Publishing

GEOGRAPHICAL STUDIES


Contents

Electronic full-text version of the papers available in the Digital Repository IGSO PAS  IGSO PAS Digital Repository

No. Author   Title
       
1. Jan Flis   Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej = Gypsum karst of the Nida through, 1954, s. 73, 14 il.
       
2 Wojciech Walczak   Pradolina Nysy i plejstoceńskie zmiany hydrograficzne na przedpolu Sudetów Wschodnich = The outwash valley of the Nysa river and the pleistocene hydrographic changes in the foreland of the Eastern Sudetes, 1954, s 51, 8 il.
       
       
3. Alicja Krzymowska   Franciszek Szwarcenberg-Czerny profesor geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1847–1917) = Szwarcenberg-Czerny professor of Cracov University (1847–1917), 1954, s. 69
       
4. Janusz Paszyński   Opady atmosferyczne dorzecza Odry i ich związek z hipsometrią i zalesieniem = Die niederschläge im Odergebiet und ihre zusammenhange mit höhe und bewaldung, 1955, s. 90.
       
5. Maria Kiełczewska-Zaleska   O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego = The origin and the development of the plans of villages in Pomorze Gdańskie, 1956, s. 7–178, 3 mapy.
       
  Marian Biskup   Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdańskim w pierwszej połowie XVw. = Settlements under Polish law in Pomorze Gdańskie in first half of 15th century, 1956, pp. 179–224.
       
6. Wincenty Okołowicz   Geomorfologia okolic środkowej Wilii = Geomorphology of the vicinity of the middle Vilia, 1956, s. 68.
       
7. Alfred Jahn   Wyżyna Lubelska. Rzeźba i czwartorzęd = Geomorphology and quaternary history of Lublin plateau, 1956, s. 453, 5 map.
       
8. Mieczysław Fleszar   Studia z dziejów geografii ekonomicznej w Polsce od połowy XVIII w. do r. 1848 = Studies in the history of economic geography in Poland since the 18th century to 1848, 1956, s. 105
       
9. Praca zbiorowa (Collective work)   Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast = Geographical studies of development of small towns, 1957, s. 526.
       
10. Andrzej Werwicki   Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r. Czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne = Białystok region of textile industry before 1945. Development and location problems, 1957, s. 164.
       
11. Leszek Starkel   Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą = Morphological development of the escarpment of the Pogórze Karpackie between Dębica and Trzciana, 1957, s. 152, 7 map, 20 il.
       
12. Bolesław Olszewicz   Geografia polska w okresie Odrodzenia = La Geographie Polonaise de la Renaissance, 1957, s. 62.
       
13. Sylwia Gilewska   Rozwój morfologiczny wschodniej części Wyżyny Miechowskiej = The geomorphological development of the eastern part of the Miechów upland, 1958, s. 90.
       
14 Józef Staszewski   Vertical Distribution of World Population = Pionowe rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej, 1957, s. 116, 1 tabl.
       
  Jerzy Kondracki, Zdzisław Mikulski   Hydrografia dorzecza Krutyni = Die Hydrographie des Krutyniaflussgebietes, 1958, s. 87, 13 il., 5 map.
       
15. Kazimierz Łomniewski   Zalew Wiślany = The Firth of Vistula, 1958, s. 106.
       
16. Mirosława Litterer   Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności Polski Ludowej w latach 1946 do 1950 = Changes in distribution and composition of the population of Peoples Poland in the years 1946–1950, 1955, s. 8–56.
       
  Bogusław Wełpa   Zagadnienie struktury wieku ludności Polski Ludowej w roku 1950 = Age composition of the population of Peoples Poland in 1950, 1955, s. 58–112.
       
17. Franciszek Uhorczak   Polska Przeglądowa Mapa Użytkowania Ziemi. A. Część tekstowa = Poland’s General Land Utilization Mao in 1:1 000 000 scale, 1959, s. 35.
       
18. Antoni Kukliński   Struktura przestrzenna przemysłu cegielnianego na Ziemiach Zachodnich w epoce kapitalizmu = Spatial structure of the brickmaking industry in Poland’s western territories in the capitalist era, 1959, s. 156 , 19 wkładek.
       
19. Praca zbiorowa (Collective work)   Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Opracowanie zbiorowe pod kier. Jerzego Kondrackiego = Die Untersuchungen des geographischen milieus im kreise Mrągowo, 1959, s. 132, 6 wkładek.
       
20. Józef Tobiasz   Wykorzystanie środowiska geograficznego dla hodowli w województwie białostockim = The effective utlisation of the physical environment for stock-breeding in the voivodship of Białystok, 1959, s. 160, 2 mapy.
       
21. Anna Kowalska   Paleomorfologia powierzchni podplejstoceńskiej niżowej części dorzecza Odry = Paleomorphology of the sub-pleistocene surface of the lowland part of the Odra basin, 1960, s. 75, 6 map.
       
22. Leszek Starkel   Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie = The development of the flysch Carpathians relief during the holocene, 1960, s. 239, 9 map, 35 fot.
       
23. Krystyna Balińska-Wuttke   Geomorfologia obszaru między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką = Géomorphologie de la région entre Skierniewice et Rawa Mazowiecka, 1960, s. 112, 3 mapy.
       
24. Andrzej Wróbel   Województwo warszawskie. Studium ekonomicznej struktury regionalnej = The Warsaw voivodship. A study of regional economic structure, 1960, s. 140.
       
25. Praca zbiorowa (Collective work)   Problems of Applied Geography. Proceedings of the Anglo-Polish Geographical Seminar (Nieborów, September 15–18. 1959), 1961, s. 148, 10 wkładek (map), 15 fot.
       
26. Irena Gieysztor   Studia hydrologiczne nad potokami tatrzańskimi. Opady i odpływ na obszarze zlewni Białki i Potoku Kościeliskiego = Etude hydrologiques des torrents des Tatras. Précipitations et écoulements sur le terrain des bassins des torrents la Białka et le Kościeliski, 1961, s. 80, 4 mapy.
       
27. Praca zbiorowa (Collective work)   Problems of Economic Regions. Papers of the Conference on Economic Regionalization in Kazimierz (Poland), May 29 – June 1, 1959 = Problemy ekonomicznego regionu. referaty z Konferencji Regionalizacji Ekonomicznej w Kazimierzu, 29 maj – 1 czerwiec, 1959, 1961, s. 360, 11 map.
       
28. Józef Staszewski   Die Verteilung der Bevölkerung nach dem Abstand vom Meer. Eine bevölkerungsgeographische studie = Rozmieszczenie ludności kuli ziemskiej według odległości od morza, 1961, s. 77, 2 tabl.
       
