IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Joanna Plit, emerytowana
Office 402
Phone +48 226978902
E-mail

Education

 • 1966-1971 – Master degree studies: Warsaw University, Institute of Geography (master’s thesis entitled Output of geological and geomorphological geography in the two-decade post-war period).

Academic career and degrees

Archive of the Capital City of Warsaw and Warsaw Voivodeship (Region-Province), 1972-1973

Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Laboratory of Vegetation Cartography, 1973-1981

 • 1976 – PhD in Geographical Sciences in the field of physical geography, Faculty of Geography and Regional Studies (doctoral dissertation entitled Attempt at developing the method of ecological landscape regionalization based on the reference map of potential natural vegetation of Poland).

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1982

 • 1998 – habilitated (post-doctoral) degree in Earth Sciences in the field of physical geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Anthropogenic and natural transformations of the Mazovia vegetation landscapes – between the late 18th century and the year 1990)

Research interests

Research studies in the field of cartography, physical geography, environment protection, geobotany and history, covering primarily such areas as:

 • transformations of various elements of environment in historic times (particularly within the period of the last two centuries),
 • evolution of cultural landscapes of Poland,
 • structural and functional transformations of agricultural landscapes,
 • cartography of various environmental components (maps of vegetation, distribution of animals, and landscapes) and historical cartography.

Awards and distinctions

 • 1984 – Award of Sciences Secretary Polish Academy of Sciences for participation and contribution to a study entitled Geoecological study of a region of Wigry lakes.
 • 1985 – Honourable mention of the Czech Academy of Sciences.
 • 2002 – Award of the Office of the Capital City of Warsaw, Society of History Aficionados, Commission for Studies on the History of Warsaw and Jewish Historical Institute for a publication entitled Warsaw birds 1962-2000.
 • 2008 – Golden Badge awarded by the Polish Geographical Society.

