IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Anna Kozłowska, emerytowana
Office
Phone
E-mail

Education

 • 1965-1970 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Statistical analysis of interspecific relationships as a criterion of phytocenosis homogeneity; as exemplified by ‘light oak’ stands Potentillo albae-Quercetum in the Białowieża Forest).

Academic career and degrees

Warsaw University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Botany, 1970-1973

Institute of Botany Polish Academy of Sciences, 1973-1981

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1981

 • 1982 – PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled Reference map of potential natural vegetation of Poland as a basis for interpretation of selected elements of geographical environment; as exemplified by SE Poland).
 • 2008 – habilitated (post-doctoral) degree in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Transition zones between vegetation systems - the multi-scale approach on the example of mountain vegetation).

Research interests

Phytosociology, plant ecology, in particular:

 • vegetation maps,
 • plant communities of Poland,
 • European mountain vegetation,
 • relations between relief and vegetation.

Awards and distinctions

 • 1982 – Bronze Honorary Badge “For merits to Warsaw” awarded for social involvement in environment protection.

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kozłowska A., Kowalska A., 2020, Potential natural vegetation – the basis for habitat characterisation and its relation to geological substratum and regional variation, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 89-114.
 • Kowalska A., Matuszkiewicz J., Solon J., Kozłowska A., 2017, Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats, Silva Fennica, 51, 1, s. art. id 1684.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., 2016, Ocena kondycji drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego za pomocą metody drzewa decyzyjnego oraz wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat 5 TM, Sylwan, 160, 3, s. 256-264.
 • Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., 2014, Variability in spectral characteristics of trampled high-mountain grasslands, Miscellanea Geographica, 18, 2, s. 10-14.
 • Kozłowska A., 2013, Roślinność Doliny Suchej Wody, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego wspólczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 127-136.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2013, Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland, Forest Ecology and Management, 310, s. 567-576.
 • Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., 2012, Zróżnicowanie spektralne wybranych gatunków muraw wysokogórskich Doliny Gąsienicowej narażonych na wydeptywanie, Teledetekcja Środowiska, 47, s. 75-86.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Solon J., 2012, Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, [w:] Red. Jan M. Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, , s. 63-154.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2010, Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokogórskiego, Czas. Geogr., 81, z. 1-2, s. 21-41.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2010, Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu, [w:] Red. Zbigniew Krzan, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 21-28.
 • Kozłowska A., 2009, Changes in the spruce forests of the Polish Tatra Mts. during the last 80 years, Landform Anal., 10, s. 64-69.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2009, Problems in geoecological approach to high-mountains environment (based on studies of relief-vegetation relationships), Landform Anal., 10, s. 70-76.
 • Kozłowska A., 2007, Analiza zmian w zbiorowiskach buczyn górskich w Bieszczadach, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 433-457.
 • Kozłowska A., 2007, Analiza trwałości charakterystyki fitosocjologicznej borów świerkowych Tatr w ciągu 80 lat, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 410-433.
 • Kozłowska A., 2007, Zmiany w buczynie pomorskiej na kresowym stanowisku pod Biskupcem na Pojezierzu Mazurskim w ciągu 40 lat, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 129-134.
 • Kozłowska A., 2006, Detailed mapping of high-mountain vegetation in the Tatra Mts, [w:] Eds. Z. Mirek, J.J. Wójcicki, guest coeditor J. Holeksa, Krystyna Falińska & Janusz B. Faliński Festschrift, Polish Botanical Studies, 22, Instytut Botaniki PAN, Kraków, , s. 333-341.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2006, Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland), Pol. J. Ecol., 54, nr 1, s. 69-90.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2006, Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne), [w:] Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, , s. 95-100.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2006, Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains, Geographia Polonica, 79, 1, s. 27-39.
 • Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M., Kozłowska A., 2006, Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem naziemnych technik hiperspektralnych, [w:] Red. Barbara Godzik, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.2. Nauki biologiczne, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, , s. 113-124.
 • Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M., Kozłowska A., Krówczyńska M., 2006, Kartowanie górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem zobrazowań hiperspektralnych DAIS7915, [w:] Red. Barbara Godzik, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.2. Nauki biologiczne, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, , s. 125-135.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2003 (dr. 2005), Geobotaniczne wskaźniki morfodynamiki stoków wysokogórskich, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 47, z.1, s. 154-157.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., 2005, Regional development scenarios, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 25-34.