29. Rajmund Galon   Morphology of the Noteć–Warta (or Toruń–Eberswalde) Ice Marginal Streamway = Morfologia pradoliny Noteci–Warty (lub toruńsko-eberswaldzkie), 1961, s. 129, 1 mapa.
       
30. Mieczysław Fleszar   Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce do 1939 r. = Economic geography in Poland up to 1939, 1962, s. 173.
       
31. Praca zbiorowa (Collective work)   Land utilization. Methods and problems of research. Proceedings of the International Seminar, 30.V.–8.VI.1960 = Użytkowanie ziemi. Metody i problemy badawcze. Materiały Konferencji Międzynarodowej, Polska, 30.V.–8.VI.1960, 1962, s. 253, 13 wkładek.
       
32. Leszek Kosiński   Miasta województwa białostockiego = The towns of the voivodship of Białystok, 1962, s. 163, wkładki.
       
33. Zofia Kaczorowska   Opady w Polsce w przekroju wieloletnim = Precipitation in Poland in long-period averages,. 1962, s. 112, 1 wkładka.
       
34. Wincenty Okołowicz   Zachmurzenie Polski = Cloudiness in Poland, 1962, s. 9–107, 1 wkładka.
       
  Maria Stopa   Burze w Polsce = Thunder-storms in Poland, 1962, s. 109–185, 1 wkładka.
       
35. Władysław Biegajło   Sposoby gospodarowania w rolnictwie województwa białostockiego = Ways of farming in the voivodship of Białystok, 1962, s. 187, mapy.
       
36. Janusz Dziewański, Leszek Starkel   Dolina Sanu między Soliną a Zwierzyniem w czwartorzędzie = The quaternary San valley between Solina and Zwierzyń, 1962, s. 86, 9 wkładek
       
37. Michał Chilczuk   Rozwój i rozmieszczenie przemysłu rolno-spożywczego w województwie białostockim = Food industry of the Białystok voivodship, 1962, s. 159.
       
38. Cecylia Radłowska   Rzeźba północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich = Relief de la bordure nord-est des Montagnes de S-te Croix, 1963, s. 178, 12 fot., 4 wkładki.
       
39. Jan Szupryczyński   Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców południowego Spitsbergenu = Relief of marginal zones of glaciers and types of deglaciation of southern Spitsbergen glaciers, 1963, s. 162, 4 mapy.
       
40. Leszek Kosiński   Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych = Demographic processes in the recovered territories from 1945 to 1960, 1963, s. 128, wkładki.
       
41. Ryszard Domański   Zespoły sieci komunikacyjnych = Complexes of transport networks, 1963, s. 110, 38 il.
       
42. Jadwiga Stasiak   Historia jeziora Kruklin w świetle osadów strefy litoralnej = History of Kruklin lake as revealed by the deposits of its littoral zone, 1963, s. 94, 19 il.., 2 mapy.
       
43. Maria Irena Mileska   Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju = Régions de repos et de tourisme en pologne. Situation présente et possibilités de développment, 1963, s. 156, 6 map.
       
44. Sylwia Gilewska   Rzeźba progu środkowotriasowego okolic Będzina = Relief of the mid-triassic escarpment in the vicinity of Będzin, 1963, s. 135, 24 il.
       
45. Michał Chilczuk   Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce = Rural services centres in Poland, 1963, s. 155, 55 il., 81 map.
       
46. Praca zbiorowa (Collective work)   Problems of geomorphological mapping. Data of the International Conference of the Subcommission on Geomorphological Mapping, poland, 3–12 May, 1962 = Problemy kartowania geomorfologicznego, 1963, s. 140, aneks, il., 6 map.
       
47. Jerzy Kondracki (red.)   Studia geograficzne w powiecie pińczowskim = Geographical studies on the Pińczów district, 1966, s. 193, 7 map.
       
48. Andrzej Wróbel   Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii = The concept of economic region and the theory of geography, 1965, s. 86.
       
49. Lech Ratajski   Polska kartografia ekonomiczna XX wieku = Polish economic geography in the XXth century, 1965, s. 143, 16 map.
       
50. Leszek Starkel   Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich. Na przykładzie dorzecza górnego Sanu = Geomorphological development of the Polish Eastern Carpathias. Upon the example of the upper San basin, 1965, s. 160, 16 fot., 8 wkładek, 1 mapa.
       
51. Andrzej S. Kostrowicki   Regionalizacja zoogeograficzna Palearktyki w oparciu o faunę motyli tzw. większych (Macrolepidoptera) = Zoogeographical regionalization of the Palearctic, 1965, s. 100, 21 il.
       
52. Tadeusz Gerlach   Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki – Karpaty Zachodnie) = Développement actuel des versanys dans le bassin du haut Grajcarek (Les hautes Beskides – Les Carpates Occidenrales), 1966, s. 111, 20 il.
       
53. Kazimierz Klimek   Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego = Deglaciation of northern part of Silesia-Cracov upland during the middle-polish glaciation, 1966, s. 136, 26 il.
       
54. Danuta Kosmowska-Suffczyńska   Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Ćmielowa = Tertiary evolution of relief of region of Ostrowiec Świętokrzyski and Ćmielów, 1966, s. 114, 22 il., 7 fot., 2 mapy.
       
55. Zofia Ziemońska   Obieg wody w obszarze górskim na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca = Water circulation in a mountainous region illustrated by the example of the Czarny Dunajec river basin, 1966, s. 111, 16 il., 2 wkładki.
       
56. Lech Ratajski   Mapy przemysłu, ich właściwości metodyczne i kartometryczne = Maps of industry, their methodological and cartometrical attributes, 1966, s. 115, 22 il.
       
57. Kazimierz Więckowski   Osady denne Jeziora Mikołajskiego = Bottom deposits of Lake Mikołajki, 1966, s. 112, 12 il., 7 fot.
       
58. Mieczysław Szostak   Pochodzenie Jeziora Śniardwy i jego zasoby wodne = Origin of Lake Śniardwy and its water resources, 1967, s. 70, 11 il.
       
59. Marcin Rościszewski, Zuzanna Siemek   Zmiany w rolnictwie krajów gospodarczo słabo rozwiniętych: Egipt, Syria, Turcja = Agricultural changes in developing countries: Turkey, Syria, Egypt, 1967, s. 109, 9 il.
       
60. Tadeusz Ziętara   Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów = Part played by torrential rains and floods on the relief of Beskid Mountains, 1968, s. 116, 12 il., 11 fot.
       