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kozłowska A., Plit J., Pawlicki R., 2017, Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu, Prace Geograficzne, 259, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 402 s.
 • Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Prace Geograficzne, 253, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 302 s.
 • Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J., 2001, Atlas Warszawy. Z.8. Ptaki Warszawy 1962-2000, PAN IGiPZ, Warszawa, 179 s.
 • Avakyan I., Dukhovny V., Gudowski J., Guliyef Y., Kaiayshkina L., Kipshakbaev N., Khurtsilava M., Kusta A., Mamedov J., Osipov A., Plit F., Plit J., Roshenko E., Sarkissian V., Sokolov V., Tamm T., Tamm V., Żakowski W., 1997, Irrigation in the countries of the former Soviet Union in figures, Water Reports, 15, FAO, Rome, 227 s.
 • Plit J., 1996, Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.), Prace Geograficzne, 166, Wydaw. Continuo, Wrocław, 135 s.
 • Plit F., Plit J., Żakowski W., 1995, Drylands development and combating desertification. Bibliographic study of experiences in countries of the CIS, FAO Environment and Energy Paper, 14, FAO, Rome, 203 s.
 • Plit F., Plit J., Żakowski W., 1994, Developpement des terres arides et lutte contre la desertification: Etude bibliographique de la CEI, Cahiers FAO Environement, 14, FAO, Rome, 207 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Plit J., Pawlicki R., 2020, The history of human impact on forests of the Masuria-Kurpie borderland, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 246-282.
 • Plit J., Plit F., 2018, Dzielnica krajobrazowa i prowincja krajobrazowa - ich miejsce w hierarchicznej regionalizacji krajobrazów kulturowych, Czasopismo Geograficzne, 89, 1-2, s. 3-16.
 • Plit F., Plit J., 2016, Zagrożenia rozwoju lokalnego w strefie pograniczy administracyjnych. Przykłady z Francji i z Polski, Czasopismo Geograficzne, 87, 1, s. 11-20.
 • Plit F., Plit J., 2016, Hierarchia regionów krajobrazów kulturowych poziomy 3-10. Państwa krajobrazowe i regiony niższych szczebli, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 31, s. 9-24.
 • Plit J., Myga-Piątek U., 2016, Investigating openness of the cultural landscape: a methodological proposal, Geographia Polonica, 89, 2, s. 129-140.
 • Plit F., Plit J., 2015, Hierarchiczna regionalizacja krajobrazów kulturowych założenia wstępne. Poziomy 1 i 2: Cywilizacje i domeny kulturowe, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 30, s. 19-34.
 • Plit J., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu historyczno-kulturowym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 113-134.
 • Plit J., 2015, Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 27, s. 79-94.
 • Plit J., 2014, Secular forest exploitation and its landscape consequences evolution of forest landscapes on Polish territories, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 23, s. 149-164.
 • Plit J., Myga-Piątek U., 2014, The degree of landscape openness as a manifestation of cultural metamorphose, Quaestiones Geographicae, 33, 3, s. 145-154.
 • Plit J., 2013, The stamps of the authority and ownership in cultural landscape, Geographia Polonica, 86, 3, s. 267-277.
 • Plit J., Myga-Piątek U., 2013, Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo-religijnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 22, s. 11-28.
 • Plit J., 2012, Mapa Henneberga i mapa Lubinusa jako źródło informacji o stanie środowiska geograficznego na przełomie XVi i XVII w. Studium metodyczne, [w:] Red. Joanna Plit, Jerzy Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 33-47.
 • Plit J., 2012, Widoki z arterii komunikacyjnych. "Przód i tył miejscowości", [w:] Red. nauk. Grzegorz Jankowski, Urszula Myga-Piątek, Sławomir Pytel, Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 18, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 140-148.
 • Plit J., 2012, Słowo wstępne, [w:] Red. Joanna Plit, Jerzy Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 9-12.
 • Plit J., 2012, Ślady sacrum w krajobrazie, [w:] Red. Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga, Sacrum w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 17, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 33-40.
 • Plit J., 2011, Evolution of the South-Mazovian cultural landscape, Geographia Polonica, 84, 1, s. 95-111.
