IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Barbara Krawczyk, emerytowana
Office 339
Phone +48 226978839
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie, 4, PAN IGiPZ, Warszawa, 194 s. : mapy.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, 611 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 2001, Bioklimat Krasnobrodu, Dokumentacja Geograficzna, 24, PAN IGiPZ, Warszawa, 53 s.
 • Krawczyk B., Błażejczyk K., 1999, Klimatyczna i bioklimatyczna charakterystyka Polski północno-wschodniej, Zeszyty IGiPZ PAN, 58, PAN IGiPZ, Warszawa, 33 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie, 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 200 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1996, Atlas Warszawy. Z.4. Środowisko fizycznogeograficzne - niektóre zagadnienia, PAN IGiPZ, Warszawa, XXVIII + 84 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 1995, Warunki bioklimatyczne Supraśla, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, 68 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Krawczyk B., 2005, Specyficzne cechy bioklimatu Krynicy, Balneol. Pol., 47, z.3/4, s. 101-105.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2004, The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts, Geographia Polonica, 77, 1, s. 45-61.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2003, Warunki bioklimatyczne Szczawna-Zdroju, Balneol. Pol., 45, z.3/4, s. 68-77.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2003, Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk, Balneol. Pol., 45, z.1/2, s. 78-91.
 • Krawczyk B., 2003, Kryteria oceny bioklimatu uzdrowisk, Balneol. Pol., 45, z.3/4, s. 78-87.
 • Krawczyk B., 2003, Stres ciepła - cecha bioklimatu Polski, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 283-294.
 • Krawczyk B., 2002, Wpływ pogody na zdrowie, Rocz-i Warsz. Szk. Zdrowia, 2, nr 2, s. 49-55.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2001, Charakterystyczne cechy klimatu Warszawy, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 39-56.
 • Krawczyk B., 2001, Środowisko przyrodnicze, [w:] Red. Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska, Województwo podlaskie u progu XXI wieku, Wydaw. WSE, Białystok, , s. 23-39.
 • Krawczyk B., 2001, Ryzyko wystąpienia stresu ciepła w wybranych uzdrowiskach polskich, Balneol. Pol., 43, z.1/2, s. 88-93.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 2000, Krasnobród jako przyszłe uzdrowisko klimatyczne, borowinowe, Balneol. Pol., 42, z.3/4, s. 112-121.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 2000, Bioklimatyczne walory Krasnobrodu, Sympozjum nt.: "Powstanie uzdrowiska Krasnobród", 11 marca 2001 r, Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, Krasnobród, , s. 25-30.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2000, Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski, [w:] Red. Ryszard Horodeński, Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski. Praca zbiorowa, Studia Regionalne, 2/2000, Wydaw. WSE, Białystok, , s. 410-426.
 • Krawczyk B., 2000, Izolacyjność cieplna odzieży jako wskaźnik oceny warunków biotermicznych, Balneol. Pol., 42, z.3/4, s. 105-111.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., 1999, Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland, [w:] Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter, Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999, Macquarie University, Sydney, 6 s.
 • Krawczyk B., 1999, The development of health-resort treatment and tourism in the Polish and Ukrainian part of the Carpathian Euroregion, Reg. Ekonomika, nr 4, s. 161-175.
 • Krawczyk B., 1999, Lecznictwo uzdrowiskowe na południowo-wschodnich kresach Polski w okresie międzywojennym, Balneol. Pol., 41, z.3/4, s. 114-123.
 • Krawczyk B., 1999, Lecznicze i turystyczne zasoby Regionu Karpackiego (Ukraina), Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 25-40.
 • Krawczyk B., 1999, Lecznictwo uzdrowiskowe i walory turystyczne pogranicza polsko-ukraińskiego, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 41-57.
 • Krawczyk B., Błażejczyk K., 1998, Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla), Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys., 3, s. 563-569.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., Skoczek J., 1997, Bioclimatic conditions of coffee plantation in Central Vietnam, [w:] Ed. K.U. Sirinanda, Climate and life in the Asia Pacific: Proceedings. International Symposium - 10-13 April 1995, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam], , s. 310-218.
 • Krawczyk B., 1997, Możliwość klimatoterapii, wypoczynku i pracy na polskim wybrzeżu Bałtyku, Balneol. Pol., 39, z.3/4, s. 242-246.