61. Urszula Urbaniak   Wydmy Kotliny Płockiej = Dunes of the Płock Basin, 1967, s. 79, 43 il., 8 fot.
       
62.

Stefan Jewtuchowicz

  Geneza pradoliny warszawsko-berlińskiej między Nerem a Moszczenicą = Origin of the Warsaw–Berlin Pradolina between the rivers Ner and Moszczenica, 1967, s. 102, 42 il., 19 fot.
       
63. Kazimierz Dziewoński   Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań = Urban economic base and functional structure of cities. A study of the development of concepts, methods and applications, 1967, s. 135.
       
64. Bogumił Rychłowski   Regionalizacja ekonomiczna – zagadnienia podstawowe = Economic regionalization – essential problems, 1967, s. 139.
       
65. Józef Bączyk   Masy wodne południowego Bałtyku i wpływ ich ruchów na polską strefę przybrzeżną = Les masses d’eaux de la Mer baltique méridionale et l’influence de leurs mouvements sur la zone littorale polonaise, 1968, s. 120, 32 il.
       
66. Halina Szulc   Typy wsi Śląska Opolskiego na początku XIX wieku i ich geneza = Types of rural settlements of Opole-Silesia at the beginning of 19th cent. and their origin, 1968, s. 105, 14 il., 2 wkładki
       
67. Janina Szewczyk   Włóka. Pojęcie i termin na tle innych średniowiecznych jednostek pomiaru ziemi = Włóka. Notion and term considered on background of medieval units of measure, 1968, s. 113, 6 il.
       
68. Krzysztof Wojciechowski   Zagadnienie metody bilansu wodnego Thornthwaite’a i Mathera w zastosowaniu do Polski = The problem of Thornthwaite and Mather’s method of water balance in its application to Poland, 1968, s. 79, 23 il.
       
69 Praca zbiorowa (Collective work)   Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez PTG w dniach 16–24 września 1966 = Probleme der physisch-geographischen gliederung. Materialen des Symposiums über naturräumliche gliederung, organisiert von der Polnischen Geographischen Gesellschaft vom 16.–24. september 1966, 1968, s. 114, 4 il., 1 wkładka.
       
70. Marian Pulina   Zjawiska krasowe we wschodniej Syberii = Karst phenomena in Eastern Siberia, 1968, s. 94, 34 il., 4 fot.
       
71. Jan Szupryczyński   Niektóre zagadnienia czwartorzędu na obszarze Spitsbergenu = Some problems of the quaternary on Spitsbergen, 1968, s. 127, 15 il., 35 fot., 1 wkładka.
       
72. Leszek Kosiński   Migracje ludności w Polsce w latach 1950–1960 = Population migration in Poland in 1950–1960, 1968, s. 106 ,41 il.
       
73. Hanna Korolec   Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego = Shore processes and changes in shore lines at Lake Mikołajki, 1968, s. 67, 16 il., 6 fot., 1 wkładka.
       
74. Praca zbiorowa   Ostatnie zlodowacenie skandynawskie w Polsce = Last scandinavian glaciation in Poland, 1968, s. 216, 12 il., 11 fot.
       
75. Rajmund Galon (red.)   Procesy i formy wydmowe w Polsce = Dune processes and forms in Poland. Collection of papers edited by R. Galon, 1969, s. 386, 69 il., 68 fot.
       
76. Elżbieta Iwanicka-Lyra   Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce = The delimitation of large urban agglomerations in Poland, 1969, s. 117, 12 il.
       
77. Praca zbiorowa   Z zagadnień ludnościowych krajów gospodarczo słabo rozwiniętych = On population problems in developing countries, 1969, s. 146, 6 il.
       
78. Piotr Korcelli   Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii = Evolution of the spatial structure of California metropolitan areas, 1969, s. 124, 34 il.
       
79. Marek Koter   Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej = Origin of spatial pattern of industrial Łódź, 1969, s. 130, 13 il., 2 wkładki.
       
80. Ludwik Kaszowski, Adam Kotarba   Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych (na przykładzie potoku Kobylanka na Wyżynie Krakowskiej) = Effect of catastrofic floods on the course of fluvial processes (with Kobylanka creek on the Kraków upland as example, 1970, s. 5–87, 51 il., 12 fot., 1 załącznik kol.
       
  Władysław A. Nowak   Rzeźba podczwartorzędowa i ewolucja układu sieci dolinnej w północnośrodkowej części Wyżyny Małopolskiej = The sub-quaternary relief and the evolution of the valley system in the north-central part of the Małopolska Upland, 1970, s. 89–124, 20 il.
       
81. Władysława Stola   Próba typologii rolnictwa Ponidzia = An attempt at an agricultural typology of Ponidzie in central Poland, 1970, s. 146, 30 il., 9 fot.
       
82. Kazimierz Dziewoński, Maria Kiełczewska-Zaleska, Elżbieta Iwanicka-Lyra (red.)   Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa = Studies in geography of medium-size cities. Problem of Tarnów, 1971, s. 274, 45 il.
       
83. Edward Wiśniewski   Struktura i tekstura sandru ostródzkiego oraz teras doliny górnej Drwęcy = Structure and texture of Ostróda outwash and terrace of upper Drwęca valley, 1971, s. 95, 33 il.
       
84. Józef Skoczek   Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej = Effect of underlying surface at atmosphere upon diurnal course of heat balance of active surface, 1970, s. 96, 49 il., 10 fot.
       
85. Stefan Jewtuchowicz   Rozwój rzeźby okolic Łęczycy po zlodowaceniu środkowopolskim = Evolution of land-forms in the region of Łęczyca since the middle-polish glaciation, 1970, s. 78 ,26 il., 5 fot.
       
86. Barbara Olechnowicz-Bobrowska   Częstość dni z opadem w Polsce = Frequency of days with precipitation in Poland, 1970, s. 75, 26 il.
       
87. Kazimierz Dziewoński   Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast: Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań = Urban economic base and functional structure of cities: A study of the development of concepts, methods and applications, 1971, s. 9–110.
       
  Marek Jerczyński   Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast: Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru = Urban economic base and functional structure of cities: Indirect methods of identification and measurement, 1971, s. 111–182, 2 il.
       
88. Marcin Rościszewski   Kierunki ewolucji rolnictwa w krajach Maghrebu = Trends of agricultural evolution in Maghreb’s countries, 1970, s. 127, 8 il.
       
89. Ewa Adrjanowska   Przestrzenne powiązania produkcyjne stoczni gdańskich = Spatial productive links of the Gdańsk shipyards, 1971, s. 105, 16 il.
       
90. Wiesława Różycka   Metody oceny warunków fizjograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego miast = Methods of evaluating physiographic conditions for town planning purposes, 1971, s. 203, 16 il.
       