 • Plit J., 2011, Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym, [w:] Red. Sebastian Bernat, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 125-138.
 • Plit J., 2011, Krajobrazy kulturowe Turcji, [w:] Red. tomu Maciej Dłużewski, Zróżnicowanie krajobrazowe Turcji. Uwarunkowania fizyczno i społeczno-ekonomiczno geograficzne. Warsztaty Geograficzne, Turcja, 28.04.-07.05.2011 r, Komitet Nauk Geograficznych PAN; WGiSR UW, Warszawa, , s. 83-86.
 • Plit J., 2010, Przestrzenne zmiany zasięgu lasów i gospodarowania w lasach gminy Polanów w ciągu ostatnich 400 lat, [w:] Red. nauk. Wojciech Gil, Różnorodność biologiczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warciańsko-Polanowskie, Nadleśnictwo Polanów, Polanów, , s. 45-58.
 • Plit J., 2010, Kulturowe preferencje wyboru różnych typów krajobrazów do turystyki i rekreacji, [w:] Red. tomu Andrzej Richling, Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Warszawa - Biała Podlaska, , s. 333-339.
 • Plit J., 2010, Pustynie egipskie - geoturystyczna atrakcja, Geoturystyka, nr 1, s. 41-50.
 • Plit J., 2010, Pustynie egipskie - geoturystyczna atrakcja, Geoturystyka, nr 1, s. 41-50.
 • Plit J., 2010, Przestrzenne zmiany w zasięgu lasów i gospodarowania w lasach gminy Polanów w ciągu ostatnich 400 lat, [w:] Red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka, Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T.10. Miasto i gmina Polanów, Fundacja Dziedzictwo, Sławno-Polanów, , s. 269-288.
 • Plit J., 2010, Tradycyjny krajobraz wiejski wschodniego Podlasia na przykładzie "Krainy Otwartych Okiennic", [w:] Red. Zbigniew Kuriata, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 12, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 47-57.
 • Plit J., 2010, Naturalne i antropogeniczne przemiany krajobrazów delty Wisły, [w:] Red. Joanna Plit, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 13, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 13-28.
 • Plit J., 2010, Zmiany koryta Niemna w ciągu 200 lat (na odcinku od Hożej do Mielnika), [w:] Red. Joanna Plit, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 13, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 78-87.
 • Plit J., 2009, Ocena przemian sposobu użytkowania ziemi na Ziemi Sławieńskiej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Red. Iwona Jażewicz, Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 154-168.
 • Plit J., 2009, Przestrzenne zmiany użytkowania gruntów na Ziemi Sławieńskiej w ciągu ostatnich 400 lat, [w:] Red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka, Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T.9. Krajobrazy okolic Sławna, Fundacja "Dziedzictwo, Sławno, , s. 93-112.
 • Plit J., 2008, Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Krystyna Pawłowska, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 230-240.
 • Plit J., 2008, Przestrzenne analizy zmian środowiska przyrodniczego oraz użytkowania terenu (wykonywane na bazie starych map i materiałów archiwalnych), [w:] Red. Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Główne problemy współczesnej kartografii 2008. Analizy przestrzenne w kartografii, UWr Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii, Wrocław, , s. 157-172.
 • Plit J., 2008, Trwałość użytkowania ziemi jako wskaźnik rozwoju zrównoważonego, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 333-349.
 • Plit J., 2008, Computer as the instrument of manipulation (in the interpretation of the state and the evolution of landscape), [w:] Ed. Joanna Plit, Viacheslav Andreychouk, Methodology of landscape research, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 9, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, , s. 216-228.
 • Plit J., 2008, Zmiany relacji "człowiek-środowisko" w okolicach Kozienic, [w:] Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 37, PAN; PTG, Warszawa, , s. 205-210.
 • Plit J., Warowna J., 2008, Zmiany układu i kształtu koryt w ciągu ostatnich 250 lat - procesy w uregulowanym korycie Wisły, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 356-361.
 • Plit J., 2007, Analiza starych map jako źródła informacji o przemianach środowiska geograficznego, [w:] Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski, Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 1, IG AŚ, Kielce, , s. 197-203.
