PEOPLE


Assoc. Prof. Mariusz Kowalski
Department of Spatial Organization
Office 18
Phone +48 226978998
E-mail

Education

 • 1988-1993 – Master degree studies: University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Ethnic minorities and ethnic conflicts in Central-East Europe).
 • 1994-1995 – Master degree studies: University of Warsaw, history (uncompleted).

Academic career and degrees


Office of the Capital City of Warsaw, 1993-1995

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1995

 •  2001 – PhD in Earth Sciences in geography (doctoral dissertation entitled Electoral geography of Poland: Spatial differentiation of electoral behaviours of Poles in the period 1989-1998)

The Centre for East European Studies, since 2001

Research interests

 • Political geography, population and historical geography (among others, ethnic and demographic issues, electoral geography, historical territorial divisions).

Positions held and membership

 • since 2000 – member of the Polish Geographical Society
 • since 2003– member of the Polish-Lithuanian Bilateral Experts’ Commission  for investigating problems with history and geography education
 • since 2006 – member of the Commission for Master Theses Competition of the Polish Geographical Society
 • since 2008 – member of the Executive Board of the Academic Branch Polish Geographical Society
 • since 2008 – member of the Genealogical Society of South Africa
 • 2000-2010 – member of the Rural Areas Study Group at the IGiPZ PAN