91. Andrzej Ciołkosz, Jerzy Miszalski   Wykorzystanie zdjęć lotniczych w geografii stosowanej = Aerial photos in applied geography, 1972, s. 86, 23 il.
       
92. Teresa Czyż   Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski = The application of factor analysis in the study of Poland's’economic regional structure, 1971, s. 114, 13 il., 11 map pod opaską.
       
93. Beniamin Kostrubiec   Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej. Problemy metodyczne = Analysis of concentration phenomena in settlement network. Methodical issues, 1972, s. 117, 43 il.
       
94. Kazimierz Klimek   Współczesne procesy fluwialne i rzeźba równiny Skeidarársandur (Islandia) = Present-day fluvial processes and relief of the Skeidarársandur plain (Iceland), 1972, s. 139, 3 il., 48 fot.
       
95. Maria W. Kraujalis   Udział ciepła ze sztucznych źródeł w bilansie cieplnym na obszarze Polski = The share of heat from artifical sources in the heat balance of Poland’s territory, 1972, s. 76, 10 ilr.
       
96. Adam Kotarba   Powierzchniowa denudacja chemiczna w wapienno-dolomitowych Tatrach Zachodnich = Superficjal chemical denudation in the calcareous-dolomite Western Tatra Mts., 1972, s. 119, 25 il., 15 fot.
       
97. Luis F. Chaves, Marek Jerczyński, Zuzanna Siemek   Studia nad strukturą funkcjonalną miast =Studies of functional structure of towns, 1973, s. 385, 52 il., 7 aneksów.
       
98. Praca zbiorowa (Collective work)   Zmiany w rolnictwie tradycyjnym i migracje ludności wiejskiej w krajach rozwijających się (Irak, Maroko, kraje Afryki Zachodniej, kraje andyjskie) = Changes in traditional agriculture and migration of rural population in developing countries (Iraq, Marocco, West African countries, Andean countries, 1973, s. 179.
       
99. Tereasa Kozłowska-Szczęsna   Promieniowanie pochłonięte na obszarze Polski = Absorbed solar radiation in Poland, 1973, s. 120, ryc. 34.
       
100. Władysław Biegajło   Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego = Agricultural typology a stude made on the example of the Białystok voivodship, 1973, s. 164, 30 il.
       
101. Andrzej Werwicki   Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce = Internal structure of Polish medium-size towns voivodship capitals, 1973, s. 168, 49 il.
       
102. Marian Matusik   Próba typologii i regionalizacji rolnictwa na obszarze Dolnego Powiśla = An attempt at an agricultural typology and regionalization of Lower powiśle, northern Poland, 1973, s. 152, 30 il., 6 fot.
       
103. Zofia Ziemońska   Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich = Hydrographic conditions in the polish West Carpatians, 1973, s. 124, 23 il.
       
104. Eugeniusz Drozdowski   Geneza Basenu Grudziądzkiego w świetle osadów i form glacjalnych = Genesis of the Grudziądz Basin in the light of its deposits and glacial forms, 1974, s. 139, 41 il., 17 fot.
       
105. Marian Pulina   Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego = Chemical denudation on the carbonate karst areas, 19747, s. 159, 52 il., 10 fot.
       
106. Maria Baumart-Kotarba   Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych = Development of mountain ridges in the flysch Carpathians, 1974, s. 136, 39 il., 16 fot., 3 zał.
       
107. Wiesława Tyszkiewicz   Rolnicze użytkowanie ziemi a formy własności i rozmiary gospodarstw rolnych na Kujawach = Land utilization in relation to the forms of land tenure and the size of farms in Kujawy (central Poland), 1974, s. 127, 17 il.
       
108. Stanisław Leszczycki   Problemy ochrony środowiska człowieka = The problems of protecting man’s environment, 1974, s. 88, 7 il., 1 zał.
       
109. Andrzej Gawryszewski   Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności = Spatial relationship between permanent migrations and commuting to work. Factors influencing migratory movements, 1974, s. 155, 18 il.
       
110. Sławomir Żurek   Geneza zabagnienia Pradoliny Biebrzy = Gensis of bog formation in the Biebrza Urstromtal, 1975, s. 107, 28 il., 22 fot., 10 zał.
       
111. Wojciech Jankowski   Land use mapping. Development and methods = Kartowanie użytkowania ziemi. Rozwój i metody, 1975, s. 111.
       
112. Konrad K. Dramowicz   Symulacja cyfrowa i analiza systemowa w badaniach procesów urbanizacji wsi (model gromady Biała Stara, powiat płocki) = Computer simulation and systems approach in research on the urbanization processes of villages (model provided by Biała Stara gromada, Płock poviat), 1975, s. 112, 38 il.
       
113. Agnieszka Żurek   Struktura przestrzenna przepływów ludności miast województwa kieleckiego = Spatial structure of urban migrations in the Kielce voivodship, 1975, s. 112, 33 il.
       
114. Wojciech Froehlich   Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej = The dynamics of fluvial transport in the Kamienica Nawojowska, 1975, s. 122, 54 il., 12 fot.
       
115. Marian Harasimiuk   Rozwój rzeźby Pagórków Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie = Relief evolution of the Chełm Hills in the tertiary and quaternary, 1975, s. 108, 43 il., 14 fot.
       
116. Grzegorz Węcławowicz   Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej = The structure of socio-economic space of Warsaw of 1931 and 1970 in the light of factor analysis, 1975, s. 120, 41 il.
       
117. Kazimierz Dziewoński, Andrzej Gawryszewski, Elżbieta Iwanicka-Lyra, Adam Jelonek, Marek Jerczyński, Grzegorz Węcławowicz   Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej = Distribution, migrations of population and settlememt system of Poland, 1977, s. 343, 99 il., 2 zał.
       
118. Jan Szczepkowski   Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego. Ewolucja i dynamika = Spatial differentiation of the Bydgoszcz–Toruń region. Evolution and dynamics, 1977, s. 89, 7 il.
       
119. Edward Wiśniewski   Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską = Geomorphological development of the Vistula valley between the Płock Basin and the Toruń Basin, 1976, s. 124, 32 il. 16 fot.
       
120. Adam Kotarba   Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich. Na przykładzie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich = The role of morphogenetic processes in modelling High-Mountain slopes, 1976, s. 128, 28 il., 4 fot.
       
121. Zdzisława Wójcik   Charakterystyka siedlisk polnych na pogórzu Beskidu Niskiego metodami biologicznymi = Determination of the field habitats by biological methods on the Low Beskid foreland, 1977, s. 111, 3 il.
       