 • Plit J., 2007, Ewolucja krajobrazów kulturowych dolin rzecznych na ziemiach polskich, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Doliny rzeczne. Przyroda-krajobraz-człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 28-40.
 • Plit J., 2006, Granice krajobrazów kulturowych i ich trwałość, [w:] Red. Joanna Plit, Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 5, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 55-63.
 • Plit J., 2006, Naturalne i antropogeniczne zmiany ujściowych dopływów Wisły w ciągu ostatnich 250 lat, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 236-239.
 • Plit J., 2006, Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym, [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 217-226.
 • Łajczak A., Plit J., Soja R., Starkel L., Warowna J., 2006, Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years, Geographia Polonica, 79, 2, s. 65-87.
 • Krajewska I., Plit J., 2005, The natural environment of Farafra and its surroundings, [w:] Ed. Florian Plit, Development in the desert. A case study of Farafra Oasis, Egypt, Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, , s. 41-56.
 • Plit J., 2005, Wciąż aktualne spostrzeżenia Marii Dobrowolskiej na temat krajobrazu kulturowego i jego przemian, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 32-39.
 • Plit J., 2005, Observations on the condition of the natural environment in Egypt's New Valley, [w:] Ed. Florian Plit, Development in the desert. A case study of Farafra Oasis, Egypt, Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, , s. 31-40.
 • Plit J., 2005, Różne metody graficzne przedstawiania dynamiki krajobrazu stosowane na mapach, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 108-119.
 • Krajewska I., Plit J., 2004, Środowisko przyrodnicze Farafry i jej okolic, Afr., Azja, Amer. Łac., 81, s. 77-89.
 • Plit J., 2004, Przeobrażenia krajobrazów kulturowych Karpat Polskich dawniej i dziś, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Przemiany krajobrazu kulturowego Karpat. Wybrane aspekty, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 3, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 33-42.
 • Plit J., 2004, Obserwacje na temat stanu środowiska naturalnego w Nowej Dolinie w Egipcie, Afr., Azja, Amer. Łac., 81, s. 67-75.
 • Plit J., 2004, Changes in middle course of the river Vistula in historical times, Geographia Polonica, 77, 2, s. 47-61.
 • Plit J., 2004, Changes in the settlement system and land use in the Vistula River valley between Wargocin and Magnuszew during historical times, [w:] Ed. Halina Dobrzańska, Elisabeth Jerem, Tomasz Kalicki, The geoarchaeology of river valleys, Archaeolingua., (Series Minor, 18) Archaeolingua Alapitvany, Budapest, , s. 143-159.
 • Kalicki T., Plit J., 2003, Historical changes of the Vistula channel and its reflection in the flood plain between Józefów and Kazimierz Dolny, [w:] Ed. Adam Kotarba, Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology, Prace Geograficzne, 189, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 179-207.
 • Plit J., 2003, Wały przeciwpowodziowe - antropogeniczny element krajobrazu, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 171-178.
 • Plit J., 2003, Czynniki degradacji lasów i ich skutki dawniej i dziś (na przykładzie Puszczy Kozienickiej), [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 125-132.
 • Plit J., 2003, Turystyczne walory doliny Wisły środkowej do dziś nie wykorzystane, [w:] Red. nauk. Ewa Nowak, Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 74, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, , s. 223-230.
 • Kozłowska A., Plit J., 2002, Mapy roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej) w skali 1:10.000 i 1:20.000, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 197-201.
 • Plit J., 2002, Współczesne szczegółowe mapy roślinności wysokogórskiej Tatr, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 89-97.
 • Plit J., 2002, Atlasy do nauczania przyrody w szkole podstawowej, Pol. Przegl. Kartogr., 34, nr 3, s. 208-211.
 • Plit J., 2002, Turystyczne walory doliny Wisły środkowej do dziś nie wykorzystane, [w:] Red. Ewa Nowak, Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kielce, 28-29 wrzesień 2002, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 89-94.