 • Sobczak M., Folbrier A., Kozłowska A., Krówczyńska M., Pabjanek P., Wrzesień M., Zagajewski B., 2005, Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis, [w:] Ed. Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Imaging spectroscopy. New quality in environmental studies, Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University, Warsaw, , s. 763-780.
 • Zagajewski B., Kozłowska A., Krówczyńska M., Sobczak M., Wrzesień M., 2005, Mapping high mountain vegetation using hyperspectral data, EARSeL eProceedings, 4, nr 170-78
 • Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M., Pabjanek P., Rowczyńska M., Folbrier A., Zaremski K., Kozłowska A., 2004, Spectral properties of high mountain plants, Abstract book 24th EARSeL Symposium "New Strategies for European Remote Sensing", 25-27 May 2004, Dubrovnik, Croatia, IUC, Dubrovnik, , s. 15-17.
 • Kozłowska A., Plit J., 2002, Mapy roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej) w skali 1:10.000 i 1:20.000, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 197-201.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2002, Vegetation as a tool in the characterisation of geomorphological forms and processes: an example from the Abisko Mountains, Geogr. Annaler Ser.A, 84, nr 3/4, s. 233-244.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2002, Odzwierciedlenie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia Kasprowego Wierchu, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 403-406.
 • Kozłowska A., 2001, Roślinność strefy przejścia między piętrem subalpejskim a alpejskim (na przykładzie wybranych obiektów w Dolinie Gąsienicowej), [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 239-252.
 • Kozłowska A., 2001, Strefy przejścia (ekotony) uwarunkowane antropogenicznie (na przykładzie obszaru siedliskowego świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum w Korytowie), [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 143-167.
 • Kozłowska A., 2001, Mapa roślinności Warszawy w skali 1:10.000 - założenia teoretyczne, metoda wykonania i zastosowanie, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 107-119.
 • Solon J., Kozłowska A., 2001, Roślinność potencjalna i uwarunkowania siedliskowe przestrzennego zróżnicowania roślinności rzeczywistej, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 124-130.
 • Solon J., Kozłowska A., 2001, Waloryzacja roślinności rzeczywistej Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 148-154.
 • Solon J., Kozłowska A., 2001, Lokalne typy roślinności o charakterze przejściowym, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 142-146.
 • Kozłowska A., 2000, Roślinność, Wisła w Warszawie, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa, , s. 101-107.
 • Kozłowska A., 2000, The forest communities in the Przemyśl Foothills, south east Poland, Fragm. Flor. Geobot., 45, nr 1/2345-372 : mapy.
 • Matuszkiewicz J., Chojnacki J., Kozłowska A., Plit J., Roo-Zielińska E., 2000, Zróżnicowanie typologiczno-przestrzenne i dynamiczne roślinności obszaru międzywala Wisły na odcinku warszawskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 31-75.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., 2000, "Orchodaceous" beech forests in the Góry Krowiarki range (Eastern Sudetic Mountains), Fragm. Flor. Geobot., 45, nr 1/2373-391 : fot.
 • Kozłowska A., 1999, Problemy kartowania roślinności wysokogórskiej w skali szczegółowej (na przykładzie map roślinności Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego), [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 37-43.
 • Kozłowska A., Jakomulska A., 1999, Struktura przestrzenna roślinności kotłów Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 63-79.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wprowadzenie, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 9-16.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999, Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 121-132.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Jakomulska A., 1999, Roślinność jako wskaźnik morfodynamiki stoku wysokogórskiego, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 91-104.
 • Kozłowska A., Solon J., 1999, Charakterystyka roślinności PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych, [w:] Red. Marek Zgorzelski, Góry Stołowe. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa, , s. 132-137.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 1999, Pokrywa śnieżna a roślinność, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 81-89.
 • Kozłowska A., 1997, Potencjalna roślinność naturalna, [w:] Red. Roman Zielony, Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia Przyrodniczoleśna, Wydaw. SGGW, Warszawa, , s. 76-78.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1997, Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope), Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book, Universidad de La Laguna, La Laguna, , s. 173-178.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1996, Relacje śnieg - roślinność w obrębie form niwalnych, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 167-179.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1996, The spatial relations of relief and vegetation, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 30, s. 117-128.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1996, Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim, [w:] Red. Andrzej Kownacki, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.2. Biologia, [b.w.], Kraków, , s. 81-83.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1996, Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 210-213.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1996, Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 78-80.
 • Kozłowska A., 1995, Vegetational subzones in mountains - a natural and anthropogenic feature?, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, EURO-MAB IV. Mountain zonality facing global change. Conference, 6-11 September 1993, Zakopane, Poland, Conference Papers, 21, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 87-90.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 1994, Geobotaniczne wskaźniki denudacji stoków wysokogórskich, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 75-85.