122. Tadeusz Gerlach   Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych = Present-day slope development in the polish flysch Carpathians, 1976, s. 116, 22 il., 8 fot.
       
123. Mieczysław Hess, Tadeusz Niedźwiedź, Barbara Obrębska-Starklowa   Stosunki termiczne Beskidu Niskiego (metoda charakterystyki reżimu termicznego gór) = Thermal conditions of the Lower Beskid range (method of characterising the thermal relations in mountainous areas), 1977, s. 101, 32 il.
       
124. Mieczysław Banach   Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem = The growth of landslides on the right-bank slope of the Vistula valley between Dobrzyń and Włocławek, 1977, s. 101, 36 il., 38 fot., 3 zał.
       
125. Leszek Starkel (red.)   Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat i Kotliny Sandomierskiej = Studies in the typology and geographic environment evaluation of the Carpathians and the Sandomierz Basin, 1978, s. 165, 35 il.
       
126. Stanisław J. Kozłowski   Zielona Góra – baza ekonomiczna i powiązania zewnętrzne = Zielona Góra – economic base and external linkages, 1977, s. 98, 24 il.
       
127. Jerzy Kostrowicki (red.)   Przmiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski, 1950–1970 = Changes in the spatial structure of Polish agriculture 1950–1970. Edited by J. Kostrowicki, 1978, s. 512, 304 il.
       
128. Zbigniew Rykiel   Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski = The place of the macro-urban agglomerations in the socio-economic space of Poland, 1978, s. 77, 21 il.
       
129. Barbara Rogalewska   Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 r. = Tendencies in the location of recreation centres controlled by the estabilishments in Poland, until 1971, 1978, s. 109, 10 il., 5 zał.
       
130. Marek Grześ   Termika osadów dennych w badaniu jezior = The thermics bottom deposits in lake exploration, 1978, s. 96, 38 il.
       
131. Barbara Krawczyk   Bilans cieplny ciała człowieka jako podstawa podziału bioklimatycznego obszaru Iwonicza Zdroju = The heat balance of the human body as a basis for the bioclimatic divide of the health resort Iwonicz, 1979, s. 71, 11 il.
       
132. Eugeniusz Drozdowski   Deglacjacja Dolnego Powiśla w środkowym würmie i związane z nią środowisko depozycji osadów = Deglaciation of the Lower Vistula region in the middle würm and associated depositional sedimentary environments, 1979, s. 103, 12 il., 25 fot.
       
133. Wiesław Rozłucki   Modernizacja rolnictwa tradycyjnego na przykładzie “zielonej rewolucji” w Indiach = Modernization of traditional agriculture an essay on the green revolution in India, 1979, s. 97, 20 il.
       
134. Jacek H. Szyrmer   Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960–1970 = Changes in the spatial structure of the commercial output of individual farming in Poland in 1960–1970, 1980, s. 95, 25 il.
       
135. Jerzy Dębski   Integracja wielkich miast Polski w zakresie powiązań towarowych = The integration of Poland’s big cities through commodity links, 1980, s. 127, 11 il.
       
136. Kazimierz Klimek, Leszek Starkel (ed.)   Vertical zonality in the Southern Khangai Mountains (Mongolia). Result of the Polish-Mongolian physico-geographical Expedition, vol. I. 1980, s. 107, 22 il.
       
137. Leszek Starkel, Alojzy Kowalkowski (ed.)   Environment of the Sant Valley (Southern Khangai Mauntains). Result of the Polish-Mongolian physico-geographical Expedition, vol. II. 1980, s. 87, 27 il., 21 fot., 9 zał.
       
138. Alicja Krzymowska-Kostrowicka   Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakter powiązań. (Studium teoretyczno-metodyczne) = Territorial recreation system and analysis of the structure and character of connectivity, 1980, s. 121, 34 il.
       
139. Andrzej S. Kostrowicki (red.)   Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko = The human impact on the natural environment. Selected problems of theory and methods, 1981, s. 119, 10 il.
       
140. Kazimierz Dziewoński, Piotr Korcelli (red.)   Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce = Studies on migrations and settlement system of Poland, 1981, s. 267, 63 il.
       
141. Marcin Rościszewski, Yakov Mashbits, Zuzanna Siemek (red.)   Third World, geographical problems of development. Proceedings of the III Polish-Soviet Seminar, Warsaw, September 1979, 1981, s. 121.
       
142. January Słupik   Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych = Role of slope in generation of runoff in the flysch Carpathians, 1981, s. 98, 34 il. 10 fot.
       
143. Wojciech Froehlich   Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiej zlewni fliszowej = The mechanism of fluvial transport and waste supply into the stream channel in a mountainous flysch catchment, 1982, s. 144, 68 il., 17 fot.
       
144. Rościszewski Marcin (red.)   Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej = Differentiation and new divisions of the world socio-economic space, 1983, s. 96, 13 il.
       
145. Maria Baumgart-Kotarba   Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala) = Channel and terrace formation due to differential tectonic movements (with the eastern Podhale basin as example), 1983, s. 145, 39 il., 13 fot.
       
146. Eugeniusz Drozdowski   Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia wistulian w północnej części dolnego Powiśla = Stratigraphy and origin of Vistulian glaciation deposits in northern part of the Lower Vistula region, 1986, s. 90, 22 il., 25 fot.
       
147. Andrzej S. Kostrowicki (red.)   Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich = A geo-ecological study of the Wiger Lakes region, 1988, s. 134, 23 il.
       
148. Piotr Eberhardt   Regiony wyludniąjące się w Polsce = Depopulation regions in Poland, 1989, s. 141, 10 map.
       
149. Halina Szulc   Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim = Morphogenetic types of rural settlements in Western Pomerania, 1988, s. 138, 36 il., 3 mapy.
       
150. Stanisław Leszczycki   Badania geograficzne nad osadnictwem w południowej Anatolii = Geographical research into settlement in southern Anatolia, 1987, s. 113, 7 il., 45 fot.
       
151. Zbigniew Rykiel (red.)   Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim (The socio-demographic strucyures and processes in the Katowice region). 1988, s. 148, 31 il.
       
152. Piotr Korcelli, Andrzej Gawryszewski (red.)   Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce (Regional settlement system in Poland. Recent trends). 1989, s. 176, 35 il.
       
153. Mirosław Bogacki (red.)   Współczesne przemiany rzeźby Polski południowo-wschodniej = Present-day changes of relief in south-east Poland, 1990, s. 145, 10 il.
       
154. Kazimierz Dziewoński   Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa = Concepts and methods in research on settlement, 1990, s. 288.
       