 • Plit J., 2002, Zmiany biegu Wisły na odcinku od Stężycy do Magnuszewa oraz ich skutki, [w:] Red. Andrzej T. Jankowski, Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski, Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 1, UŚ, Sosnowiec, , s. 143-150.
 • Gromadzki M., Plit J., 2001-, Wędrówki ptaków, [w:] Red. Kazimierz Furmańczyk, Atlas Polskiego Wybrzeża Bałtyku, US, Szczecin, 1 mapa.
 • Plit J., 2001, Atlas awifauny Warszawy, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 121-129.
 • Plit J., 2001, Zmiany rozmieszczenia lasów w okolicach jeziora Wigry w XIX i XX wieku, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 139-148.
 • Plit J., 2001, Zmiany użytkowania ziemi w okolicach jeziora Wigry w XIX i XX w, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 250-262.
 • Plit J., 2001, Wybrane metody prezentacji graficznej zmian krajobrazów kulturowych (w zależności od ich specyfiki i skali opracowania), [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 112-116.
 • Plit J., 2001, Mapy flory i roślinności w polskich atlasach geograficznych, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 169-180.
 • Matuszkiewicz J., Chojnacki J., Kozłowska A., Plit J., Roo-Zielińska E., 2000, Zróżnicowanie typologiczno-przestrzenne i dynamiczne roślinności obszaru międzywala Wisły na odcinku warszawskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 31-75.
 • Plit J., 2000, Ewolucja roślinności i zmiany siedlisk doliny Wisły w okolicach ujścia Chodelki w latach 1948-1997, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 61-73.
 • Plit J., 1998, Uwagi o kartograficznej prezentacji dynamiki zjawisk, Pol. Przegl. Kartogr., 30, nr 2, s. 111-114.
 • Plit J., 1998, Dynamika przekształceń krajobrazów roślinnych Mazowsza w ciągu ostatnich 160 lat, [w:] Red. Krystyna Turkowska, Przemiany krajobrazu naturalnego Polski, Acta Geographica Lodziensia, 74, ŁTN, Łódź, , s. 185-197.
 • Matuszkiewicz J., Plit J., 1997, Mapa współczesnej dynamiki roślinności doliny Wisły i możliwości prognozowania przekształceń środowiska na jej podstawie, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 53-56.
 • Nefedova T., Doncev D., Ilieva M., Iordanova M., Velev S., Kabelaceva K., Vaishar A., Schoenfelder G., Spes M., Bassa L., Tomasi E., Jordan R., Plit J., Zevoianu I., Nefedova T., Volkova I., 1997, Problemy prirodopol'zovanija v Central'noj i Vostocnoj Evrope, GIP RECLUS Maison de la Geographie, Montpellier, 16 s.
 • Matuszkiewicz J., Plit J., 1996, Przeglądowa mapa roślinności naturalnej Polski w skali 1:300.000, Pol. Przegl. Kartogr., 28, nr 1, s. 3-8.
 • Plit J., 1996, Zmiany stanu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Polski w ostatnich latach a ich obraz w podręcznikach geografii, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 376-378.
 • Plit J., 1996, New maps on the use of and threats to the environment in Central and Southern Europe, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 161-163.
 • Plit J., 1996, Czy i w jakim tempie zmienia się dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna?, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 389-405.
 • Plit J., 1994, Ogólna charakterystyka środowiska geograficznego, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 18-31.
 • Plit J., 1994, Transformacja środowiska w świetle analizy historycznej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 131-144.
 • Plit J., 1993 (dr.1994), Mapa antropogenicznych przeobrażeń krajobrazów roślinnych Polski, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 389-396.
 • Plit J., 1994, Zastosowanie metody kartograficznej do badania procesu przekształcenia krajobrazów roślinnych w XIX i XX wieku na przykładzie Mazowsza, Pol. Przegl. Kartogr., 26, nr 2, s. 65-75.
 • Plit J., Solon J., 1994, Regionalizacja geobotaniczna na podstawie zróżnicowania roślinności potencjalnej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 125-129.
 • Plit J., Solon J., 1994, Preliminary characteristics of the natural environment in the western frontier zone of Poland, Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht, Arbeitsmaterial, 201, Verlag der ARL, Hannover, , s. 224-230.
 • Plit J., Solon J., 1994, Roślinność potencjalna, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 57-65.
 • Plit J., 1982, General map of potential natural vegetation of Poland, Geographia Polonica, 48, s. 31-40.

