PEOPLE


Dr. Maria Bednarek-Szczepańska
Department of Rural Geography and Local Development
Office 422
Phone +48 226978922
E-mail

Education

 • 2005-2009 – PHD studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN) (doctoral thesis entitled Role of local entities in development of rural tourism in selected areas of Lublin region)
 • 2002-2006 – Master’s degree studies: Universityof Warsaw, Inter-Faculty Studies in  Environmental Protection (master’s thesis entitled Prospects for development of rural tourism in the Skierbieszowski Landscape Park
 • 1999-2004 – Master’s degree studies: Universityof Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled System of protected areas in the western part of the Low Beskids Mts. Poland)
 • Academic career and degrees

  Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2009

  • 2010 – PhD in geographical sciences, specialization in economic geography

  Research interests

 • Local development
 • Social activity in rural areas, social participation
 • Conflicts in spatial planning
 • Rural tourism
 • Positions held and membership

  • since 2015 - deputy editor of journal Studia Obszarów Wiejskich
  • 2009-2012 – a secretary of the Commission for the Master Theses Competition of the Polish Geographical Society
  • 2007-2010 – a vice-chairman of the Academic Branch of the Polish Geographical Society
  • 2003-2006 - an editorial secretary of popular-science journal Parki Narodowe  

  Other important research projects

  Participation in research projects:

  • 2010 – Medium-term Evaluation of the Programme for Rural Development in the years 2007-2013, the Ministry of Agriculture and Rural Development project carried out by a consortium Agrotec, IERiGŻ PIB, IUNG PIB (the case of study Rural Regeneration and Development)
  • 2008 – Report on the state and conditions of planning works in gminas (communes) as of the end of 2007 (project financed with the Ministry of Science and Higher Education funds, head Assoc. Prof. P. Śleszyński).
  • 2007 – Evaluation on EU legislation - Directive 85/337/EEC (Environmental Impact Assessment Directive) and Associated Amendments – carrying out evaluation and preparing report for Directorate-General for Enterpriseand Industry (European Commission): Bednarek M., Płoszaj A., 2007, Evaluation of Directive 85/337/EEC (Environmental Impact Assessment) and Associated Amendments. Poland Case Study.
  • 2006-2007 - Administrative Technologies and the Governance of Agrarian Reform: Liberal Modernization of the Polish Cadastral Infrastructure (University of Minnesota, USA, head: prof. Francis Harvey, J. Bański – coordinating the Polish part of the project) – coordination and drawing up questionnaires surveys.

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Bednarek-Szczepańska Maria: Rural tourism - "an apple of the eye" of rural policy in Poland. - Europa XXI 2017, 32 - s. 37-50.
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. - Mazowsze Studia Regionalne 2017, 21 - s. 103-116.
  • Dmochowska-Dudek Karolina, Bednarek-Szczepańska Maria: The NIMBY syndrome in rural areas. The case of Poland. a research report. [w]: New developments in the rural space of Central and South-East Europe. Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015. Red. Peter Jordan. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Institut fuer Stadt- und Regionalforschung, 2017 - s. 99-119 (ISR-Forschungsberichte; 43)
  • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland. [w]: Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences. Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 223-242.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 41 - s. 43-61.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. - Polityka Energetyczna 2016, 19, 1 - s. 53-72.
  • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 299-319.
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi w małych miastach w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 683-703.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2. Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 149-160 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/2)
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy: Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 243-260.
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
  • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 235-250.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Podróż przez małopolską wieś 2050. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 83-93.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 19-40.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 573-597.
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
  • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
  • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego. - Bliżej Brukseli 2011, nr 8 - s. 28-39.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Agritourism in Poland - self governments' views versus reality. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 78-88 (Discussion Papers. Special)
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 217-231 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny. - Wieś i Roln. 2011, nr 1 - s. 147-161.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. - Czas. Geogr. 2011, 82,, 3 - s. 249-270.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny. [w]: Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Red. Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska. Słupsk: Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010 - s. 108-119.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Private accomodation - source of income or hobby? Study of the selected areas in the Lublin Province. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 579-596 (Geopolitical Studies; 16)
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 118-122.
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
  • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
  • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Próby kształtowania wizerunku i funkcji turystycznej w peryferyjnej gminie rolniczej - przykład gminy Hrubieszów. [w]: Marka wiejskiego produktu turystycznego. Monografia. Red. Piotr Palich. Gdynia: Wydaw. Akademii Morskiej, 2009 - s. 51-58.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-19 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
  • Bednarek Maria: Moda na turystykę wiejską - obiecujący trend czy niespełnione nadzieje? Przykład wybranych obszarów Lubelszczyzny. [w]: Nowe trendy rozwoju turystyki. Red. nauk. Grzegorz Gołembski. Sulechów: Wydaw. PWSZ, 2008 - s. 311-320.
  • Bednarek Maria: Gmina Rewal jako obszar pełniący funkcję turystyczną. Współczesne procesy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu lokalnego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 229-235 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
  • Bednarek Maria: Rural aras along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities). [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 167-179 (Europa XXI; 16)
  • Bednarek Maria: Internet w promocji turystycznej - nowy kierunek badań geograficznych. Przykład wybranych gmin województwa lubelskiego. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 17-24 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
  • Bednarek Maria: Promocja w turystyce wiejskiej - działania kwaterodawców na przykładzie wybranych obszarów Lubelszczyzny. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 180-195.
  • Bednarek Maria: Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Red. Ewa Pałka. Kielce: IG AŚ, 2006 - s. 91-108.
  • Bednarek Maria: Uwarunkowania i możliwości wykorzystania turystycznego parków krajobrazowych województwa lubelskiego. - Probl. Turyst. 2006, 29, z.1-4 - s. 111-138.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: The characteristics of NIMBY type siting conflicts in rural areas of Poland. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 50.
  • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 36.
  • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
  • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy funkcjonowania kwater prywatnych na obszarach wiejskich Lubelszczyzny. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 9.
  • Bański Jerzy, Bednarek Maria: Introduction to the volume. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 5 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)