155. Adam Kotarba (red.)   System denudacyjny Polski = Denudational system od Poland, 1992, s. 223, 83 il.
       
156. Andrzej S. Kostrowicki   System “człowiek-środowisko” w świetle teorii ocen = The “Men–Environment” system in the light of the theory of evaluation, 1992, s. 115, 7 il.
       
157. Zygmunt Babiński   Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły = The present-day fluvial processes of the lower Vistula river, 1992, s. 171, 62 il., 20 fot.
       
158. Jan Marek Matuszkiewicz   Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski = Vegetation landscape and geobotanical regions of Poland, 1992, s. 107, 24 il., 2 mapy.
       
159. Krzysztof Błażejczyk   Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego = Heat exchange between man and his surrounding in different kinds of geographical environment, 1993, s. 123, 46 il.
       
160. Barbara Krawczyk   Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka = The typology and evaluation of the bioclimate of Poland on the basis of the human body heat balance, 1993, s. 96, 14 il.
       
161. Mieczysław Banach   Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek = Morphodynamics of the Włocławek reservoir coastal zone, 1994, s. 176, 54 il., 35 fot.
       
162. Włodzimierz Zgliński   Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej = Development of the food-zone of Warsaw agglomeration, 1994, s. 164, 50 il.
       
163. Halina Szulc   Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce = Morphogenesis of rural settlements in Poland, 1995, s. 112, 40 il., 1 mapa.
       
164. Ryszard Glazik   Obieg wody w klimacie kontynentalnym na przykładzie północnej Mongolii = Water circulation in the cotinental climate on example of snorthern Mongolia, 1995, s. 190, 56 il.
       
165. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska   Szacowanie ewapotranspiracji, wilgotności gleb i masy zielonej łąk na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA = Assessment of evapotranspiration, soil moisture and green biomass of grassland using NOAA satellite images, 1995, s. 82, 26 il.
       
166. Joanna Plit   Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.) = Anthropogenic and natural transformation of the vegetational landscapes of Poland’s Mazowsze region (from the turn of the 19th century to 1990 year), 1996, s. 135, 45 il.
167. Jerzy Grzeszczak   Tendencje kontrurbanizacyjne w Europie Zachodniej = Conterurbanization tendencies in Western European countries, 1996, s. 82, 5 il.
       
168. Jerzy Bański   Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975–1988 = Changes of agricultural land use in Poland in the period 1975-1988, 1997, s. 105, 45 il.
       
169. Andrzej Gałązka   Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970–1988. Zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian = Housing situation of the population of Warsaw agglomeration in the years 1970-1988. Spatial differentiation and change tendencies, 1998, s. 154, 26 il.
       
170. Zbigniew Rykiel   Przemiany struktury społeczno przestrzennej miast polskich a świadomość terytorialna jego mieszkańców = The transformation of the socio-spatial structure of the Polish city versus the territorial consciousness of its inhabitants, 1999, s. 148, 15 il.
       
171. Zbigniew Taylor   Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej = Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers, 1999, s. 239, 71 il.
       
172. Jerzy Bański   Obszary problemowe w rolnictwie Polski = Problem areas in Polish agriculture, 1999, s. 128, 36 il.
       
173. Jerzy Grzeszczak   Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej = Growth poles versus forms of polarised space, 1999, s. 91, 3 il.
       
174. Adam Kotarba, Anna Kozłowska (red.)   Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu = Geoecological research in the Kasprowy Wierch area, 1999, s. 132, 32 il., 3 fot., 4 mapy.
       
175. Zbigniew Taylor   Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski = Restructuring of the retailing and catering facilities in the period of Poland’s socio-economic transformation, 2000, s. 61, 16 il., 8 fot.
       
176. Piotr Gierszewski   Charakterystyka środowiska hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej = Characteristics of hydro-chemical environment of surface waters in the western part of the Płock Basin, 2000, s. 136, 47 il., 8 fot.
       
177. Tomasz Komornicki   Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe = Commercial commodities flows of Polish foreign trade and international transportation connections, 2000, s. 106, 36 il., 21 tab.
       
178. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon (red.)   Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – rozważania nad stanem współczesnym = Community typology and vegetational cartography in Poland – some thoughts on the current state of affairs, 2001, s. 273, 45 il., 33 tab., 5 fot.
       
179. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon (red.)   Między geografią i biologią – Badania nad przemianami środowiska przyrodniczego = Between geography and biology – studies on invironment change, 2001, s. 330, 31 tab., 88 il., 20 fot.
       
180. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz (red.)   Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej=Studies on physiogeografical environment for Warsaw aglomeration, 2001, s. 147, 20 tab., 42 il.
       
181 Marek Kupiszewski   Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych = Population dynamics modelling under the increasing importance of international migration, 2002, s. 174, 18 tab., 9  il.
       
182 Marek Degórski   Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych = The spatial variability to the properties of podzolic soils in Central and Northern Europe and the geographical differentiation of podogenic factors, 2002, s. 189, 31 tab., 44  il.
183 Krzysztof Roman Lankauf   Recesja lodowców rejonu Kaffiǿyry (Ziemia Oskara II - Spitsbergen) w XX wieku = The retreat of the glaciers in the Kaffiǿyra region (Oscar II land - Spitsbergen) in the twentieth century, 2002, s. 221, 37 tab., 54 ryc. 17 zał. map topograficznych, 34 fot.
       
184 Grzegorz Węcławowicz (red.)   Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej = Warsaw as an object of studies in socio-economic geopgraphy, 2002, s. 278.
       
185 Jerzy Solon   Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności = The assessment of diversity of landscape on the basis of analysis of spatial structure of vegetation, 2002, s.232, 80 ryc., 21 tab.
       
186 Roman Soja   Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach = Hydrological aspects of anthropopression in the Polish Carpathians, 2002, s.130, 24 ryc., 12 tab.
       
187 Roman Kulikowski   Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce =  Synthetic methods of research of agricultural productivity and commercialization. The application to Polish geographical studies. 2003, s. 152, 43 ryc.,
       
188 Zbiór prac pod redakcją:
Krzysztof Błażejczyk
Barbara Krawczyk
Magda Kuchcik
  Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych = Progress in climactic and bioclimactic research. 2003, s. 315.
       
189 Edited by Adam Kotarba
[in English]
  Holocene and late Vistulian paleography and paleohydrology = Holoceńska i późnovistuliańska paleografia i paleohydrologia. 2003, s. 298
       
190 Tomasz Komornicki   Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce = The spatial differentiation to international social and economical linkages in Poland. 2003, s. 255, 90 ryc., 11 tab.
       