Editorial publications

 • Regulska E., Plit J. (red.), 2015, Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28120 s.
 • Plit J., Nita J., 2012, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 250 s.
 • Plit J., 2011, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, 59 s.
 • Plit J., 2010, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 13, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 216 s.
 • Plit J., Andreychouk V., 2008, Methods of landscape research, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 8, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, 270 s.
 • Plit J., 2006, Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 5, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 246 s.
 • Plit J., 2001, Encyklopedia Geograficzna Świata. T. 12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 256 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Plit J., 2016, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 31, s. 5-6.
 • Plit J., 2015, Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski., Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości. IV Konferencja z Geografii Historycznej, Łódź, 11-12 czerwca 2015 r, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź, , s. 23.
 • Plit J., Myga-Piątek U., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego., 27, s. 5.
 • Plit J., Regulska E., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28, s. 5-6.
 • Regulska E., Plit J., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28, s. 5-6.
 • Myga-Piątek U., Plit J., 2014, Preface, [w:] Ed. Urszula Myga-Piątek, Dissertations of Cultural Landscape Commission No 23, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 23, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 5-7.
 • Plit J., Andrejczuk W., 2014, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, s. 5.
 • Plit J., 2013, Analizy geograficzne i historyczne dawnych map, [w:] Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013. Streszczenia referatów i komunikatów, KARTPOL s.c., Lublin, , s. 10-11.
 • Plit J., 2011, Mapa Henneberga i mapa Lubinusa jako źródło informacji o stanie środowiska geograficznego na przełomie XVI i XVII w. Studium metodyczne, [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 39.
 • Plit J., 2011, [Przedmowa], [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 6.
 • Plit J., 2010, Kulturowe preferencje wyboru do wypoczynku krajobrazów skraju lasu, Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Biała Podlaska - Grabów, 20-22 maja 2010. Streszczenia referatów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska, , s. 44-45.
 • Plit J., 2010, Słowo wstępne, [w:] Red. Joanna Plit, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 13, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 9-10.
 • Plit J., 2010, Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym, [w:] Red. Sebastian Bernat, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Materiały XII Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Łęczna 29-30 września 2010, Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, , s. 41-42.
 • Plit J., 2009, Tradycyjny krajobraz wsi wschodniego Podlasia na przykładzie "Krainy otwartych okiennic", [w:] Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk, Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Kamień Śląski, , s. 27-28.
 • Plit J., 2009, Treści kartograficzne w zadaniach Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Pol. Przegl. Kartogr., 41, nr 1, s. 38-40.
 • Plit J., 2008, Przestrzenne analizy zmian środowiska przyrodniczego oraz użytkowania terenu (wykonywane na bazie starych map i materiałów archiwalnych), [w:] Red. tomu Edmund Malicki, Waldemar Spallek, Główne problemy współczesnej kartografii 2008. Analizy przestrzenne w kartografii. XVII Szkoła Kartograficzna, Wrocław-Krzyżowa w dniach 15-17 kwietnia 2008 r, UWr Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii, Wrocław, , s. 25-27.
 • Plit J., 2008, Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych, [w:] Red. Jacek Konopacki, Anna Skrzyńska, Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych. Streszczenia Konferencji Międzynarodowej, Niepołomice, Polska, 8-10 maja 2008, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Kraków - Sosnowiec - Niepołomice, , s. 108-109.
 • Plit J., 2008, Computer as the instrument of manipulation (in the interpretation of the state and the evolution of landscape), [w:] Ed. Viacheslav Andreichuk, Urszula Myga-Piątek, Małgorzata Pietrzak, Methodology of landscape research. Guide & abstracts of International Conference, Krynica, Poland, 3rd - 5th March 2008, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec - Krynica, , s. 38-39.