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Kowalski Mariusz: Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 57-72.
 • Kowalski Mariusz: Europejski układ centrum-pereferia z perspektywy badań genetycznych. - Obóz 2016, 55 - s. 19-32.
 • Kowalski Mariusz: Morawianie (Morawcy) w Polsce. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 115-132.
 • Kowalski Mariusz: Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 489-510.
 • Kowalski Mariusz: Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku. - Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 21 - s. 73–84.
 • Kowalski Mariusz: Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych. - Przegląd Wschodni 2015, 14, 1 - s. 151–166.
 • Kowalski Mariusz: Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814. - Werkwinkel 2015, 10, 1 - s. 65-96.
 • Kowalski Mariusz: Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2014, 3 - s. 225-242.
 • Kowalski Mariusz: Księstwa i książeta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów. - Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2014, 7 - s. 293-318.
 • Kowalski Mariusz: Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 54 - s. 89-105.
 • Kowalski Mariusz: Tibor Madleňák, 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 161-163.
 • Kowalski Mariusz: Atrakcyjność regionów i miast. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 88-103.
 • Kowalski Mariusz: Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 235-263 (Prace Geograficzne; 242)
 • Kowalski Mariusz: Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2013, 2 - s. 205-237.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007. - Geograficky Casopis 2012, 64, 2 - s. 91-109.
 • Kowalski Mariusz: Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 55-76.
 • Kowalski Mariusz: Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 279-312.
 • Kowalski Mariusz: Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 113-138.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6. [w]: ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al. Tarragona: ESPON & University Rovira i Virgili, 2011 - 19 s.
 • Kowalski Mariusz: The territorial administration reform and the Polish question in Lithuania. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 213-221 (Geopolitical Studies; 16)
 • Kowalski Mariusz: Wileńszczyzna - region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego. [w]: Wileńszczyzna małą ojczyzną. Red. Alicja Szerląg. Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT, 2010 - s. 65-89.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006). [w]: Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010 - s. 66-85.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona]. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 483-506.
 • Kowalski Mariusz: Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 173-203.
 • Kowalski Mariusz: Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815). - Familia 2009, 46, nr 3 - s. 147-164.
 • Kowalski Mariusz: Warsaw. European Parliament Election, 2004. [w]: Electoral Geography 2.0. Mapped politics. 2009.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Kowalski Mariusz: Struktura etniczna Obwodu Kaliningradzkiego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 183-188 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Kowalski Mariusz: Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 267-296 (Prace Geograficzne; 218)
 • Kowalski Mariusz: Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczypospolitej. [w]: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Red. Mariusz Kulesza. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 33-48.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 79-98 (Europa XXI; 18)
 • Kowalski Mariusz: Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 175-184 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Kowalski Mariusz: Belarusians in Białystok region. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 477-487 (Geopolitical Studies; 14)
 • Kowalski Mariusz: Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families. - Familia 2006, 43, nr 2 - s. 38-46.
 • Kowalski Mariusz: Udział emigrantów z Polski w formowaniu społeczności burskiej. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 143-147 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Kowalski Mariusz: Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku. [w]: "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów. Red. Andrzej Furier. Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006 - s. 88-105.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Kowalski Mariusz: Zachowania wyborcze Kaszubów. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 51-53.
 • Kowalski Mariusz, Malicki Jan: Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie. [w]: Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Aut. Jerzy Marek. Nowakowski et al. Warszawa: Wydaw. Trio, 2005 - s. 51-83.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Kowalski Mariusz: Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 407-430 (Biuletyn; 211)
 • Kowalski Mariusz: Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi - identyfikacja procesów. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 131-144 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Kowalski Mariusz: Spatial differentiation of EU accession referendum results in Poland. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 307-322 (Geopolitical Studies; 12)
 • Kowalski Mariusz: The civilizational divide in Poland. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ. 2004, 4 - s. 41-63.
 • Kowalski Mariusz: Wybory samorządowe w roku 2002 na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 73-85 (Europa XXI; 9)
 • Kowalski Mariusz: Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 11-48.
 • Kowalski Mariusz: Integration of the Polish lands with the neighbouring states in XIX century. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 495-506 (Geopolitical Studies; 11)
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie społeczeństwa woj. opolskiego w świetle geografii wyborczej. [w]: Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 75-80.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 303-309.
 • Kowalski Mariusz: Polacy na Białorusi, Białorusini w Polsce - obraz pogranicza dwóch narodów. Bialorus.pl, 2002 - online
 • Kowalski Mariusz: Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie. [w]: Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski. Red. Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 89-106.
 • Kowalski Mariusz: Electoral behaviour in Poland as the effect of the "clash of civilization". - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 219-237.
 • Kowalski Mariusz: The phenomenon of the Polish part of Spisz and Orava. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 113-119 (Europa XXI; 7)
 • Kowalski Mariusz: Województwo małopolskie na mapie wyborczej Polski. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 361-366.
 • Kowalski Mariusz: Geografia hipotetycznego poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 235-243.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Voting behaviour in region of Słupsk. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 287-303.
 • Kowalski Mariusz: Regional differentiation of electoral behaviour in countries of Central and Eastern Europe as the effect of the "civilisation clash". - Revista Rom. Geogr. Polit. 2001, 3, nr 1 - s. 77-90.
 • Kowalski Mariusz: Poles in Land of Grodno. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 37-50 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Kowalski Mariusz: Hipotetyczna geografia poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 117-120.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. - Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia 2001, 13c - s. 153-189.
 • Kowalski Mariusz: Spatial differentiation of electoral behaviour in Poland and Lithuania. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 717-733 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Kowalski Mariusz: Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-białoruskich. [w]: Belarusy i Paljaki: dyjalog narodau i kultur X-XX st. Materyjaly mizdonarodnaga kruglaga stala (Grodna, 28-30 verasnja 1999 g.). Red. Dzmitryj Karau, Aleg Latysonak. Grodna: [b.w.], 1999 (dr.2000) - s. 383-395 (Nas Radavod; 8)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 268-274.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 263-267.
 • Kowalski Mariusz: Electoral geography in Poland. [w]: Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998). Ed. Annamaria Duro. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 1999 - s. 87-95 (Discussion Papers; Special)
 • Kowalski Mariusz: Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 71-80 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Kowalski Mariusz: Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1998 - s. 285-294 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 15)
 • Kowalski Mariusz: Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990-1997). - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 269-282.
 • Kowalski Mariusz: Problem miasta Wisaginia (Visaginias) na Litwie jako przykład skutków migracji transgranicznych. [w]: Społeczne koszty migracji transgranicznych. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1997 - s. 387-400 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 12)
 • Kowalski Mariusz: Ethnic characteristics of the north-eastern borderland of Lithuania. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 115-131 (Geopolitical Studies; 2)
 • Kowalski Mariusz: Mazowsze na tle ogólnopolskim w świetle wyników wyborów z lat 1993 i 1995. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 189-194.
 • Kowalski Mariusz: Białoruś u progu rewolucji narodowej: rozważania na temat dwóch publikacji propagujących ideę białoruską. - Przegląd Wschodni 1997, 4, 3 - s. 651-656.
 • Kowalski Mariusz: Przemiany narodowościowe na Białorusi. P. Eberhardt. Warszawa, 1993. - Czas. Geogr. 1995, 66, z.3/4 - s. 407-410.
 • Kowalski Mariusz: Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. .