 • Krawczyk B., 1996, Potential of climatotherapy, recreation and work under an open air in Poland, [w:] Ed. A. Hocevar, Z. Crepinsek, L. Kajfez-Bogataj, Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology, September 1-8, 1996, Biometeorology, 14/2, Slovenian Meteorological Society, Ljubljana, , s. 87-91.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1995, Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego, Balneol. Pol., 37, z.3/4, s. 108-114.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., Skoczek J., 1995, Bioclimatic conditions of coffee plantation in Central Vietnam, [b.w.], Brunei Darussalam, 10 s.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1995, Heat exchange on an active surface as the basis of evaluation of urban and industrial areas, [w:] Ed. Antonin Vaishar, Geography and urban environment. Papers of the 1st Moravian Geographical Conference CONGEO'95. Brno, Czech Republic, September 4-9, 1995, REGIOGRAPH, Brno, , s. 6-10.
 • Krawczyk B., 1995, Bioklimat Polski a możliwości klimatoterapii, wypoczynku i pracy na wolnym powietrzu, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 29-43.
 • Krawczyk B., Błażejczyk K., 1995, Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych strefach klimatycznych, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk, Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r, Conference Papers, 23, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 229-236.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1994, Recent bioclimatological studies in Poland, Geographia Polonica, 63, s. 37-50.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1994, Recent bioclimatological studies in Poland, Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, Geographia Polonica, 63, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-49.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., 1994, Bioclimatic research based on man-environment heat exchange, [w:] Eds. Rudolf Brazdil and Miroslav Kolar, Contemporary climatology. (Proceedings of the meeting of the Commission on Climatology of the International Geographical Union, 15-20 August 1994, Brno, Czech Republic), Brno, , s. 55-60.
 • Konstantinova T., Boloban J., Paszyński J., Krawczyk B., 1994, Przestrzenna i czasowa zmienność składników bilansu cieplnego w terenie o pagórkowatej rzeźbie, Badania topoklimatyczne w Mołdawii. T.S. Konstantinova, J. Boloban, Janusz Paszyński, Józef Skoczek, Barbara Krawczyk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 26, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-19.
 • Krawczyk B., 1994, Evaluation of bioclimate of Poland on the basis of modified Budyko's model of the human body heat balance, Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 13-26.
 • Krawczyk B., 1994, Ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka, Balneol. Pol., 36, z.1, s. 77-83.
 • Krawczyk B., 1994, Human heat balance and its applications in bioclimatology, Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-12.
 • Krawczyk B., 1983, Topoclimatic investigations of health resorts, Geographia Polonica, 45, s. 47-58.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Błażejczyk K., Krawczyk B., Kuchcik M., 2003, Od redaktorów, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2003, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie [streszczenie], Działalność Nauk., 15, s. 131-133.
 • Krawczyk B., 2003, [Hasła], [w:] Red. Tadeusz Niedźwiedź, Słownik meteorologiczny, IMiGW, Warszawa,
 • Krawczyk B., 2002, [Hasła], [w:] Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński, Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim, Wydaw. Nauk. PWN, Łódź-Warszawa,
 • Krawczyk B., 2002, Heat stress - a characteristic feature of Poland's bioclimate, Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume, Royal Meteorological Institute, Brussels, 1 s.
 • Krawczyk B., Węcławowicz G., 2001, Wstęp, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-8.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., 2000, Biotopoclimatic mapping of north-eastern Poland, 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 12-13.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2000, Bioclimatic conditions of Polish health resorts, Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress, Gidrometeoizdat Publishing House, St. Petersburg, , s. 38-39.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 2000, Bioclimatic conditions of Polish health resorts, Tools for the environment and man of the year 2000. ECAC2000, 3rd European Conference on Applied Climatology. Pisa, Italy, October 16-20, 2000. Abstracts, [b.w.], Pisa, , s. 258.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., 1999, Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland, [w:] Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter, Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, Macquarie University, Sydney, , s. 188.
 • Krawczyk B., 1998, The influence of the topoclimatic conditions of the Baltic seashore on teh thermal sensations in man, [w:] Ed. Maria Joao Alcoforado, Antonio Lopes, Henrique Andrade, Marcelo Fragoso, Climate and Environmental Change. Evora - Portugal, 24-30 August 1998. Pre-regional conference meeting of the Commission of Climatology. Abstracts, Edizioni Colibri, Lisbon, , s. 201-202.
 • Krawczyk B., Błażejczyk K., 1997, Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla), [w:] Red. Kazimierz Kłysik, III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 82-83.
 • Krawczyk B., 1996, Clothing requirements as an indicator of thermal comfort over the territory of Poland, [w:] Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro, Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel, [b.w.], Jerusalem], , s. 89.
 • Krawczyk B., 1996, Potential of climatotherapy, recreation and work in the open air in Poland, [w:] Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj, Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996, [b.w.], Ljubljana, , s. 164.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 1995, Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego, Streszczenia referatów XV Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego. Ustroń 21-23.IX.1995 r. Tematyka: "Leczenie uzdrowiskowe i fizykalne kręgosłupa", "Postępy w lecznictwie uzdrowiskowym i fizykalnym", [b.w.], Ustroń, , s. 46.