 • Plit J., Andreychouk V., 2008, Preface, [w:] Ed. Joanna Plit, Viacheslav Andreychouk, Methods of landscape research, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 8, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, , s. 5-6.
 • Plit J., 2007, Ewolucja krajobrazów kulturowych dolin rzecznych na ziemiach polskich, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk, Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej. IX Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec - Czerniowce, , s. 27.
 • Kalicki T., Plit J., 2006, Anthropogenic changes of valley geosystems: case studies from the Vistula river valley eastward of Cracow (southern Poland), [w:] Ed. Halina Dobrzańska, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Kinga Ryba, European Asscociation of Archaeologists 12th Meeting, Cracow, Poland, 19-24 September 2006. Abstracts book, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków, , s. 143.
 • Plit J., 2006, Słowo wstępne, [w:] Red. Joanna Plit, Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 5, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 5.
 • Plit J., 2006, Ginące krajobrazy młynów i foluszy, [w:] Red. nauk. Urszula Myga-Piątek, Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i eksploatacyjne. VIII Seminarium Krajobrazowe, Sosnowiec - Będzin - Zabrze, 11-12 maja 2006, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 58-59.
 • Plit J., 2005, Granice krajobrazów kulturowych i ich trwałość, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 2 s.
 • Plit J., 2005, Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 165-166.
 • Plit J., 2004, Historyczne przeobrażenia krajobrazów kulturowych Karpat Polskich, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Zbigniew Caputa, Krajobrazy Karpat. Materiały konferencyjne VI Seminarium Krajobrazowego, 7-9 października 2004 r., Cieszyn - Beskid Śląski i Żywiecki, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 25-26.
 • Plit J., 2002, Zmiany brzegu Wisły na odcinku od Stężycy do Magnuszewa i ich skutki, Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 1 s. nlb.
 • Plit J., 2001, Współczesne szczegółowe mapy roślinności wysokogórskiej Tatr, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 58-59.
 • Plit J., 2001, Atlas geobotaniczny doliny Bugu. Cz.1: od Niemirowa do ujścia. Red. Janusz B. Faliński, Eugeniusz Ćwikliński, Zygmunt Głowacki. "Phytocoenosis" Vol.12 (N.S.) 2000. Supplementum Cartoraphiae Geobotanicae 12, Pol. Przegl. Kartogr., 33, nr 1, s. 58-59.
 • Kozłowska A., Plit J., 2000, Mapa roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej) w skali 1:20.000, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 65.
 • Plit J., 2000, Atlas rozmieszczenia ptaków w Warszawie, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 146-147.
 • Plit J., 1998, Degradacja środowiska przyrodniczego i jej przyczyny w krajach byłego Związku Radzieckiego, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 46-47.
 • Plit J., 1998, O "Atlas Ost- und Suedosteuropa" raz jeszcze, Czas. Geogr., 69, z.1, s. 110-111.
 • Plit J., 1997, Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski. Bożena Kicińska. Warszawa 1996, Pol. Przegl. Kartogr., 29, nr 1, s. 42-43.
 • Plit J., 1997, Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski. Bożena Kicińska. Warszawa 1996, Geogr. w Szk., 50, nr 2, s. 124-125.
 • Plit J., 1996, Anthropogenic and natural transformation of the vegetational landscape of Mazowsze region, 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort, Stichting Internationaal Geografisch Congress, Utrecht, , s. 360-361.
 • Plit J., 1995, Puszcza Białowieska. Część polska. Mapa przyrodnicza. Skala 1:50.000. Białowieża, b.r.w, Pol. Przegl. Kartogr., 27, nr 3, s. 145.
 • Plit J., 1995, Application of the cartographical method for studying the process of vegetation landscape transformation (the example of Mazovia, Poland), Global Changes and Geography. The IGU Conference. Moscow, Russia, August 14-18, 1995. Abstracts, [b.w.], Moscow, , s. 281.
 • Plit J., 1995, New maps of the use of, and threats to the environment in Central and Southern Europe, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 37-38.
 • Plit J., 1994, Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do chwili obecnej, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 140-141.