Editorial publications

 • Romanowski J., Matuszkiewicz J., Kowalczyk K., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., Bouwma I., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T., 2005, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, 127 s.
 • Kotarba A., Kozłowska A., 1999, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, 132 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2015, Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014., Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 143-144.
 • Kozłowska A. (rec.), 2013, P. Migoń - Geoturystyka. Warszawa 2012, Przegląd Geograficzny, 85, 1, s. 134-136.
 • Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Ochtyra A., Marcinkowska A., 2013, Variablility of spectral characterics of trampled high-mountain meadows of the Tatra National Park M&B Reserve, Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy. Book of abstracts, [b.w.], Matera, , s. 110.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska A., 2013, Comparison of spruce forests condition in Karkonosze and Tatras, [w:] Eds. J. Stursa, J. Andrle, Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts, The Krknose Mts. National Park Administration, Spindleruv Mlyn, , s. 86.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska A., Gamba P., Kycko M., 2013, Mapping of damaged forest areas of the Tatra Mountains using Landsat images and fuzzy ARTMAP simulator, Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy. Book of abstracts, [b.w.], Matera, , s. 112.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland, Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012, University College, Cork, , s. 93.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2011, Zmiany rzeźby i roślinności przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu od wpływem turystyki, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 126.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2010, Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 135.
 • Breymeyer A., Degórski M., Kozłowska A., Matuszkiewicz J., Biegański L., 2004, Chronić czy pielęgnować [dyskusja], Urbanista, nr 6, s. 22-24.
 • Zagajewski B., Kozłowska A., Rowczyńska M., Sobczak M., Wrzesień M., 2004, Mapping high mountain vegetation using hyperspectral data, Abstract book 1st EARSeL Workshop of Special Interest Group on "Land use & land cover", 28-29.05.2004, Dubrovnik, Croatia, IUC, Dubrovnik, 1 s.
 • Jakomulska A., Kozłowska A., 2002, Application of high resolution satellite image (IKONOS) for construction of large scale vegetation map of the Tatra Mountains, EnviroMount. Conference on GIS and RS in Mountain Environment Research. 19-23 September 2002, Zakopane, Poland. Abstracts, GIS Laboratory. Institute of Geography and Spatial Management. Jagiellonian University, Cracow, , s. 56-57.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2002, Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich, [w:] Red. K. Klimek, K. Kocel, Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 133-135.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2001, Application of vegetation for diagnosis of geomorphologic forms and processes – an example from the Abisko mountains, Geomorphological Research in the Abisko Region, 11-14 October 2001, Abisko Research Station, Abisko, , s. 24.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2001, Roślinność jako wskaźnik dynamiki rzeźby wysokogórskiej - możliwości i ograniczenia, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 118-120.
 • Kotarba A., Kozłowska A., 2000, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu [streszczenie], Działalność Nauk., 9, s. 174-177.
 • Kozłowska A., 2000, Problemy kartowania roślinności wysokogórskiej Tatr w skali szczegółowej (na przykładzie map Kotła Gąsienicowego i Kotła Goryczkowego Świńskiego), Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 64.
 • Kozłowska A., Plit J., 2000, Mapa roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej) w skali 1:20.000, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 65.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2000, Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego Wierchu, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 97.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1995, Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim, I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników, [b.w.], Zakopane, , s. 34.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1995, Zróżnicowanie roślinności w obrębie form niwalnych, [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 78-79.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1995, Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 47-48.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1995, The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 59-60.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1993, Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope), Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993, Universidad de Laguna, Tenerife, , s. 22.

