IGiPZ PAN > Zakład Geoekologii i Klimatologii

Zakład Geoekologii i Klimatologii

O Zakładzie

Zakład Geoekologii i Klimatologii powstał w dniu 1 stycznia 2004 r. z połączenia istniejących do 31 grudnia 2003 roku dwu Zakładów: Klimatologii i Geoekologii. Na stanowisko kierownika powołany został prof. dr hab. Marek Degórski. Według stanu w dniu 1.01.2020 r. w Zakładzie zatrudnionych jest 13 pracowników

Usytuowanie Zakładu Geoekologii i Klimatologii w 50-letniej działalności IGiPZ PAN

Profil badań

Problematyka badawcza naszego Zakładu związana jest z oceną zmian właściwości przyrodniczych elementów środowiska pod wpływem procesów naturalnych i antropogenicznych. Prowadzimy studia nad dynamiką procesów, jakie zachodzą w środowisku fizycznogeograficznym, od skali lokalnej do ponadregionalnej oraz od poziomu ekosystemu do krajobrazu na obszarze Polski oraz środkowej i północnej Europy. Celem ich jest nie tylko diagnoza stanu aktualnego, ale również interpretacja zmian historycznych i predykcja kierunków dalszej ewolucji. Poza syntezami dynamiki środowiska, prowadzimy prace z zakresu geoekologii, bio- i topoklimatologii, biogeografii, geografii gleb oraz ekologii krajobrazu i jego historycznych przemian.

Lokalizacja