191 Edited by Leszek Starkel and Surendra Singh   Rainfall, runoff and soil erosion in the globablly extreme humid area, Cherrapunji region, India. 2004, s. 110, 30 fig., 12 photos.
       
192 Krzysztof Błażejczyk   Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce = Bioclimatic principles of recreation and tourism in Poland. 2004, s. 291.
       
193 Piotr Gębica   Przebiego akumulacji rzecznej w Górnym Vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej = The course of fluvial accumulation during the Upper Vistulian in Sadomierz Basin. 2004, 8 fot.;  236 s.
       
194 Piotr Lamparski   Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań georadarowych = Quaternary forms and deposits in the light of ground penetrating rada investigations. 2004, 62 ryc.; 115 s.
       
195 Marek Więckowski   Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych = Natural conditions of forming the Polish-Slovak transboundary ties. 2004, 42 ryc., 39 tab.;  231 s.
       
196 Przemysław Śleszyński   Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy = The development of the western part of  Warsaw's center. 2004, 72 ryc.; 66 tab.; 1 zał.; 331 s.
       
197  Adama Kotarby (red.)   Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr = Effect of the little ice age on transformation of natural environment of the Tatra Mountains. 2004, 33 ryc. 116 s.
       
198 Ewa Korcelli-Olejniczak   Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej.= Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the period of  1990-2002. Interdependence of ranks in the urban system of Central Europe. 2004, 28 tab.; 11 ryc.; 226 s.
       
199 Ewa Roo-Zielińska   Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod = Phytoindication as a tool in the evaluation of Geographical environment. Theoretical base and comparative analysis of the methods applied. 2004, 65 ryc.; 67 tab., 3 zał.; 258 s.
       
200 pod redakcją Mirosława Błaszkiewicza i Piotra Gierszewskiego   Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych = Reconstruction and prognosis of the natural environment's changes in geographical studies. 2004, 395 s.
       
201 Mirosław Błaszkiewicz   Poźnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza) = Late glacial and early Holocene evolution of lake basins in the Kociewskie Lakeland (eastern part of the Pomeranian Lakeland). 2005. 2 tab., 29 ryc., fot. 18; 192 s.
       
202 Alina Potrykowska (red.)   Population and the environment, 2005, 23 ryc., 45 tab.; 192 s.
       
203 Wioletta Kamińska   Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003 = Nonagricultural and individual economic activity in Poland in the years 1988-2003. 2006. 45 ryc., 43 tab.; 236 s.
       
204 Tomasz Kalicki   Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich = Reflection of climatic changes and human activity and their role in the Holocene evolution of central European valleys. 2006. 83 ryc., 10 fot.; 348 s.
       
205 Halina Grobelska   Ewolucja strefy brzegowej Zbiornika Pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie) = Evolution of the Pakość Reservoir shore zone (Gniezno Lakeland). 2006. 24 ryc., 33 fot., 122 s.
       
206 Anna Maria Leonowicz   Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych = Choropleth maps as a method of representing geographical relationship. 2006. 42 ryc., 212 s.
       
207 Grzegorz Węcławowicz, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Janusz Korzeń, Jerzy Bański, Juliusz Korzeń, Roman Soja, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski   Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej = Studies on spatial development of the Polish-German border region. 2006. 40 ryc., 20 tab., 224 s. + załącznik z oryginalnymi materiałami do "Studium zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej" na CD-ROM-ie
       
208 Jan Wendt   Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = Spatial aspects of the structures and activities of cilvil society in Poland. 2007. 54 ryc., tab. 58, 236 s.
       
209 Arkadiusz Bartczak   Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki = Long-term variability of the river outflow from the Zgłowiaczka Basin. 2007. 164 s.
       
210 Paweł Prokop    Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu wyżyny Meghalaya, Indie = Land degradation of the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. 2007. 161 s.


     
211 Przemysław Śleszyński, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Marek Więckowski   Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gimnach = The progress of spatial planning in gminas. 2007. 61 tab., 53 ryc., Załącznik z 54 mapami, 284 s.  

    
       
212 Zofia Rączkowska   Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy = Present-day periglacial relief in high mountains of Europe. 2007. 13 fot., 35 ryc., 35 tab., 252 s.

       
213 Przemysław Śleszyński   Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski = Economic control functions in Poland's space. 2007. 58 ryc., 50 tab., 340 s.

    
       
214 Jacek Wolski   Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat = Transformations of the High Bieszczady Mountains Rural Landscape during the Last 150 Years. 2007. 36 fot., 34 ryc. 21 tab., 228 s.

    
       
215 Anna Kozłowska   Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej) = Transition zones between vegetation systems - the multi-scale approach (on the example of mountain vegetation). 2008, 152 s + załącznik.

    
       
216 Grzegorz Żarnowiecki   Związek pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego = Relationship between snow cover and vegetation on example of oak-linden-hornbeam communities in the Białowieża National Park. 2008, 215 s.

    
       
217 Przemysław Śleszyński   Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych Polskich miast = Large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. 2008, 104 str. + załącznik z mapami.

    
       
218 Piotr Eberhardt (red.)   Problematyka geopolityczna ziem polskich = Geopolitical problems of Polish territories.2008, 336 str.

    
       
219 Leszek Starkel, Subir Sarkar, Roman Soja, Paweł Prokop   Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont = Współczesna ewolucja piedmontu Sikkmsko-Bhutańskch Himalajów. 2008, 164 str.

    
       
220 Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński (red.)   Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu = Location studies for regional airports in Mazovia. 2009, 244 str.
       
221 Dariusz Brykała   Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej = Spatial and time differentiation of river discharge within the Skrwa Lewa River Basin. 2009, 142 str.+ 10 fot.
       
222 Anna Budek   Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat = Genesis and age of the humic horizons in the floodplain at the Carpathian foreland. 2010, 118 str. + 16 fot.
       
223 Jarosław Kordowski, Dariusz Brykała, Arkadiusz Bartczak, Halina Kaczmarek, Michał Słowiński   Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady = Anthropogenic and natural changes of geographical environment in the Kuyavian-Pomeranian voivodeship - selected examples. 2010, 108 str. + 8 fot.
       
224 Marek Więckowski   Turystyka na obszarach przygranicznych Polski = Tourism in the border adjacent areas of Poland, 2010, 256 str, 83 ryc. + 18 tab.
       
225 Rafał Kroczak   Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim = Geomorphological and hydrological effects of unmetalled road network functionning on the example of Ciężkowice Foothills, 2010, 138 str.
       
226 Andrzej Czerny   Teoria nazw geograficznych = Theory of geographical names, 2011, 260 str.
       
227 Tomasz Komornicki   Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, 2011
       
228. Bożenna Grabińska   Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce = Natural and anthropgenic determinants of game mammal distribution in Poland, 2011.
       