Documentation studies

 • Kozłowska A., 2014, Obituary: Professor Władysław Matuszkiewicz (1921-2013), IAVS Bulletin, 1, s. 18-19.

Maps, atlases

 • Kozłowska A., Plit J., Zagajewski B., 2006, High-mountain vegetation of the Tatras (central part), [w:] Eds. Z. Mirek, J.J. Wójcicki, guest coeditor J. Holeksa, Krystyna Falińska & Janusz B. Faliński Festschrift, Polish Botanical Studies, 22, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 1 mapa.
 • Kozłowska A., 1997, Roślinność rzeczywista Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Poznaj Świat, nr 31 mapa.
 • Kozłowska A., Kwolczak J., 1997, Potencjalna roślinność naturalna Puszczy Kozienickiej, [w:] Red. Roman Zielony, Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia Przyrodniczoleśna, Wydaw. SGGW, Warszawa, 1 mapa barwna na wklejce.
 • Celiński F., Medwecka-Kornaś A., Denisiuk Z., Dziewolski J., Kostrowicki A., Kozłowska A., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Wika S., 1995, Arkusz 11: Wyżyna Śląska, Beskidy Zachodnie i Tatry, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Kozłowska A., Denisiuk Z., Dziewolski J., Faliński J., Kostrowicki A., Kwolczak J., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Medwecka-Kornaś A., Plit J., 1995, Arkusz 10: Kotlina Sandomierska i Beskidy Środkowe, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Leszczyńska M., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Wojterska H., Wojterska M., Wojterski T., 1995, Arkusz 9: Nizina Śląska, Pogórze Zachodniosudeckie i Sudety Zachodnie, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Olaczek R., Celiński F., Kozłowska A., Kostrowicki A., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J., Matuszkiewicz W., Wika S., Wojterska H., Wojterska M., Wojterski T., 1995, Arkusz 8: Wzniesienia Południowomazowieckie i Wyżyna Środkowomałopolska, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Solińska-Górnicka B., Chojnacki J., Fazlejew A., Kostrowicki A., Kozłowska A., Kwolczak J., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J., Olaczek R., Plit J., 1995, Arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Wojterski T., Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Jasnowski M., 1995, Arkusz 2: Pobrzeże Gdańskie i Pojezierze Wschodniopomorskie, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Zagajewski B., Kycko M., Kozłowska A., 2014, Wpływ rozdeptywania szlaków na roślinność wysokogórską, Tatry, 47, s. 18-21.
 • Chojnacki J., Kozłowska A., 2010, Główne typy roślinności, [w:] Red. nauk. Maciej Luniak, Przyroda Bielan warszawskich, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, , s. 99-115.
 • Luniak M., Kozłowska A., 2010, Stan bielańskiej roślinności i potrzeby jej ochrony, [w:] Red. nauk. Maciej Luniak, Przyroda Bielan warszawskich, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, , s. 269-281.
 • Kozłowska A., 2005, [Udział w 10 hasłach], Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kozłowska A., 2004, [2 hasła autorskie i 15 współautorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kozłowska A., 2003, [8 haseł autorskich lub współautorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kozłowska A., 2002, [Udział w opracowaniu 9 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kozłowska A., 2001, [12 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kozłowska A., 2001, [Udział w opracowaniu 4 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,