Editorial publications

 • Kowalski Mariusz: Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: [b.w.], 2003 - 190 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3)

Abstracts, reviews, notes

 • Kowalski Mariusz: Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy i Sejmu. [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 24.
 • Kowalski Mariusz, Malicki Jan: Ukrainian Survey: A report (December 2004–September 2006–April 2007). [w]: Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007. Warszawa: [b.w.], 2009 - s. 47-48 (Biblioteca Europae Orientalis; 28) (Parva; 2)
 • Kowalski Mariusz: Ziemia, klasa 8. R. Salna, G. Sapoznikovas, Vilnius 2007. [w]: Protokół posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemłów nauczania historii i geografii, Wilno, 19-22 maja 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2008 - 4 s.
 • Kowalski Mariusz: Wstęp. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: OA PTG, PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-8.
 • Kowalski Mariusz: Wstęp. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 7-8.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie polityczne województwa białostockiego, jako rezultat zetknięcia dwóch kręgów cywilizacyjnych. [w]: Problemy rozwoju regionalnego: materiały z seminarium naukowego-Grodno, 27 maja 1998 roku. Red. Z. Ejsmont. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000 - s. 51.
 • Kowalski Mariusz: Recenzja. [w]: Protokół posiedznia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii, Toruń, 17-20 maja 2007. .

Documentation studies

 • Kowalski Mariusz: Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza – projekt badawczy. RegioPortal – rozwój lokalny i regionalny – portal samorządowy, 2011 - online
 • Kowalski Mariusz: Badania ukraińskie Studium Europy Wschodniej. - Uniwersytet Kulturalny 2005, 54 - 2,
 • Kowalski Mariusz: Report on the 1st Polish-Lithuanian Seminar on Research on Polish-Lithuanian Transborder Cooperation, Wigry - Mariampole - Alytus, June 2-9, 1996. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 7-12 (Geopolitical Studies; 2)
 • Kowalski Mariusz: [Pierwsze] I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną. Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 558-560.

Maps, atlases

 • Kowalski Mariusz: Population in powiats (counties), declaring other then Polish nationality or ethnicity, 2002 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 153.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicownie etniczne i językowe Polski. Skala 1:8.000.000. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - 1 mapa.
 • Kowalski Mariusz: Wybory prezydenckie 2000, wybory parlamentarne 2001. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - arkusz 75.6 (13 map; 2 wykresy).
 • Kowalski Mariusz: Ariowie, Słowianie, Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza. Warszawa: 3S MEDIA Sp. z o.o., 2017 - 286 s. (Biblioteka Wolności)
 • Kowalski Mariusz, Pansegrouw Catharina Maria: Insiggewende brief uit Pole. - Doending vir Afrikaans. Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans 2013, 17, 1 - s. 3-4.
 • Kowalski Mariusz: Problemy demograficzne. [w]: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 112-137.
 • Kowalski Mariusz: Katastrofy antropogeniczne. [w]: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 84-97.
 • Kowalski Mariusz: Białorusini w Polsce według spisu 2002. - Czasopis 2004, nr 6 - s. 43-44.
 • Kowalski Mariusz: [19 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 22-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Kowalski Mariusz: [10 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi. [w]: Biologia. Spojrzenie na człowieka. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - s. 71-79 (Encyklopedia PWN)
 • Kowalski Mariusz: Ludność świata. [w]: Geografia. Spojrzenie na Ziemię i środowisko. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - s. 111-120.
 • Kowalski Mariusz: Ludność świata. [w]: Encyklopedia Multimedialna PWN. Cz.7. Człowiek. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Kowalski Mariusz: Polska monarchia w XIX i XX wieku. [w]: Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół. 1997 - online
 • Kowalski Mariusz: Mediokracja. - Najwyższy Czas 1997, nr 40 - IX.
 • Kowalski Mariusz: Z geografii wyborczej Wileńszczyzny. - Najwyższy Czas 1997, nr 16 - XVIII.
 • Kowalski Mariusz: Geografia wyborcza Polski lat 90. - Najwyższy Czas 1997, nr 27 - I.
 • Kowalski Mariusz: Polskość Galicji. - Najwyższy Czas 1997, nr 34 - XII-XIII.