Documentation studies

 • Plit J., 2012, XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego w Warszawie, Polski Przegląd Kartograficzny, 44, 1, s. 87.
 • Myga-Piątek U., Andrejczuk W., Plit J., 2008, Polsko-ukraińska konferencja naukowa "Krajobrazy dolin rzecznych", Czerniowce (Ukraina), 26-29 V 2007 r, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 159-163.
 • Plit J., 2005, Prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliński (28 X 1934 - 11 XI 2004), Pol. Przegl. Kartogr., 37, nr 1, s. 75-76.
 • Myga-Piątek U., Plit J., 2003, III Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Sosnowiec, 26-27 IX 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 155-159.
 • Faliński J., Kostrowicki A., Kwiatkowska-Falińska A., Plit J., Symonides E., 2001, Profesor Władysław Matuszkiewicz w oczach uczniów i przyjaciół, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 17-20.

Maps, atlases

 • Kozłowska A., Plit J., Zagajewski B., 2006, High-mountain vegetation of the Tatras (central part), [w:] Eds. Z. Mirek, J.J. Wójcicki, guest coeditor J. Holeksa, Krystyna Falińska & Janusz B. Faliński Festschrift, Polish Botanical Studies, 22, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 1 mapa.
 • Plit J., 2005, Mapy krajobrazowe, [w:] Red. L. Przyłuski, Atlas geograficzny. Szkoła podstawowa, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 6 map.
 • Plit J., 2005, Mapy krajobrazowe, [w:] Red. L. Przyłuski, Atlas geograficzny. Gimnazjum, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 6 map.
 • Plit J. et al., 2001, Umweltprobleme in Mittel- und Suedosteuropa um 1995, [w:] Red. Gesamtleitung Peter Jordan, Atlas Ost- und Suedosteuropa. Aktuelle Karten zu Oekologie, Bevoelkerung und Wirtschaft, Oesterreichisches Ost- und Suedeuropa-Institut, Wien, 1 mapa + Begleittext - 39 s.
 • Plit J., 2001, [Mapy], Ptaki śródmieścia Warszawy. Wiesław Nowicki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 58 map.
 • Plit J., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 23 mapy.
 • Plit J., Plit F., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 4 mapy.
 • Plit J., 1999, [24 mapy, 28 rycin i wykresów], Geografia świata. Gimnazjum 1. Florian Plit, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa,
 • Plit J., 1998, [Mapy], Geografia krajów Europy i Azji. Florian Plit, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 53 mapy.
 • Gromadzki M., Plit J., 1995, Fauna i jej dynamika, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 43.1 (1 mapa).
 • Głowaciński Z., Plit J., 1995, Fauna i jej dynamika, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 43.1 (6 map).
 • Kozłowska A., Denisiuk Z., Dziewolski J., Faliński J., Kostrowicki A., Kwolczak J., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Medwecka-Kornaś A., Plit J., 1995, Arkusz 10: Kotlina Sandomierska i Beskidy Środkowe, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Profus P., Plit J., 1995, Fauna i jej dynamika, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 43.1 (1 mapa).
 • Solińska-Górnicka B., Chojnacki J., Fazlejew A., Kostrowicki A., Kozłowska A., Kwolczak J., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J., Olaczek R., Plit J., 1995, Arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Kostrowicki A., Plit J., 1994, Zasięgi wybranych gatunków zwierząt, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 43.2 (8 map).
 • Riedel A., Plit J., 1994, Zasięgi wybranych gatunków zwierząt, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 43.2 (1 mapa).
 • Plit J., Plit F., 2009, Piętrowość roślinności w górach, Geogr. w Szk., wyd. specjalne nr 1, s. 30-33.
 • Plit J., 2005, [Współautorstwo 5 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Plit J., 2005, Strefy roślinne Ziemi a krajobrazowe mapy świata, Geogr. w Szk., 58, nr 6, s. 4-10.
 • Plit F., Kicińska B., Łęcka I., Plit J., Podgórski Z., Szewczyk I., Wrona J., 2004, Wiesz, że umiesz. Geografia. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 244 s.
 • Plit J., 2004, [2 hasła autorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.19, 23, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kicińska B., Łęcka I., Plit J., Plit F., 2003, Odkrywamy Unię Europejską. Kompendium wiedzy, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 200 s.
 • Plit J., 2003, [5 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Plit F., Makowski J., Plit J., 2002, Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.6 224 s.
 • Plit J., 2002, [3 hasła], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Plit F., Makowski J., Plit J., 2001, Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.5 224 s.
 • Plit J., 2001, [Udział w opracowaniu 6 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1, 2, 6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Plit F., Makowski J., Plit J., 2000, Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.4 224 s.
 • Plit J., 2000, Degradacja środowiska przyrodniczego w krajach byłego Związku Radzieckiego, Geogr. w Szk., 53, nr 2/3, s. 85-91.
 • Plit F., Makowski J., Plit J., 1999, Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.3 popr 224 s.
 • Plit F., Makowski J., Plit J., 1998, Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, Wyd.2 224 s.
 • Plit J., 1998, Zmiany stanu środowiska w Polsce w ostatnich latach, Geogr. w Szk., 51, nr 4, s. 195-199.
 • Plit F., Makowski J., Plit J., 1997, Polska w dobie przekształceń. Podręcznik geografii dla szkoły średniej, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, 224 s.
 • Plit F., Plit J., 1997, [Część encyklopedyczna], Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną, PPWK im. E. Romera, Warszawa, , s. Wyd2 s28-82.
 • Plit F., Plit J., 1995, [Część encyklopedyczna - geografia], Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną, PPWK, Warszawa, , s. 28-71.
 • Plit J., 1994, Szukając resztek litewskich puszcz, [w:] Wybór i oprac. Danuta Licińska, W Europie. Wypisy geograficzne, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, , s. 26-28.