229. Łukasz Wiejaczka   Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w Dolinie Ropy = The influence of the Klimkówka water reservoir on the abiotic elements of the natural environment in the Ropa River Valley, 2011.
       
230. Michał Długosz   Podatność stoków na osuwanie w polskich Karpatach fliszowych = Landslide susceptibility in the Polish Carpathians, 2011.
       
231. Anna Bucała   Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach = Contemporary environmental changes of Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mountains, 2012.
       
232. Anna Kowalska   Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły = Vegetation complexes and landscape of the Middle Vistula River Valley, 2012, 110 s.
       
233. Piotr Rosik   Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim = Surface accessibility of the space of Poland in the European dimension, 2012.
       
234. Marek Więckowski, Daniel Michniak, Maria Bednarek-Szczepańska, Branislav Chrenka, Vladimír Ira, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Vladmír Székely, Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski   Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism = Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa i turystyka, 2012
       
235. Ewa Korcelli-Olejniczak   Region Metropolitalny. Pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika = Metropolitan region: its notion, spatial structure, dynamics, 2012

       
236. Piotr Siłka   Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, 2012
       
237. Paweł Prokop   Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii, 2013
       
238 Mariusz Kowalski   Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, 2013
       
239 Zofia Rączkowska, Adam Kotarba (red.)   Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, 2013
       
240. Jan Marek Matuszkiewicz, Anna Kowalska, Jerzy Solon, Marek Degórski, Anna Kozłowska, Ewa Roo-Zielińska, Izabela Zawiska, Jacek Wolski   Long-term evolution models of post-agricultural forests =  Modele długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych, 2013
       
241. Roman Kulikowski   Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II Wojnie Światowej = Production and commercialization of Polish agriculture. Changes after world war ii and present spatial, 2013
       
242. Piotr Eberhardt (red.)   Studia nad geopolityką XX wieku = Studies on the 20th century geopolitics, 2013
       
243. Ariel Ciechański   Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881-2010) w świetle materiałów archiwalnych = The development and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010), 2013
       
244. Rafał Wiśniewski   Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku = Socio-economic determinants of commuting to work in Białystok, 2013
       
245.   Marcin Stępniak   Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008 = Transformation of spatial distribution of housing resources in Warsaw in the period 1945-2008, 2014
            
       
246.   Magdalena Górczyńska       Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy = Changes in the social and spatial differentiations in selected districts in Warsaw and in Paris. Agglomeration: dynamics and actors, 2014
       
247. Małgorzata Kijowska-Strugała   Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe) = Transport of suspended sediment in the Bystrzanka Stream (Polish flysch Carpathians) under changing antropopressure, 2015
       
248. Piotr Rosik, Karol Kowalczyk   
            
   Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010 = Development of road nad railway infrastructure in Poland versus modal shift in the years 2000-2010, 2015
       
249. Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Jarosław Baransowski, Krzysztof Błażejczyk, Marek Degórski, Sławomir Goliszek, Piotr Rosik, Jerzy Solon, Marcin Stępniak, Izabela Zawiska   Wpływ korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny = Impact of the selected road corridors on natural environment of the adjacent areas, 2015
       
250. Tomasz Komornicki, Jacek Zaucha, Barbara Szejgiec, Rafał Wiśniewski   Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury, 2015
       
251. Andrzej Affek   Dynamika Krajobrazu. Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek) = Landscape dynamics: Determinants and patterns on the example of the Wiar Basin in the Carpathians (18th-21st century), 2016
       
252. Anna Bucała, Anna Budek, Maciej Kozak, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka   Kierunki przemian środowiska przyrodnicznego dolin gorczańskich = Directions of changes in the natural environment of valleys in the Gorce Mountains, 2016
       
253. Joanna Plit     Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany = Cultural landscapes of Poland and their evolution, 2016
       
254. Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, Piotr Werner   Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski = Land use change and spatial interactions in Poland's metropolitan areas, 2016
       
255. Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek   Syndrom nimby na obszarach wiejskich: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalicacji niechcianych inwestycji = The nimby syndrome in rural areas of Poland. Determinants and specificity of conflicts on the location of unwanted investments, 2016
       
256. Ewa Korcelli-Olejniczak, Stanisław Kozłowski, Adam Bierzyński, Filip Piotrowski   Region metropolitalny Warszawy – Studia miast średniej wielkości = Metropolitan region of Warsaw – A study on middle-sized tonws, 2017
       
257. Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański   Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE = Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the cohesion policy, 2017
       
258. Piotr Rosik, Wojciech Pomianowski, Sławomir Goliszek, Maricn Stępniak, Karol Kowalczyk, Robert Guzik, Arkadiusz Gołoś,
Tomasz Komornicki
  Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce = Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC), 2017
       
259. Jan Marek Matuszkiewicz, Jerzy Solon, Anna Kowalska, Jacek Wolski, Andrzej Affek, Marek Degórski, Bożenna Grabińska, Anna Kozłowska, Joanna Plit, Ryszard Wojciech Pawlicki   Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu = Long-term forest cover changes in terms of landscape sustainability : a case of Masuria-Kurpie borderland, 2017
       
260. Przemysław Śleszyński,
Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki
  Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji Państwa: Obszarów Wzrostu i Obszarów Problemowych = Delimitation of the state intervention strategic areas: Growth areas and problem areas, 2017
       
261. Marcin Stępniak, Rafał Wiśniewski, Sławomir Goliszek, Szymon Marcińczak   Przestrzenne zróżnicowania poziomu dostępności usług publicznych w Polsce = Spatial accessibility to public services in Poland, 2017
       
262. Bożena Degórska   Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy = Spatial urbanization of rural areas of the Warsaw Metropolitan Area: Ecological and landscape context, 2017
       
263. Magda Kuchcik   Zmiany warunków termicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność = Thermal conditions in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries, and their impact on mortality, 2017
       
264. Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak

  Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego = Ecological and physiognomical costs of spatial chaos, 2018
       
265.     Halina Kaczmarek: Ewolucja strefy brzegowej nizinnych zbiorników zaporowych w warunkach dużych wahań poziomu wody na przykładzie zbiornika Jeziorsko na Warcie = Evolution of the shore zone of lowland water reservoirs in the conditions of significant water level fluctuations on the example of the Jeziorsko Reservoir on the river Warta, 2018

       
266. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon   Prace nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions, 2018
       
267. Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk   Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym = Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland – The municipality level aspects, 2018
       
268. Piotr Gierszewski   Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu zbiornika włocławskiego = Hydromorphological conditions of the functioning of the Włocławek Reservoir Geo-ecosystem, 2018