 • Krawczyk B., Błażejczyk K., 1995, Wprowadzenie, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk, Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r, Conference Papers, 23, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Błażejczyk K., Krawczyk B., 1994, Preface, Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 28, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.

Documentation studies

 • Krawczyk B., 2011, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2010 roku, Przegl. Geogr., 83, z.1, s. 151-153.
 • Krawczyk B., 2010, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2009 roku, Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 126-127.
 • Krawczyk B., 2009, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2008 r, Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 128-130.
 • Krawczyk B., 2008, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2007 r, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 155-157.
 • Krawczyk B., 2007, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2006 roku, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 183-185.
 • Krawczyk B., 2006, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2005 roku, Przegl. Geogr., 78, z.1, s. 159-161.
 • Krawczyk B., 2005, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2004 roku, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 117-118.
 • Krawczyk B., 2004, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2003 roku, Przegl. Geogr., 76, z.1, s. 109-111.
 • Krawczyk B., 2003, XIX Kongres Balneologiczny, Szczawno Zdrój, 11-13 IX 2003 r, Przegl. Geogr., 75, z.4, s. 649.
 • Krawczyk B., 2003, IV Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej, Bruksela, 11-15 XI 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 165-166.
 • Krawczyk B., 2003, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2002 roku, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 151-152.
 • Krawczyk B., 2002, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2001 roku, Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 307-308.
 • Krawczyk B., 2001, XVIII Ogólnopolski Kongres Balneologiczny, Sopot, 20-22 IX 2001 r, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 603-604.
 • Krawczyk B., 2001, III Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej. Piza, 16-20 X 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 237-239.
 • Krawczyk B., 2001, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2000 roku, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 213-214.
 • Krawczyk B., 2000, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.Leszczyckiego PAN w 1999 roku, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 159-161.
 • Krawczyk B., 1999, XVII Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny, Ciechocinek, 6-8 V 1999 r, Przegl. Geogr., 71, z.3, s. 366.
 • Krawczyk B., 1999, Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 188-189.
 • Krawczyk B., 1998, Konferencja na temat "Otwock - uzdrowisko, przegrana czy wciąż aktualna szansa", Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 390-391.
 • Krawczyk B., 1998, Konferencja na temat "Uzdrowiska a aglomeracje miejskie", Sopot, 17-18.040.1998, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 389-390.
 • Krawczyk B., 1998, [Szesnasty] XVI Kongres Balneoklimatyczny. Kołobrzeg, 11-13 IX 1997 r, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 147.
 • Krawczyk B., 1998, Działaność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w 1997 roku, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 143-145.
 • Krawczyk B., 1997, [Czternasty] XIV Międzynarodowy Kongres Biometeorologii, Lublana, 1-8 IX 1996, Przegl. Geogr., 69, z.1/2, s. 202-204.
 • Krawczyk B., 1996, [Piętnasty] XV Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny. Ustroń, 21-23 IX 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 292-293.
 • Krawczyk B., 1996, [Pierwsza] I Morawska Konferencja Geograficzna "Geografia a środowisko miejskie". Brno, 4-8 IX 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 286-288.
 • Krawczyk B., 1995, "Współczesna Klimatologia" - konferencja Komisji Klimatologii MUG. Brno, 15-20 VIII 1994 r, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 194-195.
 • Krawczyk B., 1993 (dr.1994), [Czternasty] XIV Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny. Inowrocław, 12-14 IX 1993 r, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 504-506.

Maps, atlases

 • Błażejczyk K., Grzybowski J., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuczmarski M., Miara K., Paszyński J., 1994, 31 map i 1 wykres, [w:] Red. Stanisław Leszczycki, Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa,
 • Krawczyk B., 2010, Meteoropatia - choroba cywilizacyjna, Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Warszawa, , s. 41-44.
 • Krawczyk B., 2010, Wpływ temperatury, wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczucia cieplne człowieka, Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Warszawa, , s. 23-27.
 • Krawczyk B., 2008, Klimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego, [w:] Red. Zbigniew Franczukowski, Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Praca zbiorowa, Wydaw. Mirex, Bydgoszcz, , s. 53-60.
 • Krawczyk B., 2000, Pogoda a zdrowie człowieka, Biul. Mokot. Uniw. Trzeciego Wieku, nr 10, s. 14-20.
 • Krawczyk B., 1996, Biometeorologia człowieka, Biol. w Szk., 49, nr 3, s. 125-131.