polish territories (1939-1950) = Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950)
                             
11       2010       Jerzy Grzeszczak           Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień = Settlement gentrification. Characterization, development of the research concept and overview of explanations, 123 s.
                             
10       2009       Andrzej Gawryszewski           Ludność Warszawy w XX wieku = The population of Warsaw in the 20th century, 416 s. 
                             
9       2007       Ewa Roo-Zielińska,
Jerzy Solon,
Marek Degórski
          Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych = Evaluation of Natural Environment Based on Geobotanical, Landscape and Soil Indicators (Theoretical Foundations and Applications), 320 s.
                             
8       2007       Jan Marek 
Matuszkiewicz (red.)
          Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski = Geobotanical identification of the development tendencies in forest associations in the regions of Poland, 976 s.
                             
7       2007       Zbigniew Taylor           Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce = The growth and contraction of the railway network in Poland, 322 s.
                             
6       2006       Grzegorz
Węcławowicz,
Jerzy Bański,
Marek Degórski,
Tomasz Komornicki,
Piotr Korcelli,
Przemysław Śleszyński
          Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku = Spatial organization of Poland at the beginnig of the 21st century, 212 s.
                             
5       2005       Andrzej Gawryszewski           Ludność Polski w XX wieku = The population of Poland in the 20th century, 623 s.
                           

4       2004       Teresa
Kozłowska-Szczęsna,
Barbara Krawczyk,
Magdalena Kuchcik
          Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka = The influence of atmospheric environment on the human health  and well-being, 194 s.
                             
3       2002       Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk,
Danuta Limanówka
          Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie = The bioclimat of Polish health resorts and the opportunities for its use in treatment, 611 s.
                             
2       2001       Leszek Starkel           Historia doliny Wisły (od ostatniego zlodowacenia do dziś) = Evolution of the Vistula river valley since the last glaciation till present, 264 s.
                             
1       1997       Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk
          Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski = Human bioclimatology. Methods and applications, 200 s.